Globálne vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Otis Elevator

Spoločnosť Otis Elevator Company a jej dcérske a pridružené spoločnosti (spolu ako "spoločnosť Otis") sú zodpovedné za všetky webstránky sponzorované spoločnosťou Otis, počítačové a mobilné aplikácie a účty na sociálnych sieťach alebo stránkach, ktoré odkazujú na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Sme zaviazaní rešpektovať súkromie jednotlivcov, o ktorých zbierame osobné údaje. Spoločnosť Otis implementovala technické, administratívne a fyzické opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré zhromažďujeme.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov opisuje naše postupy týkajúce sa osobných údajov zozbieraných cez webstránky spoločnosti Otis, počítačové a mobilné aplikácie, pokiaľ neexistuje samostatné vyhlásenie o ochrane údajov pre webstránky, počítačové alebo mobilné aplikácie. Toto vyhlásenie tiež zahŕňa osobné údaje, ktoré môže spoločnosť Otis zhromažďovať a spracovávať samostatne, nezávisle od svojich webstránok, počítačových mobilných aplikácií, napríklad prostredníctvom e-mailov alebo inými spôsobmi. Poskytnutím osobných a iných informácií nám alebo prostredníctvom používania našich webstránok, aplikácií, stránok na sociálnych sieťach, obchodných transakcií alebo našich integrovaných výrobkov alebo ponúk služieb súhlasíte s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane údajov.


Aké osobné údaje spoločnosť Otis zhromažďuje?

"Osobné údaje" sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobné údaje, ktoré môže spoločnosť Otis od vás zhromažďovať, závisia od povahy vzťahu, ktorý s nami máte. Spoločnosť Otis môže napríklad zhromažďovať:

 • Meno;
 • Obchodné kontaktné informácie vrátane názvu spoločnosti, vaše oslovenie a funkciu, vašu pracovnú e-mailovú adresu, vašu pracovnú fyzickú a/alebo poštovú adresu alebo pracovné telefónne čísla a iné informácie týkajúce sa kontaktovania vás v práci;
 • Profilovú fotku;
 • ID účtu na sociálnych sieťach alebo ID používateľa, identifikácia zariadenia alebo miestne informácie a
 • špecifické informácie o tom, aké máte vy alebo vaša spoločnosť napojenie na výrobky a služby spoločnosti Otis, vrátane vašich osobných preferencií.

Ak ste súkromný zákazník, spoločnosť Otis môže zhromaždiť informácie o vašom mene a kontaktných údajoch domov, ako je vaša adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Ak ste súkromný alebo obchodný nájomník, zamestnanec alebo dodávateľ nájomníka alebo hosťa v budove, v ktorej sa nainštaluje výťah od spoločnosti Otis alebo v ktorej poskytne alebo bude realizovať spoločnosť Otis svoje služby, môže spoločnosť Otis získať vaše osobné údaje od svojho zákazníka so vzťahom k budove (ako napríklad majiteľ, vedúci alebo bezpečnostná spoločnosť). Spoločnosť Otis tiež môže z vášho počítačového zariadenia alebo telefónu, ktoré vám poskytuje prístup do zariadenia alebo prístrojov spoločnosti Otis nainštalovaných v budove, zhromažďovať údaje o geografickej polohe a iné bezpečnostné údaje v rámci autentifikácie. V prípade obchodných aj súkromných zákazníkov môže spoločnosť Otis zhromažďovať bankové alebo platobné údaje, informácie o účte spoločnosti Otis a detaily o zmluve.

Ako spoločnosť Otis využíva údaje, ktoré zhromažďuje?

Všetky zhromaždené osobné údaje sa použijú na:

 • Poskytnutie služieb na mieru a obsahu, ktorý zodpovedá vašim konkrétnym potrebám a záujmom;
 • Splnenie zmluvných povinností, ako je zaručenie vstupu do budovy, umožnenie integrovaných funkcií našich ponúk služieb pre výťahy, poskytnutie oznámenia alebo správ o konkrétnom výťahu alebo servisnej aktivite, elektronická fakturácia alebo vami vybraná platobná metóda. Overenie vašej identity s cieľom zaistiť bezpečnosť v rámci účelu iného, ako je účel uvedený tu, alebo na poskytnutie prístupu k webstránke, aplikácii, stránke sociálnych sietí, prístupu do budovy alebo oblasti budovy;
 • Vytváranie nových ponúk, zlepšovanie kvality našich výrobkov, zlepšovanie a osobné prispôsobovanie používateľských skúsenosti a lepšia príprava budúceho obsahu na základe vašich záujmov a záujmov väčšinovej populácie používateľov;
 • Komunikáciu s vami týkajúcu sa nových a upravených výrobkov a služieb ponúkaných spoločnosťou Otis vrátane špeciálnych ponúk;
 • Vyhodnotenie vášho záujmu a/alebo umožnenie podania žiadosti o zamestnanie v spoločnosti Otis;
 • Odpoveď na legitímnu právnu požiadavku od súdnych orgánov alebo iných vládnych regulačných orgánov;
 • Vyšetrovanie podozrivej alebo skutočnej ilegálnej aktivity a ochranu proti podvodom;
 • Preverenie na základe sankčných a proriteroristických zoznamov podľa zákona;
 • Prevenciu fyzického zranenia alebo finančných strát;
 • Pomoc pri predaji alebo prevode všetkých alebo časti nášho predaja alebo aktív (vrátane bankrotu) a/alebo
 • Vedenie vyšetrovania s cieľom zabezpečiť dodržiavanie a rešpektovanie právnych povinností.

Spoločnosť Otis použije vaše osobné údaje len na oprávnené obchodné účely, na plnenie právnych povinností alebo splnenie zmluvných povinností tak, ako to opisuje globálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Používa spoločnosť Otis vaše osobné údaje na to, aby sa s vami skontaktovala?

Okrem nadviazania kontaktu v záležitostiach týkajúcich sa výťahov, ako bolo opísané vyššie, môže spoločnosť Otis použiť údaje, ktoré zhromažďuje, na komunikáciu s vami s ohľadom na nové a upravené výrobky a služby, ktoré spoločnosť Otis ponúka, alebo špeciálne ponuky. Spoločnosť Otis zabezpečí, aby sa každá marketingová komunikácia uskutočnila jednoduchou metódou s možnosťou odhlásiť sa z nej.

Sprístupňuje spoločnosť Otis údaje, ktoré zhromažďuje, tretím stranám?

Spoločnosť Otis nepredá ani inak neodovzdá vaše osobné údaje mimo obchodnej skupiny Otis, okrem týchto prípadov:

 • Poskytovatelia služieb, ktorých spoločnosť Otis poverila vykonaním služieb vo svojom mene alebo v mene svojich klientov. Spoločnosť Otis poskytne vaše osobné údaje len poskytovateľom služieb, ktorých zmluvne zaviazala používať alebo zverejniť údaje len v prípade, ak je to potrebné na poskytovanie služieb vo svojom mene alebo v rámci dodržania zákonných požiadaviek. Títo poskytovatelia môžu byť poskytovatelia služieb, softvéru a poskytovatelia iných služieb;
 • Dodržiavanie zákonných požiadaviek vrátane, ale nielen, v prípade reakcie na legitímnu zákonnú požiadavku súdnych orgánov alebo iných vládnych regulačných orgánov;
 • Vyšetrovanie pravdepodobnej alebo skutočnej ilegálnej aktivity;
 • Prevencia fyzického zranenia alebo finančných strát alebo
 • Podpora predaja alebo prevodu celého alebo časti predaja alebo aktív (vrátane bankrotu).

Jednotlivcom, ktorí komunikujú so spoločnosťou Otis na sociálnych sieťach, môže spoločnosť Otis prezradiť vaše osobné údaje kontaktom spojeným s vašimi účtami na sociálnych sieťach a s účtami spoločnosti Otis, iným používateľom webstránky a poskytovateľovi účtu na sociálnej sieti v súvislosti so zdieľaním vašej sociálnej aktivity, ak sa týka spoločnosti Otis, vrátane stávok alebo súťaží, na ktorých sa na našej stránke môžete zúčastniť. Ak si zvolíte zverejnenie informácií v prehľade správ, v chatoch, profilových stránkach, blogoch a iných službách, ku ktorým môžete pridávať informácie a materiály (vrátane, ale nielen, našich stránok na sociálnych sieťach), všetky takéto informácie, ktoré oznámite alebo zverejníte prostredníctvom týchto služieb, sa stanú verejnými a môžu byť dostupné širokej verejnosti.

Posiela spoločnosť Otis osobné údaje do iných krajín?

Keďže spoločnosť Otis je globálnou spoločnosťou s pobočkami v mnohých krajinách, môžeme presúvať vaše osobné údaje z jedného právneho subjektu na iný alebo z jednej krajiny do inej, aby sme splnili ciele uvedené vyššie. Vaše osobné údaje prenesieme v súlade s platnými zákonnými požiadavkami a len v nevyhnutnom rozsahu.

Ako používa spoločnosť Otis súbory cookies a iné technológie sledovania?

Spoločnosť Otis používa súbory cookies na svojich webstránkach a v aplikáciách. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktorá sa odosielajú a ukladajú na počítačoch používateľov a umožňujú rozpoznať webstránkam opakovaných používateľov zjednodušiť prístup používateľov na webstránky a umožniť webstránkam vytvárať agregované údaje, ktoré umožnia zlepšenie obsahu. Súbory cookies nepoškodzujú počítače používateľov alebo súbory. Ak nechcete, aby boli súbory cookies dostupné pre webstránky alebo aplikácie spoločnosti Otis, upravte nastavenia vo vašom prehliadači alebo systém vo vašom elektronickom zariadení, aby ste použitie súborov cookies zakázali alebo deaktivovali. Zoberte na vedomie, že ak tak urobíte, môžete narušiť alebo úplne zrušiť schopnosť využívať všetky funkcie webstránok spoločnosti Otis, počítačových a mobilných aplikácií a sociálnych médií.

Čo by ste mali vedieť o odkazoch tretích strán, ktoré sa môžu zobraziť na tejto webstránke?

V niektorých prípadoch môže spoločnosť Otis poskytnúť odkazy na webstránky, ktoré spoločnosť Otis nereguluje, a pri ktorých vyvinie spoločnosť Otis primeranú snahu na ich identifikáciu. Spoločnosť Otis nereguluje webstránky takýchto tretích strán, nemôže však byť braná na zodpovednosť za obsah alebo postupy týkajúce sa osobných údajov používané inými webstránkami. Spoločnosť Otis nereguluje webstránky takýchto tretích strán, nemôže však byť braná na zodpovednosť za obsah alebo postupy týkajúce sa osobných údajov používané inými webstránkami.

Ako dlho spoločnosť Otis uchováva osobné údaje?

Spoločnosť Otis uloží osobné údaje na taký dlhý čas, aký je potrebný na to, aby splnila tieto zmluvné a právne požiadavky. Ak nie sú osobné údaje predmetom zmluvných alebo zákonných požiadaviek, spoločnosť OTIS uloží tieto údaje na taký dlhý čas, aký je potrebný na pôvodný účel, na ktorý boli zozbierané. Všetky osobné údaje zozbierané online týkajúce sa používateľa, ktoré neboli získané prostredníctvom webstránky, aplikácie alebo sociálnych sietí spoločnosti Otis, budú vymazané z našich záznamov v primeranej lehote, pokiaľ to platné zákony nezakazujú alebo ak to nie je potrebné na splnenie našich zmluvných požiadaviek.

Aké možnosti máte s ohľadom na vaše osobné údaje?

Jednotlivci môžu kedykoľvek požiadať o prezretie, aktualizáciu, opravu, zmenu alebo vymazanie údajov poskytnutých spoločnosti Otis. Spoločnosť Otis poskytne okamžitú reakciu a pokúsi sa takýmto požiadavkám vyhovieť, s výnimkou prípadov obmedzených zákonom, zmluvou alebo nezlučiteľných záujmov súvisiacich so súkromím. Spoločnosť Otis vyvinie primeranú snahu na aktualizáciu údajov včas a v prípade, že to zákon vyžaduje, odstráni vaše osobné údaje zo záznamov spoločnosti Otis. Aby spoločnosť Otis chránila súkromie a bezpečnosť používateľa, podnikne také kroky, aby overila identitu používateľa pred realizáciou akýchkoľvek zmien. Ak chcete získať prístup, zmeniť alebo vymazať svoje osobné údaje, nahlásiť problémy so stránkou, položiť otázku alebo vyjadriť obavy, pošlite spoločnosti Otis e-mail na adresu privacy@otis.com. Niektoré z našich webstránok, aplikácií a účtov na sociálnych sieťach vám umožnia urobiť opravy priamo na stránke bez potreby kontaktovať spoločnosť Otis.

V niektorých krajinách, ako napríklad krajinách Európskej únie, máte právo podať sťažnosť svoju národnému alebo medzinárodnému orgánu na ochranu osobných údajov, ktorý môže byť tiež známy ako dozorný orgán.

Zoberte na vedomie, že zatiaľ čo vám pomôžeme pri ochrane vašich osobných údajov, je na vás, aby ste chránili svoje heslá a iné prístupové údaje.

INFORMÁCIE PRE ŠPECIFICKÉ SKUPINY ĽUDÍ

Pre osoby nachádzajúce sa v Kalifornii

Podľa definície zákona "objasňovacieho" zákona ("Shine the light" law)", môžu obyvatelia Kalifornie každoročne požiadať o a získať informácie, ktoré sú zdieľané s inými podnikmi na účely ich vlastného priameho marketingu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Spoločnosť Otis nezdieľa vaše osobné údaje s inými spoločnosťami na účely ich vlastného priameho marketingu.

Pre osoby nachádzajúce sa v Spojených Štátoch

Spoločnosť Otis nezhromažďuje čísla sociálneho poistenia prostredníctvom svojich webových stránok alebo aplikácií. Spoločnosť Otis však zhromažďuje čísla sociálneho poistenia, ak to vyžaduje zákon, napríklad na daňové účely. Ak spoločnosť Otis zhromažďuje a/alebo používa čísla sociálneho zabezpečenia, dôsledne zabezpečí dôvernosť, obmedzí zhromažďovanie, zabezpečí prístup k týmto údajom v prípade nutnosti, zabezpečí príslušné technické záruky a zabezpečí ich správnu likvidáciu. Spoločnosť Otis tiež disponuje opatrením na ochranu osobných údajov pre špecifický prípad čísla sociálneho poistenia, ktoré nájdete na adrese:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

ako aj oznámenie o ochrane osobných údajov HIPPA na adrese:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Pre rodičov a zákonných zástupcov

Hoci webová stránka spoločnosti OTIS nie je určená pre deti, spoločnosť OTIS sa zaviazala dodržiavať všetky platné zákony a požiadavky, ako napríklad zákon o ochrane súkromia detí v rámci online sietí (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA) v Spojených štátoch amerických a Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "GDPR") v Európskej únii (ak je v platnosti). Spoločnosť OTIS vedome nezhromažďuje informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak sa spoločnosť OTIS dozvie, že im boli poskytnuté osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, takéto údaje zo svojich systémov odstráni.

Ako môže spoločnosť Otis zmeniť toto opatrenie?

Keďže spoločnosť Otis rozširuje a zdokonaľuje túto webovú stránku, pravdepodobne bude potrebné aktualizovať aj toto opatrenie. Opatrenie niekedy môžeme bez predchádzajúceho upozornenia upravovať. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali, či v tomto opatrení nedošlo k zmenám. Podstatné zmeny budú uvedené v hornej časti opatrenia.

Ako môžete kontaktovať spoločnosť Otis?

Ak máte všeobecné otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Otis, pošlite e-mail na adresu privacy@otis.com.