Otis Elevator Company Gebruiksvoorwaarden

Introduction

Otis Elevator Company (Otis) biedt een breed scala aan digitale diensten aan via onze producten, onderhoudsdienstmogelijkheden, websites, applicaties en pagina's op sociale media (onze "Diensten"). DOOR ONZE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN OTIS HIERONDER. LEES ZE ZORGVULDIG DOOR.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover u niet anderszins een toepassingsspecifieke overeenkomst met Otis Elevator Company bent aangegaan die bepalingen bevat die deze Gebruiksvoorwaarden vervangen, tegenspreken, uitbreiden of beperken. Naast deze gebruiksvoorwaarden dient u zich te houden aan alle beleidsregels of vereisten die u ter beschikking worden gesteld in combinatie met de Services en alle van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving.

Beperkte licentie

Door deze Gebruiksvoorwaarden verleent Otis u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk, beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en bijbehorende materialen op uw persoonlijke computer of op andere wijze overeengekomen. Deze machtiging is geen overdracht van eigendom van de Services of het bijbehorende materiaal en is onderhevig aan de volgende beperkingen: (1) u mag geen misbruik maken van intellectueel eigendom en deze niet misbruiken en u zult de auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen respecteren; (2) u mag de Services op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of in het openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of op een andere manier gebruiken van de Services of het bijbehorende materiaal voor publieke of commerciële doeleinden, tenzij specifiek anders overeengekomen; (3) u mag de broncode van de Services of welk contentbestand of ander werk dan ook niet decompileren, ontcijferen, disassembleren, reverse-engineeren of op een andere manier proberen toegang te krijgen tot de broncode; (4) u mag de Services niet distribueren, publiceren, verhuren, leasen, uitlenen, overdragen, in sublicentie geven, openbaar maken of op andere wijze aan derden aanbieden; en (5) u mag afgeleide werken van de Service niet geheel of gedeeltelijk wijzigen of creëren.

Voorbehoud van rechten en eigendom

Otis, haar moedermaatschappij of haar leveranciers bezitten alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Services en bijbehorende materialen en behouden alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en voor de Services en begeleidende materialen en inclusief alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. De Services worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen.

Disclaimer

Informatie op een Otis-website en sociale mediasites is alleen voor informatieve doeleinden. Otis levert inhoud aan websites en sociale-mediasites op een "as is" -basis en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze site of de inhoud ervan. Otis doet afstand van al deze representaties en garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Biedt bovendien geen garantie dat de informatie die via deze site toegankelijk is, correct, volledig of actueel is.

Veranderingen

Inhoud in de Services kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Otis behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen, wijzigingen, toevoegingen of weglatingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving of plaatsing daarvan. Otis kan elk aspect van de Services, inclusief de beschikbaarheid van functies van een website, op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Otis kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen van de site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Hyperlinks

Bepaalde links die via de Services worden aangeboden, kunnen internetsites lanceren die niet onder de controle van Otis vallen. Otis biedt deze externe links uitsluitend voor het gemak van haar Servicegebruikers en de verstrekking van een dergelijke link is geen goedkeuring door Otis van die site of enige inhoud, producten of diensten die daarin zijn opgenomen of aangeboden. Dienovereenkomstig geeft Otis geen enkele verklaring of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van of content, inclusief sublinks, die op die sites worden gevonden.

Wanneer u zich registreert voor, bestelt of aankoop van producten of diensten van een partij die is gekoppeld aan deze site, gaat u een overeenkomst aan met die derde partij en niet met Otis. In deze gevallen dient u de voorwaarden en bepalingen van deze derde partij en zijn privacybeleid te lezen en te begrijpen voordat u zich registreert, bestelt of koopt. Uitgezonderd en voor zover hierin specifiek vermeld, zijn het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld door Otis hierin niet van toepassing op deze sites van derden. Otis verbindt zich ertoe contact te leggen met bedrijven die onze zorgen over privacy delen. Wij kunnen echter geen controle uitoefenen over de manier waarop deze partijen informatie gebruiken of verzamelen of hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

Wanneer u naar een site van een andere partij linkt, moet u zich ervan bewust zijn dat die bedrijven cookies of andere middelen kunnen gebruiken om informatie over u te verzamelen en dat de voorwaarden van Otis Global Privacybeleid niet van toepassing zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL OTIS OF ENIGE VAN HAAR, OUDER, DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, WERKNEMERS, AANNEMERS, LEVERANCIERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (ZIJN DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, TENZIJ ANDERS NADRUKKELIJK SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN EN OVEREENKOMSTIG EEN SCHRIFTELIJK CONTRACT MET BETREKKING TOT DE AANKOOP DOOR U VAN DE HIERIN VERMELDE DIENSTEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, GEGEVENSBREUK, OF VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, EN ENIGE CLAIMS VAN DERDEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE HET GEBRUIK, HET KOPIËREN OF HET WEERGEVEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OF ENIGE GEKOPPELDE WEBSITE, ONGEACHT OF OTIS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT, WIST OF WAS VAN DE MOGELIJKHEID ERVAN TE KENNEN. BOVENDIEN DIENT U OTIS, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, AANNEMERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLE CLAIMS EN KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IN STRIJD MET DEZE OVEREENKOMST OF UW SCHENDING VAN WETTEN, TE VERDEDIGEN EN TE VERDEDIGEN. OF REGELINGEN OVER DE RECHTEN VAN DERDEN.

Garantie disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN IN ALLE FOUTEN AANGEBODEN. OTIS EN HAAR MOEDER, DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, WERKNEMERS, AANNEMERS, LEVERANCIERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN UIT, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. OOK, ER IS GEEN GARANTIE OF VOORWAARDE VOOR TITEL, RUSTIG GENOT, STIL BEZIT, CORRESPONDENTIE AAN BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK, GEBREK AAN VIRUSSEN OF BUGS, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES OF RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. OTIS EN HAAR MOEDER, DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, WERKNEMERS, AANNEMERS, LEVERANCIERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS GARANDEREN NIET DAT DE WERKING VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN BLIJFT BIJ U.

Specifieke bepalingen vereist door serviceproviders van mobiele apps.

Gebruikers van Apple Computer Mobile Device

  • Erkenning: U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden alleen tussen u en Otis worden gesloten, en niet met Apple. Licentiegever, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Gelicentieerde Applicatie en de inhoud daarvan.
  • Reikwijdte van de licentie: U erkent dat de hierin verleende licentie voor de Gelicentieerde Applicatie een beperkte niet-overdraagbare licentie is om de Applicatie te gebruiken op elke iPhone of iPod touch die u bezit of beheert en zoals toegestaan ​​door de Gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store.
  • Onderhoud en Support Licentiegever is als enige verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsservices met betrekking tot de Applicatie, zoals gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Applicatie te leveren.
  • Garantie: Licentiegever is als enige verantwoordelijk voor productgaranties, expliciet of impliciet door de wet, voor zover hierin wordt aangegeven en niet effectief wordt afgewezen. In het geval dat de Applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en Apple zal de aankoopprijs, indien van toepassing, voor de Applicatie aan u terugbetalen. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Applicatie en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet voldoen aan enige garantie, zijn de enige licentie van de Licentiegever. verantwoordelijkheid voor zover hierin wordt aangegeven.
  • Product Claims: U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van claims met betrekking tot de Applicatie of het bezit en / of gebruik van die Applicatie door de eindgebruiker, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) een claim dat de Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
  • Intellectuele eigendomsrechten: U erkent dat, in het geval van een derde partij die beweert dat de Applicatie of uw bezit en gebruik van de Applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, Licentieverlener, niet Apple, als enige verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, de regeling en de kwijting van dergelijke inbreuk op intellectueel eigendom claimt voor zover niet anderszins wordt afgewezen.
  • Juridische naleving: U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onder een embargo van de Amerikaanse regering valt of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt"; en (ii) u staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.
  • Derden begunstigde: Licentiegever en u erkent en gaat ermee akkoord dat Apple en de dochtermaatschappijen van Apple derde begunstigden zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat Apple, na uw aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, het recht (en zal geacht het recht te hebben aanvaard) om deze gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

Toepasselijk recht

De wetten van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika zijn bepalend voor de inhoud en het gebruik van de Services, zonder gevolg te geven aan enige van de conflictprincipes of regels daarvan.

Contact Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. All rights reserved.