Dobro došli, Otisovi dobavljači!

Predani smo isporuci proizvoda i pružanju usluga svetske klase, koji oduševljavaju naše korisnike.

Kvalitet naših proizvoda i usluga zavisi o kvalitetu našeg nabavnog lanca. Za obezbeđivanje tog kvaliteta, sarađujemo sa našim dobavljačima na poboljšanju kvaliteta i cena za naše korisnike.

Kodeks ponašanja dobavljača

Otis Elevator Company posvećeno sprovodi strogi Etički kodeks i etičko ponašanje u svim aspektima našeg poslovanja. Našem Etičkom kodeksu, kao i njegovoj dopuni pod naslovom "Poslovni darovi od dobavljača" može da se pristupi niže navedenim poveznicama. Naša politika poslovnih darova zasniva se na održavanju nepristranosti i međusobnog poštivanja. Želimo da izbegnemo i privid da se Otisove poslovne odluke zasnivaju na bilo kojoj drugoj osnovi sem na vrednostima našeg poslovnog odnosa. Pored toga, donje poveznice sadrže informacije o tome kako možete da prijavite eventualna pitanja ili moguće kršenje našeg etičkog kodeksa.

Prijavljivanje prestupa

Ako saznate za prestup vezan uz Otisovo poslovanje koji počini bilo koji Otisov zaposleni, bilo koji vaš zaposleni, ili bilo koji zaposleni vaših poslovnih partnera, od vas očekujemo da ga bez odgađanja prijavite UTC-u. Možete da kontaktirate UTC-ov Ured za usklađenost na globalnoj razini (Global Ethics & Compliance Office) na bpo@corphq.utc.com, ili ako želite da kontaktirate UTC anonimno, možete da koristite naš program zaštite prava.

Delovanje dobavljača

Delovanje dobavljača je ključan elemenat u razvoju integrisanog lanca nabavke na nivou svetske klase. Otisovi dobavljači moraju da ispune očekivanja. UTC-ov program Zlatni dobavljač pomaže dobavljačima da unaprede njihov rad, a time i naše sveukupno poslovanje.

UTC internet sajt za dobavljače

Molimo vas da posetite UTC-ov internet sajt za dobavljače za UTC-ov Kodeks ponašanja dobavljača, Diverzitet dobavljača, Program zlatnih dobavljača i druge važne informacije.

Važnije poveznice

UTC-ovi Opšti uslovi poslovanja
Priručnik kvaliteta za dobavljače
UTC Transparentnost u lancima nabavke
UTC internet sajt za dobavljače