Právní

Program Ombudsman UTC

Zaměstnanci a třetí strany (včetně dodavatelů), kteří zjistí nebo pojmou podezření na porušení kodexu, mohou v naprosté důvěrnosti poslat svůj dotaz nebo oznámit svou obavu prostřednictvím programu Ombudsman UTC. Další informace o programu Ombudsman UTC jsou k dispozici na zde.

Interní školení

Společnost UTC pořádala a průběžně pořádá školení pro management a zaměstnance podniku ohledně rozpoznávání a zmírňování rizika nezákonného obchodu s lidmi a otrocké práce v dodavatelských řetězcích. Zaměstnanci s přímou odpovědností za management dodavatelských řetězců absolvují toto školení během svého druhého roku v příslušné pracovní funkci.

Požadavky na dodavatelský řetězec

Pro výrobu vynikajících výrobků odpovědným způsobem potřebujeme dodavatele, kteří splňují přísné standardy obchodní praxe, ekologické odpovědnosti a pracovní dokonalosti. V souladu s tím procházejí naši dodavatelé přísnými výběrovými procesy s kritérii, k nimž patří ověření podle seznamů státem zamítnutých stran.

Standardní smluvní obchodní podmínky nákupu UTC vyžadují, aby dodavatelé dodržovali všechny platné zákony a předpisy. Dále naše standardní smluvní podmínky vyžadují, aby dodavatelé přijali a dodržovali kodex chování nebo prohlášení zásad týkajících se obchodního chování, etiky a dodržování předpisů, odpovídající přinejmenším principům stanoveným v kodexu chování dodavatele ("Kodex dodavatele").

Kodex dodavatele stanovuje požadavky UTC na naše dodavatele a slaďuje je s požadavky, které klademe na své vlastní ředitele, administrativní pracovníky, zaměstnance a zástupce. Mezi jinými věcmi vyžaduje kodex dodavatele, aby dodavatelé zajistili, že v rámci realizace jejich výkonů, ať souvisejících nebo nesouvisejících s obchodováním s UTC, nebude využívána dětská práce. Dále vyžaduje, aby dodavatelé plně dodržovali zákony a předpisy zakazující obchodování s lidmi. To zahrnuje zákaz využívání nucené, otrocké nebo nedobrovolné práce, nedobrovolné práce vězňů, otroctví nebo obchodování s lidmi. Kodex dodavatele navíc stanovuje, že naši dodavatelé umožní společnosti UTC nebo jejím zástupcům hodnotit dodržování požadavků stanovených v kodexu dodavatele ze strany dodavatelů a jejich obchodních partnerů při vykonávání prací pro UTC, včetně inspekcí přímo na pracovištích. Kodex dodavatele je k dispozici na zde.

Standardní smluvní podmínky UTC dále vyžadují, aby dodavatelé aplikovali systémy managementu, nástroje a procesy, které (a) zajistí dodržování platných zákonů, předpisů a požadavků stanovených v kodexu dodavatele; (b) budou podporovat povědomí a závazek etické obchodní praxe; (c) usnadní včasné odhalení, vyšetření, zveřejnění a implementaci nápravných opatření v případě porušení; a (d) zajistí školení zaměstnanců o splnění požadavků, včetně očekávání stanovených v kodexu dodavatele.

V případě, že dodavatel umožní v rámci vykonávání svých prací podle dílčích smluv s UTC jakékoli hmatatelné porušení zákonů týkajících se základních pracovních podmínek a lidských práv, má UTC právo automaticky takové dílčí smlouvy ukončit.

Otis Limited
Robert Sadler
Ředitel
31st May 2017

Osvědčení o shodě

Certifikát ISO 9001 2008
Vydání 6 rev. A
Příloha vydání 6 rev. A