Podmínky používání Otis Elevator Company

Úvod

Společnost Otis Elevator Company (Otis) nabízí širokou řadu digitálně ovládaných služeb, včetně našich výrobků, funkcí údržby a servisu, webových stránek, aplikací a stránek sociálních médií (naše "Služby"). VYUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB SOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNOSTI OTIS. POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE.

Tyto podmínky používání regulují v rozsahu, který jinak nevstoupil v platnost, konkrétní aplikační smlouvu se společností Otis Elevator Company, která obsahuje podmínky nahrazující, protiřečící, rozšiřující nebo omezující tyto podmínky používání. Kromě těchto podmínek používání musíte dodržovat všechny zásady nebo požadavky, které vám byly sděleny ve spojení se službami, a všechny platné místní zákony a regulace.

Omezená licence

Na základě těchto podmínek používání vám společnost Otis uděluje nevýhradní, nepřenosné osobní omezené právo přistupovat ke službám a doprovodným materiálům a využívat je na svém osobním počítačovém zařízení nebo v souladu s jinou dohodou. Tato autorizace není přenosem právního nároku na služby nebo doprovodné materiály a podléhá následujícím omezením: (1) nesmíte zneužít ani zpronevěřit žádné duševní vlastnictví a musíte respektovat autorská práva a ostatní upozornění na vlastnictví; (2) nesmíte žádným způsobem měnit Služby nebo reprodukovat či veřejně zobrazovat, provádět, distribuovat nebo jinak používat Služby nebo doprovodné materiály k žádnému veřejnému nebo komerčnímu účelu, pokud to není výslovně sjednáno v samostatné písemné dohodě; (3) nesmíte dekompilovat, dešifrovat, rozebírat, provádět reverzní inženýrství nebo jinak pokoušet získat přístup ke zdrojovému kódu Služeb či jakéhokoli obsaženého souboru nebo jiného díla; (4) nesmíte distribuovat, publikovat, půjčit, pronajmout, přenést, sublicencovat, zveřejnit nebo jinak poskytnout Služby žádné třetí straně; a (5) nesmíte měnit nebo vytvářet odvozená díla ze Služby, jako celku nebo částečně.

Výhrada práv a vlastnictví

Společnost Otis, její mateřská společnost nebo její dodavatelé vlastní všechna práva, titul a zájem, včetně všech práv na duševní vlastnictví, s ohledem na Služby a doprovodné materiály a vyhrazují si všechna práva, titul a zájem, včetně všech práv na duševní vlastnictví, s ohledem na Služby a doprovodné materiály a včetně všech práv, která vám nebyla výslovně udělena. Služby jsou chráněné autorským právem a dalšími zákony a smlouvami platnými pro duševní vlastnictví.

Výluka

Informace uvedené na webové stránce a na stránkách sociálních médií společnosti Otis jsou určené jen pro účely orientace. Otis dodává obsah na webové stránky a na stránky sociálních médií na bázi "jak je" a neposkytuje s ohledem na tyto stránky nebo jejich obsah žádné přísliby nebo záruky jakéhokoli druhu. Otis odmítá všechny takové přísliby a záruky, vyjádřené nebo skryté, včetně mimo jiné záruk obchodovatelnosti a vhodnosti ke konkrétnímu účelu. Kromě toho nepřislibuje ani nezaručuje, že informace přístupné prostřednictvím této stránky jsou přesné, úplné nebo aktuální.

Změny

Obsah Služeb se může měnit bez předchozího upozornění. Společnost Otis si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit nebo upravit. Takové změny, úpravy, dodatky nebo výmazy jsou účinné okamžitě po jejich oznámení nebo zveřejnění. Společnost Otis může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo zrušit jakýkoli aspekt Služeb, včetně dostupnosti jakékoli funkce webové stránky. Společnost Otis může také stanovit na určité funkce a služby limity nebo omezit váš přístup k částem stránky, a to bez upozornění nebo rušení.

Hyperodkazy

Určité odkazy uvedené ve Službách mohou spustit internetové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Otis. Otis poskytuje tyto externí odkazy pouze pro pohodlí uživatelů svých Služeb a poskytnutí jakéhokoli takového odkazu není ze strany společnosti Otis schválením této stránky ani žádného jejího obsahu, výrobků nebo služeb zde obsažených nebo nabízených. V souladu s tím neposkytuje společnost Otis žádné přísliby nebo záruky týkající se dostupnosti nebo obsahu, včetně pododkazů uvedených na těchto stránkách.

Při registraci, objednání nebo zakoupení produktů nebo služeb od jakékoli strany, která je spojená s touto stránkou, uzavíráte smlouvu s touto třetí stranou a ne se společností Otis. V těchto případech si musíte před registrací, objednáním nebo nákupem prostudovat a pochopit obchodní podmínky zveřejněné takovou třetí stranou a její zásady ochrany osobních údajů. S výjimkou zde výslovně uvedených případů a jejich rozsahu neplatí zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání stanovené zde společností Otis pro stránky těchto třetích stran. Společnost Otis má povinnost propojení se společnostmi, které sdílejí naše zásady ochrany osobních údajů. Nemůžeme však kontrolovat a nekontrolujeme způsob, jakým tyto strany používají nebo sbírají informace nebo realizují své podnikání.

Když se připojíte ke stránce jiné strany, musíte si být vědomi, že tyto společnosti mohou používat cookies nebo jiné prostředky ke shromažďování informací o vás a že zde neplatí podmínky globálních zásad ochrany osobních údajů společnosti Otis.

Omezení ručení

SPOLEČNOST OTIS, JEJÍ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST NEBO ŽÁDNÁ Z JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZAMĚSTNANCŮ, SMLUVNÍCH PARTNERŮ, DODAVATELŮ NEBO JINÝCH ZÁSTUPCŮ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REPRESIVNÍ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ) VZNIKLÉ Z POUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB NEBO VE SPOJENÍ S NIMI, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ SJEDNÁNO JINAK, A NA ZÁKLADĚ SAMOSTATNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO NÁKUPU ZDE UVAŽOVANÝCH SLUŽEB. TOTO OMEZENÍ RUČENÍ ZAHRNUJE ODPOVĚDNOST ZA UŠLÉ ZISKY, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO ÚDAJŮ, POŠKOZENÍ DAT NEBO ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU A ZA VŠECHNY NÁROKY UPLATNĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI VZNIKLÉ Z POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO ZOBRAZENÍ TÉTO STRÁNKY ČI JEJÍHO OBSAHU NEBO JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VE SPOJENÍ S NÍM, BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI SPOLEČNOST OTIS BYLA NA TAKOVOU MOŽNOST UPOZORNĚNA, VĚDĚLA O NÍ NEBO O NÍ MĚLA VĚDĚT. KROMĚ TOHO MUSÍTE ODŠKODNIT A CHRÁNIT SPOLEČNOST OTIS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCE, SMLUVNÍ PARTNERY A JINÉ ZÁSTUPCE PŘED VŠEMI NÁROKY A VÝDAJI, KTERÉ VZNIKNOU Z POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO VE SPOJENÍ S NÍM PŘI PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO PŘI VAŠEM PORUŠENÍ JAKÝCHKOLI ZÁKONŮ NEBO PŘEDPISŮ ČI PRÁV TŘETÍCH STRAN.

Vyloučení záruk

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SLUŽBY POSKYTUJÍ, JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST OTIS A JEJÍ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI, SMLUVNÍ PARTNEŘI, DODAVATELÉ A OSTATNÍ ZÁSTUPCI TÍMTO ODMÍTAJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ NEBO SKRYTÉ ČI ZÁKONNÉ, VČETNĚ VŠECH SKRYTÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. NEEXISTUJE ROVNĚŽ ŽÁDNÁ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKA PRÁVNÍHO NÁROKU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO DRŽENÍ, SHODY S POPISEM NEBO PATENTOVÉ ČISTOTY, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ NEBO ŠTĚNIC, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ODEZEV NEBO VÝSLEDKŮ S OHLEDEM NA SLUŽBY. SPOLEČNOST OTIS A JEJÍ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI, SMLUVNÍ PARTNEŘI, DODAVATELÉ A OSTATNÍ ZÁSTUPCI NEZARUČUJÍ, ŽE BUDE PROVOZ SLUŽEB NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ A ŽE BUDOU OPRAVENY VŠECHNY VADY. VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ZŮSTÁVÁ NA VÁS.

Zvláštní ustanovení vyžadovaná poskytovateli služeb mobilních aplikací.

Uživatelé počítačových a mobilních zařízení Apple

  • Potvrzení: Berete na vědomí, že tyto podmínky používání jsou uzavřeny pouze mezi vámi a společností Otis a ne se společností Apple. Za licencovanou aplikaci a její obsah je výhradně odpovědný udělovatel licence, ne společnost Apple.
  • Rozsah licence: Berete na vědomí, že licence udělená zde na licencovanou aplikaci je omezená nepřenosná licence na používání aplikace na jakémkoli zařízení iPhone nebo iPod, které vlastníte nebo kontrolujete a které je schváleno podle pravidel používání stanovených v podmínkách App Store Služby.
  • Údržba a podpora: Za provádění jakékoli údržby a asistenčních služeb s ohledem na aplikaci, jak je stanoveno v podmínkách používání nebo vyžadováno podle platných zákonů, je výhradně odpovědný udělovatel licence. Berete na vědomí, že společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytovat jakoukoli údržbu a asistenční služby s ohledem na aplikaci.
  • Warranty: Za všechny záruky na produkt, vyjádřené nebo skryté, vyplývající ze zákona, ve zde uvedeném a ne účinně odmítnutém rozsahu, je výhradně odpovědný udělovatel licence. Budete-li chtít v případě jakékoli chyby aplikace uplatnit poskytnutou záruku, můžete informovat Apple a Apple vám refunduje kupní cenu aplikace, byla-li jaká. V maximálním rozsahu povoleném podle platných zákonů nemá společnost Apple s ohledem na aplikaci žádný jiný záruční závazek a všechny ostatní nároky, ztráty, ručení, škody, náklady nebo výdaje přičtené jakémukoli nesplnění jakékoli záruky jsou na výhradní odpovědnost udělovatele licence ve zde uvedeném rozsahu.
  • Nároky na produkty: Berete na vědomí, že společnost Apple nenese odpovědnost za řešení žádných nároků souvisejících s aplikací nebo s držením nebo používáním této aplikace koncovým uživatelem, včetně mimo jiné: (i) nároků na ručení za produkty; (ii) jakýchkoli nároků v případě, že aplikace nebude splňovat jakýkoli požadavek zákonů nebo regulací; a (iii) nároků vyplývajících z ochrany spotřebitele nebo podobné legislativy.
  • Práva na duševní vlastnictví: Berete na vědomí, že v případě nároku jakékoli třetí strany, že aplikace nebo vaše držení a používání aplikace porušuje práva na duševní vlastnictví této třetí strany, nese udělovatel licence, ne společnost Apple, výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vypořádání a náhradu každého takového nároku na porušení práv na duševní vlastnictví v rozsahu, který zde není jiným způsobem vyloučený.
  • Právní shoda: Prohlašujete a zaručujete, že (i) nesídlíte v zemi, která je subjektem embarga vlády USA nebo byla označena vládou USA jako země "podporující terorismus"; a (ii) nejste uveden na žádném seznamu vládou USA zakázaných nebo omezovaných osob.
  • Oprávněné třetí strany: Udělovatel licence a vy berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami těchto podmínek používání a že při vašem akceptování těchto podmínek používání má společnost Apple právo (a toto právo přijímá) vynucovat od vás tyto podmínky používání jako jejich oprávněná třetí strana.

Platné zákony

Obsah a používání Služeb se řídí zákony státu New York ve Spojených státech amerických, aniž by to mělo vliv na jakýkoli střet jejich právních principů nebo pravidel.

Kontaktujte Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Komu: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Všechna práva vyhrazena.