2019 Статті › 02.13.2019

02.13.2019 Київ,

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ОТIС"

2. Код за ЄДРПОУ: 14357579

3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, вул. Чистяківська,32

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-98-00, (044) 492-98-01

5. Електронна поштова адреса: olena.maidannyk@otis.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://otis.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 13.02.2019 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення, наступного характеру: поставка ліфтового обладнання та запасних частин, граничною сукупною вартістю 80 000 000, 00 Євро, що становить 2 440 613 200, 00 грн. відповідно до курсу НБУ на дату прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів - 2 440 613,2 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 544 895 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 447,9052%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 677 556 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 677 556 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 677 556 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                             Земан Ладiслав                                             13.02.2019

March 24, 2020 Київ

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ'ОТІС'

Прочитати статтю
March 16, 2020

Повідомлення про коронавірус (COVID-19)

Прочитати статтю