Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home | Working at Otis |
 

หลักการทำงาน

โอทิสยึดหลักการทำงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ที่โอทิส คุณค่าภายในองค์กรมิใช่เพียงคำกล่าวอย่างเลื่อนลอย หากแต่เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่น

โดยเริ่มจากบุคลากรอันเป็นเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ที่เราเจาะจงสรรหาแต่พนักงานที่ดีที่สุดและส่งเสริมทักษะอย่างรอบด้าน เพื่อมอบบริการอันเยี่ยมยอดแก่ลูกค้า พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มงานในวันแรก เนื่องจากความปลอดภัยเป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดทั้งกับผู้โดยสารลิฟต์และกับพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนล้วนภาคภูมิใจต่อปรัชญาด้านคุณภาพของโอทิส ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของบริษัทมานานกว่า 150 ปี ด้วยการทำงานที่ถูกต้องครบถ้วนทุกๆ ครั้ง ทำให้บริษัทรักษาความเชื่อมั่นและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้เสมอมา
ปรัชญาแห่งคุณภาพนี้ช่วยชี้นำแม้แต่ในส่งเล็กน้อยที่สุดที่พนักงานของโอทิสทำ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดตามความคาดหวังของลูกค้า คลิกที่หลักการทำงานเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดความหมายที่หลักการแห่งคุณภาพมีต่อพนักงานของโอทิส
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map