2019 Статті › 01.25.2019

01.25.2019 Київ,

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (ідентифікаційний код 14357579, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори), які відбудуться 13.02.2019 р. об 11.00 годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, офіс Генерального директора. Загальні збори скликаються у порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 1.1.: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Гуцалюк В.В. та члена лічильної комісії Бондаренко Л.Г.

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 2.1.: Призначити секретарем Загальних зборів акціонерів Ю. Пономаренко, Фінансового директора.

3. Про схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення 3.1.: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 21.01.2019 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 4.1.: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення щодо поставки ліфтового обладнання та запасних частин граничною сукупною вартістю 80 000 000,00 Євро в 2019 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, - 07.02.2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 13.02.2019 року з 10.30 до 10.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, кімната 301 Генеральна дирекція, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Ладіслав Земан.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Ладіслава Земана за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22.01.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 677 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 677 556 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://otis.com

Довідки за телефоном: 0 (44) 492-98-35

March 24, 2020 Київ

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ'ОТІС'

Прочитати статтю
March 16, 2020

Повідомлення про коронавірус (COVID-19)

Прочитати статтю