Podmienky používania spoločnosti Otis Elevator Company

Úvod

Spoločnosť Otis Elevator (Otis) ponúka širokú škálu digitálne podporovaných služieb prostredníctvom našich produktov, servisnej údržby, webových stránok, aplikácií a stránok sociálnych médií (naše "Služby"). VYUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA UVEDENÝMI NIŽŠIE. DÔSLEDNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY

Tieto Podmienky používania sú platné, pokiaľ ustanovenia inej zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou Otis Elevator, nie sú s nimi v rozpore, neobsahujú ich rozšírenú verziu alebo nerušia platnosť týchto Podmienok používania. Okrem týchto Podmienok používania musíte dodržiavať všetky pravidlá alebo požiadavky, ktoré súvisia so Službami a všetkými platnými miestnymi zákonmi a predpismi.

Obmedzené právo

Prostredníctvom týchto Podmienok používania vám spoločnosť Otis udeľuje nevýhradné, neprenosné, osobné, obmedzené právo na prístup a využívanie Služieb a sprievodných materiálov vo vašom osobnom počítačovom zariadení ak nie je dohodnuté inak. Toto oprávnenie nie je prevod práva na Služby alebo sprievodné materiály a podlieha nasledujúcim obmedzeniam: (1) nesmiete zneužiť alebo spreneveriť akékoľvek duševné vlastníctvo a musíte rešpektovať autorské práva a iné vyhlásenia o vlastníctve; (2) nesmiete upravovať Služby akýmkoľvek spôsobom alebo reprodukovať alebo verejne zobrazovať, vykonávať alebo distribuovať alebo inak používať Služby alebo sprievodné materiály na akékoľvek verejné alebo komerčné účely, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté v samostatnom dokumente; (3) nesmiete dekompilovať, dešifrovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať o prístup k zdrojovému kódu služieb alebo akéhokoľvek obsahu súboru alebo inej práce; (4) nesmiete distribuovať, uverejňovať, prenajímať, dať do prenájmu, požičiavať, prenášať, udeľovať sublicencie, zverejňovať alebo inak poskytovať Služby tretej strane; a (5) nesmiete meniť alebo vykonávať práce odvíjajúce sa od Služieb, či už úplne alebo čiastočne.

Vyhradené práva a vlastníctvo

Spoločnosť Otis, jej materská spoločnosť alebo jej dodávatelia vlastnia všetky práva, nárok a záujem vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na Služby a sprievodné materiály a úplne si vyhradzujú právo, nárok a záujem, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, sprievodných materiálov a vrátane všetkých práv, ktoré vám neboli výslovne udelené. Služby sú chránené autorskými právami a inými zákonmi a zmluvami o vlastníctve.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie prezentované na webových stránkach spoločnosti Otis a na stránkach sociálnych médií sú len informačné. Nezodpovedá za žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu uvedené na webových stránkach a stránkach sociálnych médií. Spoločnosť Otis sa zrieka všetkých takýchto vyjadrení a záruk, či už výslovných alebo implicitných, vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na určitý účel. Okrem toho nepredstavuje ani neposkytuje záruku, že informácie dostupné cez túto stránku sú presné, úplné alebo aktuálne.

Zmeny

Obsah Služieb podlieha zmene bez upozornenia. Otis si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Podmienky používania. Takéto zmeny, úpravy, doplnenia alebo vymazania nadobúdajú účinnosť ihneď po oznámení alebo uverejnení. Spoločnosť Otis môže kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť akýkoľvek aspekt Služieb vrátane dostupnosti akýchkoľvek funkcií webových stránok. Spoločnosť Otis môže tiež stanoviť obmedzenia určitých funkcií a služieb alebo obmedziť prístup k častiam stránky bez upozornenia alebo zodpovednosti.

Odkazy

Niektoré odkazy uvedené v časti Služby, vás môžu presmerovať na internetové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Otis. Spoločnosť Otis poskytuje tieto externé odkazy iba pre pohodlie svojich používateľov služieb a poskytnutie akéhokoľvek takéhoto odkazu na stránku, jej obsah, produkty alebo služby, ktoré sa na nej ponúkajú nie je potvrdený spoločnosťou Otis. Spoločnosť Otis teda neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa dostupnosti alebo obsahu, vrátane odkazov, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach.

Pri registrácii, objednávaní alebo kúpe produktov alebo služieb od ktorejkoľvek strany, na ktorú sa odkazuje na tejto stránke, sa zaväzujete tejto tretej strane a nie spoločnosti Otis. V takýchto prípadoch by ste si mali prečítať a porozumieť podmienkam a opatreniam ochrany osobných údajov, ktoré zverejnili tieto tretie strany predtým, ako sa zaregistrujete, objednáte si nejaký produkt alebo si ho zakúpite. S výnimkou a v rozsahu výslovne uvedenom v tomto dokumente sa zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania, ktoré uvádza spoločnosť Otis, nevzťahujú na tieto webové stránky tretích strán. Otis sa zaväzuje spájať sa so spoločnosťami, ktoré zdieľajú naše opatrenia ochrany súkromia. Nemôžeme však kontrolovať spôsob, akým tieto strany používajú alebo zhromažďujú informácie alebo prevádzkujú svoje podniky.

Pri prepojení na webovú stránku inej strany by ste mali vedieť, že tieto spoločnosti môžu používať cookies alebo iné prostriedky na zhromažďovanie informácií o vás, a že podmienky globálneho vyhlásenia o ochrane osobných údajov Otis sa neuplatňujú.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ OITS ANI JEJ MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCI, ZMLUVNÉ STRANY, DODÁVATELIA ALEBO INÍ ZÁSTUPCOVIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠKODY (PRIAME ČI NEPRIANE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE, VZNIKNUTÉ NÁSLEDKOM ALEBO INAK), VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SLUŽIEB, AK TO NEBOLO VYSLOVENE ODSÚHLASENÉ PÍSOMNOU A PLATNOU DOHODOU SPÍSANOU AKO OSOBITNÝ DOKUMET TÝKAJÚCI SA OBJEDNANIA SLUŽIEB SPOMÍNANÝCH V TOMTO DOKUMENTE. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZAHŔŇA ZODPOVEDNOSŤ ZA UŠLÝ ZISK, PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO ÚDAJOV, PORUŠENIE OCHRANY ÚDAJOV, ALEBO STRATU DOBRÉHO MENA, MAJETKOVÚ UJMU A AKÉKOĽVEK NÁROKY VYSLOVENÉ TREŤOU STRANOU VYPLÝVAJÚCE ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO ZOBRAZENÍM TEJTO STRÁNKY ALEBO JEJ OBSAHU ALEBO AKEJKOĽVEK ODKAZOVANEJ WEBOVÉ STRÁNKY, BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ OTIS UPOZORNENÁ, OBOZNÁMENÁ ALEBO BY MALA BYŤ OBOZNÁMENÁ O TEJTO MOŽNOSTI. OKREM TOHO BY STE MALI ODŠKODNIŤ A OBRAŇOVAŤ SPOLOČNOSŤ OTIS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCIOV, ZMLUVNÉ STRANY A INÝCH ZÁSTUPCOV PRI AKÝCHKOĽVEK VZNIKNUTÝCH NÁROKOCH A NÁKLADOCH ALEBO PRI PRIPOJENÍ ALEBO POUŽÍVANÍ TEJTO STRÁNKY SPÔSOBOM, KTORÝ BY PORUŠOVAL PODMIENKY TEJTO ZMLUVY ALEBO AKÉKOĽVEK ZÁKONY ALEBO NARIADENIA TÝKAJÚCE SA PRÁV TRETÍCH STRÁN.

Zrieknutie sa záruky

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA SPOLOČNOSŤ OTIS ZRIEKA ZÁRUKY NA POSYKTOVANÉ SLUŽBY. SPOLOČNOSŤ OTIS A JEJ MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ, DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZMLUVNÉ STRANY, DODÁVATELIA A INÍ ZÁSTUPCOVIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH ALEBO VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÉ ÚČELY. TAKISTO NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ALEBO PODMIENKY PRE NÁROK, PRÍSĽUB NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA, VLASTNÍCTVA, ZODPOVEDAJÚCI ALEBO NEZAVÁDZAJÚCI POPIS, VYLÚČENIE PRÍTOMNOSTI POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV ALEBO CHÝB, VHODNOSŤ ALEBO KOMPLETNOST VÝSLEDKOV VYHĽADÁVANIA TÝKAJÚCICH SA SLUŽIEB. OTIS A JEHO MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCI, ZMLUVNÉ STRANY, DODÁVATELIA A OSTATNÍ ZÁSTUPCOVIA NEZARUČUJÚ, ŽE PREVÁDZKA SLUŽIEB BUDE NERUŠENÁ ALEBO BEZ CHÝB, ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ NAPRAVENÉ. STE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKY RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB.

Osobitné ustanovenia vyžadované poskytovateľmi služieb mobilných aplikácií.

Používatelia mobilných zariadení Apple

  • Uznanie: Týmto uznávate, že tieto Zmluvné podmienky sa uzatvárajú iba medzi Vami a spoločnosťou Otis, a nie spoločnosťou Apple. Poskytovateľ licencie, nie spoločnosť Apple, je výlučne zodpovedný za licencovanú aplikáciu a jej obsah.
  • Rozsah licencie: Beriete na vedomie, že licencia udelená v tejto licencovanej aplikácii je obmedzená neprevoditeľná licencia na používanie aplikácie na akomkoľvek zariadení iPhone alebo iPod touch, ktoré vlastníte alebo kontrolujete a ktoré povoľujú pravidlá používania uvedené v zmluvných podmienkach App Store.
  • Údržba a podpora: Poskytovateľ licencie je výlučne zodpovedný za poskytovanie akýchkoľvek servisných a údržbárskych služieb týkajúcich sa aplikácie, ako je uvedené v Podmienkach používania alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov. Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek servisné a podporné služby týkajúce sa aplikácie.
  • Záruka: Poskytovateľ licencie je výlučne zodpovedný za akékoľvek záruky na produkt, či už výslovné alebo vyplývajúce zo zákona, v rozsahu, ktorý je tu uvedený a nie je platne odmietnutý. V prípade akéhokoľvek zlyhania aplikácie podľa platnej záruky môžete upozorniť spoločnosť Apple, a tá vám vráti peniaze, ktoré ste zaplatili pri kúpe aplikácie, ak nebola bezplatná. V maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi spoločnosť Apple nebude mať žiadnu inú záručnú povinnosť týkajúcu sa Aplikácie a akékoľvek iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky, ktoré možno pripísať nesúladu s akoukoľvek zárukou, budú zodpovednosťou poskytovateľa licencie v rozsahu, ktorý je určený v týchto podmienkach.
  • Reklamácie produktov: Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za riešenie akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa aplikácie alebo vlastníctva a/alebo používania tejto aplikácie koncovým používateľom vrátane, ale nie výlučne: i) zodpovednosť za výrobky; (ii) akékoľvek tvrdenie, že Aplikácia nespĺňa platné právne alebo regulatívne požiadavky; a (iii) nároky vyplývajúce z ochrany spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.
  • Práva duševného vlastníctva: Beriete na vedomie, že v prípade akéhokoľvek tvrdenia tretej strany, že Aplikácia alebo vaše vlastníctvo a používanie aplikácie porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany, poskytovateľ licencie, nie spoločnosť Apple, bude výlučne zodpovedný za vyšetrovanie, obhajobu, riešenie a vylúčenie akéhokoľvek takéhoto tvrdenia o porušení duševného vlastníctva v rozsahu určenom v týchto podmienkach.
  • Súlad s právnymi predpismi: Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha zákazu obchodovania vydanému vládou USA alebo ktorú vláda USA označila za krajinu podporujúcu terorizmus; a (ii) nie ste uvedení na žiadnom americkom zozname zakázaných alebo obmedzených strán.
  • Oprávnené osoby tretích strán: Poskytovateľ licencie aj vy beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnené osoby tretích strán podľa týchto Podmienok používania, a že prijatím týchto Podmienok použitia bude mať spoločnosť Apple právo (a bude považovaná, že akceptovala právo) uplatňovať tieto Podmienky použitia voči vám ako oprávnenej osobe tretej strany.

Platné právne predpisy

Právne predpisy štátu New York v Spojených štátoch amerických sa vzťahujú obsah a použitie Služieb bez toho, aby ovplyvňovali platnosť právnych predpisov alebo týchto pravidiel.

Kontaktujte spoločnosť Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Právn.: Kancelária právneho poradcu
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Všetky práva vyhradené.