Otis Elevator Company Användarvillkor

Introduction

Otis Elevator Company (Otis) oerbjuder ett brett sortiment av digitala aktiverade tjänster genom våra produkter, underhålls servicefunktioner, webbplatser, applikationer och sociala medier sidor (våra tjänster). Genom att använda våra tjänster accepterar du OTIS-användningsvillkor nedan. LÄS DEM NOGGRANT.

Dessa användarvillkor regleras i den utsträckning du inte har ingått något annat avtal med Otis Elevator Company som innehåller villkor som ersätter, motsätter, utvidgar eller begränsar dessa användarvillkor. Utöver dessa användarvillkor ska du följa alla policyer eller krav som ställs till förfogande i samband med Tjänsterna och alla tillämpliga lokala lagar och förordningar.

Begränsad licens

Genom dessa användarvillkor ger Otis dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, personlig, begränsad rätt att få tillgång till och använda Tjänster och ledsagande material på din dator eller som annars överenskommits. Denna auktorisation är inte en överföring av titel till Tjänsterna eller åtföljande material och är föremål för följande begränsningar: (1) Du får inte missbruka eller missbruka någon immateriell egendom och du ska respektera upphovsrätt och andra proprietära meddelanden. (2) Du får inte ändra Tjänsterna på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda Tjänsterna eller åtföljande material för något offentligt eller kommersiellt ändamål, om inte särskilt överenskommits i ett separat skrivande. (3) du får inte dekompilera, dechiffrera, demontera, omvandla eller på annat sätt försöka få åtkomst till källkoden för Tjänsterna eller någon innehållsfil eller annat arbete, (4) Du får inte distribuera, publicera, hyra, hyra ut, låna, överföra, underlicensiera, avslöja eller på annat sätt tillhandahålla Tjänsterna till någon tredje part. och (5) du får inte ändra eller skapa avledade verk av Tjänsten helt eller delvis.

Reservation av rättigheter och äganderätt

Otis, dess moderbolag och dess leverantörer äger alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till Tjänster och attendant material och reserverar alla rättigheter, titlar och intresse, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till Tjänsterna och tillhörande material och inklusive alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig. Tjänsterna är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter.

Disclaimer

Information som presenteras på en Otis webbplats och sociala medier är endast avsedd för informationsändamål. Otis tillhandahåller innehåll till webbplatser och sociala medier på en "som är" basis och lämnar inga upplysningar eller garantier av något slag med avseende på denna webbplats eller dess innehåll. Otis frånsäger sig alla sådana garantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Dessutom representerar eller garanterar inte att informationen som är tillgänglig via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.

Förändringar

Innehållet i Tjänsterna kan ändras utan föregående meddelande. Otis förbehåller sig rätten att ändra eller ändra dessa användarvillkor när som helst. Sådana ändringar, ändringar, tillägg eller raderingar ska träda i kraft omedelbart efter uppsägning eller utstationering. Otis kan när som helst säga upp, ändra, suspendera eller avbryta någon aspekt av Tjänsterna, inklusive tillgängligheten av några funktioner på en webbplats. Otis kan också införa gränser för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till delar av webbplatsen utan föregående meddelande eller ansvar

Hyperlänkar

Vissa länkar som tillhandahålls via Tjänsterna kan starta webbplatser som inte är under kontroll av Otis. Otis tillhandahåller dessa externa länkar enbart som en bekvämlighet för sina Serviceanvändare och tillhandahållandet av sådan länk är inte en godkännande av Otis av den webbplatsen eller något innehåll, produkter eller tjänster som finns eller erbjuds där. Otis ger således inga garantier eller garantier om tillgänglighet eller innehåll, inklusive underlänkar, som finns på dessa webbplatser.

När du registrerar, beställer eller köper produkter eller tjänster från någon part som är länkad till den här sidan kommer du att ingå avtal med den tredje parten och inte med Otis. I dessa fall bör du granska och förstå villkoren som lagts fram av en sådan tredje part och dess integritetspolicy innan du registrerar, beställer eller köper. Med undantag för och i den utsträckning som specifikt anges här, gäller inte sekretesspolicyen och användningsvillkoren som anges av Otis här för dessa tredje parts webbplatser. Otis är engagerad i att länka med företag som delar vår integritetsbekymmer. Vi kan dock inte och kontrollerar inte hur dessa parter använder eller samlar in information eller driver sina verksamheter.

När du länkar till en annan parts webbplats bör du vara medveten om att dessa företag kan använda cookies eller andra sätt att samla in information om dig och att villkoren i Otis Global Privacy Policy inte gäller.

Ansvarsbegränsning

OTIS ELLER NÅGOT AV DESS, MODER-, DOTTERBOLAG, ANSVARIGA, MEDARBETARE, KONTRAKTÖRER, LEVERANTÖRER ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR (VAR DE DIREKTA, INDIREKTA, PUNITIVA, SÄRSKILDA, FÖLJANDE ELLER ANNAN), UTAN ELLER I ANSLUTNING MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, UNDER DEN NÄRVÄNDIGT ENHET ENLIGT SKRIV OCH SKICKA EN SEPARAT SKRIFTLIGT KONTRAKT OM KÖP AV DIG TJÄNSTER TJÄNSTER HÄR. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING INKLUDERAR ANSVAR FÖR TILLGÅNGAR, BUSINESSAVBRYD, TILLDELNING AV UPPGIFTER ELLER DATA, DATABREDD ELLER TAP AV GOODWILL, TAP AV ELLER SKADOR TILL EGENDOM OCH NÅGRA SKADER FRÅN TREDJE PARTER SOM ÄR UTAN ELLER I SAMBAND MED DEN ANVÄNDNING, KOPIERING ELLER DISPLAY AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL ELLER ENLIGT LÄNKAD WEBBPLATS, Oavsett om OTIS har blivit rådgiven, visste, eller borde ha känt till möjligheten därtill. OVERSÄTTNING OCH FÖRSÄLJNING AV OTIS, DESS ANSVAR, DOTTERSBOLAG, MEDARBETARE, KONTRAKTÖRER OCH ANDRA FÖRETRÄDARE FRÅN ALLA KRAV OCH UTGIFTER SOM SKALL UTFÖRAS ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DETTA WEBBPLATS I SKYDD AV DETTA AVTAL ELLER DIN FOLKNING AV NÅGON LAG ELLER BESTÄMMELSER AV TREDJEPARTS RÄTTIGHETER

Friskrivning från Ansvar

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, ÄR DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MED EVENTUELLA FEL. OTIS och dess moderbolag, dotterbolag, anställda, anställda, kontraktsgivare, leverantörer och andra företrädare härmed upphäver alla andra garantier och villkor, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda eller lagliga, inklusive eventuella underförstådda garantier, skyldigheter eller villkor för försäljningsbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Också det finns ingen garanti för eller villkor för avdelning, roligt nytta, lugn övertygelse, korrespondens med beskrivningen eller icke-överträdelse, brist på virus eller fel, noggrannhet eller fullständighet av svar eller resultat med avseende på tjänsterna. OTIS OCH DESS FÖRMÅL, DOTTERFÖRSÄLJARE, ANSVARAR, MEDARBETARE, KONTRAKTÖRER, LEVERANTÖRER OCH ANDRA FÖRETRÄDARE ÄR INTE GARANTIER FÖR ATT TJÄNSTEN TILL TJÄNSTERNA SKALL INTE UNDERHÅLLAS ELLER FELAS ELLER AT NÅGRA SKADOR SKALL KORREKTERAS. HELA RISKEN SOM ÄR UTAN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA STÅR MED ER.

Särskilda bestämmelser som krävs av mobila applikationsleverantörer.

Användare av Apple Computer Mobil Enheter

 • Acknowledgement: Du bekräftar att dessa användarvillkor ingås mellan dig och Otis, och inte med Apple. Licensgivare, inte Apple, är ensam ansvarig för den licensierade ansökan och innehållet därav.
 • Licensomfattning: Du bekräftar att licensen som beviljats här för den licensierade ansökan är en begränsad, icke överförbar licens för att använda Applikationen på iPhone eller iPod Touch som du äger eller kontrollerar och som tillåts enligt användningsreglerna som anges i App Store användarvillkor
 • Service och Support: Licensgivaren är ensam ansvarig för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende tillämpningen, enligt vad som anges i användarvillkoren eller enligt vad som krävs enligt gällande lag. Du bekräftar att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Applikationen.
 • Garant: Licensgivaren är ensam ansvarig för eventuella produktgarantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda enligt lag, i den utsträckning som identifieras här och inte effektivt avvisas. Om ett eventuellt misslyckande i Applikationen överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan du meddela Apple, och Apple kommer eventuellt att återbetala inköpspriset för Applikationen till dig. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har Apple ingen annan garantiskyldighet med avseende på Applikationen, och eventuella andra påståenden, förluster, skulder, skador, kostnader eller kostnader som kan hänföras till eventuella brister i överensstämmelse med någon garanti kommer att vara Licensgivarens enda ansvaret i den utsträckning som identifieras här.
 • Produktkrav:Du bekräftar att Apple inte är ansvarig för att ta itu med några anspråk på Applikationen eller slutanvändarens innehav och / eller användning av det Programmet, inklusive men inte begränsat till: (i) Produktansvarskrav. (ii) varje påstående att ansökan inte överensstämmer med gällande lagstadgade eller lagstadgade krav och iii) fordringar som uppstår i samband med konsumentskydd eller liknande lagstiftning.
 • Immateriella rättigheter: Du bekräftar att, om någon tredje part hävdar att ansökan eller ditt innehav och användning av Programmet kränker tredjeparts immateriella rättigheter, Licensgivare, inte Apple, är ensam ansvarig för utredning, försvar, avveckling och ansvarsfrihet av något sådant intrång i immateriella rättigheter i den utsträckning som inte annars hävdas häri.
 • Lagefterlevnad: Du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett amerikanskt regeringst embargo eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroristunderstödande" land och (ii) du är inte upptagen på någon amerikansk regering lista över förbjudna eller begränsade parter.
 • Tredje parts supportmottagare:Licensgivare och du erkänner och godkänner att Apple och Apples tredjepartsmottagare av dessa användarvillkor, och att, efter din godkännande av villkoren i dessa användarvillkor, har Apple rätten att (och anses ha accepterat rätten) att tillämpa dessa användarvillkor mot du som tredjemottagare därtill. </ li> </ ul>

  Gällande lag </ h2>

  Staterna i New York i USA ska reglera innehållet och användningen av Tjänsterna, utan att ge upphov till någon konflikt med lagsprinciper eller regler . </ p>

  Kontakta Otis </ h2>

  Otis Elevator Company
  1 bärare plats
  Farmington CT 06034
  Attn: Generalrådets kansli
  860-674-3000 </ strong> </ p>

  copyright © 2017 Otis Elevator Company. Alla rättigheter reserverade. </ P> dotterbolag är third party beneficiaries of these Terms of Use, and that, upon the your acceptance of the terms and conditions of these Terms of Use, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce these Terms of Use against you as a third party beneficiary thereof.

Applicable Law

The laws of the State of New York in the United States of America shall govern the content and use of the Services, without giving effect to any of the conflict of law principles or rules thereof.

Contact Otis

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Attn: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. All rights reserved.