Otis Elevator Company Vilkår for bruk

Introduksjon

Otis Elevator Company (Otis) tilbyr et bredt spekter av digitalt aktiverte tjenester gjennom våre produkter, vedlikeholdstjenester, nettsteder, applikasjoner og sosiale medier sider (våre "Tjenester"). Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til OTISs bruksvilkår nedenfor. Les dem nøye.

Disse bruksvilkårene skal reguleres i den utstrekning du ikke har inngått en programavtale med Otis Elevator Company som inneholder vilkår som erstatter, motsetter, utvider eller begrenser disse vilkårene for bruk. I tillegg til disse bruksvilkårene skal du overholde eventuelle retningslinjer eller krav som er tilgjengelige for deg i forbindelse med tjenestene og alle gjeldende lokale lover og forskrifter.

Begrenset lisens

Gjennom disse vilkårene for bruk, gir Otis deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig, begrenset rett til tilgang og bruk av Tjeneste- og attendentmaterialet på din personlige databehandlingsenhet eller som ellers avtalt. Denne autorisasjonen er ikke en overføring av tittel til Tjenestene eller vedleggsmaterialet og er underlagt følgende restriksjoner: (1) Du må ikke misbruke eller misbruke noen immateriell rettighet, og du skal respektere opphavsrettigheter og andre proprietære merknader; (2) Du må ikke endre tjenestene på noen måte eller reprodusere eller offentliggjøre, utføre eller distribuere eller på annen måte bruke Tjenestene eller vedleggsmaterialene til offentlig eller kommersiell bruk, med mindre det er spesifikt avtalt i en separat skriving. (3) du må ikke dekompilere, dechiftere, demontere, omvendt konstruere eller på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden til tjenestene eller innholdsfilen eller annet arbeid (4) Du må ikke distribuere, publisere, leie, leie, låne, overføre, underlicensiere, avsløre eller på annen måte levere Tjenestene til noen tredjepart; og (5) kan du ikke endre eller opprette avledede verk av Tjenesten, helt eller delvis.

Reservasjon av rettigheter og eierskap

Otis, dets eiere eller dets leverandør eier alle rettigheter, tittel og interesse, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til Tjenester og Vedlikeholdsmaterialer og forbeholder seg rettigheten, tittel og interesse, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til Tjenester og tilleggs materiale og inkluderer alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg. Tjenestene er beskyttet av opphavsrett og andre lover og traktater om immaterielle rettigheter.

Forbehold

Informasjon som presenteres på en Otis nettside og sosiale medier, er kun til informasjonsformål. Otis gir innhold til nettsteder og nettsider for sosiale medier på en "som er" basis og gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet eller innholdet. Otis frasier seg alle slike garantier, uansett uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. I tillegg representerer eller garanterer ikke at informasjonen som er tilgjengelig via dette nettstedet, er nøyaktig, fullstendig eller aktuellt.

Endringer

Innholdet i Tjenestene kan endres uten varsel. Otis forbeholder seg retten til å endre eller endre disse vilkårene for bruk når som helst. Slike endringer, modifikasjoner, tillegg eller slettelser skal tre i kraft umiddelbart etter varsel eller postering av disse. Otis kan når som helst si opp, endre, suspendere eller avbryte alle aspekter av tjenestene, inkludert tilgjengeligheten av funksjoner på et nettsted. Otis kan også legge inn begrensninger på bestemte funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av nettstedet uten varsel eller ansvar.

Linker

Enkelte linker levert gjennom tjenestene kan starte nettsteder som ikke er under kontroll av Otis. Otis gir disse eksterne linkene utelukkende som en bekvemmelighet for sine tjenestebrukere, og tilrådingen av slike linker er ikke en påtegning fra Otis av dette nettstedet eller noe av innholdet, produktene eller tjenestene som finnes eller tilbys der. Følgelig gir Otis ingen garantier eller garantier over tilgjengeligheten av eller innholdet, inkludert videresending, som finnes på disse nettstedene.

Når du registrerer, bestiller eller kjøper produkter eller tjenester fra en hvilken som helst part som er knyttet til dette nettstedet, inngår du en avtale med den tredje parten og ikke med Otis. I disse tilfellene bør du gjennomgå og forstå vilkårene som er oppført av en slik tredjepart og personvernreglene før du registrerer, bestiller eller kjøper. Med unntak av og i den grad spesifikt angitt her, gjelder ikke personvernreglene og bruksvilkårene for Otis her i disse tredjepartssidene. Otis er forpliktet til å knytte sammen med selskaper som deler våre personvernproblemer. Vi kan imidlertid ikke og ikke kontrollere hvordan disse partene bruker eller samler inn informasjon eller driver virksomhet.

Når du kobler til en annen parts nettsted, bør du være oppmerksom på at disse selskapene kan bruke informasjonskapsler eller andre metoder for å samle inn opplysninger om deg, og at vilkårene i Otis Global Privacy Policy ikke vil gjelde.

Ansvarsbegrensning

I INGEN TILFELLE SKAL OTIS ELLER ENHET AV DETS, MOR, DATTERSELSKAPER, ANSATTE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, LEVERANDØRER ELLER ANDRE REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER (VIL DE DIREKTE, INDIREKTE, PUNITIVE, SPESIELLE, FØLGENDE ELLER ANNEN) SOM OPPSTÅR I ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV TJENESTENE. DENNE BEGRENSNINGEN OM ANSVAR INKLUDERER ANSVAR FOR, TAPTE VINST, BUSINESSAVBRUK, TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, DATABREID, ELLER TAP AV GOODWILL, TAP AV ELLER SKADER TIL EIENDOM, OG NOEN KRAV FRA TREDJEPARTER SOM OPPSTÅR ELLER I FORBINDELSE MED DENS BRUK, KOPIERING ELLER VISNING AV DENNE SIDEN ELLER DETTE INNHOLDET ELLER ET LINKSIDET WEBSTED, UANSETT OM OTIS ER ADVISERT, VIST. OTIS, DETS AFFILIERE, DATTERSELSKAPER, ANSATTE, KONTRAKTER OG ANDRE REPRESENTANTER FRASKRIVES FRA ALLE KRAV OG UTGIFTER SOM OPPSTÅR ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DENNE SIDEN I BRUK AV DENNE AFTALEN ELLER DIN GJELDING AV NOEN RETTIGHETER ELLER REGLER AV RETTENE AV TREDJEPARTER.

Forbehold av rettigheter og eierskap

I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM GJELDES AV LOV, TJENESTER LEVERES SOM ER MED ALLE FEIL. OTIS OG DETS, DATTERSELSKAPER, AFFILIERE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, LEVERANDØRER OG ANDRE REPRESENTANTER, DISKONVERERER ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER VARE UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅT ELLER STATUTORISKT, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER, PUNKTER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. OGSÅ ER DET IKKE EN GARANTI ELLER VILKÅR FOR TITEL, STORT NØDVENDIGHET, STILL BESØKELSE, KORRESPONDENS TIL BESKRIVELSE ELLER IKKE-OVERTRYKKELSE, MANGLING AV VIRUSER ELLER BUGS, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV SVAR ELLER RESULTATER MED HENSYN TIL TJENESTENE. OTIS OG DETS, DATTERSELSKAPER, AFFILIERE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, LEVERANDØRER OG ANDRE REPRESENTANTER, GARANTERER IKKE AT OPERASJONEN AV TJENESTENE SKAL BLI FEILFRITT ELLER AT EVENTUELLE FEIL VIL BLI KORRIGERT. DEN HELE RISIKOEN AV BRUK AV TJENESTENE, LIGGER HOS DEG SOM BRUKER.

Spesifikke bestemmelser som kreves av mobilappleverandører.

Brukere av Apple mobile enheter

  • Bekreftelse: Du erkjenner at disse vilkårene for bruk er inngått mellom deg og Otis, og ikke med Apple. Lisensgiver, ikke Apple, er alene ansvarlig for lisensiert søknad og innholdet av det.
  • Omfanget av lisensen: Du anerkjenner at lisensen som er gitt her for den lisensierte søknaden, er et begrenset, ikke-overførbart lisens for å bruke Applikasjonen på iPhone eller iPod touch som du eier eller kontrollerer, og som tillatt i bruksreglene som er angitt i App Store-vilkårene.
  • Vedlikehold og støtte:Lisensgiver er eneansvarlig for å gi vedlikeholds- og støttetjenester i forhold til Programmet, som angitt i Vilkår for bruk, eller etter behov i henhold til gjeldende lov. Du erkjenner at Apple ikke har noen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og støttetjenester i forhold til Programmet.
  • Garanti: Lisensgiver er alene ansvarlig for produktgarantier, uansett uttrykte eller underforstått ved lov, i den utstrekning som er identifisert heri og ikke effektivt fraskrevet. I tilfelle feilen i Applikasjonen overholder enhver gyldig garanti, kan du varsle Apple, og Apple vil refundere kjøpesummen, hvis noen, for Applikasjonen til deg. I den utstrekning som er tillatt i henhold til gjeldende lov, har Apple ingen annen garantiforpliktelse i forhold til Programmet, og eventuelle andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter som kan henføres til eventuelle manglende overholdelse av noen garanti, vil være lisensgiverens eneste ansvar i den grad det er identifisert heri.
  • Produkt Krav:Du erkjenner at Apple, ikke er ansvarlig for å ta opp eventuelle krav som gjelder Applikasjonen eller sluttbrukerens besittelse og / eller bruk av det Programmet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) Produktansvarskrav; (ii) enhver påstand om at søknaden ikke overholder alle gjeldende lovbestemte eller regulatoriske krav og (iii) krav som oppstår i henhold til forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning.
  • Immaterielle rettigheter: Du erkjenner at, hvis tredjeparts krav hevder at Søknaden eller din besittelse og bruk av Programmet krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, er Lisensgiver, ikke Apple, alene ansvarlig for etterforskning, forsvar, og oppgjør sv enhver slik overtredelse av immaterielle rettigheter gjelder i den utstrekning det ikke på annen måte blir fraskrevet her.
  • Juridisk samsvar: Du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en amerikansk regjeringens embargo eller som har blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som "terroriststøttende" land; og (ii) du ikke er oppført på en amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter.
  • Tredjepartsmottaker:Lisensgiver, og du erkjenner og aksepterer at Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsmottakerne av disse bruksbetingelsene, og at Apple, etter at du har akseptert vilkårene og betingelsene for disse bruksvilkårene, har rett til (og vil være anses å ha akseptert retten) for å håndheve disse bruksvilkårene mot deg som tredjepartsmottaker derav.

Gjeldende lov

Lovene i staten New York i USA skal regulere innholdet og bruken av Tjenestene, uten at det påvirker noen av lovens prinsipper eller regler derav.

Kontakt Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. All rights reserved.