Νομικά ζητήματα

UTC Ombudsman Program

Οι υπάλληλοι και τα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών) που παρατηρούν ή υποψιάζονται παραβίαση του Κώδικα, μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους ή να εκφράσουν τις ανησυχίες με απόλυτη εχεμύθεια μέσω του Προγράμματος Διαμεσολαβητή της UTC. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Διαμεσολαβητή της UTC είναι διαθέσιμες εδώ: here.

Internal Training

Η UTC εξακολουθεί να παρέχει εκπαίδευση στη διοίκηση και τους εργαζομένους σχετικά με την αναγνώριση και τον μετριασμό του κινδύνου της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι εργαζόμενοι με άμεση ευθύνη τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού λαμβάνουν τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους της εργασίας τους στη συγκεκριμένη θέση.

Supply Chain Expectations

Για την παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας με υπεύθυνο τρόπο, χρειαζόμαστε προμηθευτές που τηρούν υψηλά πρότυπα ως προς τις επιχειρηματικές πρακτικές, την περιβαλλοντική ευθύνη και την επιχειρησιακή αριστεία. Κατά συνέπεια, οι προμηθευτές μας υπόκεινται σε αυστηρές διαδικασίες και κριτήρια επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης βάσει καταλόγων ανεπιθύμητων συμβαλλομένων μερών.

Οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις αγοράς της UTC απαιτούν από τους προμηθευτές να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι καλούν τους προμηθευτές να υιοθετούν και να συμμορφώνονται με κώδικα συμπεριφοράς ή δήλωση πολιτικής σχετικά με τη συμπεριφορά, τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ικανοποιούν τουλάχιστον τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς του Προμηθευτή ("Κώδικας Προμηθευτών" ).

Ο Κώδικας Προμηθευτών καθορίζει τις προσδοκίες της UTC για τους προμηθευτές μας και ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες που έχουμε για τους δικούς μας διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους. Μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Προμηθευτών απαιτεί από τους προμηθευτές να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται παιδική εργασία κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, είτε σχετίζεται είτε όχι με την UTC. Απαιτεί επίσης από τους προμηθευτές να συμμορφώνονται πλήρως με τους νόμους και τους κανονισμούς που απαγορεύουν την εμπορία ανθρώπων. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας, της άμεσης ή έμμεσης εργασίας, της ακούσιας εργασίας φυλακισμένων, της δουλείας ή της εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμηθευτών, οι προμηθευτές μας θα επιτρέπουν στην UTC και / ή στους αντιπροσώπους της να αξιολογήσουν τη συμμόρφωσή τους, καθώς και τη συμμόρφωση των επιχειρηματικών συνεργατών των προμηθευτών τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες που ορίζονται στον Κώδικα Προμηθευτών για την εκτέλεση εργασιών για την UTC, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας επιθεώρησης εγκαταστάσεων. Ο Κώδικας Προμηθευτών είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο που ακολουθεί here.

Επιπλέον, οι συμβατικοί όροι της UTC απαιτούν από τους προμηθευτές να διαθέτουν συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης που: (α) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις που ορίζονται στον Κώδικα Προμηθευτών, (β) προωθούν την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση στις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, (γ) διευκολύνουν την έγκαιρη ανακάλυψη, διερεύνηση, κοινοποίηση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για τυχόν παραβιάσεις και (δ) παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών που ορίζονται στον Κώδικα Προμηθευτών.

Σε περίπτωση που ένας προμηθευτής διαπράξει ουσιώδη παραβίαση του νόμου σχετικά με τις βασικές συνθήκες εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο υπεργολαβιών με την UTC, η UTC έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτές τις υπεργολαβίες.

Otis Limited
Robert Sadler
Director
31st May 2017

Compliance certificates

ISO 9001 2008 Certificate
Issue 6 Rev A
Annex Issue 6 Rev A