Právne predpisy

UTC program Ombudsman

Zamestnanci a tretie strany (vrátane dodávateľov), ktorí odhalili porušenie alebo majú podozrenie z porušenia Pravidiel, môžu položiť otázku alebo vyjadriť obavy úplne dôverne prostredníctvom UTC programu Ombudsman. Ďalšie informácie o UTC programe Ombudsman sú k dispozícii tu.

Interné školenie

UTC zabezpečovalo a naďalej zabezpečuje školenie vedenia spoločnosti a zamestnancov ohľadom rozpoznania a zníženia rizika obchodovania s ľuďmi a otroctva v dodávateľských reťazcoch. Zamestnanci, ktorí sú priamo zodpovední za riadenie dodávateľského reťazca, sa tohto školenia zúčastňujú počas druhého roka v tejto funkcii.

Očakávania dodávateľského reťazca

Na zabezpečenie dodania vysoko kvalitných výrobkov zodpovedným spôsobom potrebujeme dodávateľov, ktorí budú spĺňať štandardy obchodných postupov, enviromentálnej zodpovednosti a prevádzkovej excelentnosti. Preto sú naši dodávatelia podrobení prísnym výberovým procesom a kritériám, vrátane overenia v zoznamoch osôb odmietnutých vládou.

Štandardné zmluvné podmienky a podmienky nákupu spoločnosti UTC vyžadujú, aby dodávatelia dodržiavali všetky platné zákony a predpisy. Okrem toho naše štandardné zmluvné podmienky vyžadujú, aby dodávatelia prijali a dodržiavali Pravidlá správania sa alebo opatrenie obchodného správania, v rámci zachovania etických zásad v minimálnom rozsahu, ktorý je stanovený v princípoch Pravidiel správania sa dodávateľov ("Pravidlá pre dodávateľov").

Pravidlá pre dodávateľov stanovujú podmienky spoločnosti UTC pre našich dodávateľov a dopĺňajú podmienky, ktoré musia spĺňať naši riaditelia, úradníci, zamestnanci a zástupcovia. Podľa Pravidiel pre dodávateľov musí dodávateľ zabezpečiť, že pri výkone práce nebudú využívať detskú pracovnú silu, či už ide o prácu týkajúcu sa činnosti spoločnosti UTC alebo nie. Ďalej požadujú, aby dodávatelia plne dodržiavali zákony a nariadenia, ktoré zakazujú obchodovanie s ľuďmi. To zahŕňa zákaz využívania nútenej, povinnej alebo nevoľníckej práce, nedobrovoľnej väzenskej práce, otroctva alebo obchodovania s ľuďmi. Ďalej podľa Pravidiel pre dodávateľov naši dodávatelia umožnia spoločnosti UTC a/alebo jej zástupcom posúdiť ich dodržiavanie, ako aj súlad obchodných partnerov dodávateľov s podmienkami uvedenými v Pravidlách pre dodávateľov počas výkonu práce pre spoločnosť UTC, vrátane inšpekcie zariadenia na mieste. Pravidlá pre dodávateľov sú dostupné tu.

Štandardné zmluvné podmienky spoločnosti UTC okrem toho vyžadujú od dodávateľov, aby zaviedli systémy, nástroje a procesy riadenia, ktoré (a) zabezpečujú súlad s platnými zákonmi, nariadeniami a požiadavkami stanovenými v Pravidlách pre dodávateľov; (b) podporujú znalosť etických obchodných postupov a ich dodržiavanie; (c) zabezpečia včasné odhalenie, preskúmanie, oznámenie a uplatnenie nápravných krokov pri porušení Pravidiel; (d) poskytnúť zamestnancom školenie ohľadom požiadaviek, vrátane podmienok, ktoré sú stanovené v Pravidlách pre dodávateľov.

V prípade, že sa dodávateľ dopustí akéhokoľvek závažného porušenia zákona o základných pracovných podmienkach a ľudských právach počas výkonu práce podľa zmluvy s UTC, spoločnosť UTC má právo ukončiť túto zmluvu.

Otis Limited
Robert Sadler
Riaditeľ
31.5.2017

Osvedčenie zhody

Osvedčenie ISO 9001 2008
Issue 6 Rev A
Annex Issue 6 Rev A.