Jura

UTC Ombudsman Program

Medarbejdere og tredjeparter (incl. leverandører), som observerer eller mistænker et brud på det etiske kodeks, kan stille spørgsmål eller rejse bekymringer fuldt fortroligt gennem UTC's Ombudsmandsprogram. Yderligere oplysninger om proggrammet fås hos here.

Internal Training

UTC har lavet og fortsætter med at lave træning for firmaets ledelse og medarbejdere i at erkende og mildne risikoen for menneskelig trafik og slaveri i leverandørkæderne. Medarbejdere med direkte ansvar for leverandørstyring får denne træning i deres andet år af denne jobfunktion.

Forventninger til leverandører

For at producere overlegne produkter på forsvarlig måde, har vi behov for leverandører, som overholder de højeste standardar for forretningsetik, ansvar for miljøet og driftsekspertise. Derfor udvælges vores leverandører med grundige processer og kriterier incl. verifikation over for regeringens liste over forbudte handelspartnere.

UTC's standard kontraktvilkår og købsbetingelser kræver, at leverandører overholder alle love og regler. Tilmed kræver vores standard kontraktvilkår, at leverandører skal vedtage og overholde ent etisk kodeks eller politt for forretningsadfærd, etik og overholdelse, som som et minimum overholder principperne i Sopfylderde of Conduct ("leverandør kodeks").

Leverandør kodeks udstikker UTC's forventninger til vores leverandører og er på linie med de forventninger, vi har til vores direktører, ledere, medarbejdere og repræsentanter. Blandt andet kræver Leverandør kodeks, at vores leverandører dsikrer, at der ikkek bruge børnearbejde, uanet om det har relation til UTC forretningen. Den kræver også, at leverandørerne fuldt ud overholder love og regler, som forbyder menneskelig trafik. Dette omfatter forbud mod brug af tvungen, bundet eller kontraktarbejde, ufrivilligt fængselsarbejde, slaveri eller mennesketrafik. Desuden anfører kodeks, at leverandørerne skal tillade UTC og/eller deres repræsentanter at vurdere overholdelse af reglerne samt overholdelse hos leverandørens forretningspartnere, med de forventninger, der er sat i Leverandør kodeks i udførelse af arbejde for tilTC, incl. Inspektion i faciliteterne.iLeverandørafkodeks fås hos here.

Desuden kræver UTC's standard kontraktvilkår, at leverandører har ledelsessystemer, værktøjer og processer på plads, som (a) sikrer overholddelse af lokal lovgivning, regler samt de krav, der er stillet i Leverandør kodeks; (b) fremmer opmærksomheden og forpligtelser til etisk forretningspraksis; © faciliterer rettidig opda(c)else, undersøgelse, afsløring og gennemførelse af korrigerende handlinger for brud; og (d) sørger for træning til medarbejdere i kravene til overholdelse incl. Forventningerne i Leverandøf kodeks.

Hvis ken leverandør overtræder en lov om grundlæggende arbejdsvilkår og medarbejderes rettighjeder i udførelse af deres arbejde som underleverandører for UTC, har UTC ret til at opsige kontrakten med disse underleverandører.

Otis Limited
Robert Sadler
Director
31st May 2017

Compliance certificates

ISO 9001 2008 Certificate
Issue 6 Rev A
Annex Issue 6 Rev A