Warunki korzystania Otis Elevator Company

Introduction

Otis Elevator Company (Otis) oferuje za pośrednictwem swoich produktów, usług utrzymania ruchu, witryn, aplikacji i stron w mediach społecznościowych szeroki wybór usług cyfrowych (naszych "usług"). KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ WARUNKI KORZYSTANIA. PROSIMY O ICH UWAŻNE PRZECZYTANIE. .

Niniejsze warunki korzystania obowiązują, o ile nie zawarto z Otis Elevator Company innej umowy związanej z konkretną aplikacją, zawierającej warunki zastępujące, sprzeczne, rozszerzające lub ograniczające niniejsze warunki korzystania. Uzupełnieniem niniejszych warunków korzystania są wszelkie polityki lub wymagania, o których poinformowano użytkownika w związku z usługami oraz wszelkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje. .

Ograniczona licencja

Na podstawie niniejszych warunków korzystania, Otis przyznaje użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, osobiste, ograniczone prawo do dostępu i korzystania z usług oraz materiałów powiązanych na osobistym urządzeniu komputerowym użytkownika lub w inny uzgodniony sposób. Zezwolenie niniejsze nie jest przeniesieniem praw do usług lub materiałów towarzyszących i podlega następującym ograniczeniom: (1) zabrania się nadużywania lub przywłaszczania praw własności intelektualnej i nakazuje się przestrzeganie praw autorskich i innych praw własności; (2) zabrania się modyfikowania usług, reprodukowania, publicznego prezentowania, przedstawiania lub dystrybuowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób usług lub materiałów towarzyszących dla celów publicznych lub komercyjnych, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie; (3) zabrania się dekompilowania, odszyfrowywania, deasemblacji, odwracania kodu źródłowego lub uzyskiwania w inny sposób dostępu do kodu źródłowego usług lub plików zawierających treści bądź innych dzieł; (4) zabrania się dystrybuowania, publikowania, dzierżawienia, wynajmowania, podnajmowania, przekazywania, podlicencjonowania, ujawniania lub udostępniania w inny sposób usług osobom trzecim oraz (5) zabrania się modyfikowania usług lub tworzenia dzieł pochodnych opartych na usługach, zarówno ich całości, jak i części.

Zastrzeżenie praw i prawo własności

Otis, spółce-matce oraz dostawcom przysługują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały, w tym prawa własności intelektualnej, w i do usług oraz materiałów towarzyszących; wymienione podmioty zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w i do usług oraz materiałów towarzyszących, w tym wszelkie prawa, których wyraźnie nie przyznano użytkownikowi. Usługi są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej i porozumieniami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje przedstawione na witrynie Otis oraz w mediach społecznościowych mają charakter wyłącznie informacyjny. Otis zapewnia treści na tej witrynie i w mediach społecznościowych na zasadzie "tak jak jest" i nie udziela żadnego rodzaju rękojmi czy gwarancji w odniesieniu do tej witryny i jej treści. Otis zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji, niezależnie czy są one wyraźnie określone czy domniemane, w tym, w szczególności, do gwarancji dotyczących przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Ponadto, Otis nie stwierdza ani nie gwarantuje, że informacje dostępne przez tę witrynę są dokładne, pełne lub aktualne.

Zmiany

Zawartość usług może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otis zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszych warunków korzystania w każdej chwili. Takie zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub skreślenia obowiązują bezzwłocznie z chwilą powiadomienia lub przesłania. Otis może zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać kontynuowania każdego aspektu usług, w tym dostępności do wszelkich funkcjonalności witryny w dowolnej chwili. Otis może również ograniczyć niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp użytkownika do części witryny bez powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności.

Odsyłacze

Niektóre odsyłacze udostępniane przez usługi otwierają witryny internetowe, które nie znajdują się pod kontrolą Otis. Otis zapewnia te połączenia ze stronami zewnętrznymi jedynie jako ułatwienie dla użytkowników swoich usług i zamieszczenie takiego odsyłacza nie oznacza autoryzacji przez Otis tej witryny ani żadnych zawartych na niej lub oferowanych przez nią treści, produktów czy usług. Zgodnie z powyższym, Otis nie udziela żadnego rodzaju oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności lub treści, w tym odsyłaczy do dalszych witryn, znajdujących się na tych witrynach.

Podczas rejestracji, składania zamówienia czy nabywania produktów czy usług od jakiejkolwiek strony powiązanej z witryną, użytkownik zawiera umowę z daną stroną trzecią, a nie firmą Otis. W takich przypadkach należy ponownie zapoznać się i zrozumieć warunki określone przez tę stronę oraz politykę prywatności przed rejestracją, zamówieniem lub zakupem. W takich wypadkach, poza warunkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, polityka prywatności oraz warunki użytkowania określone przez Otis nie mają zastosowania do wspomnianych witryn stron trzecich. Otis stara się zamieszczać odsyłacze tylko do firm, które podzielają jej politykę prywatności. Jednakże nie jesteśmy w stanie kontrolować, ani tego nie robimy, w jaki sposób witryny te wykorzystują czy zbierają informacje, ani też w jaki prowadzą swoją działalność.

Łącząc się ze witrynami stron trzecich należy być świadomym tego, iż mogą one używać plików typu cookies lub innych środków do zbierania danych użytkownika i że w takim wypadku globalna polityka prywatności Otis nie ma zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA OTIS ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK-MATEK, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH PRACOWNIKÓW, WYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE LUB INNE) POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA USŁUG LUB W POWIĄZANIU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG, O ILE NIE USTALONO INACZEJ NA PIŚMIE I W ODDZIELNEJ PISEMNEJ UMOWIE DOTYCZĄCEJ ZAKUPU USŁUG, O KTÓRYCH MOWA TUTAJ. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB DANYCH, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE MIENIA, I WSZELKIE INNE ROSZCZENIA STRONY STRON TRZECICH POWSTAŁE Z POWODU LUB W POWIĄZANIU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY, KOPIOWANIEM, WYŚWIETLANIEM NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WITRYN MAJĄCYCH NA NIEJ SWOJE ODSYŁACZE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA OTIS ZOSTAŁA POINFORMOWANA, WIEDZIAŁA CZY POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKODY. PONADTO, UŻYTKOWNIK PRZEJMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BĘDZIE BRONIŁ FIRMĘ OTIS, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE I ZALEŻNE, PRACOWNIKÓW, WYKONAWCÓW I INNYCH PRZEDSTAWICIELI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ I WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ WITRYNY W SPOSÓB NARUSZAJĄCY NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB W WYNIKU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZEPISÓW LUB REGULACJI DOTYCZĄCYCH PRAW OSÓB TRZECICH. .

Wyłączenia gwarancji

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM, USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ", ZE WSZYSTKIMI WADAMI. FIRMA OTIS ANI JEJ SPÓŁKA-MATKA, SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, WYKONAWCY, DOSTAWCY I INNI PRZEDSTAWICIELE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŻONE WPROST, DOROZUMIANE I USTAWOWE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE, OBOWIĄZKI LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, NIE UDZIELA SIĘ W STOSUNKU DO USŁUG GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, NIEZAKŁÓCONEGO POSIADANIA, ZGODNOŚCI Z OPISEM ORAZ NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH, BRAKU WIRUSÓW LUB WAD, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ODPOWIEDZI LUB WYNIKÓW. FIRMA OTIS ANI JEJ SPÓŁKA-MATKA, SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, WYKONAWCY, DOSTAWCY I INNI PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ NIEPRZERWANEGO LUB WOLNEGO OD BŁĘDÓW DZIAŁANIA USŁUG ANI USUNIĘCIA WAD. PEŁNE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PONOSI UŻYTKOWNIK.

Warunki specjalne wymagane przez dostawców usług aplikacji mobilnych.

Użytkownicy urządzeń mobilnych Apple Computer

  • Potwierdzenie:Użytkownik potwierdza, że umowa dotycząca niniejszych warunków korzystania zawarta została pomiędzy użytkownikiem i firmą Otis, a nie firmą Apple. Wyłączną odpowiedzialność za licencjonowaną aplikację i jej treść ponosi licencjodawca, a nie firma Apple .
  • Zakres licencji:Użytkownik potwierdza, że przyznana niniejszym licencja dla licencjonowanej aplikacji jest ograniczoną, nie podlegającą przeniesieniu licencją na korzystanie z aplikacji na dowolnym urządzeniu iPhone lub iPod touch, będącym własnością użytkownika lub kontrolowanym przez użytkownika, zgodnie z zasadami korzystania określonymi w warunkach świadczenia usług przez App Store.
  • Konserwacja i wsparcie:Wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie jakichkolwiek usług konserwacyjnych i wsparcia w związku z aplikacją, określonych w warunkach korzystania lub wymaganych przez obowiązujące prawo ponosi licencjodawca. Użytkownik potwierdza, że firma Apple nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji lub wsparcia dla aplikacji.
  • Gwarancja:Wyłączoną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje, wyrażone wprost lub dorozumiane w oparciu o obowiązujące przepisy, w zakresie wskazanym tutaj i które nie zostały skutecznie wyłączone, ponosi licencjodawca. Jeżeli aplikacja nie będzie odpowiadać udzielonym gwarancjom, użytkownik może powiadomić firmę Apple, która zwróci cenę zakupu, jeżeli była taka, aplikacji. W maksymalnym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami, firma Apple nie ponosi żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych dotyczących aplikacji, zaś wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki związane z niespełnieniem przez aplikację gwarancji ponosi licencjodawca w zakresie określonym tutaj.
  • Roszczenia dotyczące produktów:Użytkownik potwierdza, że firma Apple nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń dotyczących aplikacji lub posiadania i/lub użytkowania aplikacji przez użytkownika końcowego, w tym, między innymi: (i) roszczeń związanych z odpowiedzialnością za produkt; (ii) roszczeń związanych z niespełnianiem przez aplikację obowiązujących wymagań prawnych lub regulacyjnych oraz (iii) roszczeń powstałych w oparciu o przepisy o ochronie konsumentów lub podobne.
  • Prawa własności intelektualnej:Użytkownik potwierdza, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia przez aplikację lub posiadanie i użytkowanie aplikacji przez użytkownika praw własności intelektualnej osoby trzeciej wyłączną odpowiedzialność za badanie, obronę, ugodę i odrzucenie takich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie, który nie został tutaj wyłączony, ponosi licencjodawca, a nie firma Apple.
  • Zgodność z przepisami: Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie przebywa w kraju będącym przedmiotem embarga zastosowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych lub wskazanym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający działalność terrorystyczną oraz (ii) nie został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na żadną listę osób objętych zakazami lub ograniczeniami.
  • Beneficjenci zewnętrzni:Licencjodawca oraz użytkownik potwierdzają i zgadzają się, że Apple oraz spółki zależne Apple są beneficjentem zewnętrznym niniejszych warunków korzystania i że w przypadku zaakceptowania warunków określonych w warunkach korzystania, firmie Apple będzie przysługiwać prawo (i uznaje się, że to prawo przyjmie) do egzekwowania tych warunków korzystania od użytkownika jako ich beneficjent zewnętrzny.

Prawo właściwe

Treść i sposób korzystania z usług podlega prawu amerykańskiego stanu Nowy Jork, bez wpływu na konflikt przepisów i zasad. .

Kontakt z firmą Otis

Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington CT 06034
Attn: Office of the General Counsel
860-674-3000

Copyright ©2017 Otis Elevator Company. Wszelkie prawa zastrzeżone