Pravne napomene

UTC program zaštite prava

Zaposlenici i treće strane (uključujući i dobavljače) koji uoče kršenje Kodeksa ili posumnjaju na njega mogu postaviti pitanje ili prijaviti problem u potpunom povjerenju kroz UTC-ov program zaštite prava. Dodatne informacije o UTC-ovu programu zaštite prava dostupne su na here.

Interna obuka

UTC je stavljao i dalje stavlja upravi i zaposlenicima tvrtke na raspolaganje obuku o prepoznavanju i ublažavanju rizika od trgovine ljudima i ropstva u lancima nabave. Zaposlenici s izravnom odgovornošću za upravljanje lancem opskrbe upućuju se na tu obuku tijekom svoje druge godine na toj funkciji.

Očekivanja u lancu nabave

Za odgovornu proizvodnju superiornih proizvoda potrebni su nam dobavljači koji ispunjavaju visoke norme poslovne prakse, ekološke odgovornosti i radne izvrsnosti. U skladu s tim, naši dobavljači prolaze kroz stroge procese izbora i moraju ispuniti stroge kriterije, uključujući i provjeru jesu li na vladinim popisima neprihvatljivih izvođača.

UTC-ovim općim uvjetima nabave traži se od dobavljača sukladnost sa svim mjerodavnim zakonima i propisima. Pored toga, našim općim uvjetima ugovora traži se od dobavljača usvajanje i pridržavanje kodeksa ponašanja ili davanje izjave o poslovnom ponašanju, etici i sukladnosti, kojom se kao minimum moraju ispuniti načela utvrđena u Kodeksu ponašanja dobavljača ("Kodeks dobavljača").

Kodeksom dobavljača utvrđena su UTC-ova očekivanja od naših dobavljača, sukladno očekivanjima koja imamo od naših članova uprave, dužnosnika, zaposlenika i predstavnika. Između ostaloga, Kodeksom dobavljača zahtijeva se od dobavljača da osiguraju da se u njihovu poslovanju ne koristi dječji rad, bez obzira je li ili nije vezan uz poslovanje UTC-a. Osim toga, od dobavljača se zahtijeva potpuna sukladnost sa zakonima i propisima koji zabranjuju trgovinu ljudima. To obuhvaća i zabranu korištenja prisilnog rada, robovskog rada, nedobrovoljnog rada zatvorenika, ropstva ili trgovine ljudima. Pored toga, Kodeksom dobavljača navodi se da će naši dobavljači dopustiti UTC-u i/ili njegovim predstavnicima procjenu njihove sukladnosti, kao i sukladnosti njihovih poslovnih partnera s očekivanjima navedenima u Kodeksu dobavljača pri izvođenju radova za UTC, uključujući i inspekcije na licu mjesta. Kodeks dobavljača dostupan je na here.

Osim toga, UTC-ovim se općim ugovornim uvjetima traži da dobavljači imaju sustave upravljanja, alate i procese kojima se (a) osigurava sukladnost s mjerodavnim zakonima, propisima i zahtjevima navedenima u Kodeksu dobavljača; (b) promiče svijest o etičkoj poslovnoj praksi i predanost njoj; (c) omogućuje pravovremeno otkrivanje, istraga i objava prekršaja te provedba korektivnih mjera i (d) omogućuje obuka za zaposlenike o zahtjevima sukladnosti, uključujući i očekivanja iznesena u Kodeksu dobavljača.

U slučaju da dobavljač počini bilo koje bitno kršenje propisa koje se odnosi na temeljne radne uvjete i ljudska prava u svom izvođenju radova na temelju podugovora s UTC-om, UTC ima pravo raskinuti te podugovore zbog krivnje dobavljača.

Otis Limited
Robert Sadler
direktor
31.st svibnja 2017.

Certifikati - potvrde o sukladnosti

Certifikat ISO 9001 2008
Izdanje 6 Rev A
Prilog Izdanje 6 Rev A