Otis Elevator Company kasutustingimused

Sissejuhatus

Otis Elevator Company (Otis) pakub suurt valikut digitaalteenuseid meie toodete, hooldusteeninduse, veebisaitide, rakenduste ja sotsiaalmeedialehte (meie "Teenused") kaudu. MEIE TEENUSTE KASUTAMISEL NÕUSTUTE OTISE ALLTOODUD KASUTUSTINGIMUSTEGA. LUGEGE NEED HOOLIKALT LÄBI!

Need kasutustingimused reguleerivad suhteid ja kohustusi ulatuses, mida te pole muul viisil jõustanud rakendusepõhises lepingus Otis Elevator Company'ga, mis sisaldab tingimusi käesolevate Kasutustingimuste asendamiseks, vasturääkivuste lahendamiseks, laienduste või piirangute käsitlemiseks. Lisaks neile Kasutustingimustele peate järgima kõiki poliitikaid või nõudeid, mis on teile kättesaadavaks tehtud seoses teenustega, ja kõiki kohalduvaid kohalikke seadusi ja määrusi.

Piiratud litsents

Nende Kasutustingimuste kaudu tagab Otis teile mitteainuõiguslikud üleandmisõiguseta isikulised piiratud õigused Teenustele ja kaasnevale materjalile juurdepääsuks ja kasutamiseks teie personaalses andmetöötlusseadmes või muul kokkulepitud viisil. Käesolev volitus pole Teenuse või kaasnevate materjalide omandiõiguse üleminek ja sellele kehtivad järgmised piirangud: (1) te ei tohi väärkasutada ega seadusvastaselt omastada ühtegi intellektuaalomandit ja peate järgima autoriõigusi ja muid omandiõigusega seotud teateid; (2) te ei tohi Teenust mingil viisil muuta või reprodutseerida või avalikult esitada, Teenust või kaasnevaid materjale edastada või jagada või muul viisil kasutada avalikul või ärilisel eesmärgil, kui selles pole eraldi kirjalikult kokku lepitud; (3) te ei tohi Teenust, sisufaile ega muid töid dekompileerida, dekodeerida, koost lahti võtta, pöördprojekteerida või püüda muul viisil saada juurdepääsu lähtekoodile; (4) te ei tohi teenust levitada, avaldada, rentida, liisida, laenata, üle kanda, edasi litsentsida, avalikustada või muul viisil edastada mitte ühelegi kolmandale poolele ja (5) te ei tohi Teenust tervikuna või osaliselt muuta ega luua tuletatud töid.

Õiguste ja omandiõiguse reserveerimine

Otis, selle emaettevõte või selle tarnijad omavad kõiki õigusi, autorsust ja varalisi õigusi, k.a intellektuaalomandi õigused Teenuse ja kaasnevate materjalide suhtes, ja reserveerivad kõik õigused, autorsuse ja varalised õigused, k.a intellektuaalomandi õigused Teenuse ja kaasnevate materjalide suhtes, seal hulgas kõik õigused, mis pole otseselt teile antud. Teenused on kaitstud autoriõigusega ja muude intellektuaalomandiga seotud seaduste ja lepingutega.

Lahtiütlemine

Otise veebisaidil ja sotsiaalmeediasaidil esitatud teave on toodud ainult teabelisel eesmärgil. Otis annab sisu veebisaitidele ja sotsiaalmeediasaitidele "sellisena nagu see on" ja ei anna selle saidi või sisu suhtes mingeid kinnitusi ega garantiisid. Otsi välistab kõik sellised kinnitused ja garantiid, olgu need otsesed või kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid müüdavuse tõstmiseks või erieesmärkidel sobivuseks. Lisaks Otis ei kinnita ega garanteeri, et saidi kaudu kättesaadav teave on täpne, täielik või nüüdne.

Muudatused

Teenuste sisu võidakse muuta sellest teatamata. Otis jätab endale õiguse muuta käesolevaid Kasutustingimusi ükskõik kuna. Sellised muudatused, lisandused või kustutused jõustuvad kohe pärast sellest teatamist või veebikeskkonda postitamist. Otis võib ükskõik kuna lõpetada, muuta, seisata või katkestada Teenused ükskõik millisest aspektist, k.a veebisaidi ükskõik millise funktsiooni või omaduse kättesaadavus. Otis võib rakendada ka piiranguid teatavatele funktsioonidele või teenustele või piirata teie juurdepääsu saidi osadele sellest teatamata või selle eest vastutust võtmata.

Hüperlingid

Tatavad lingid, mis on teenuste kaudu kättesaadavad, võivad käivitada veebisaidid, mille üle Otisel pole kontrolli. Otis annab need välised lingid ainult oma Teenuste kasutajate mugavuse tõstmiseks ning selliste linkide kasutamine ei tähenda Otise heakskiitu seal olevale või pakutavale sisule, toodetele või teenustele. Vastavalt sellele ei anna Otis mingeid kinnitusi ega garantiisid nende sisu, k.a neil saitidel olevate alamlinkide, kättesaadavuse kohta.

Registreerides, tellides või ostes tooteid või teenuseid ükskõik milliselt sellise saidiga lingitud kolmandalt poolelt, peate sõlmima lepingu vastava kolmanda poolega, mitte Otisega. Sellistel juhtudel peate enne registreerimist, tellimist või ostu tegemist üle vaatama ja mõistma sellise kolmanda poole poolt postitatud tingimusi ja selle isikuandmete kaitse poliitikat. Välja arvatud siin konkreetselt määratud ulatuses, pole Otise siin sätestatud isikuandmete kaitse poliitika ja tingimused rakendatavad selliste kolmandate poolte korral. Otis on pühendunud ühenduse pidamisele selliste ettevõtetega, kes jagavad meie eraelu puutumatusega seotud muresid. Kuid me ei saa kontrollida ja ei kontrolli viise, kuidas need pooled kasutavad või koguvad teavet või kuidas need ettevõtted tegutsevad.

Kui lingite end kolmanda poole saidile, peate teadma, et need ettevõtted võivad kasutada küpsiseid või teisi vahendeid teabe kogumiseks teie kohta, ja sellisel juhul ei kehti Otise üleilmne eraelu ja isikuandmete puutumatuse poliitika.

Vastutuse määra piirang

MITTE MINGIL JUHUL EI KANNA OTIS EGA TEMA EMAETTEVÕTE, TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED, TÖÖTAJAD, TÖÖVÕTJAD VÕI TEISED ESINDAJAD VASTUTUST ÜHEGI KAHJU (OTSESE, KAUDSE, KARISTUSLIKU, SPETSIIFILISE, TEGEVUSEST TULENEVA VÕI MUU) EEST, MIS ON TEKKINUD TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SEOSES, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SELLES ON SELGESÕNALISELT KIRJALIKULT KOKKU LEPITUD, JA VASTAVALT ERALDI KIRJALIKULE LEPINGULE SEOSES SIINKÄSITLETUD TEENUSTE OSTMISEGA TEIE POOLT. SIINTOODUD VASTUTUSE MÄÄRA PIIRANG HÕLMAB VASTUTUST SAAMATAJÄÄNUD TULU, ETTEVÕTTE TEGEVUSE KATKEMISE, TEABE VÕI ANDMETE KAOTSIMINEKU, ANDMETE RIKKUMISE VÕI FIRMAVÄÄRTUSE KAOTSIMINEKU, VARA KAOTSIMINEKU VÕI KAHJUSTUMISEGA TEKITATUD KAHJU EEST NING ÜKSKÕIK MILLIST KOLMANDA POOLE NÕUET SEOSES KASUTAMISE, KOPEERIMISE VÕI SELLE SAIDI VÕI SAIDI SISU VÕI ÜKSKÕIK MILLISE LINGITUD VEEBISAIDI ESITAMISE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS OTIST TEAVITATI, OTIS TEADIS VÕI PIDI SELLEST VÕIMALUSEST TEADMA. PEALE SELLE PEATE OTISE VASTUTUSEST VABASTAMA JA KAITSMA OTIST, SELLE TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTEID, TÖÖTAJAID, TÖÖVÕTJAID JA TEISI ESINDAJAID KÕIGI NÕUETE JA KULUDE EEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA SEOSES KÄESOLEVA SAIDI KASUTAMISEGA TEIE POOLT KÄESOLEVAT LEPINGUT RIKKUDES VÕI ÜKSKÕIK MILLISEID SEADUSI VÕI MÄÄRUSI RIKKUDES SEOSES KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTEGA.

Garantiidest lahtiütlemine

TEENUSEID PAKUTAKSE SEADUSE POOLT LUBATUD MÄÄRAL "SELLISENA NAGU NEED ON" KOOS KÕIGI VIGADEGA. KÄESOLEVAGA ÜTLEB OTIS JA TEMA EMAETTEVÕTE, TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED, TÖÖTAJAD, TÖÖVÕTJAD VÕI TEISED ESINDAJAD LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, OLGU NEED OTSESED VÕI KAUDSED VÕI SEADUSJÄRGSED, SEALHULGAS ÜKSKÕIK MILLISED KAUDSED GARANTIID, KOHUSTUSED VÕI TINGIMUSED, MIS ON ANTUD SEOSES MÜÜDAVUSE VÕI ERIEESMÄRKIDEKS SOBIVUSEGA. TEENUSTEL PUUDUVAD KA OMANDIÕIGUSE, OMANDIÕIGUSE HÄIRIMATU KASUTAMISE JA VALDAMISE, KIRJELDUSELE VASTAVUSE VÕI RIKKUMISE PUUDUMISE, VIIRUSTE VÕI PROGRAMMIVIGADE PUUDUMISE, TÄPSUSE VÕI VASTUSTE VÕI TULEMUSTE TÄIELIKKUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED SEOSES TEENUSTEGA. OTIS JA TEMA EMAETTEVÕTE, TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED, TÖÖTAJAD, TÖÖVÕTJAD JA TEISED ESINDAJAD EI GARANTEERI, ET TEENUSED TÖÖTAVAD KATKEMATULT VÕI VEAVABALT VÕI KÕIK VEAD KÕRVALDATAKSE. KOGU TEENUSTE KASUTAMISEST TULENEV RISK JÄÄB TEIE KANDA.

Mobiilirakenduste teenusepakkujate poolt nõutavad eritingimused.

Apple Computeri mobiilseadmete kasutajad

  • Kinnitus: te kinnitate, et käesolevad Kasutustingimused on sõlmitud teie ja Otise vahel, mitte Apple'iga. Litsentsiandja, mitte Apple, on ainuvastutaja Litsentseeritud rakenduse ja selle sisu eest.
  • Litsentsi kohaldatavus: te kinnitate, et siin väljaantud Litsentseeritud rakenduse litsents on piiratud üleandmisõiguseta litsents rakenduse kasutamiseks ükskõik millise iPhone'i või iPodiga, piirdudes teie endaga või toimudes teie kontrolli all ning vastavalt rakenduste poe kasutustingimustes sätestatud kasutuseeskirjadele.
  • Hooldus ja tugi: litsentsiandja on ainuvastutaja Rakendusega seotud ükskõik milliste hooldus- ja tugiteenuste pakkumise eest vastavalt Kasutustingimustes sätestatule või kohaldatavates õigusaktides nõutavale. Te tunnistate, et Apple'il pole mitte mingisuguseid kohustusi seoses Rakenduse hooldus- ja tugiteenuste kasutuselevõtuga.
  • Garantii: litsentsiandja on ainuvastutaja ükskõik milliste tootega seotud garantiide, otseste või seadusest tulenevate täitmise eest siintoodud ulatuses, millest pole selgelt lahti öeldud. Rakenduse ükskõik millise vea korral vastavalt ükskõik millisele kohaldatavale garantiile võite teavitada Apple'it ja Apple maksab teile tagasi Rakenduse ostuhinna, kui selline on olemas. Kohaldatavate õigusaktide maksimaalses lubatavas ulatuses pole Apple'il mingeid muid garantiikohustusi seoses Rakendusega ja ükskõik millised muud nõuded, kahjud, kohustused, kahjustused või kulud tulenevalt ükskõik millisest rikkest vastavalt ükskõik millisele garantiile on litsentsiandja ainuvastutusel siin määratud ulatuses.
  • Tootega seotud nõuded: te kinnitate, et Apple ei vastuta ühegi nõude käsitlemise eest, mis on seotud Rakendusega või lõppkasutaja omandiga ja/või selle Rakenduse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: (i) tootest tulenevad kahjunõuded; (ii) ükskõik milline nõue selle kohta, et Rakendus ei vasta ükskõik millisele asjakohasele õigusnormile ja (iii) nõuded, mille põhjuseks on tarbijakaitse või muu sellisega seotud õigusnormid.
  • Intellektuaalomandi õigused: te kinnitate ükskõik millise kolmanda poole nõude korral, et kui Rakendus või teiepoolne Rakenduse omamine või kasutamine rikub selle kolmanda poole intellektuaalomandi õigusi, vastutab sellise intellektuaalomandi õiguste rikkumise nõude uurimise, kaitse, lahendamise ja tasumise eest ainult litsentsiandja, mitte Apple, ulatuses, mida pole siin muul viisil välistatud.
  • Vastavus seadusandlusele: te avaldate ja kinnitate, et (i) te ei asu riigis, mis kuulub USA valitsuse embargo alla või see on USA valitsuse poolt tunnistatud "terrorismi toetavaks" riigiks ja (ii) te ei kuulu ühessegi USA valitsuse poolt keelatud või piiranguid omavasse organisatsiooni.
  • Soodustatud kolmas isik: litsentsiandja ja teie tunnistate ja nõustute, et Apple ja Apple'i tütarettevõtted on käesolevate Kasutustingimuste soodustatud kolmandad isikud ja pärast teiepoolset nõustumist Kasutustingimustega on Apple'il õigus (ja Apple võib arvata, et olete seda õigust aktsepteerinud) jõustada need Kasutustingimused teie suhtes soodustatud kolmanda isikuna.

Kohaldatava õiguse rakendamine

Teenuste sisu ja kasutamist reguleerivad Ameerika Ühendriikide New Yorgi osariigi seadused, olles ülimuslikud ükskõik milliste õigusnormide põhimõtete konflikti korral.

Otise kontaktandmed

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

Copyright ©2017 Otis Elevator Company. Kõik õigused kaitstud.