Polityka prywatności Otis Elevator Global

Firma Otis Elevator Company i jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane dalej łącznie "Otis") odpowiada za wszelkie sponsorowane przez Otis witryny internetowe, aplikacje komputerowe i mobilne oraz konta lub strony w mediach społecznościowych, odsyłające do niniejszej polityce prywatności. Zobowiązujemy się przestrzegać prywatności osób, których informacje osobowe gromadzimy. Otis stosuje środki techniczne, administracyjne i fizyczne mające na celu ochronę wszelkich zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Niniejsza informacja o prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami osobowymi zebranymi przez witryny internetowe oraz aplikacje komputerowe i mobilne, chyba, że na witrynie, w aplikacji komputerowej lub mobilnej zamieszczono oddzielną informację o prywatności. Obejmuje także informacje osobowe, które Otis może gromadzić i przetwarzać niezależnie od witryny internetowej oraz aplikacji komputerowej lub mobilnej, na przykład poprzez e-mail lub inne środki. Przekazując nam informacje osobowe i inne lub dostarczając te informacje poprzez korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji, stron mediów społecznościowych, transakcji biznesowych lub naszych zintegrowanych ofert produktowych lub usługowych, zgadzasz się na warunki określone w niniejszej polityce prywatności.


Jakie informacje osobowe gromadzi Otis?

"Informacje osobowe" to informacje osobowe odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Informacje osobowe gromadzone przez Otis będą zależeć od charakteru interakcji z nami. Na przykład, Otis może gromadzić następujące dane:

 • Name;
 • biznesowe informacje kontaktowe, w tym nazwę firmy, tytuł i funkcję, firmowy adres e-mail, adres pocztowy firmy lub firmowe numery telefonów oraz inne informacje związane z kontaktem służbowym
 • Zdjęcie profilowe;
 • identyfikator konta w mediach społecznościowych lub identyfikator użytkownika, informacje dotyczące urządzenia lub informacje lokalizacyjne
 • Informacje dotyczące sposobu interakcji z produktami i usługami Otis, w tym preferencje osobiste.

Jeżeli jesteś klientem z sektora mieszkaniowego, Otis może gromadzić takie dane, jak Twoje imię i nazwisko oraz domowe dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli jesteś najemcą z sektora mieszkaniowego lub biznesowego, pracownikiem lub wykonawcą najemcy lub gościem w budynku, w którym jest zainstalowana winda Otis lub który zawarł umowę z Otis lub obsługiwanym przez Otis, Otis może gromadzić Twoje informacje osobowe pochodzące od naszego klienta związanego z budynkiem (takiego jak właściciel, zarządca lub firma zapewniająca ochronę). Otis może także gromadzić dane lokalizacyjne oraz inne dane związane z bezpiecznym uwierzytelnianiem przesyłane przez osobiste urządzenia komputerowe lub telephony, pozwalające na dostęp do nieurchomości lub urządzeń Otis zainstalowanych w budynku. W przypadku klientów zarówno z sektora mieszkaniowego, jak i biznesowego, Otis może gromadzić informacje bankowe lub informacje dotyczące płatności, informacje dotyczace konta Otis oraz szczegóły umowy.

W jaki sposób Otis wykorzystuje zgromadzone dane osobowe?

Wszelkie zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

 • Zapewnianie zindywidualizowanych usług i treści związanych z określonymi potrzebami i zainteresowaniami;
 • Wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, takich jak umożliwianie dostępu do budynku, umożliwianie realizacji zintegrowanych funkcji naszych ofert usług windowych, dostarczanie informacji lub raportów dotyczących określonych wind lub aktywności wind, elektroniczne naliczanie opłat lub obsługa wybranej metody płatności;
 • Opracowywanie nowych ofert, poprawa jakości naszych produktów, poprawa i personalizacja doświadczenia użytkownika oraz lepsze przygotowanie przyszłych treści w oparciu o zainteresowania i przekrój populacji użytkowników;
 • Komunikowanie się w związku z nowymi i zmodyfikowanymi produktami i usługami oferowanymi przez Otis, w tym ofertami specjalnymi;
 • Ocena zainteresowania pracą w Otis lub umożliwienie aplikowania o pracę w Otis ;
 • Reagowanie na uprawnione żądania organów ścigania i innych organów państwowych;
 • Badanie domniemanych lub faktycznych nielegalnych działań i ochrona przed oszustwami;
 • Wykrywanie osób umieszczonych na listach osób objętych sankcjami lub poszukiwanych za terroryzm, zgodnie z wymogami prawa;
 • Zapobieganie szkodom materialnym lub stratom finansowym;
 • Pomoc przy sprzedaży lub przekazaniu całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w związku z niewypłacalnością); i/lub
 • Prowadzenie dochodzeń mających na celu zapewnienie przestrzegania obowiązków nałożonych przepisami.

Otis będzie wykorzystywał informacje osobowe wyłącznie w uprawnionym interesie gospodarczym, w celu wypełniania obowiązków nałożonych przepisami lub w celu spełnienia naszych obowiązków umownych określonych w globalnej polityce prywatności.

Czy Otis wykorzystuje informacje osobowe do kontaktu?

Oprócz kontaktowania się w sprawie windy w zakresie wyżej opisanym, Otis może także wykorzystywać zgromadzone informacje do komunikowania się w sprawie nowych lub zmodyfikowanych produktów oferowanych przez Otis lub ofert specjalnych. Otis zapewnia, że wszelkie informacje marketingowe będą obejmować prostą metodę rezygnacji z ich otrzymywania.

Czy Otis udostępnia zgromadzone informacje jakimkolwiek osobom trzecim?

Otis nie będzie sprzedawał ani w żaden inny sposób udostępniał zgromadzonych informacji osobowych poza grupą firm Otis, z następującymi wyjątkami:

 • Dostawcy usług, którym Otis zlecił wykonywanie usług w imieniu Otis lub klienta Otis. Otis będzie udostępniał informacje osobowe wyłącznie tym dostawcom usług, którym umową zabronił używania lub ujawniania informacji z wyjątkiem informacji niezbędnych do wykonywania usług w imieniu Otis lub spełnienia wymogów przepisów prawnych. Takimi dostawcami usług mogą być dostawcy usług Chmury, dostawcy systemów, dostawcy oprogramowania oraz inni dostawcy usług;
 • Spełnienie wymogów prawnych, w tym między innymi reagowanie na uprawnione żądania organów ścigania lub innych organów rządowych;
 • Badanie domniemanej lub faktycznej nielegalnej działalności
 • Zapobieganie stratom materialnym lub finansowym; lub
 • Pomoc przy sprzedaży lub przekazaniu całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w związku z niewypłacalnością).

W przypadku osób kontaktujących się z Otis przy pomocy mediów społecznościowych, Otis może ujawniać informacje osobowe osobom kontaktowym związanym z kontami społecznościowymi tych osób lub Otis, innym użytkownikom mediów społecznościowych oraz dostawcy konta społecznościowego tych osób w związku z aktywnością w mediach społecznościowych związaną z Otis, w tym wszelkimi loteriami lub konkursami, które mogą być zorganizowane na witrynie Otis. W przypadku opublikowania infomracji na forum, chacie, stronach profilowych, blogach i w innych serwisach, na których możliwe jest publikowanie informacji i materiałów (w tym, między innymi, naszych stronach w mediach społecznościowych), wszelkie takie informacje opublikowane lub ujawnione za pośrednictwem tych serwisów stają się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla szerokiej publiczności.

Czy Otis przekazuje informacje osobowe do państw trzecich?

Ponieważ Otis jest firmą globalną, posiadającą placówki w wielu różnych krajach, możemy przekazywać informacje osobowe pomiędzy różnymi osobami prawnymi i pomiędzy różnymi krajami w celu realizacji zadań określonych powyżej. Informacje osobowe będziemy przekazywać zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

W jaki sposób Otis wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzące?

Otis może wykorzystywać pliki cookies na swoich witrynach internetowych i w aplikacjach. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i przechowywane na tym komputerze, pozwalające witrynom na rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwianie dostępu do witryn i kompilowanie zagregowanych danych umożliwiających ulepszanie treści. Cookies nie powodują uszkadzania plików użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookies były dostępne dla tej lub innej witryny lub aplikacji Otis, powinien skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki lub systemu w urządzeniu elektronicznym tak, aby pliki cookies były odrzucane lub aby ich wykorzystywanie było niemożliwe. Prosimy zwrócić uwagę, że może to pogorszyć lub całkowicie uniemożliwić możliwość wykorzystywania pełnej funkcjonalności witryn, aplikacji komputerowych lub mobilnych bądź mediów społecznościowych Otis.

Co należy wiedzieć o odsyłaczach do witryn podmiotów zewnętrznych występujących na naszej witrynie?

W pewnych przypadkach Otis może zamieszczać odsyłacze do witryn, które nie są kontrolowane przez Otis. W takim przypadku Otis dołoży wszelkich starań, aby odesłania takie było odpowiednio oznaczone. Otis nie kontroluje takich witryn należących do podmiotów zewnętrznych i nie może ponosić odpowiedzialności za treści lub polityki prywatności stosowane przez takie witryny.

Jak długo Otis przechowuje informacje osobowe?

Otis przechowuje informacje osobowe przez okres wymagany umowami lub przepisami prawa. Jeżeli informacja osobowa nie jest przedmiotem umowy lub nie przepisów, Otis będzie przechowywał ją przez okres wymagany do realizacji celu, dla jakiego informacja ta została zgromadzona. Wszelkie zebrane on-line informacje osobowe użytkowników, którzy nie wchodzili na witrynę Otis ani nie korzystali z aplikacji lub mediów społecznościowych Otis, Otis usunie ze swoich plików w rozsądnym czasie, o ile nie będzie to zabronione przez przepisy prawa lub wymagane umową..

Co możesz zdecydować w związku ze swoimi informacjami osobowymi?

Użytkownik może poprosić o umożliwienie przejrzenia, zaktualizowanie, poprawienie, zmianę lub usunięcie danych przekazanych Otis w dowolnym momencie. Otis niezwłocznie zareaguje na taką prośbę i dołoży wszelkich starań, aby ją spełnić, z wyjątkiem przypadków, gdy nie będzie to możliwe z uwagi na przepisy prawa, zapisy umowy lub interesy związane z ochroną prywatności innych osób. Otis dołoży wszelkich starań, aby aktualizować informacje w odpowiednim czasie i będzie usuwał informacje osobowe w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa. W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, przed dokonaniem żądanych zmian Otis podejmie kroki mające na celu weryfikację tożsamości użytkownika. Aby uzyskać dostęp do informacji osobowych, zmienić je lub usunąć, zgłosić problemy z witryną, zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości, wyślij do Otis e-aml na adres privacy@otis.com. Niektóre z naszych witryn, aplikacji lub kont w mediach społecznościowych pozwalają na bezpośrednie wprowadzanie poprawek bez konieczności kontaktowania się z Otis.

W niektórych krajach, takich jak państwa Unii Europejskiej, użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi do krajowego organu zajmującego się ochroną danych, który może być także organem nadzorującym.

Prosimy pamiętać, że jakkolwiek pomagamy w ochronie informacji osobowych użytkowników, ochrona haseł i danych dostępowych przed dostępem osób trzecich stanowi obowiązek użytkownika

INFORMACJE DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

Mieszkańcy Kalifornii

na mocy przyjętego przez Kalifornię przepisu "Shine the Light Law", rezydenci Kalifornii mogą raz w roku zażądać i otrzymać informacje, które są udostępnione innym podmiotom gospodarczym dla celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Otis nie udostępnia innym podmiotom gospodarczym danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Obywatele Stanów Zjednoczonych

Otis nie gromadzi numerów ubezpieczenia społecznego poprzez swoje witryny lub aplikacje. Otis gromadzi jednakże numery ubezpieczenia społecznego w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa, na przykład dla celów podatkowych. W przypadkach, gdy Otis gromadzi i/lub wykorzystuje numery ubezpieczenia społecznego, Otis stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia pofuności, ograniczenia gromadzenia, zapewnienia dostępu wyłącznie w koniecznych przypadkach, zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz właściwego usunięcia informacji. Polityka ochrony prywatności Otis dotycząca numerów ubezpieczenia społecznego została przedstawiona pod adresem:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

oraz jako polityka prywatności HIPPA pod adresem:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych

Jakkolwiek witryna Otis nie jest skierowana do dzieci, Otis zobowiązał się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów i wymagań, takich jak amerykańska ustawa o ochronie dzieci w sieci oraz RODO w Unii Europejskiej (w stosownych przypadkach). Otis w sposób świadomy nie gromadzi informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy Otis zidentyfikuje informację osobową jako dotyczącą dziecka poniżej 13 roku życia, usunie taką informację ze swoich systemów.

Jak Otis może zmieniać niniejszą politykę?

Ponieważ Otis powiększa i ulepsza swoją witrynę, niniejsza polityka może wymagać aktualizowania. Niniejsza polityka będzie zmieniana bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się ze zmianami polityki prywatności. Istotne zmiany będą sygnalizowane u gory niniejszej polityki.

Jak skontaktować się z Otis?

W przypadku pytań dotyczących ogólnych praktyk Otis w zakresie prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości na adresprivacy@otis.com.