Otis Elevator Global Privacy Notice

Společnost Otis Elevator Company a její dceřiné a přidružené společnosti (souhrnně "Otis") jsou odpovědné za každou webovou stránku, počítač a mobilní aplikaci sponzorovanou společností Otis, popř. za každý účet nebo stránku v sociálních médiích, která odkazuje na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jsme povinni respektovat soukromí jednotlivců, od kterých shromažďujeme osobní informace. Společnost Otis implementovala technická, administrativní a fyzická opatření k zabezpečení veškerých osobních informací, které můžeme shromažďovat.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy související s osobními informacemi shromážděnými prostřednictvím webových stránek, počítačových a mobilních aplikací Otis, pokud pro webovou stránku, počítačovou nebo mobilní aplikaci neexistuje samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů. To platí také pro osobní informace, které může společnost Otis shromažďovat a zpracovávat samostatně a mimo své webové stránky, počítačové a mobilní aplikace, například prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky. Tím, že nám poskytnete osobní a jiné údaje, nebo že použijete naše webové stránky, aplikace, stránky sociálních médií, obchodní transakce nebo naše integrované nabídky výrobků nebo služeb pro vás, souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Jaké osobní údaje společnost Otis shromažďuje?

"Osobní údaje" jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje, které od vás může společnost Otis shromažďovat, závisejí na povaze interakce, kterou s námi máte. Otis může například shromažďovat:

 • Jméno;
 • Kontaktní údaje podniku, včetně názvu vašeho podniku, vašeho titulu a funkce, vaší pracovní e-mailové adresy, vaší pracovní fyzické nebo poštovní adresy nebo pracovních telefonních čísel, a další údaje umožňující vás kontaktovat v práci
 • Profilový obrázek;
 • ID účtu na sociálních médiích nebo uživatelské ID, identifikace zařízení nebo informace lokátoru; a
 • Zvláštní informace o tom, jak vy nebo vaše firma interaguje s výrobky a službami Otis, včetně vašich osobních preferencí.

Pokud jste rezidenčním zákazníkem, může Otis uchovávat vaše jméno a domácí kontaktní údaje, například vaši adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud jste rezidenčním nebo obchodním nájemníkem, zaměstnancem nebo smluvním partnerem nájemníka, nebo hostem v budově, kde je nainstalován výtah Otis nebo existuje servisní smlouva se společností Otis nebo zde společnost Otis poskytuje služby, může Otis získávat vaše osobní údaje od našeho zákazníka v budově (například od majitele, správce nebo od firmy zajišťující ostrahu). Otis může rovněž shromažďovat údaje o geografické poloze a další bezpečnostní autentizační data z vašeho osobního počítačového zařízení nebo telefonu, umožňujícího přístup do objektu nebo k zařízení Otis nainstalovanému v budově. Pro obchodní i rezidenční zákazníky může Otis shromažďovat bankovní nebo platební údaje, informace o účtu Otis a detaily smluv.

Jak používá Otis osobní údaje, které shromažďuje?

Všechny shromážděné osobní údaje se používají k těmto účelům:

 • Poskytování individualizovaných služeb a obsahu vhodného pro vaše konkrétní potřeby a zájmy;
 • Plnění smluvních závazků, například umožnění vstupu do budovy, aktivace integrovaných funkcí našich nabídek výtahových služeb, zasílání sdělení nebo zpráv o konkrétních aktivitách výtahů nebo služeb, elektronické účtování nebo vámi zvolený způsob platby. Ověření vaší totožnosti pro zajištění bezpečnosti k některému z dalších zde uvedených účelů nebo umožnění přístupu na webovou stránku, do aplikace, na stránku sociálních médií, do budovy nebo části budovy;
 • Vytváření nových nabídek, zlepšování kvality našich výrobků, vylepšování a personalizace uživatelské zkušenosti a lepší příprava budoucího obsahu na základě vašich zájmů a zájmů naší obecné uživatelské populace;
 • Komunikace s vámi ohledně nových a změněných výrobků a služeb nabízených společností Otis, včetně speciálních nabídek;
 • Vyhodnocení vašeho zájmu nebo umožnění žádat o zaměstnání u společnosti Otis;
 • Reakce na legitimní právní požadavky policejních orgánů nebo jiných státních regulátorů;
 • Vyšetřování podezřelých nebo skutečných ilegálních aktivit a ochrana proti podvodu;
 • Kontrola podle sankčních a protiteroristických zákonů v souladu se zákonnými požadavky;
 • Předcházení fyzickým škodám nebo finančním ztrátám;
 • Podpora prodeje nebo převodu všech našich podniků nebo aktiv, popř. jejich části (včetně úpadku); and/or
 • Provádění zkoumání pro zajištění shody a dodržování právních závazků.

Společnost Otis používá vaše osobní údaje jen pro legitimní obchodní zájmy, k plnění právních závazků nebo k plnění našich smluvních povinností, jak je popsáno v globálním prohlášení o ochraně osobních údajů.

Používá společnost Otis vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovala?

Kromě toho, že vás společnost Otis může kontaktovat ohledně vašeho výtahu, jak je popsáno výše, může také využívat informace, které získá, ke komunikaci s vámi ohledně nových a změněných výrobků a služeb nabízených společností Otis nebo ohledně speciálních nabídek. Otis zaručuje, že každá marketingová komunikace poskytuje jednoduchou metodu, jak se můžete odhlásit nebo zrušit registraci.

Sdílí Otis informace, které shromáždí, s nějakou třetí stranou?

Otis neprodává ani jinak nesdílí vaše osobní údaje mimo rámec skupiny podniků Otis, s výjimkou:

 • Poskytovatelé služeb, které Otis využívá k poskytování služeb naším jménem nebo jménem našich zákazníků v budově. Společnost Otis sdílí vaše osobní údaje jen s poskytovateli služeb, kterým na základě smlouvy zakázala používat nebo zveřejňovat informace nad rámec nezbytný k poskytování služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků. K těmto poskytovatelům mohou patřit poskytovatelé cloudových služeb, dodavatelé systémů, dodavatelé softwaru a další poskytovatelé služeb;
 • Plnění právních závazků, včetně mimo jiné odezvy na legitimní právní požadavky policejních orgánů nebo jiných státních regulátorů;
 • Vyšetřování podezřelých nebo skutečných ilegálních aktivit;
 • Předcházení fyzickým škodám nebo finančním ztrátám; nebo
 • Podpora prodeje nebo převodu všech našich podniků nebo aktiv, popř. jejich části (včetně úpadku).

U jednotlivců, kteří interagují se společností Otis na stránkách sociálních médií, může Otis zveřejnit vaše osobní údaje kontaktům spojeným s účty společnosti Otis a vašimi účty na sociálních médiích, jiným uživatelům webových stránek a poskytovateli vašeho účtu na sociálních médiích ve spojení s vašimi aktivitami sociálního sdílení, pokud se týkají společnosti Otis, včetně případných loterií nebo soutěží, kterých se případně na naší stránce zúčastníte. Jestliže se rozhodnete zveřejnit údaje na informačních tabulích, chatu, profilových stránkách, v blozích a jiných službách, v kterých můžete zveřejňovat informace a materiály (včetně mimo jiné našich stránek na sociálních médiích), stane se každá taková informace, kterou sdělíte nebo zveřejníte prostřednictvím těchto služeb veřejnou a může být k dispozici široké veřejnosti.

Odesílá společnost Otis osobní údaje do jiných zemí?

Protože je Otis globální společnost s pracovišti v mnoha různých zemích, můžeme přenášet vaše údaje z jedné právnické osob do jiné nebo z jedné země do jiné, abychom dosáhli výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje přenášíme v souladu s platnými zákonnými požadavky a jen v nezbytném rozsahu.

Jak používá společnost Otis cookies nebo jiné sledovací technologie?

Otis může na svých webových stránkách a ve svých aplikacích používat cookies. Cookies jsou malé textové soubory odesílané do uživatelských počítačů a zde ukládané, které umožňují webovým stránkám rozpoznat opakované uživatele, usnadnit přístup uživatelů na webové stránky a kompilovat zjištěná data, která pak umožňují vylepšování obsahu. Cookies nepoškozují počítače nebo soubory uživatelů. Pokud nechcete, aby byly cookies touto nebo jakoukoli jinou webovou stránkou nebo aplikací Otis využívány, musíte upravit nastavení programu svého prohlížeče nebo systému ve svém elektronickém zařízení tak, aby používání cookies odmítl nebo znemožnil. Pamatujte si, že pokud to uděláte, můžete zhoršit nebo si úplně znemožnit používání plné funkčnosti webových stránek, počítačových a mobilních aplikací a sociálních médií Otis.

Jak máte rozumět odkazům třetích stran, které se mohou objevovat na této webové stránce?

V některých případech může Otis poskytnout odkazy na webové stránky nekontrolované společností Otis, přičemž společnost Otis vynaloží přiměřené úsilí, aby tyto webové stránky identifikovala jako takové. Otis však webové stránky takových třetích stran nekontroluje a nemůže nést odpovědnost za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů těmito jinými webovými stránkami využívané.

Jak dlouho uchovává Otis osobní údaje?

Společnost Otis uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je to potřeba, aby splnila své smluvní a právní závazky. Pokud osobní údaje nejsou předmětem smluvních nebo právních závazků, uchovává společnost Otis údaje tak dlouho, jak je to potřeba pro původní účel, k němuž byly shromážděny. Všechny osobní údaje získané online a týkající se uživatele, který nenavštívil webovou stránku, aplikaci nebo stránku médií Otis, jsou vymazány z našich souborů v přiměřené časové lhůtě, pokud to není zakázáno platnými zákony nebo to není možné kvůli plnění našich smluvních povinností.

Jaké možnosti máte s ohledem na své osobní údaje?

Jednotlivci mohou kdykoli požádat o revizi, aktualizaci, opravu, změnu nebo výmaz informací poskytnutých společnosti Otis. Společnost Otis zašle okamžitou odpověď a vynasnaží se takovým požadavkům vyhovět, s výjimkou případů omezených zákonem, smlouvou nebo zájmem utajení před konkurencí. Otis vynaloží přiměřené úsilí k včasným aktualizacím údajů, a bude-li to vyžadováno zákonem, odstraní vaše osobní údaje ze souborů společnosti Otis. Aby bylo chráněno soukromí a bezpečnost uživatele, podnikne společnost Otis předtím, než požadovanou změnu provede, opatření k ověření totožnosti uživatele. Bude-li potřebovat přístup ke svým osobním údajům nebo je budete chtít změnit nebo vymazat, budete-li chtít nahlásit problémy se stránkou, zaslat dotazy nebo vyjádřit obavy, pošlete společnosti Otis e-mail na privacy@otis.com. Některé z našich webových stránek, aplikací a účtů na sociálních médiích umožňují provádět opravy přímo na stránce, aniž byste potřebovali dál kontaktovat společnost Otis.

V určitých zemích, například v Evropské unii, máte právo podat stížnost u svého státního úřadu na ochranu osobních údajů, který může být rovněž známý jako dohlížecí autorita.

Pamatujte si, že ačkoli vám pomáháme chránit vaše osobní údaje, je na vás, abyste si chránili svá hesla a jiné přístupové údaje před ostatními osobami.

INFORMACE PRO ZVLÁŠTNÍ SKUPINY LIDÍ

Pro osoby v Kalifornii

Jak je stanoveno kalifornským zákonem "Shine the Light Law", mohou rezidenti Kalifornie jednou ročně žádat a získat informace, které jsou sdíleny s jinými podniky pro jejich vlastní přímé marketingové využití během předchozího kalendářního roku. Společnost Otis nesdílí vaše osobní údaje s jinými podniky pro jejich vlastní přímé marketingové využití.

Pro osoby v USA

Společnost Otis prostřednictvím svých webových stránek nebo aplikací nezjišťuje čísla sociálního pojištění. Otis však zjišťuje čísla sociálního pojištění, pokud je to požadováno zákonem, například pro daňové účely. Pokud společnost Otis shromažďuje nebo používá čísla sociálního pojištění, věnuje náležitou péči ochraně důvěrnosti, omezení shromažďování, zajištění přístupu pouze na případy, kdy je to nutné, implementaci vhodných technických ochranných opatření a provedení správné likvidace. Společnost Otis má pro čísla sociálního pojištění také zásady ochrany osobních údajů umístěné na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

a prohlášení o ochraně osobních údajů HIPPA, které najdete na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Pro rodiče a právní zástupce

Ačkoli webová stránka společnosti OTIS není zaměřena na děti, je povinnosti společnosti OTIS dodržovat všechny platné zákony a požadavky, například zákon o ochraně soukromí dětí online v USA a obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") v Evropské unii (pokud je v platnosti). Společnost OTIS vědomě nesbírá údaje od dětí mladších 13 let. Pokud společnost OTIS zjistí, že byly poskytnuty osobní údaje týkající se dítěte mladšího 13 let, vymaže tyto údaje ze svých systémů.

Jak může společnost Otis tyto zásady změnit?

Protože společnost Otis expanduje a vylepšuje tuto webovou stránku, může být nutné tyto zásady aktualizovat. Tyto zásady se mohou čas od času měnit bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám tyto zásady pravidelně kontrolovat s ohledem na případné změny. Podstatné změny jsou uvedeny na začátku zásad.

Jak můžete kontaktovat společnost Otis?

Budete-li mít dotazy k zásadám ochrany osobních údajů u společnosti Otis obecně, zašlete e-mail na privacy@otis.com.