Pravne napomene

UTC program zaštite prava

zaposleni i treće strane (uključujući i dobavljače) koji uoče kršenje Kodeksa ili posumnjaju na njega mogu da postave pitanje ili prijave problem u potpunom poverenju kroz UTC-ov program zaštite prava. Dodatne informacije o UTC-ovu programu zaštite prava dostupne su na here.

Interna obuka

UTC je stavljao i dalje stavlja upravi i zaposlenima firme na raspolaganje obuku o prepoznavanju i ublažavanju rizika od trgovine ljudima i ropstva u lancima nabavke. Zaposleni sa direktnom odgovornošću za upravljanje lancem opskrbe upućuju se na tu obuku tokom svoje druge godine na toj funkciji.

Očekivanja u lancu nabavke

Za odgovornu proizvodnju superiornih proizvoda potrebni su nam dobavljači koji će da ispunjavaju visoke standarde poslovne prakse, ekološke odgovornosti i radne izvanrednosti. U skladu sa tim, naši dobavljači prolaze kroz stroge procese izbora i treba da ispunjavaju stroge kriterijume, uključujući i proveru da li su na vladinim spiskovima neprihvatljivih izvođača.

UTC-ovim opštim uslovima nabavke traži se od dobavljača usklađenost sa svim merodavnim zakonima i propisima. Pored toga, našim opštim uslovima ugovora traži se od dobavljača usvajanje i pridržavanje kodeksa ponašanja ili davanje izjave o poslovnom ponašanju, etici i usklađenosti, kojima treba da se, minimum, ispune principi utvrđeni u Kodeksu ponašanja dobavljača ("Kodeks dobavljača").

Kodeksom dobavljača utvrđena su UTC-ova očekivanja od naših dobavljača, u skladu sa očekivanjima koja imamo od naših članova uprave, dužnosnika, zaposlenih i predstavnika. Između ostaloga, Kodeksom dobavljača zahteva se od dobavljača da osiguraju da se u njihovu poslovanju ne koristi dečji rad, bez obzira da li je ili nije vezan uz poslovanje UTC-a. Sem toga, od dobavljača se zahteva potpuna usklađenost sa zakonima i propisima koji zabranjuju trgovinu ljudima. To obuhvata i zabranu korišćenja prisilnog rada, robovskog rada, nedobrovoljnog rada zatvorenika, ropstva ili trgovine ljudima. Pored toga, Kodeksom dobavljača navodi se da će naši dobavljači da dozvole UTC-u i/ili njegovim predstavnicima procenu njihove usklađenosti, kao i usklađenosti njihovih poslovnih partnera sa očekivanjima navedenima u Kodeksu dobavljača pri izvođenju radova za UTC, uključujući i inspekcije na licu mesta. Kodeks dobavljača dostupan je na here.

Sem toga, UTC-ovim se opštim ugovornim uslovima traži da dobavljači imaju sisteme upravljanja, alate i procese kojima se (a) osigurava usklađenost sa merodavnim zakonima, propisima i zahtevima navedenima u Kodeksu dobavljača; (b) promiče svest o etičkoj poslovnoj praksi i posvećenost njoj; (c) omogućuje pravovremeno otkrivanje, istraga i objava prekršaja te sprovođenje korektivnih mera i (d) omogućuje obuka za zaposlene o zahtevima usklađenosti, uključujući i očekivanja iznesena u Kodeksu dobavljača.

U slučaju da dobavljač počini bilo koje bitno kršenje propisa koje se odnosi na osnovne radne uslove i ljudska prava u svom izvođenju radova na osnovu podugovora sa UTC-om, UTC ima pravo da raskine te podugovore zbog krivnje dobavljača.

Otis Limited
Robert Sadler
direktor
31.st svibnja 2017.

Sertifikati - potvrde o usklađenosti

Sertifikat ISO 9001 2008
Izdanje 6 Rev A
Prilog Izdanje 6 Rev A