Globalna napomena firme Otis Elevator o zaštiti ličnih podataka

Otis Elevator Company, zajedno sa svojim društvima-kćerkama i povezanim društvima (skupno u nastavku: "Otis") snosi odgovornost za sve Otisove sponzorisane internet sajtove, računarske i mobilne aplikacije, korisničke račune ili stranice na društvenim medijima na kojima stoje poveznice na ovu Napomenu o zaštiti ličnih podataka. Predani smo poštivanju privatnosti pojedinaca od kojih prikupljamo lične podatke. Otis primenjuje tehničke, administrativne i fizičke mere zaštite svih ličnih podataka koje prikupljamo.

U ovoj Napomeni o zaštiti ličnih podataka opisuje se naša praksa vezana uz lične podatke prikupljene na Otisovim internet sajtovima, računarskim i mobilnim aplikacijama, sem ako postoji posebna napomena o zaštiti ličnih podataka na pojedinom internet sajtu, računarskoj ili mobilnoj aplikaciji. Njome su obuhvaćeni i lični podaci koje Otis prikuplja i obrađuje zasebno i odvojeno od svojih internet sajtova, računarskih i mobilnih aplikacija, poput mejlova i drugih medija. Davanjem ličnih i drugih podataka korišćenjem naših internet sajtova, aplikacija, stranica društvenih medija, poslovnih transakcija i naših integrisanih ponuda proizvoda ili usluga, pristajete na uslove iz ove Napomene o zaštiti ličnih podataka.


Koje lične podatke prikuplja Otis?

"Lični podaci" su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može da se ustanovi. Lični podaci koje Otis prikuplja od vas ovise o prirodi vaše interakcije sa nama. Na primer, Otis može da prikuplja sledeće podatke:

 • ime i prezime;
 • poslovne kontakt podatke, uključujući i firmu vašeg društva, vašu titulu i funkciju, vašu poslovnu emajl adresu, vašu poslovnu fizičku i/ili poštansku adresu ili brojeve telefona na poslu, kao i druge podatke koji se odnose na vaše kontaktiranje na poslu
 • profilnu sliku;
 • identifikacionu oznaku ili korisničko ime za korisnički račun na društvenim medijima, oznaku aparata ili podatke lokacijskog aparata i
 • određene podatke o interakcijama vas lično ili vaše firme sa Otisovim proizvodima i uslugama, uključujući i vaše lične preferencije.

Ako ste naš korisnik u stambenom sektoru, Otis može da preuzme vaše ime i podatke za kontakt kod kuće, poput adrese, emajl adrese i telefonskog broja. Ako ste stanar u stambenoj zgradi ili korisnik poslovne zgrade, zaposleni ili izvođač stanara odnosno korisnika, ili gost u zgradi u kojoj je ugrađen Otis lift za koji postoji ugovor o servisiranju sa Otisom ili u kojoj se pružaju Otisove usluge, Otis može da zatraži lične podatke o vama od našeg klijenta za tu zgradu (vlasnika, upravitelja ili zaštitarske firme). Otis može da prikuplja i podatke o geografskoj lokaciji i druge bezbednosne autentikacijske podatke sa vašeg sopstvenog računara ili telefona, koji će da omogući pristup objektu ili Otisovoj opremi ugrađenoj u zgradi. I kod poslovnih i kod stambenih korisnika, Otis može da prikuplja podatke o banci ili plaćanju, podatke o računu kod Otisa i pojedinosti ugovora.

Na koji način Otis koristi lične podatke koje prikuplja?

Svi prikupljeni lični podaci koristiće se za:

 • pružanje prilagođenih usluga i sadržaja relevantnih za vaše specifične potrebe i interese;
 • ispunjavanje ugovornih obaveza, poput omogućavanja pristupa zgradi, omogućavanja integrisanih karakteristika naše ponude usluga za liftove, dostavljanja obavesti ili izveštaja o specifičnom liftu ili servisnoj radnji, elektroničkog fakturisanja ili vašeg izabranog metoda plaćanja. Provera vašeg identiteta radi vaše bezbednosti za jednu ili više ovde navedenih namena ili za omogućavanje vašeg pristupa internet sajtu, aplikaciji, stranici društvenih medija, ili zgradi ili prostoru unutar nje;
 • za izradu novih ponuda, poboljšanje kvaliteta naših proizvoda, poboljšanje i personalizovanje korisničkog doživljaja i bolju pripremu budućeg sadržaja na osnovu vaših interesa i interesa opšte populacije naših korisnika;
 • za komunikaciju sa vama o novim i modifikovanim proizvodima i uslugama koje nudi Otis, uključujući i posebne ponude;
 • za procenu vašeg interesovanja za rad u Otisu i/ili omogućavanje predaje molbe za zaposlenje u Otisu;
 • za odgovaranje na legitimne zakonske zahteve nadležnih tela za sprovođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tela;
 • radi istrage sumnji na nezakonite radnje ili stvarno počinjenih nezakonitih radnji i zaštitu od prevare;
 • za proveru na osnovu spiska lica koja potpadaju sankcijama i spiska za sprečavanje terorizma;
 • radi sprečavanja fizičke povrede ili finansijskog gubitka;
 • za podršku prodaji ili prenosu svih ili dela naših delatnosti ili imovine (uključujući i stečaj) i/ili
 • za sprovođenje istraga za osiguranje usklađenosti i pridržavanje zakonskih obaveza.

Otis će vaše lične podatke isključivo da koristi za legitimne poslovne namene, za ispunjavanje zakonske obaveze ili naših ugovornih obaveza opisanih u Globalnoj napomeni o zaštiti ličnih podataka.

Da li Otis koristi vaše lične podatke kako bi vas kontaktirao?

Pored kontaktiranja u vezi sa vašim liftom, kao što je gore opisano, Otis može da koristi podatke koje prikuplja za komuniciranje sa vama o novim i promenjenim proizvodima i uslugama koje nudi Otis ili posebnim ponudama. Otis će da osigura da sva marketinška komunikacija sadrži jednostavan način kojim možete da se isključite odnosno odjaviti iz nje.

Da li Otis deli podatke koje prikuplja sa trećim stranama?

Otis ne može da proda ili na drugi način da deli vaše lične podatke van svoje grupe trgovačkih društava, sem:

 • pružaocima usluga koje je Otis angažovao za pružanje usluga za naš račun ili za račun naših klijenata - građevinskih firmi. Otis će vaše lične podatke da deli isključivo sa pružaocima usluga kojima je ugovorno ograničeno korišćenje ili objava tih podataka sem u onoj meri u kojoj je to neophodno za pružanje usluga za naš račun ili za ispunjenje naših zakonskih obaveza. Među tim pružaocima usluga mogu da budu pružaoci usluge clouda, pružaoci sistema, softvera i drugih usluga;
 • za pridržavanje zakonskih obaveza, uključujući ali ne ograničavajući se na odgovaranje na legitimne zakonske zahteve nadležnih tela za sprovođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tela;
 • za istrage sumnji na nezakonito dejstvovanje ili stvarnih nezakonitih delovanja;
 • za sprečavanje telesne povrede ili finansijskog gubitka ili
 • za podršku u prodaji ili transferu svih naših delatnosti ili imovine ili njihova dela (uključujući i stečaj).

Za pojedince u interakciji sa Otisom na stranicama društvenih medija, Otis može da objavi vaše lične podatke kontakt licima povezanima sa vašim i Otisovim korisničkim računima na društvenim medijima, drugim korisnicima internet sajta i vašem pružaocu korisničkog računa na društvenim medijima, u vezi sa vašim razmenama na društvenim mrežama povezanim uz Otis, uključujući i sve nagradne igre u kojima učestvujete na našem internet sajtu. Ako odlučite da stavljate podatke na oglasne ploče, čet, profilne stranice i druge usluge na koje možete da stavljate podatke i materijale (uključujući, bez ograničavanja, naše stranice na društvenim medijima), svi ti podaci koje stavljate ili objavljujete preko tih usluga postaju javni i mogu da budu generalno dostupni javnosti.

Da li Otis prenosi lične podatke u druge države?

Obzirom da je Otis globalna kompanija sa lokacijama u više različitih država, vaše informacije možda ćemo da prenosimo iz jedne države u drugu radi ispunjenja gore navedenih svrha. Vaše ćemo lične podatke da prenosimo u skladu sa važećim zakonskim obavezama i samo u onoj meri u kojoj je to neophodno.

Kako Otis koristi kolačiće i druge tehnologije praćenja?

Otis na svojim internet sajtovima i u svojim aplikacijama može da upotrebljava kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju i snimaju na korisničkim računarima i time internet sajtovima omogućuju prepoznavanje višekratnih korisnika, olakšavaju korisnički pristup internet sajtovima i omogućuju internet sajtovima kompilaciju skupnih podataka, čime se omogućuju poboljšanja sadržaja. Kolačići ne oštećuju korisničke računare niti datoteke. Ako ne želite da kolačići budu dostupni ovom ili bilo kojem drugom Otisovom internet sajtu ili aplikaciji, treba da podesite postavke svog pretraživača ili sistema u vašem elektroničkom aparatu tako da odbija ili onemogućuje korišćenje kolačića. Napominjemo da pritom možete da umanjite ili potpuno onemogućite korišćenje celovite funkcionalnosti Otisovih internet sajtova, računarskih i mobilnih aplikacija i društvenih medija.

Što treba da znate o poveznicama trećih strana koje se pojavljuju na ovom internet sajtu?

U nekim slučajevima Otis može da omogući poveznice na internet sajtove koje nisu pod kontrolom Otisa, pri čemu će Otis da uradi sve što je u razumnim okvirima u njegovoj moći da ih se identifikuje kao takve. Međutim, Otis ne kontroliše te internet sajtove trećih strana i ne može da snosi odgovornost za sadržaj ili praksu zaštite ličnih podataka koju primenjuju ti drugi internet sajtovi.

Koliko dugo Otis čuva lične podatke?

Otis će da čuva lične podatke dokle god je to potrebno za ispunjavanje svojih ugovornih i zakonskih obaveza. Ako lični podaci ne potpadaju ugovornim ili zakonskim obavezama, Otis će da zadrži te podatke dokle god je to potrebno za prvotnu svrhu za koju su prikupljeni. Svi lični podaci koji se prikupe na internetu o korisniku koji nije pristupio Otisovom internet sajtu, aplikaciji ili medijskoj stranici brisaće se iz naše dokumentacije u razumnom vremenskom roku, sem ako je to zabranjeno merodavnim propisima ili obavezno za ispunjenje naših ugovornih obaveza.

Koje mogućnosti imate u vezi sa vašim ličnim podacima?

Pojedinci mogu u svakom trenutku da zatraže uvid u svoje lične podatke dostavljene Otisu, njihovo menjanje, ispravljanje, promenu ili brisanje. Otis će bez odgađanja da dostavi odgovor i pokuša da odobri te zahteve, sem ako je to ograničeno zakonom, ugovorom ili protivnim interesima zaštite drugih ličnih podataka. Otis će da uradi sve što je moguće za pravovremeno obnavljanje podataka i, ako je to potrebno na osnovu propisa, da briše vaše lične podatke iz Otisove dokumentacije. Za zaštitu privatnosti i sigurnosti korisnika, Otis će pre unošenja zatražene promene da preduzme korake za proveru korisnikova identiteta. Za pristupanje vašim ličnim podacima ili njihovo brisanje, ili za prijavu problema sa internet sajtom, postavljanje pitanja ili iznošenje nedoumica treba da pošaljite emajl poruku Otisu na privacy@otis.com. Neki naši internet sajtovi, aplikacije i korisnički računi na društvenim medijima omogućuju vam direktno ispravljanje na sajtu bez potrebe daljnjeg kontaktiranja Otisa.

U nekim državama, kao na primer u Evropskoj uniji, imate pravo pritužbe nadležnom državnom telu za zaštitu podataka, koje se naziva i nadzornim telom.

Napominjemo da, iako ćemo da vam pomognemo u zaštiti vaših ličnih podataka, na vama je zaštita vaših lozinki i drugih podataka za pristup od strane drugih lica.

PODACI ZA ODREĐENE SKUPINE LJUDI

Za pojedince u američkoj saveznoj državi Kaliforniji

Prema odredbama kalifornijskog Zakona poznatog pod nazivom "Shine the Light Law", stanovnici Kalifornije mogu jednom godišnje da zatraže i dobiju podatke koji su podeljeni drugim poslovnim subjektima za upotrebu u direktnom marketingu u prethodnoj kalendarskoj godini. Otis vaše lične podatke ne deli sa drugim poslovnim subjektima za upotrebu u direktnom marketingu.

Za pojedince u Sjedinjenim Američkim Državama

Otis na svojim internet sajtovima i aplikacijama ne prikuplja brojeve socijalnog osiguranja (Social Security Numbers). Međutim, Otis prikuplja te brojeve ako je dužan da to uradi na osnovu propisa, kao na primer u porezne svrhe. Ako Otis prikuplja i/ili koristi brojeve socijalnog osiguranja, Otis će na odgovarajući način da se pobrine, da zaštitom poverljivosti, ograničavanjem prikupljanja, osigura pristupanje samo onim licima koja moraju da znaju te podatke, primenom odgovarajućih tehničkih mera zaštite i osiguranjem odgovarajućeg uništavanja. Otis ima i politiku zaštite privatnosti za brojeve socijalnog osiguranja, koja se nalazi na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

kao i Obavest o zaštiti ličnih podataka sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Za roditelje i staratelje

Iako OTIS-ov internet sajt nije usmeren prema deci, OTIS se trudi da bude u skladu sa svim merodavnim zakonima i propisima, poput Zakona o zaštiti privatnosti dece na internetu u Sjedinjenim Američkim Državama i Opšte uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") u Evropskoj uniji (po stupanju na snagu). OTIS ne prikuplja svesno podatke o deci mlađoj od 13 godina. U slučaju saznanja o dostavljenim podacima o detetu mlađem od 13 godina, OTIS će te podatke da izbriše iz svojih sistema.

Kako ova Otisova politika može da se promeni?

Sa širenjem i unapređivanjem ovog Otisovog internet sajta, možda ćemo morati da menjamo i ovu politiku. Ova politika može povremeno da se menja bez najave. Podstičemo vas da redovito proveravate ovu politiku za slučaj promene. Bitne promene navešće se u njezinu uvodnom delu.

Kako možete da kontaktirate Otis?

Ako imate pitanja o Otisovoj praksi zaštite ličnih podataka generalno pošaljite e-poruku na privacy@otis.com.