Opšti uslovi korištenja Otis Elevator Company

Uvod

Otis Elevator Company (u daljnjem tekstu: Otis) nudi široki raspon digitaliziranih usluga u svojim proizvodima, uslugama održavanja, internetskim stranicama, aplikacijama i stranicama društvenih medija (u daljnjem tekstu: naše Usluge). KORIŠTENJEM NAŠIH USLUGA PRISTAJETE NA OTISOVE USLOVE KORIŠTENJA U NASTAVKU. MOLIMO VAS DA IH PAŽLJIVO PROČITATE.

Ovi Opšti uslovi korištenja se primjenjuju ukoliko niste zaključili poseban ugovor sa Otis Elevator Company za pojedinu primjenu čiji uslovi nadilaze ove Opšte uslove korištenja ili su im suprotni ili ih proširuju ili ograničavaju. U dodatku ovim Opštim uslovima korištenja obvezni ste pridržavati se svih politika ili uslova koji su vam dostupni u vezi sa Uslugama, kao i svih mjerodavnih zakona i propisa.

Ograničeno pravo korištenja (licenca)

Ovim Opštim uslovima korištenja, Otis vam daje neekskluzivno, neprenosivo, lično, ograničeno pravo pristupa Uslugama i pratećim materijalima i pravo njihova korištenja na vašem ličnom kompjutoru ili prema drugom dogovoru. To ovlaštenje ne predstavlja prijenos prava vlasništva na Usluge ili prateće materijale i podliježe sljedećim ograničenjima: (1) ne smijete zloupotrebljavati ni prisvajati nikakve predmete intelektualnog vlasništva i dužni ste poštivati autorska prava i sve druge objave vlasništva; (2) ne smijete preinačavati Usluge ni prateće materijale ni na koji način niti ih reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi ili distribuisati za bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu, osim ako imate poseban pisani izričit pristanak za to; (3) ne smijete ih dekompilirati, dekodirati, rasklapati, primjenjivati reverzni inženjering ili na drugi način pokušavati pristupiti izvornom kodu Usluga ili bilo kojoj datoteci sa sadržajem ili drugom dijelu; (4) ne smijete distribuisati, publicirati, davati u najam ili zakup, pozajmljivati, prenositi, davati u podlicencu, objavljivati ili na drugi način pružati Usluge nijednoj trećoj strani i (5) ne smijete preinačavati Usluge ni od njih kreirati derivativne proizvode, u cijelosti ili djelomično.

Pridržana prava i vlasništvo

Otis, njegovo društvo-majka ili njegovi dobavljači imaju u vlasništvu sva prava, naslove i interese, uključujući i sva prava intelektualnog vlasništva u Uslugama i pratećim materijalima i na njima i pridržavaju sva prava, naslove i interese, uključujući i sva prava intelektualnog vlasništva, u Uslugama i pratećim materijalima i na njima, uključujući i sva prava koja vam nisu izričito dana. Usluge su zaštićene autorskim pravima i drugim propisima i ugovorima o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Podaci izneseni na Otisovim internetskim stranicama i stranicama društvenih medija služe isključivo za informaciju. Otis daje saglasnost na internetske stranice i stranice društvenih medija na temelju viđenoga i ne daje nikakve izjave ni garancije bilo koje vrste u pogledu internetske stranice ili njezina sadržaja. Otis se odriče odgovornosti za sve takve izjave i garancije, izričite ili implicitne, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije o utrživosti i primjerenosti za određenu svrhu. Pored toga, ne izjavljuje i ne garantuje da su informacije dostupne na ovoj internetskoj stranici tačne, potpune ili još uvijek važeće.

Promjene

Sadržaj Usluga podliježe promjeni bez najave. Otis pridržava pravo izmjene ili preinake ovih Opštih uslova u svakom momentu. Te izmjene, preinake, dopune ili brisanja stupaju na snagu odmah po obavijesti ili objavi. Otis može u svakom momentu zaustaviti, izmijeniti, obustaviti ili prestati pružati bilo koji aspekt Usluga, uključujući i dostupnost bilo kojih karakteristika internetske stranice. Otis takođe može ustanoviti ograničenja određenih karakteristika i usluga ili ograničiti vaš pristup dijelovima internetske stranice bez najave ili odgovornosti.

Hiperveze

Određene poveznice koje se pružaju kroz Usluge mogu pokrenuti internetske stranice koje nisu pod kontrolom Otisa. Otis te vanjske poveznice pruža samo kao koristan dodatak korisnicima svojih Usluga i činjenica da je bilo koja takva poveznica stavljena ne predstavlja Otisovu potvrdu te internetske stranice ili bilo kojeg njezina sadržaja, proizvoda ili usluga sadržanih ili ponuđenih na njoj. U skladu sa tim, Otis ne daje nikakve izjave ni garancije bilo kakve vrste o dostupnosti sadržaja, uključujući i pod-poveznice, koji se nalazi na tim internetskim stranicama.

Pri registraciji, narudžbi ili kupnji proizvoda ili usluga od bilo koje strane koja je poveznicom povezana sa ovom internetskom stranicom stupate u ugovorni odnos sa tom trećom stranom, a ne sa Otisom. U tom slučaju, trebali biste prije registracije, narudžbe ili kupovine pročitati i razumjeti opšte uslove koje je stavila ta treća strana i njezinu politiku zaštite ličnih podataka. Osim u onoj mjeri u kojoj je to izričito ovdje navedeno, politika zaštite ličnih podataka i opšti uslovi korištenja koje je Otis ovdje naveo ne odnose se na te internetske stranice trećih strana. Otis se nastoji povezivati sa firmama koje dijele naš pogled na zaštitu ličnih podataka. Međutim, ne možemo kontrolisati i ne kontrolišemo način na koji te strane koriste ili prikupljaju podatke ili način na koji posluju.

Kad slijedite poveznicu na internetsku stranicu druge stranice, morate znati da te firme možda koriste kolačiće ili druge načine prikupljanja podataka o vama i da pritom ne važe odredbe Otisove Globalne politike zaštite ličnih podataka.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOJEM SLUČAJU OTIS NI NJEGOVO DRUŠTVO-MAJKA, DRUŠTVA-KĆERKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENICI, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI NI DRUGI PREDSTAVNICI NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVE ŠTETE (DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, POSEBNE, POSLJEDIČNE NI DRUGE) NASTALE IZ KORIŠTENJA USLUGA ILI U VEZI SA NJIMA, OSIM AKO JE DRUKČIJE IZRIČITO DOGOVORENO PISANIM PUTEM I U SKLADU SA POSEBNIM PISANIM UGOVOROM O VAŠOJ KUPNJI TIH USLUGA. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OBUHVATA ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENU DOBIT, PREKID RADA, IZGUBLJENE INFORMACIJE ILI PODATKE, KRŠENJE ZAŠTITE PODATAKA, GUBITAK GOODWILLA, GUBITAK ILI ŠTETU NA IMOVINI, KAO I SVA POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA U VEZI SA KORIŠTENJEM, UMNOŽAVANJEM ILI OBJAVLJIVANJEM OVE INTERNETSKE STRANICE ILI NJEZINA SADRŽAJA ILI BILO KOJE POVEZANE INTERNETSKE STRANICE, NEOVISNO O TOME JE LI OTIS OBAVIJEŠTEN ILI JE ZNAO ILI JE TREBAO ZNATI ZA TU MOGUĆNOST. OSIM TOGA, DUŽNI STE OBEŠTETITI I ZAŠTITITI OTIS, NJEGOVE POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA-KĆERKE, ZAPOSLENIKE, IZVOĐAČE I DRUGE PREDSTAVNIKE OD SVIH POTRAŽIVANJA I IZDATAKA NASTALIH IZ VAŠEG KORIŠTENJA OVE INTERNETSKE STRANICE NA NAČIN KOJIM SE KRŠI OVAJ UGOVOR ILI VAŠEG KRŠENJA BILO KOJIH ZAKONA ILI PROPISA O PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI U VEZI SA TIM.

Izjava o odricanju od garancija

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PROPISIMA, USLUGE SE PRUŽAJU U VIĐENOM STANJU, SA SVIM MANJKAVOSTIMA. OTIS I NJEGOVO DRUŠTVO-MAJKA, DRUŠTVA-KĆERKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENICI, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI I DRUGI PREDSTAVNICI OVIME SE ODRIČU SVIH DRUGIH GARANCIJA I USLOVA, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI I SVE IMPLICITNE GARANCIJE, OBVEZE ILI USLOVE UTRŽIVOSTI ILI PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. OSIM TOGA, NE POSTOJI NIKAKVA GARANCIJA NI USLOV PRAVA VLASNIŠTVA, MIRNOG UŽIVANJA, MIRNOG POSJEDOVANJA, SUKLADNOSTI SA OPISOM ILI NEKRŠENJA, NEPOSTOJANJA RAČUNALNIH VIRUSA ILI BUGOVA, TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI ODGOVORA ILI REZULTATA U VEZI SA USLUGAMA. OTIS I NJEGOVO DRUŠTVO-MAJKA, DRUŠTVA-KĆERKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENICI, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI I DRUGI PREDSTAVNICI NE GARANTUJU DA ĆE USLUGE FUNKCIONISATI BEZ SMETNJI ILI GREŠAKA ILI DA ĆE SE BILO KOJI KVAROVI ISPRAVITI. CJELOKUPAN RISK NASTAO IZ KORIŠTENJA USLUGA OSTAJE NA VAMA.

Posebne odredbe koje zahtijevaju pružatelji mobilnih aplikacija.

Korisnici mobilnih računara Apple

  • Potvrda: Potvrđujete da su ovi Opšti uslovi sklopljeni isključivo između vas i Otisa, a ne sa firmom Apple. Davatelj licence, a ne Apple, snosi isključivu odgovornost za licencovanu aplikaciju i njezin sadržaj.
  • Opseg licence: Potvrđujete da je ovime dana licenca za licencovanu aplikaciju ograničena i neprenosiva licenca za korištenje aplikacije na svim iPhone ili iPod tač uređajima u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom i u skladu sa dopuštenim Pravilima korištenja utvrđenima u Opštim uslovima App Store.
  • Održavanje i podrška: Davatelj licence snosi isključivu odgovornost za pružanje usluga održavanja i podrške u vezi sa Aplikacijom, u skladu sa Opštim uslovima korištenja, ili u skladu sa odredbama mjerodavnih propisa. Potvrđujete da Apple nema nikakvu obvezu za pružanje usluga održavanja i podrške u vezi sa Aplikacijom.
  • Garancija: Davatelj licence snosi isključivu odgovornost za sve garancije na proizvode, izričite ili implicitne na osnovu propisa, u onoj mjeri u kojoj je to utvrđeno ovdje i kojih se nije izričito odrekao. Ako Aplikacija ne ispunjava uslove važeće garancije, možete obavijestiti Apple i oni će vam vratiti kupoprodajnu cijenu koju ste eventualno platili za Aplikaciju. U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim propisima, Apple nema nikakvu drugu obvezu garancije u pogledu Aplikacije, a isključivu odgovornost za sva druga potraživanja, gubitke, obveze, štete, troškove ili izdatke koji se mogu pripisati nesukladnosti sa garancijom snosi Davatelj licence u onoj mjeri u kojoj je to ovdje navedeno.
  • Prigovori na proizvode: Potvrđujete da Apple ne snosi odgovornost za bilo kakve prigovore vezane uz Aplikaciju ili njezin posjed i/ili korištenje od strane krajnjeg korisnika uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) potraživanja na temelju odgovornosti za proizvode; (ii) prigovor da Aplikacija nije u skladu sa bilo kojim važećim zahtjevom iz zakona ili propisa i (iii) prigovore na temelju propisa o zaštiti prava potrošača ili sličnih propisa.
  • Prava intelektualnog vlasništva: Potvrđujete da, u slučaju bilo kakve tvrdnje treće strane da se Aplikacijom ili vašim posjedom i korištenjem Aplikacije krše prava intelektualnog vlasništva te strane, isključivu odgovornost za istragu, obranu, nagodbu i podmirenje takvog potraživanja snosi Davatelj licence, a ne Apple, ukoliko ovdje nije utvrđeno drukčije odricanjem od odgovornosti.
  • Sukladnost sa propisima: Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u državi koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju vlada SAD-a navodi kao državu "koja podržava terorizam" i (ii) da niste navedeni ni na jednom popisu vlade SAD-a kao subjekt sa kojim je zabranjeno ili ograničeno poslovanje.
  • Treća strana - korisnik: Davatelj licence i vi potvrđujete i saglasni ste da su Apple i njihova društa-kćeri treće strane - korisnici ovih Opštih uslova korištenja i da će, nakon vašeg prihvaćanja ovih Opštih uslova korištenja, Apple imati pravo prisilne provedbe ovih Opštih uslova korištenja protiv vas kao treća strana - korisnik (i smatrat će se da je prihvatio to pravo).

Mjerodavno pravo

Na sadržaj i korištenje Usluga primjenjuje se pravo američke savezne države New York, uz izuzeće svih načela ili pravila o sukobu prava.

Kontaktirajte Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Sva prava pridržana.