Opšti uslovi korišćenja Otis Elevator Company

Uvod

Otis Elevator Company (u daljnjem tekstu: Otis) nudi široki raspon digitalizovanih usluga u svojim proizvodima, uslugama održavanja, internet sajtovima, aplikacijama i stranicama društvenih medija (u daljnjem tekstu: naše Usluge). KORIŠĆENJEM NAŠIH USLUGA PRISTAJETE NA OTISOVE USLOVE KORIŠĆENJA U NASTAVKU. MOLIMO VAS DA IH PAŽLJIVO PROČITATE.

Ovi Opšti uslovi korišćenja se primenjuju ukoliko niste zaključili poseban ugovor sa Otis Elevator Company za pojedinu primenu čiji uslovi nadilaze ove Opšte uslove korišćenja ili su im suprotni ili ih proširuju ili ograničavaju. U dodatku ovim Opštim uslovima korišćenja obavezni ste da se pridržavate svih politika ili uslova koji su vam dostupni u vezi sa Uslugama, kao i svih merodavnih zakona i propisa.

Ograničeno pravo korišćenja (licenca)

Ovim Opštim uslovima korišćenja, Otis vam daje neekskluzivno, neprenosivo, personalizovano, ograničeno pravo pristupa Uslugama i pratećim materijalima i pravo njihova korišćenja na vašem vlastitom računaru ili prema drugom dogovoru. To ovlaštenje ne predstavlja prenos prava vlasništva na Usluge ili prateće materijale i potpada pod sledeća ograničenja: (1) ne smete da zloupotrebljavate ni prisvajate nikakve predmete intelektualnog vlasništva i dužni ste poštivate autorska prava i sve druge objave vlasništva; (2) ne smete da na bilo koji način menjate Usluge i prateće materijale niti da ih reprodukujete ili javno prikazujete, izvodite ili distribuišete za bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu, sem ako imate poseban pisani specijalni pristanak za to; (3) ne smete da ih dekompilujete, dekodirate, rasklapate, primenjujete reverzni inženjering ili na drugi način pokušavate da pristupite originalnom kodu Usluga ili bilo kojoj datoteci sa sadržajem ili drugom delu; (4) ne smete da distribuišete, publicirate, dajete u najam ili zakup, pozajmljujete, prenosite, ama, dajete u podlicencu, objavljujete ili na drugi način da pružate Usluge bilo kojoj trećoj strani i (5) ne smete da radite promene u Uslugama niti od njih da kreirate derivativne proizvode, u celosti ili delomično.

Pridržana prava i vlasništvo

Otis, njegovo društvo-majka ili njegovi dobavljači imaju u vlasništvu sva prava, naslove i interese, uključujući i sva prava intelektualnog vlasništva u Uslugama i pratećim materijalima i na njima i pridržavaju sva prava, naslove i interese, uključujući i sva prava intelektualnog vlasništva, u Uslugama i pratećim materijalima i na njima, uključujući i sva prava koja vam nisu specijalno data. Usluge su zaštićene autorskim pravima i drugim propisima i ugovorima o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Podaci izneseni na Otisovim internet sajtovima i stranicama društvenih medija služe isključivo za informaciju. Otis daje saglasnost na internet sajtove i stranice društvenih medija na osnovu viđenoga i ne daje nikakve izjave ni garancije bilo koje vrste u pogledu internet sajtova ili njihova sadržaja. Otis se odriče odgovornosti za sve takve izjave i garancije, izričite ili implicitne, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije o utrživosti i primerenosti za određenu svrhu. Pored toga, ne izjavljuje i ne garantuje da su informacije dostupne na ovom internet sajtu tačne, potpune ili još uvek važeće.

Promene

Sadržaj Usluga potpada promenama bez najave. Otis pridržava pravo izmene ili izmena ovih Opštih uslova u svakom trenutku. Te izmene, promene, dopune ili brisanja stupaju na snagu odmah po obavesti ili objavi. Otis može u svakom trenutku da zaustavi, izmeni, obustavi ili prestane da pruža bilo koji aspekt Usluga, uključujući i dostupnost bilo kojih karakteristika internet sajtova. Otis takođe može da utvrdi ograničenja određenih karakteristika i usluga ili ograniči vaš pristup delovima internet sajtova bez najave ili odgovornosti.

Hiperveze

Određene poveznice koje se pružaju kroz Usluge mogu da pokrenu internet sajtove koji nisu pod kontrolom Otisa. Otis te vanjske poveznice pruža samo kao koristan dodatak korisnicima svojih Usluga i činjenica da je bilo koja takva poveznica stavljena ne predstavlja Otisovu potvrdu tog internet sajta ili bilo kojeg njegovog sadržaja, proizvoda ili usluga sadržanih ili ponuđenih na njemu. U skladu sa tim, Otis ne daje nikakve izjave ni garancije bilo kakve vrste o dostupnosti sadržaja, uključujući i pod-poveznice, koji se nalazi na tim internet sajtovima.

Kod registracije, porudžbina ili kupnji proizvoda ili usluga od bilo koje strane koja je poveznicom povezana sa ovim internet sajtom stupate u ugovorni odnos sa tom trećom stranom, a ne sa Otisom. U tom slučaju, trebali biste pre registracije, porudžbine ili kupovine da pročitate i shvatite opšte uslove koje je stavila ta treća strana i njezinu politiku zaštite ličnih podataka. Sem u onoj meri u kojoj je to specijalno ovde navedeno, politika zaštite ličnih podataka i opšti uslovi korišćenja koje je Otis ovde naveo ne odnose se na te internet sajtove trećih strana. Otis nastoji da se poveže sa firmama koje dele naš pogled na zaštitu ličnih podataka. Međutim, ne možemo da kontrolišemo i ne kontrolišemo način na koji te strane koriste ili prikupljaju podatke ili način na koji posluju.

Kada sledite poveznicu na internet sajt druge stranice, treba da znate da te firme možda koriste kolačiće ili druge načine prikupljanja podataka o vama i da pri tome ne važe odredbe Otisove Globalne politike zaštite ličnih podataka.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOJEM SLUČAJU OTIS NI NJEGOVO DRUŠTVO-MAJKA, DRUŠTVA-KĆERKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENI, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI NI DRUGI PREDSTAVNICI NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVE ŠTETE (DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, POSEBNE, POSLEDIČNE NI DRUGE) NASTALE IZ KORIŠĆENJA USLUGA ILI U VEZI SA NJIMA, OSIM AKO JE DRUKČIJE SPECIJALNO DOGOVORENO PISANIM PUTEM I U SKLADU SA POSEBNIM PISANIM UGOVOROM O VAŠOJ KUPNJI TIH USLUGA. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OBUHVATA ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENU DOBIT, PREKID RADA, IZGUBLJENE INFORMACIJE ILI PODATKE, KRŠENJE ZAŠTITE PODATAKA, GUBITAK GOODWILLA, GUBITAK ILI ŠTETU NA IMOVINI, KAO I SVA POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA U VEZI SA KORIŠĆENJEM, UMNOŽAVANJEM ILI OBJAVLJIVANJEM OVOG INTERNET SAJTA ILI NJEGOVA SADRŽAJA ILI BILO KOJEG POVEZANOG INTERNET SAJTA, NEOVISNO O TOME DA LI JE OTIS OBAVEŠTEN ILI JE ZNAO ILI JE TREBAO DA ZNA ZA TU MOGUĆNOST. SEM TOGA, DUŽNI STE DA OBEŠTETITE I ZAŠTITITE OTIS, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA-KĆERKE, ZAPOSLENE, IZVOĐAČE I DRUGE PREDSTAVNIKE OD SVIH POTRAŽIVANJA I IZDATAKA NASTALIH IZ VAŠEG KORIŠĆENJA OVOG INTERNET SAJTA NA NAČIN KOJIM SE KRŠI OVAJ UGOVOR ILI VAŠEG KRŠENJA BILO KOJIH ZAKONA ILI PROPISA O PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI U VEZI SA TIM.

Izjava o odricanju od garancija

U NAJVEĆOJ MERI DOPUŠTENOJ PROPISIMA, USLUGE SE PRUŽAJU U VIĐENOM STANJU, SA SVIM MANJKAVOSTIMA. OTIS I NJEGOVO DRUŠTVO-MAJKA, DRUŠTVA-KĆERKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENI, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI I DRUGI PREDSTAVNICI OVIME SE ODRIČU SVIH DRUGIH GARANCIJA I USLOVA, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI I SVE IMPLICITNE GARANCIJE, OBAVEZE ILI USLOVE UTRŽIVOSTI ILI PRIMERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SEM TOGA, NE POSTOJI NIKAKVA GARANCIJA NI USLOV PRAVA VLASNIŠTVA, MIRNOG UŽIVANJA, MIRNOG POSEDOVANJA, SUKLADNOSTI SA OPISOM ILI NEKRŠENJA, NEPOSTOJANJA RAČUNARSKIH VIRUSA ILI BUGOVA, TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI ODGOVORA ILI REZULTATA U VEZI SA USLUGAMA. OTIS I NJEGOVO DRUŠTVO-MAJKA, DRUŠTVA-KĆERKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZAPOSLENI, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI I DRUGI PREDSTAVNICI NE GARANTUJU DA ĆE USLUGE DA FUNKCIONIŠU BEZ SMETNJI ILI GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI KVAROVI DA SE ISPRAVE. CELOKUPAN RIZIK NASTAO IZ KORIŠĆENJA USLUGA OSTAJE NA VAMA.

Posebne odredbe koje zahtevaju pružaoci mobilnih aplikacija.

Korisnici mobilnih računara Apple

  • Potvrda: Potvrđujete da su ovi Opšti uslovi sklopljeni isključivo između vas i Otisa, a ne sa firmom Apple. Davatelj licence, a ne Apple, snosi isključivu odgovornost za licencovanu aplikaciju i njezin sadržaj.
  • Obim licence: Potvrđujete da je ovime data licenca za licencovanu aplikaciju ograničena i neprenosiva licenca za korišćenje aplikacije na svim iPhone ili iPod tač uređajima u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom i u skladu sa dopuštenim Pravilima korišćenja utvrđenima u Opštim uslovima App Store.
  • Održavanje i podrška: Davatelj licence snosi isključivu odgovornost za pružanje usluga održavanja i podrške u vezi sa Aplikacijom, u skladu sa Opštim uslovima korišćenja, ili u skladu sa odredbama merodavnih propisa. Potvrđujete da Apple nema nikakvu obavezu za pružanje usluga održavanja i podrške u vezi sa Aplikacijom.
  • Garancija: Davatelj licence snosi isključivu odgovornost za sve garancije na proizvode, izričite ili implicitne na osnovu propisa, u onoj meri u kojoj je to utvrđeno ovde i kojih se nije izričito odrekao. Ako Aplikacija ne ispunjava uslove važeće garancije, možete da obavestite Apple i oni će da vam vrate kupoprodajnu cenu koju ste eventuelno platili za Aplikaciju. U najvećoj mogućoj meri dopuštenoj važećim propisima, Apple nema nikakvu drugu obavezu garancije u pogledu Aplikacije, a isključivu odgovornost za sva druga potraživanja, gubitke, obaveze, štete, troškove ili izdatke koji mogu da se pripišu nesukladnosti sa garancijom snosi Davaoc licence u onoj meri u kojoj je to ovde navedeno.
  • Prigovori na proizvode: Potvrđujete da Apple ne snosi odgovornost za bilo kakve prigovore vezane uz Aplikaciju ili njezin posed i/ili korišćenje od strane krajnjeg korisnika uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) potraživanja na osnovu odgovornosti za proizvode; (ii) prigovor da Aplikacija nije u skladu sa bilo kojim važećim zahtevom iz zakona ili propisa i (iii) prigovore na osnovu propisa o zaštiti prava potrošača ili sličnih propisa.
  • Prava intelektualnog vlasništva: Potvrđujete da, u slučaju bilo kakve tvrdnje treće strane da se Aplikacijom ili vašim posedom i korišćenjem Aplikacije krše prava intelektualnog vlasništva te strane, isključivu odgovornost za istragu, obranu, nagodbu i podmirenje takvog potraživanja snosi Davaoc licence, a ne Apple, ukoliko ovde nije utvrđeno drukčije odricanjem od odgovornosti.
  • Sukladnost sa propisima: Izjavljujete i garantujete da (i) se ne nalazite u državi koja potpada pod embargo vlade SAD-a ili koju vlada SAD-a navodi kao državu "koja podržava terorizam" i (ii) da niste navedeni ni na jednom spisku vlade SAD-a kao subjekat sa kojim je zabranjeno ili ograničeno poslovanje.
  • Treća strana - korisnik: Davaoc licence i vi potvrđujete i saglasni ste da su Apple i njihova društva-kćerke treće strane - korisnici ovih Opštih uslova korišćenja i da će, nakon vašeg prihvatanja ovih Opštih uslova korišćenja, Apple da ima pravo prisilnog sprovođenja ovih Opštih uslova korišćenja protiv vas kao treća strana - korisnik (i smatraće se da je prihvatio to pravo).

Merodavno pravo

Na sadržaj i korišćenje Usluga primenjuje se pravo američke savezne države New York, uz izuzeće svih principa ili pravila o sukobu prava.

Kontaktirajte Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Sva prava pridržana.