Informacje prawne

Program Ombudsmana UTC

Pracownicy i osoby trzecie (w tym dostawcy), którzy zauważą lub podejrzewają naruszenie kodeksu mogą zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości z zachowaniem pełnej poufności poprzez Program Ombudsmana UTC here.

Szkolenia wewnętrzne

UTC zapewnia personelowi kierowniczemu i pracownikom firmy szkolenia dotyczące rozpoznawania i ograniczania zagrożeń związanych z handlem ludźmi i wykorzystywaniem pracy przymusowej w łańcuchach dostaw.

Oczekiwania dotyczące łańcucha dostaw

Aby produkować znakomite produkty w sposób odpowiedzialny, potrzebujemy dostawców spełaniających wysokie standardy dotyczące praktyk biznesowych, odpowiedzialności za środowisko i doskonałości działalności operacyjnej. Nasi dostawcy są w związku z tym poddawani surowemu procesowi selekcji, której kryteria obejmują sprawdzenie, czy nie są wpisani na rządowe listy podmiotów nieporządanych.

Standardowe warunki zakupu UTC wymagają, aby dostawcy przestrzegali wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Dodatkowo, nasze standardowe warunki umów wymagają, aby dostawcy przyjęli i stosowali kodeks postępowania lub politykę dotyczącą działalności biznesowej, etyki i zgodności z przepisami spełniające co najmniej wymagania określone w kodeksie postępowania dla dostawców ("kodeksie dostawcy").

Kodeks dostawcy określa oczekiwania UTC wobec naszych dostawców i koreluje je z oczekiwaniami wobec naszych własnych dyrektorów, kierowników, pracowników i przedstawicieli. Kodeks dostawcy wymaga, między innymi, aby dostawcy nie wykorzystywali w żaden sposób pracy nieletnich, niezależnie od tego, czy jest ona związana z działalnością na rzecz UTC. Wymaga także, aby dostawcy przestrzegali wszystkich przepisów i regulacji zabraniających handlu ludźmi. Obejmuje to wykorzystywanie pracy przymusowej, pracy wymuszonej przez długi, pracy za utrzymanie, przymusowej pracy więźniów, pracy niewolniczej lub handel ludźmi. Dodatkowo, kodeks dostawcy daje UTC lub reprezentatom UTC prawo do oceny przestrzegania przez dostawcę, jak również do oceny przestrzegania przez partnerów biznesowych dostawcy, oczekiwań określonych w kodeksie dostawcy wobec prac wykonywanych na rzecz UTC, w tym kontroli zakładów. Kodeks dostawcy jest dostępny pod adresem here.

Ponadto, standardowe warunki umów UTC wymagają, aby dostawcy korzystali z systemów zarządzania, narzędzi i procesów (a) zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami, regulacjami i wymaganiami określonymi w kodeksie dostawcy; (b) promujących świadomość i zobowiązanie do stosowania etycznych praktyk biznesowych ; (c) ułatwiających terminowe wykrywanie, badanie, ujawnianie i wdrażanie działań korekcyjnych w przypadkach naruszeń oraz (d) umożliwiających szkolenie pracowników w zakresie wymagań dotyczących przestrzegania przepisów, w tym oczekiwań określonych w kodeksie dostawcy.

W przypadku poważnego naruszenia przez dostawcę przepisów prawa dotyczących podstawowych warunków pracy lub praw człowieka w związku z pracą stanowiącą realizację umów podwykonawstwa zawartych z UTC, UTC ma prawo rozwiązania umowy podwykonawstwa w związku z ich naruszeniem.

Otis Limited
Robert Sadler
Dyrektor
31st May 2017

Certyfikaty zgodności

Certyfikat ISO 9001 2008
Wyd. 6 rew. A
Aneks wyd. 6 rew. A