Splošni pogoji za uporabo Otis Elevator Company

Uvod

Otis Elevator Company (v nadaljnjem besedilu: Otis) nudi širok razpon digitaliziranih storitev v svojih proizvodih, storitvah vzdrževanja, spletnih straneh, aplikacijah in straneh socialnih omrežij (v nadaljnjem besedilu: naše storitve). Z UPORABO NAŠIH STORITEV SE STRINJATE Z OTISOVIMI POGOJI ZA UPORABO V NADALJEVANJU. PROSIMO, DA JIH POZORNO PREBERETE.

Ti splošni pogoji uporabe se uporabljajo, če niste sklenili posebne pogodbe z Otis Elevator Company za posamezno uporabo. Ti pogoji so drugačni od teh Splošnih pogojev uporabe oziroma so lahko nasprotni ali pa jih lahko širijo ali omejujejo. V dodatku k tem Splošnim pogojem uporabe morate upoštevati vse politika ali pogoje, ki so vam na voljo v zvezi s storitvami, ter vse ustrezne zakone in predpise.

Omejena pravica do uporabe (licenca)

S temi splošnimi pogoji uporabe vam Otis daje ne ekskluzivno, neprenosljivo, osebno, omejeno pravico do pristopa storitvam in spremnim gradivom in pravico do njihove uporabe na vašem osebnem računalniku ali po dogovoru. To pooblastilo ne predstavlja prenos pravice do lastništva na storitev ali spremna gradiva in ima naslednje omejitve: (1) ne smete zlorabiti niti si lastiti nikakršnih predmetov intelektualne lastnine in ste dolžni spoštovati avtorske pravice in vse druge objave lastništva; (2) ne smete spreminjati storitev niti spremnih materialov niti jih reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati za katerikoli javni ali komercialni namen, razen, če imate posebno pisno in izrecno dovoljenje za to; (3) ne smete jih dekompilirati, dekodirati, razlagati, uporabljati reverzni inženiring ali na drugačen način poskušati pristopiti izvirni kodi storitev ali katerikoli datoteki z vsebino ali drugimi deli; (4) ne smete distribuirati, publicirati, dajati v najem ali zakup, posojati, prenašati, dajati v podlicenco, objavljati ali na drugačen način nuditi storitve nobeni tretji strani in (5) ne smete spreminjati storitev niti od njih kreirati derivativne proizvode, v celoti ali delno.

Pridržane pravice in lastništvo

Otis, njegova materinska družba ali njegovi dobavitelji imajo v lasti vse pravice, naslove in interese, vključno vse pravice intelektualnega lastništva v storitvah in spremnih materialih in na njih in zadržujejo vse pravice, naslove in interese, vključno tudi vse pravice do intelektualnega lastništva, v storitvah in spremnih materialih in na njih, vključno tudi pravice, ki vam niso izrecno dodeljene. Storitve so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi predpisi in pogodbami o zaščiti intelektualnega lastništva.

Izjava o odrekanju od odgovornosti

Podatki, navedeni na Otisovih spletnih straneh in straneh na socialnih omrežjih so namenjene samo za informacije. Otis daje soglasnost k spletnim stranem in stranem na socialnih omrežjih na podlagi videnega in ne daje nikakršne izjave niti poroštev kakršnekoli vrste glede spletne strani ali njene vsebine. Otis se odreka odgovornosti za vse takšne izjave in poroštva, izrecna ali implicitna, vključno in neomejeno tudi na jamstva glede prodaje in primernosti za določene namene. Poleg tega ne izjavlja in ne jamči, da so informacije, ki so na voljo na tej spletni strani točne, popolne ali še vedno veljavne.

Promjene

Vsebina storitev se lahko spremeni brez napovedi. Otis si pridržuje pravico do spremembe ali predrugačitve teh Splošnih pogojev v vsakem trenutku. Te spremembe, predrugačitve, dopolnitve ali brisanja začnejo veljati takoj po obvestilu ali objavi. Otis lahko v vsakem trenutku zaustavi, spremeni, ukine ali preneha nuditi katerikoli aspekt storitev, vključno tudi dostopnost katerikoli karakteristiki spletne strani. Otis lahko poleg tega tudi uvede omejitev določenih karakteristik in storitev ali omejitev vašega pristopa delom spletne strani in sicer brez napovedi ali odgovornosti.

Hiperveze

Določene povezave, ki se nudijo skozi storitve, lahko odprejo spletne strani, ki niso pod Otisovo kontrolo. Otis nudi te zunanje povezave samo kot koristen dodatek uporabnikom svojih storitev in dejstvo, da obstaja katerakoli takšna povezava, ne predstavlja Otisove potrditve te internetne strani ali katerekoli njene vsebine, proizvoda ali storitev, vsebovanih ali ponujenih na njej. Glede na to Otis ne daje nikakršne izjave niti jamstev kakršnekoli vrste o dostopnosti vsebin, vključno in pod-povezave, ki se nahajajo na teh spletnih straneh.

Pri registraciji, naročilu ali nakupu proizvodov ali storitev od katerekoli strani, ki je s povezavo povezana s to spletno stranjo, vzpostavljate pogodbeni odnos s to tretjo stranjo, ne pa z Otisom. V tem primeru bi morali pred registracijo, naročila ali nakupa prebrati in razumeti splošne pogoje, ki jih je navedla ta tretja stran in njeno politiko zaščite osebnih podatkov. Razen v obsegu, ki je tukaj izrecno naveden, se politika zaščite osebnih podatkov in splošni pogoji uporabe, ki jih je tukaj navedel Otis, ne nanašajo na te spletne strani tretjih strani. Otis se trudi povezovati s podjetji, ki imajo enak pogled na zaščito osebnih podatkov. Vendar pa ne moremo kontrolirati in ne kontroliramo način, na katerega te strani uporabljajo ali zbirajo podatke ali način, na kateri poslujejo.

Kadar sledite povezavo na spletno stran druge strani, morate vedeti, da ta podjetja morda uporabljajo piškotke ali druge načine za zbiranje podatkov o vas in da pri tem ne veljajo določbe Otisove Globalne politike zaščite osebnih podatkov.

Omejitev odgovornosti

OTIS IN NJEGOVA MATERINSKA DRUŽBA, HČERINSKA DRUŽBA, POVEZANE DRUŽBE, ZAPOSLENI, IZVAJALCI, DOBAVITELJI IN DRUGI PREDSTAVNIKI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNEKOLI ŠKODE (DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZENSKE, POSEBNE, POSLEDIČNE NI DRUGE), DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI UPORABE STORITEV ALI V ZVEZI Z NJIMI, RAZEN ČE NI IZREDNO DRUGAČE DOGOVORJENO NA PISNI NAČIN V SKLADU S POSEBNO PISNO POGODBO O NAKUPU TAKŠNIH STORITEV. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI OBSEGA ODGOVORNOST ZA IZGUBLJEN DOBIČEK, PREKINITEV DELA, IZGUBLJENE INFORMACIJE ALI PODATKE, KRŠENJE ZAŠČITE PODATKOV, IZGUBO GOODWILLA, IZGUBO ALI ŠKODO NA PREMOŽENJU TER VSE TERJATVE TRETJIH STRANI V ZVEZI Z UPORABO, RAZMNOŽEVANJEM LI OBJAVLJANJEM TE SPLETNE STRANI ALI NJENE VSEBINE ALI KATEREKOLI POVEZANE SPLETNE STRANI, NE GLEDE NA TO, ALI JE BIL OTIS O TEM OBVEŠČEN ALI JE ZA TO VEDEL ALI BI MORAL VEDETI ZA TO MOŽNOST. POLEG TEGA MORATE OTISU NADKNADITI ŠKODO IN ZAŠČITITI OTIS, NJEGOVE POVEZANE DRUŽBE, HČERINSKE DRUŽBE, ZAPOSLENE, IZVAJALCE IN DRUGE PREDSTAVNIKE OD SVOJIH TERJATEV IN IZDATKOV, KI SO POSLEDICA VAŠE UPORABE TE SPLETNE STRANI NA NAČIN, S KATERIM SE KRŠI TA POGODBA ALI ZARADI VAŠE KRŠITVE KATEREGA KOLI ZAKONA ALI PREDPISA O PRAVICAH TRETJIH STRANI ALI V ZVEZI S TEM.

Izjava o odrekanju od jamstev

V NAJVEČJEM OBSEGU DOVOLJENO S PREPISI SE STORITVE NUDJIJO V VIDENEM STANJU, Z VSEMI POMANJKLJIVOSTMI. OTIS IN NJEGOVA MATRINSKA DRUŽBA, HČERINSKA DRUŽBA, POVEZANE DRUŽBE, ZAPOSLENI, IZVAJALCI, DOBAVITELJI IN DRUGI PREDSTAVNIKI SE S TEM ODREKAJO SVOJIH DRUGIH JAMSTEV IN POGOJE, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ALI ZAKONSKIH, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI, OBVEZNOSTMI ALI PRODAJNIMI POGOJI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. POLEG TEGA NE OBSTAJA NIKAKRŠNO JAMSTVO NITI POGOJ GLEDE LASTNIŠKE PRAVICE, MIRNEGA UŽIVANJA, MIRNEGA POSEDOVANJA, SKLADNOST Z OPISOM ALI NEKRŠITVE, NEOBSTOJA RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV ALI BUGOV, TOČNOSTI ALI POPOLNEGA ODGOVORA ALI REZULTATOV V ZVEZI S TEMI STORITVAMI. OTIS IN NJEGOVA MATRINSKA DRUŽBA, HČERINSKE DRUŽBE, POVEZANE DRUŽBE, ZAPOSLENI, IZVAJALCI, DOBAVITELJI IN DRUGI PREDSTAVNIKI NE JAMČIJO, DA BODO STORITVE NEMOTENO ALI BREZ NAPAK FUNKCIONIRALE ALI DA SE BODO KATEREKOLI OKVARE LAHKO POPRAVILE. CELOTEN SKUPNI RIZIK, NASTAL ZARADI UPORABE STORITEV, JE VAŠ RIZIK.

Posebne določbe, ki jih zahtevajo ponudniki mobilnih aplikacij.

Uporabniki mobilnih računalnikov Apple

  • Potvrda: Potrjujete, da so ti Splošni pogoji sklenjeni izključno med vami in Otisom, ne pa s podjetjem Apple. Dajalec licence, ne pa Apple, je izključno odgovoren za licencirano aplikacijo in njeno vsebino.
  • Obseg licence: Potrjujete, da je s tem dana licenca za licencirano aplikacijo omejena in neprenosljiva licenca za uporabo aplikacije na vašem iPhone ali iPod dotikalnimi napravami v vaši lasti ali pod vašo kontrolo in v skladu z dovoljenimi Pravili za uporabo, določenimi v Splošnih pogojih App Store.
  • Vzdrževanje in podpora: Dajalec licence je izključno odgovoren za dajanje storitev vzdrževanja in podpore v zvezi z Aplikacijo v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo ali v skladu z določbami merodajnih predpisov. Potrjujete, da Apple nima nikakršnih obveznosti za dajanje storitev vzdrževanja in podpore v zvezi z Aplikacijo.
  • Jamstvo: Dajalec licence je izključno odgovoren za vsa jamstva na proizvode, izrecna ali implicitna na podlagi predpisov v obsegu, v katerem je to ugotovljeno tukaj in katerih se ni izrecno odrekel. Če Aplikacija ne izpolnjuje pogojev veljavnega jamstva, lahko o tem obvestite Apple in oni vam bodo vrnili znesek kupnine, ki ste ga eventualno plačali za Aplikacijo. U največji možni meri, dovoljeni z veljavnimi predpisi, Apple nima nikakršne druge obveznosti iz jamstva glede Aplikacije, a izključna odgovornost za vse druge terjatve, izgube, obveznosti, škode, stroške ali izdatke, ki bi se jih lahko pripisalo neusklajenosti z jamstvom, bremeni Dajalca licence v obsegu, kot je to tukaj navedeno.
  • Pritožbe na proizvode: Potrjujete, da Apple ne znaša odgovornosti za katerekoli pritožbe v zvezi z Aplikacijo ali njeno posedovanje in/ali uporabo s strani končnega uporabnika vključno, vendar ne omejujoč se na: (i) terjatve na podlagi odgovornosti za proizvode; (ii) pritožbo, da Aplikacija ni v skladu s katerokoli veljavno zahtevo iz zakonov ali predpisov in (iii) pritožbe na podlagi predpisov o zaščiti pravic potrošnikov ali podobnih predpisov.
  • Pravice do intelektualne lastnine: Potrjujete, da primeru katerekoli trditve tretje strani, da se z Aplikacijo ali z vašim posedovanjem in uporabo Aplikacije kršijo pravic do intelektualne lastnine te strani, izključno odgovornost za preiskavo, zagovor, poravnave takšne terjatve znaša Dajalec licence, ne pa Apple, če tukaj ni določeno drugače z odrekanjem od odgovornosti.
  • Skladnost s predpisi: Izjavljate in jamčite, da (i) se ne nahajate v državi, ki spada pod embargo vlade ZDA ali če ZDA neko vlado navede kot državo "ki podpira terorizem" in (ii) da niste navedeni na nobenem seznamu vlade ZDA kot subjekt, s katerim je prepovedano ali omejeno poslovanje.
  • Tretja stran - uporabnik: Dajalec licence in vi potrjujete in se strinjate, da so Apple in njihove hčerinske družbe tretje strani - uporabniki teh Splošnih pogojev uporabe in da bo potem, ko boste sprejeli te Splošne pogoje uporabe, Apple imel pravico do prisilne izvedbe teh Splošnih pogojev zoper vas kot tretje strani - uporabnik (in šteje, da je sprejel to pravico).

Mjerodavno pravo

Za vsebino in uporabo storitev velja pravo ameriške zvezne države New York, z izjemo vseh načel ali pravil o nasprotju prava.

Kontaktirajte Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Vse pravice pridržane.