Otis Elevator Company
Maailmanlaajuinen Otis
Suomi
Maailman johtava hissien, liukuportaiden ja liukukäytävien valmistaja, toimittaja ja huoltaja
 
 Etusivu |
 

Otis Elevator


Global Privacy Notice

Maailmanlaajuinen tietosuojailmoitus

Otis Elevator Company and its subsidiaries and affiliates(collectively, "Otis") are responsible for any Otis sponsored website,computer and mobile application, and social media account or page that links tothis Privacy Notice. We are committed torespecting the privacy of individuals from whom we collect personalinformation. Otis has implemented technical, administrative, and physicalmeasures to safeguard any personal information that we may collect.

Otis Elevator Company sekä sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt(yhdessä ”Otis”) vastaavat kaikista Otisin internetsivustoista, tietokone- jamobiilisovelluksisista sekä sosiaalisen median tileistä ja sivuista, jotkalinkittyvät tähän tietosuojailmoitukseen. Olemme sitoutuneita tekemään perusteltujateknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä toimenpiteitä suojataksemme kaikkimahdollisesti keräämämme henkilötiedot.

 

This Privacy Notice describes our practices related topersonal information collected through Otis websites, computer and mobileapplications, unless there is a separate privacy notice for the website,computer or mobile application. It also covers personal information that Otismay collect and process separate andapart from its websites, computerand mobile applications, such as through email or other means. Byproviding personal and other information to us or through your use of ourWebsites, apps, social media pages, business transactions or our integratedproducts or service offerings you, agree to the terms and conditions of thisPrivacy Notice.

Tämä tietosuojailmoitus kuvaa käytäntöjämme, jotkaliittyvät henkilötietojen keräämiseen Otisin internetsivuilta ja tietokone- jamobiilisovelluksistamme siinä tapauksessa että ko. internetsivulla taitietokone- ja mobiilisovelluksessa ei ole omaa tietosuojailmoitusta. Tämätietosuojailmoitus kattaa myös ne henkilötiedot, joita Otis voi kerätä jakäsitellä erikseen - lukuunottamatta internetsivujaan sekä tietokone-jamobiilisovelluksiaan - kuten esimerkisksi sähköpostitse tai muulla tavoin.Antamalla meille henkilö- tai muita tietojanne tai käyttämällä internetsivujamme,sovelluksiamme, sosiaalisen median tilejämme sekä liiketoimienne kautta taiintegroitujen tuotteidemme käyttäjänä suostutte tämän tietosuojailmoituksenehtoihin.

 

What personal information does Otis collect?

Mitä henkilötietoja Otis kerää ?

“Personal information” isinformation relating to an identifiedor identifiable natural person. The Personal information that Otis may collectfrom you will depend on the nature of the interaction you have with us. For example Otis may collect:

“Henkilötiedot” ovat tietoa, jonka avulla luonnollinen henkilö ontunnistettavissa. Otisin mahdollisesti keräämä henkilötieto riippuukanssakäymisemme luonteesta. Otis voi kerätä esimerksiksi näitä henkilötietoja:

·        Name;

·        Nimi;

·        Business contactinformation, including the name of your business, your title and function, yourwork email address, your work physical and/or mailing address, or worktelephone numbers, and other information related to contacting you at work

·        Liiketoimintaanliittyvät yhteystiedot, mukaanlukien yrityksenne nimi, tittelinne ja työtehtävänne,työsähköpostisosoitteenne, toimipisteenne fyysinen osoite taityöpuhelinnumeronne tai muuta työhönne liittyvää yhteystietoa.

·        Profile picture;

·        Profiilivalokuva

·        Social media account ID or user ID, deviceidentification or locator information; and

·        Sosiaalisen median tilitunnustai käyttäjätunnus, laitteen yksilöinti- tai paikkatieto; ja

·        Specific information about how you or your companyinteract with Otis products and services, including your personal preferences.

·        Yksilöityätietoa siitä, miten te tai yrityksenne liitytte Otisin tuotteisiin japalveluihin, mukaanlukien henkilökohtaisesti tärkeinä pitämänne tuotteet japalvelut.

Ifyou are a residential customer, Otis may collect your name and home contactinformation, such as your address, email address and telephone number. If you are a residential or business tenant,employee or contractor of a tenant or guest in a building where there is anOtis elevator installed or Otis service contract in place or Otis servicesbeing performed Otis, may acquire personal information about you from ourbuilding client (such as the owner, manager, or security company). Otis may also collect geographic locationdata, and other security authentication data from your personal computingdevice or telephone that will grant access to a facility or Otis equipmentinstalled in a building. For bothbusiness and residential customers, Otis may collect banking or paymentinformation, Otis account information, and contract details.

Mikäli olette rakennuksen omistaja tai taloyhtiön edustaja, niin Otisvoi kerätä nimenne ja kotiyhteystietonne kuten osoitteenne, sähköpostiosoitteenneja puhelinnumeronne. Mikäli olette asuintaloyhtiön tai liikerakennuksen edustaja,omistaja, työntekijä tai vierailija rakennuksessa, joka on varustettuOtis-hisseillä tai jonka laitteisiin on voimassaoleva Otis-huoltosopimus,voimme pyytää teistä henkilötietoja asiakkaaltamme (kuten omistajalta,johtajalta tai rakennuksen turvallisuudesta huolehtivalta yhtiöltä). Otis voimyös kerätä maantieteellistä informaatiota ja muuta turvallisuudenautenttisuuteen liittyvää tietoa henkilökohtaiselta tietokoneeltanne taipuhelimestanne, joista on pääsy rakennukseen tai Otisin asentamaan laitteeseen.Otis voi kerätä pankki- tai maksutietoja tai Otisin asiakkuus- ja yhteystietojasekä yritysasiakkailtaan että asuintaloyhtiöiden asiakkailta.

How does Otis use the personal information it collects?

Miten Otis käyttää keräämiään henkilötietoja?

Any personal information collected will be used to:

Käytämme kaikkia keräämiämme henkilötietoja:

 • Provide you with customized services and content relevant to your specific needs and interests;
 • Tarjotaksemme tarpeidenne ja kiinnostuksenkohteidenne mukaisesti räätälöityjä ja yksilöityjä palveluita ja sisältöä;
 • Fulfill contract obligations such as granting building access, enabling integrated features of our elevator service offerings, providing notice or reports about a specific elevator or service activity, electronic billing or your selected payment method. Verify your identity to ensure security for one of the other purposes listed here or to provide you with access to a website, application, social media site, or building or area of a building;
 • Täyttääksemme velvoitteemme esimerkiksi rakennukseen pääsystä, hissien huoltoon liittyvien integroitujen ominaisuuksien mahdollistamiseksi, toimittaaksemme raportteja tietystä hissilaitteesta tai sen huoltoon liittyvistä asioista, elektroniseen maksamiseen tai valitsemaanne maksutapaan liittyviä tietoja;
 • Develop new offerings, improve the quality of our products, improve and personalize user experience, and better prepare future content based upon your interests and those of our general user population;
 • Kehittääksemme uusia palveluja, parantaaksemme tuotteidemme laatua, parantaaksemme ja personoidaksemme käyttäjäkokemusta ja valmistautuaksemme paremmin niihin tulevaisuuden sisältöihin, jotka perustuvat mielenkiinnonkohteisiinne ja yleisiin käyttäjätietoihimme;
 • Communicate with you regarding new and modified products and services offered by Otis, including special offers;
 • Kommunikoidaksemme kanssanne Otisin tarjoamasta uudesta tai parannetusta tuote- tai palvelutarjonnasta, mukaanlukien erityistarjoukset;
 • Evaluate your interest in and/or allow you to apply for employment with Otis;
 • Arvioidaksemme kiinnostustanne ja/tai mahdollisuuksianne hakeutua Otisin palvelukseen;
 • Respond to a legitimate legal request from law enforcement authorities or other government regulators;
 • Vastataksemme viranomaisten tai lainsäätäjien lailliseen pyyntöön;
 • Investigate suspected or actual illegal activity and protect against fraud;
 • Tutkiaksemme epäillyn tai havaitun laittoman toiminnan ja suojautuaksemme petokselta;
 • Screen against sanction and anti-terrorism lists as required by law;
 • Noudattaaksemme pakotelistalla olevista maista annettuja ohjeita sekä terrorismin vastaisten lakien noudattamista;
 • Prevent physical harm or financial loss;
 • Estääksemme fyysiset vahingot tai taloudelliset tappiot;
 • Support the sale or transfer of all or a portion of our business or assets (including through bankruptcy); and/or
 • Tukeaksemme joko kokonaan tai osittain liiketoimintaamme liittyvien osien myyntiä tai siirtämistä (mukaanlukien vararikko); ja/tai;
 • Conduct investigations to ensure compliance with, and comply with, legal obligations.
  Tehdäksemme lakisääteisiä tutkimuksia, joilla taataan lakien noudattaminen.

Otis shall use yourpersonal information only for legitimate business interests, to fulfill a legalobligation or to meet our contractual obligations as described in the GlobalPrivacy Notice.

Otiskäyttää henkilötietojanne tietosuojailmoituksessa kuvatunlaisesti vain lailliseenliiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin sekä täyttääkseen lain vaatimukset taisopimusehtojemme mukaiset vaatimukset.

Does Otis use your personal information to contact you?

Käyttääkö Otis henkilötietojanne ottaakseen teihin yhteyttä?

In addition to contacting you regarding yourelevator as described above, Otis may also use the information it gathers tocommunicate with you regarding new and modified products and services offeredby Otis, or special offers. Otis willensure that any marketing communications will provide a simple method for youto opt-out or unsubscribe.

Sen lisäksi, että edelläkuvatunlaisesti voimme ollayhteydessä teihin hissilaitteisiinne liittyvien tietojen osalta, Otis voikäyttää keräämiään tietoja myös kommunikoidakseen Otisin uusista tai parannetuistatuotteista ja palveluista tai lähettääkseen teille niihin liittyviäerikoistarjouksia. Otis takaa, että kaikki markkinointiviestintä sisältääyksinkertaisen kanavan jättäytyä pois kyseisen kaltaisesta viestinnästä tailopettaa viestien tilaus.

Does Otis share the information it collects with any third parties?

Jakaako Otis keräämäänsä tietoa kolmansille osapuolille?

Otis will not sell or otherwise share your personal informationoutside the Otis group of companies, except to:

Otis ei myy tai muulla tavoin jaahenkilötietojanne Otisin ulkopuolella oleville yrityksille paitsi:

 • Service providers that Otis has retained to perform services on our behalf or on behalf of our building clients. Otis will only share your personal information with service providers whom Otis has contractually restricted from using or disclosing the information except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements. These providers may include cloud service providers, system providers, software providers, and other service providers;
 • Palveluntoimittajille, joiden kanssa Otis on sopinut palveluiden tuottamisesta joko omasta puolestamme tai asiakkaamme puolesta. Otis jakaa henkilötietojanne vain niille palveluntuottajille, joiden kanssa Otisilla on sellainen voimassaoleva sopimus, jossa rajoitetaan asiakkaan henkilötietojen käyttämistä ja paljastamista poissuljettuna lain noudattamiseen liittyvien tietojen käyttäminen.
 • Comply with legal obligations, including but not limited to in response to a legitimate legal request from law enforcement authorities or other government regulators;
 • Lain noudattamiseen liittyviin tarkoituksiin, mukaanlukien mutta ei rajoittuen viranomaisten tai lainsäätäjien laillisiin pyyntöihin vastaaminen;
 • Investigate suspected or actual illegal activity;
 • Epäillyn tai havaitun laittoman toiminnan tutkimiseen;
 • Prevent physical harm or financial loss; or
 • Fyysisten vahinkojen tai taloudellisten tappioiden estämiseen; tai
 • Support the sale or transfer of all or a portion of our business or assets (including through bankruptcy).
 • Tukeaksemme joko kokonaan tai osittain liiketoimintaamme liittyvien osien myyntiä tai siirtämistä (mukaanlukien vararikko).

For individuals whointeract with Otis on social media sites, Otis may disclose your personalinformation to contacts associated with your and Otis’ social media accounts,to other website users and to your social media account provider in connectionwith your social sharing activity as it relates to Otis, including anysweepstakes or contests that you might enter on our site. Should you elect to post information onmessage boards, chat, profile pages, blogs and other services to which you areable to post information and materials (including without limitation, ourSocial Media pages), any such information you post or disclose through theseservices would become public and may be available to the general public.

Otis voi tuoda esiin tai paljastaa sosiaalisen median kauttaOtisin kanssa tekemisissä olevien henkilöiden henkilötietoja niille kontakteille,jotka joko liittyvät teidän ja Otisin sosiaalisen median tileihin tai muilleinternetsivujen käyttäjille ja sosiaalisen median tilinne ylläpitäjälle niiltä osinkun olette jakaneet Otisiin liittyviä tietoa, mukaanlukien arpajaiset taikilpailut, joihin olette saattaneet osallistua sivujemme kautta. Mikäli laitattetietoa ilmoitustauluille, chattiin, profiilisivuille, blogeihin tai muihinsellaisiin palveluihin, joihin tietojen tai materiaalien laittaminen on teillemahdollista (mukaanlukien rajoituksetta sosiaalisen median tileillemme), niinkaikki sellainen näiden kanavien kautta laittamanne tai paljastanne tieto onjulkista ja voi olla näkyvissä myös yleisölle.

Does Otis transfer personal information to other countries?

Siirtääkö Otis henkilötietoja muihin maihin?

Because Otis is a globalcompany with locations in many different countries, we may transfer your information from one legal entity to another or from one country to anotherin order to accomplish the purposes listed above. We will transfer yourpersonal information consistent with applicable legal requirements and only tothe extent necessary.

KoskaOtis on maailmanlaajuinen yhtiö, jolla on toimintaa useissa eri maissa, niin mevoimme siirtää tietojanne liiketoimintayksiköstämme toiseen, muussa maassasijaitsevaan liiketoimintayksikköömme saavuttaaksemme yllä kuvaamammetarkoitukset. Siirrämme vain tarvittavia tietoja tavalla, joka noudattaasovellettavia laillisia vaatimuksia

How does Otis use cookies or other tracking technologies?
Miten Otis käyttää cookie-toimintoja tai muita seurantateknologioita?

Otis may use cookies onits websites and applications. Cookies are small text files sent to and storedon users’ computers that allow websites to recognize repeat users, facilitateusers’ access to websites, and allow websites to compile aggregate data thatwill allow content improvements. Cookies do not damage users’ computers orfiles. If you do not want cookies to be accessible by this or any other Otiswebsite or application, you should adjust the settings on your browser program orsystem in your electronic device to deny or disable the use of cookies. Please note that in doing so, you may impairor fully disable your ability to use the full functionality of Otis’ websites, computer and mobileapplications, and social media.

Otis voi käyttää sivuillaan ja sovelluksissaan ns. cookie-toimintoa.Cookiet ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja sinne tallentuviatekstitiedostoja, jotka auttavat internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaansivuilla usein vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumistasivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämänpalautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme ja sovelluksiemmesisältöjä. Cookiet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.Halutessanne teidän on mahdollista poistaa cookie-toiminto käytöstä tältäsivustolta tai muilta Otisin nettisivuilta tai Otisin sovelluksista. Siinätapauksessa teidän tulee muuttaa elektronisen laitteenne selaimen taijärjestelmän asetuksia kieltääksenne cookiet tai ottaaksenne ne pois käytöstä. Huomaattehan,että cookie-toiminnon poiskytkeminen voi joko huonontaa Otisin internetsivujentai tietokone- ja mobiilisovellusten ja sosiaalisen median tilien asianmukaistakäyttöä tai kokonaan poistaa mahdollisuuden käyttää niitä.

What should you understand about the third-party linksthat may appear on this website?

Mitä teidän tulisi tietää näillä sivuilla olevienkolmansien osapuolien linkeistä?

Insome instances, Otis may provide links to non-Otis controlledwebsites, which Otis will make reasonable efforts to identify as such. Otisdoes not control such third-party websites, however, and cannot be responsiblefor the content or the privacy practices employed by other websites.

Joissaintapauksissa Otis voi tarjota linkkejä internetsivuille, jotka eivät ole Otisinkontrolloimia, mutta jotka Otis kohtuullisin toimin pyrkii osoittamaankolmannen osapuolen sivuiksi. Otis ei kuitenkaan kontrolloi tämänkaltaisiakolmannen osapuolen internetsivuja eikä Otisia siten voida pitää vastuullisenaniiden sisällöstä tai niiden yksityisyydensuojaa koskevista menettelyistä.

How long does Otis retain personal information?

Miten pitkään Otis säilyttää henkilötietoja?

Otis will retainpersonal information so long as needed to comply with its contractual and legalobligations. If the personal informationis not subject to contractual or legal obligations, Otis will retain the datafor as long as is required for the original purpose for which it was collected.Any personal information collected online regarding a user that has notaccessed an Otis website, application or media site will be deleted from ourfiles within a reasonable period of time unless prohibited by applicable law orrequired to fulfill our contractual obligations.

Otissäilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista noudattaakseen sopimusoikeudellisiaja juridisia velvoitteitaan. Mikäli henkilötiedon keräämiseen ei liitysopimusoikeudellisia tai juridisia velvoitteita, niin Otis säilyttäähenkilötiedot niin pitkään kuin alkuperäisen tiedonkeräyssyyn kannalta ontarpeellista. Kaikki sellainen online-teitse kerätty henkilötieto henkilöstä,joka ei ole vieraillut Otisin internetsivuilla tai käyttänyt Otisin sovelluksiatai sosiaalisen median tilejä, tuhotaan tietojärjestelmistämme kohtuullisenajan kuluessa mikäli sovellettavissa olevat lait tai sopimusoikeudelliset syyteivät muuta velvoita.

What choices do you have with respect toyour personal information?

Mitä henkilötietoihinliittyviä vaihtoehtoja teillä on?

Individuals may ask to review,update, correct, change, or delete information submitted to Otis at any time. Otiswill provide a prompt response and will endeavor to grant such requests, exceptwhere limited by law, contract, or competing privacy interests. Otis will use reasonable efforts to updateinformation timely, and where required by law shall remove your personalinformation from the Otis files. Toprotect the user’s privacy and security, Otis will take steps to verify theuser’s identity before making any requested change. To access, change, or delete your personalinformation, to report problems with the site, to ask questions or to raiseconcerns send an email to Otis at privacy@otis.com. Some of our websites, apps, and social media accounts allow youto make corrections directly at the site without need to further contact Otis.

Henkilötvoivat halutessaan pyytää omat Otisille toimittamansa henkilötiedottarkasteltaviksi, korjattaviksi, muutettaviksi tai poistettaviksi millointahansa. Otis vastaa pyyntöihin täsmällisesti ja pyrkii toteuttamaan pyynnöt,mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, sopimuksen tai kilpailevienyksityisyydensuojaan liittyvien seikkojen kanssa. Otis pyrkii kohtuullisintoimin päivittämään tiedot oikea-aikaisesti, ja mikäli laki niin vaatii,poistaa henkilötietonne Otisin tietojärjestelmistä. Suojatakseen käyttäjienhenkilötietoja ja turvallisuutta Otis ryhtyy toimiin tarkistaakseen käyttäjänhenkilöllisyyden ennen pyydettyjen toimenpiteiden tekemistä. Mikäli haluattenähdä, muuttaa tai poistaa omat henkilötietonne, kertoa sivustolla olevistaongelmista, kysyä tai ilmaista huolenaiheenne, niin pyydämme teitä lähettämäänsähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com. Muutamatinternetsivustoistamme, sovelluksistamme ja sosiaalisen median tileistämmemahdollistavat korjaukset ja muutokset suoraan, ilman yhteydenottoa Otisiin.

In certain countries,such as those in the European Union, you have the right to lodge a complaintwith your national or state data protection authority, which may also be knownas a supervisory authority.

Tietyissämaissa, kuten esimerkiksi Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa, teillä on halutessanneoikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, joka voi myös toimiavalvovana viranomaisena.

Please note that whilewe will assist you in protecting your personal information, it is up to you toprotect your passwords and other access credentials from others.

Huomaattehan,että vaikka autamme teitä pitämään henkilötietonne luottamuksellisina, niinteidän omalla vastuullanne on suojata salasananne ja muut käyttäjätietonne.

INFORMATION FOR SPECIFIC GROUPS OF PEOPLE

LISÄTIETOA TIETYILLE HENKILÖRYHMILLE


For individuals in California

Kalifornian osavaltion asukkaille

As defined by California’s “Shine the Light Law, California residents may annually request and obtain information that is shared with other businesses for their own direct marketing use within the prior calendar year. Otis does not share your personal information with other businesses for their own direct marketing use.Kalifornian osavaltiossa on voimassa “Shine the Light” –laki, jonka mukaan kalifornialaiset voivat vuosittain pyytää ja saada tietoa heitä itseään koskevasta, markkinointikäyttöön kerätystä henkilökohtaisesta tiedosta, jota yritykset jakavat muiden yritysten kanssa. Otis ei jaa henkilötietojanne muiden, omaa markkinointiaan edistämään pyrkivien yritysten kanssa.

For individuals in the United States

USA:n kansalaisille

Otis does not collect Social Security Numbers through its websites or applications. Otis does, however, collect Social Security Numbers where required by law, such as for tax purposes. When Otis collects and/or uses Social Security Numbers, Otis will take proper care by protecting confidentiality, limiting collection, ensuring access on a need-to-know basis, implementing appropriate technical safeguards, and ensuring proper disposal. Otis also has a privacy protection policy for Social Security Numbers found at:

as well as a HIPPA Privacy Notice found at:

Otis ei kerää sosiaaliturvatunnuksia internetsivustoillaan tai sovelluksissaan. Otis kerää sosiaaliturvatunnuksia vain mikäli laki niin vaatii esimerkiksi verotuksellisten syiden takia. Siinä tapauksessa, että Otis kerää ja/tai käyttää sosiaaliturvatunnuksia, niin Otis ryhtyy tarvittaviin toimiin suojatakseen tunnusten säilymisen luottamuksellisina, rajoittaakseen niiden keräämistä ja taatakseen pääsyn tunnuksiin vain niille henkilöille, joiden on tarpeellista saada tieto, ottaakseen käyttöön asianmukaiset tekniset varotoimenpiteet ja varmistaakseen tietojen asianmukaisen hävittämisen. Otisilla on henkilötietojen suojaamista koskeva ohjeistus, joka käsittää myös sosiaaliturvatunnukset. Ohjeistus löytyy täältä:

Otisilla on myös HIPPA Privacy Notice, johon voitte tutustua täällä:

For parents and legal guardians

Vanhemmille ja laillisille huoltajille

Although OTIS’ web site is not directed at children, OTIS is committed to complying with all applicable laws and requirements, such as the Children’s Online Privacy Protection Act in the United States and the General Data Protection Regulation (“GDPR”) in the European Union (when in effect). OTIS does not knowingly collect information from children under the age of 13. If OTIS learns that personal information relating to a child under the age of 13 has been provided, OTIS will delete that information from its systems.

Vaikka Otisin internetsivuja ei ole suunnattu lapsille, Otis on panostanut siihen, että sivujen sisältö noudattaa asianomaisia lakeja kuten Children’s Online Privacy Protection Actia USA:ssa ja General Data Protection Regulationia (”GDPR”) Euroopan Unionin alueella (kun voimassa). Otis ei tietoisesti kerää informaatiota alle 13-vuotiaista lapsista. Mikäli Otisin tietoon tulee, että alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietoja on annettu, niin Otis tuhoaa kyseessä olevat tiedot tietojärjestelmistään.

 

How might Otis change this policy?

Miten Otis voi muuttaa tätä ohjeistusta?

As Otis expands and improves this website, we may need to update thispolicy. This policy may be modified from time to time without prior notice. Weencourage you to review this policy on a regular basis for any changes.Substantive changes will be identified at the top of the policy.

Sitämukaa kun Otis laajentaa ja parantaa tätä internetsivustoa, meidän voi ollatarpeellista päivittää tätä ohjeistusta. Ohjeistusta voidaan muuttaa aika ajoinilman ennakkoilmoitusta. Kannustamme teitä lukemaan tämän ohjeen säännöllisestimahdollisten muutosten varalta. Olennaiset muutokset aiempaan ohjeeseenkerrotaan ohjeen alussa.

How can you contact Otis?

Miten voitte olla yhteydessä Otisiin?

If you have questionsabout Otis’s privacy practices in general, please email privacy.utc.com

Mikäliteillä on kysyttävää Otisin tietosuojakäytännöistä yleensä, olkaa hyvä jalähettäkää sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com.

 

 

 
 
©2016 Otis Elevator CompanyKäyttöehdot | Yksityisyyden suoja | Palaute | Hakemisto