Уведомление за глобална неприкосновеност на личния живот на Otis

 

Select Country and Language

 

Otis Worldwide Corporation и нейните дъщерни дружества и свързани лица (заедно наричани "Otis") уважават Вашата поверителност. Ние използваме технически, административни и физически мерки за защита на поверената ни лична информация.

Ние събираме информация чрез нашите договорни отношения, кореспонденция, Вашите взаимодействия с нашите уеб сайтове и чрез социалните мрежи, чрез приложенията и взаимодействията ни с крайните потребители на нашите продукти, като всички те се управляват от това Уведомление за глобална неприкосновеност на личния живот на Otis Elevator ("Уведомление за поверителност на Otis"), освен ако не е посочено или договорено друго.

Личната информация на нашите Служители и тези, които търсят трудови правоотношения с нас, се урежда от Уведомлението за поверителност на служителите на Otis и Уведомлението за поверителност за кандидатите за работа в Otis.

Това Уведомление за глобална неприкосновеност на личния живот на Otis ("Уведомление за поверителност на Otis") описва нашите практики по отношение на общото събиране и обработка на лична информация. Otis спазва приложимите законови изисквания и се въздържа от събиране или използване на лична информация на място или по начин, забранен от местния закон. С предоставянето на лична и друга информация до нас Вие се съгласявате с правилата и условията на настоящото Уведомление за поверителност.

Каква лична информация събира Otis?

Видовете данни, които Otis събира, са изброени по-долу. Тъй като това Уведомление за поверителност на Otis покрива голямо разнообразие от ситуации, може да има данни, които не се отнасят за Вашата конкретна ситуация. Свържете се с нас по начина, описан в раздела “Как да се свържете с Otis” (в края на документа) по-долу, ако имате въпроси.

 • Име, включително собствено име, фамилия, презиме и всяко едно допълнение (като "Мл." или "Ст.") и обръщение (като г-жа или г-н)
 • Основна информация за идентификация, като дата на раждане, пол и/или отношения с Otis (например служител, роднина на служителя, бенефициер, клиент, краен потребител, доставчик)
 • Страна на раждане, гражданство (минало и настоящо) и статут на постоянно пребиваващ според изискванията или разрешеното от приложимото законодателство
 • Предпочитания за език и комуникация
 • Информация за служебен контакт, включително телефонен номер, факс номер, имейл адрес, пощенски адрес и месторабота
 • Домашен адрес, личен имейл адрес и домашен телефонен номер, включително личен мобилен телефонен номер
 • Информация за контакт при спешни случаи (която може да включва лична информация на трета страна, която ни предоставяте)
 • Местоположение на устройството, включително географски данни за местоположението и други данни за удостоверяване на сигурността от Вашето лично изчислително устройство или телефон за определени типове служители, доставчици съгласно договор и клиенти и крайни потребители, които включат опцията
 • Информация за компютри, мрежи и комуникации на Otis, както и регистрационни файлове, обхващащи употребата на фирмени телефони, компютри, електронни комуникации (като имейл и електронни календари),
 • Информация за това как Вие или Вашата фирма се ангажирате с продукти и услуги на Otis, включително Вашите лични предпочитания
 • Информация за трудовите Ви правоотношения, включително длъжност, отдел, служебни задължения, разходен център и имена на Вашия непосредствен висшестоящ и асистент
 • Подробни данни за работодателя, включително име(на) на фирмата(ите), местоположение на фирмата(ите) и юрисдикция на учредяването
 • Професионален опит, образование и трудова биография, категории с умения, включително езикови умения, лицензи, сертификати, разрешения за извършване на определена работа, членство за участие в търговска асоциация или профсъюз или членство в професионална организация
 • Информация за обучения, развитие и оценка на представянето
 • Работни задания и работен продукт, които може да включват връзка с Вас, като например, но не само, документи и файлове, за които Вие сте идентифицирани като автор, както и задачи, възложени на Вас или на Вашата фирма
 • Информация за военна служба, както се изисква от приложимото законодателство или както ни е предоставена доброволно
 • Информация за околната среда, здравето и безопасността, включително информация, свързана с наранявания
 • Споразумения, програми и дейности, в които участвате
 • Информация, свързана с плащания и фактури, включително държавни идентификационни номера и номера на банкови сметки
 • Информация, събрана чрез доброволни проучвания или промоция или чрез използване на продукти или услуги
 • Запис за всеки инцидент, възникнал в помещения на Otis, във или около превозно средство на Otis или в местоположение на клиента, ако асансьорът се поддържа или е произведен от Otis
 • Информация за пътувания и разходи, свързани с работни задания, включително информация за виза, подробности за разходите за всеки разход, представен за плащане от Otis, както и информация, събрана от одити, проведени за гарантиране на спазването на правилата за пътуване или условията на договор с доставчик
 • Информация, събрана като част от задание или достъп до определени съоръжения на клиента или Otis, като данни за времето и посещаемостта, информация за значки, снимки, аудио, видео, биометрична информация (напр. пръстов отпечатък, сканиране на ириса или разпознаване на глас) или използвани географски данни за местоположението за определена роля или задание, като такова събиране ще бъде известено, прозрачно и съобразено с приложимото законодателство
 • Необходими проверки, като например медицински преглед, тест за наркотици (когато е позволено) и информация за биографична проверка, както се изисква или е разрешено от приложимото законодателство
 • Информация, която може да се изисква за установяване на съответствие с разпоредбите за международна търговия, за да Ви се разреши достъп до определени технологии, продукти или както може да се изисква за определено задание или посещение съгласно приложимото законодателство
 • Идентификационни номера (пълни или частични), издадени от държавен орган, като данъчен идентификационен номер, идентификационен номер, определен за Otis, номер на социална осигуровка/застрахователен номер, номер на шофьорска книжка, виза, паспорт или друг документ, издаден от държавата
 • Квалификации за ролята на доставчик, включително потвърждаване на конфликт на интереси, което може да включва препратки на трети страни
 • Информация за посетители, включително час, дата и местоположение на посещенията, информация относно използвано превозно средство за целите на паркирането, както и информация, необходима за поддържането на регистри на посетителите и за извършване на проверка на отказана трета страна
 • Списък с подаръци, които може да са били предоставени или получени от Вас (номинално или по друг начин)
 • Информация за местоположението на определени сайтове, които предоставят базирани на местоположение услуги, като карти, достъп до принтери въз основа на местоположение или наличие на конферентни зали наблизо, като такова събиране ще бъде известено и прозрачно
 • Информация, свързана с Вашето участие в конференция или среща, включително, но не само, информация за резервации в хотел, информация за полети, включително летище, номер на полета и времена на пристигане и отпътуване, хранителни предпочитания или ограничения и придружители при пътуване
 • Информация, предоставена за улесняване на услуга или съдействие при молба, например в случай на затваряне в асансьор, обаждане до офис на Otis или до нашия кол център OtisLine™
 • Информация, необходима за обработка на иск или предоставяне на изискуеми обезщетения или услуги, която може да включва здравна информация, държавни идентификационни номера, информация за местоположение или друга информация, необходима на Otis за правилната обработка на иска
 • Всяка информация, която даден човек реши да включи в документ, който е част от съдебно производство, включващо Otis.

Как OTIS може да използва личната информация, която събира?

Otis ще използва Вашата лична информация само за законни бизнес интереси, за да изпълни правно задължение или за изпълнение на договорните ни задължения, както е описано в настоящото Уведомление за глобална неприкосновеност на личния живот на Otis. Тъй като това Уведомление за поверителност на Otis покрива голямо разнообразие от ситуации, може да има изброени употреби, които не се отнасят за Вашата конкретна ситуация. Свържете се с нас по начина, описан в раздела “Как да се свържете с Otis” подолу, ако имате въпроси. Otis има право да използва данните Ви с цел:

 • Провеждане на редовни бизнес операции, включително управление на нашите договорни ангажименти, задълженията ни към регулаторни органи и институции, управление на доставчиците, ангажираност на клиентите и разработване на нови продукти и услуги
 • Предоставяне на поисканата от Вас информация, артикул или услуга, като това може да включва използването на данни за географското местоположение за определени приложения с цел улесняване на услуги, като предоставяне на достъп до сграда или асансьор или разрешаване на интегрирани функции на нашите асансьорни услуги
 • Предоставяне на персонализирани услуги и съдържание, подходящо за Вашите конкретни нужди и интереси
 • Управление на нашите локални и централизирани оперативни бази данни, включително, но не само, инструментите ни за планиране на корпоративни ресурси (ERP), клиентската ни база данни и базата данни на нашия кол център OtisLine™
 • Оценяване на ефективността на нашите маркетингови кампании и кампании в социалните мрежи, полезността на нашите продукти и услуги (включително приложенията ни) чрез проследяване на ефективността, оценка на ангажираността и провеждане на бизнес анализи
 • Разработване на нови предложения, подобряване на качеството на продуктите ни, подобряване на персонализираното потребителско изживяване и по-добра подготовка на бъдещи продукти и съдържание въз основа на колективните интереси на потребителите ни
 • Управление на фактури и плащания както за сметки за плащане, така и за сметки за получаване
 • Реагиране на ситуации, излагащи на риск здравето или безопасността – както при спешни случаи, така и при въвеждане на инициативи за безопасност
 • Предоставяне на програми и услуги за здраве и безопасност, включително тест на наркотици (това може да включва здравен преглед на място, ежегодишни здравни удостоверения, както се изисква от закона в някои юрисдикции, и тест на наркотици, когато е разрешено и се счита за подходящо или необходимо)
 • Управление на физическата сигурност, включително издаване на контрол за достъп и готовност за бедствия
 • Управление, поддържане и обезопасяване на системите за информационни технологии, като компютърни мрежи, имейл, интернет достъп и достъп до нашите системи, свързани с продуктите, като такава дейност включва
  • Проверка на Вашата самоличност с цел контрол на достъпа и защита за компютърни и други системи
  • Достъп до интернет, интранет, имейл, социални мрежи и други електронни системи
  • Сканиране и анализ за вируси, неразрешено проникване и вътрешни заплахи
  • Създаване и анализ на регистри за целите на защитата и помощния център
  • Предоставяне на поддръжка на помощния център и дейности по поддръжка на системата
  • Архивиране и възстановяване на данни и предоставяне на услуги за възстановяване при бедствия
 • Провеждане на отчитане и статистически анализ, включително глобално определяне числеността на персонала, демографски данни и свързана информация за разходите
 • Наблюдение на проследяване на местоположението, продължителността и други телематични данни за определени активи и приложения за управление на предоставяните услуги, защитата, безопасността, ефективността и Вашето улеснение
 • Осигуряване и потвърждаване на спазването на мерките за контрол на вноса, износа и други мерки за контрол на международната търговия, включително управление на регистрации и разрешения, достъпа до контролирани технологии и/или стоки и проверка на санкционирани или ограничени държави или трети страни.
 • Отговаряне на въпроси по отношение на етиката, притеснения и оплаквания
 • Извършване на одити, прегледи за съответствие и вътрешни разследвания (включително такива, произтичащи от твърдения, представени на нашето внимание) с цел гарантиране и потвърждаване спазването на приложимите правила, наредби и закони, етични въпроси и търговско съответствие и докладване на произтичащи от това констатации и разкрития пред нашето ръководство, орган на управление, когато е подходящо или се изисква или е целесъобразно за регулаторните органи
 • Оценка и докладване на конфликти на интереси (включително проследяване на бизнес подаръци)
 • Адресиране на проблеми, свързани с околната среда, здравето и безопасността, включително искове за наранявания и щети и прилагане на контролни мерки и коригиращи действия
 • Предявяване на, защита срещу и договаряне на искове, което може да включва съдебни спорове, арбитражни, административни или регулаторни процедури, включително, но не само, предхождащи спора дейности, като например посредничество, откриване и събиране на доказателства
 • Обезопасяване и защита на права на интелектуална собственост, включително, но не само, патентни заявки
 • Прогнозиране и планиране на нашите бизнес операции
 • Планиране, оценяване или изпълнение на сливания, придобивания, освобождаване от активи (включително комплексна проверка и дейности за интеграция)
 • Подпомагане на продажбата или прехвърлянето на нашата търговска дейност или активи или част от тях (включително при несъстоятелност)
 • Улесняване на управлението на инвеститорите и дейностите, свързани с услугите за инвеститори
 • Участие с документи в търговски асоциации и професионални организации
 • Администриране на маркетингови кампании, кампании за продажби и проучвания сред клиентите
 • Управляване на съвместни предприятия, канали за дистрибуция и отношения с представители на продажбите
 • Както е разумно предвидено или както е изрично разрешено от приложимото законодателство или наредба

Otis има право да прехвърля Вашите данни на трети страни, които помагат на Otis да осъществява своята търговска дейност, както е описано тук. Otis обаче няма да продава Вашите данни.

Използва ли Otis Вашата лична информация за връзка с Вас?

Да. Освен за връзка с Вас, както е описано по-горе, Otis има право също да използва информацията, която събира, за комуникация с Вас относно нови и променени продукти и услуги, предлагани от Otis, или други специални оферти или конкурси. Otis има право да използва информацията, за да Ви уведомява по повод опасения за безопасността. Разбира се, Otis ще гарантира, че всяка маркетингова комуникация ще Ви предоставя опростен метод за отказване или отписване от бюлетина.

Споделя ли Otis Вашата информация с трети лица?

Otis няма да продава Вашата лична информация. Otis има право да споделя Вашата лична информация извън групата от фирми на Otis с цел:

 • Доставчици на услуги, които Otis е ангажирала за извършване на услуги от наше име или от името на клиентите ни на сгради съгласно договор, който ограничава по-нататъшното споделяне на Вашата информация, освен за извършване на услуги, договорени от нас, или както може да бъде изискано с цел спазване на законовите изисквания, например доставчици на услуги в облака, доставчици на системи и софтуер или бизнес консултанти.
 • Спазване на законови задължения, като например за отговор на надлежно законосъобразно искане от правоприлагащи или други държавни регулаторни органи;
 • Разследване на подозирана или действителна неетична или незаконна дейност;
 • Предотвратяване на физически наранявания или финансови загуби; или
 • Подпомагане на продажбата или прехвърлянето на нашата търговска дейност или активи или част от тях (включително при несъстоятелност). гарантиране на правата за достъп до Otis или клиентски съоръжения за персонала на нашите доставчици и подизпълнители;

По отношение на лица, които взаимодействат с Otis в сайтове на социални мрежи, Otis има право да разкрива Вашата лична информация на контакти, свързани с Вашите акаунти в социалните мрежи и акаунти в социалните мрежи на Otis, на други потребители на уеб сайтове и на доставчика Ви на акаунти в социалните мрежи във връзка с Вашата дейност по споделяне в социални мрежи , тъй като се отнася до Otis, включително всички томболи или състезания, в които може да се включите в нашия сайт. Ако изберете да публикувате информация в табла за съобщения, чат, страници с профили, блогове и други услуги, в които може да публикувате информация и материали (включително, но не само, нашите страници в социалните мрежи), комуникацията, разбира се, ще се урежда от уведомлението за поверителност на платформите на социалните мрежи, в които е публикувано Вашето съдържание. Otis не носи отговорност за тези платформи.

Прехвърля ли Otis личната информация в други държави?

Тъй като Otis е глобална фирма с местоположения в много различни държави, имаме право да прехвърляме Вашата информация от едно юридическо лице на друго или от една държава в друга, за да постигнем целите, посочени по-горе. Ще прехвърлим Вашата лична информация в съответствие с приложимите законови изисквания.

Otis използва налични правни механизми за целите на законосъобразното трансгранично прехвърляне на лична информация.

По какъв начин Otis използва бисквитки или други проследяващи технологии?

Otis има право да използва бисквитки в своите уеб сайтове и приложения. Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани до и съхранявани на компютрите на потребителите, които позволяват на уеб сайтовете да разпознават потребителите при повторно посещение, улесняват достъпа на потребителите до уеб сайтовете и позволяват на уеб сайтовете да събират обобщени данни с цел подобрения на съдържанието. Бисквитките не повреждат компютрите или файловете на потребителите. Ако не желаете бисквитките да са достъпни за този или който и да е друг уеб сайт или приложение на Otis, коригирайте настройките на браузъра си или системата в електронното устройство, за да отхвърлите или забраните използването на бисквитки. Обърнете внимание, че по този начин може да нарушите или напълно да забраните възможността да използвате пълната функционалност на уеб сайтове, компютърни и мобилни приложения на Otis и платформи на социални мрежи.

Когато сте в уеб сайт на Otis, трябва да знаете, че Otis следи моделите на потребителски трафик спрямо: име на домейна, тип на браузъра, дата и час на достъпа и прегледани страници. Тази информация се събира с цел определяне броя на посетителите на нашите уеб сайтове и определяне на областите, които потребителите намират за полезни. Otis използва тази информация за подобряване на работата на посетителите и по-добра подготовка на бъдещото съдържание. Посетителят на нашия уеб сайт може да бъде помолен да предостави лична информация. В този случай събирането на лична информация ще бъде прозрачно за Вас. Ще Ви бъде предоставена възможност да не споделяте такава лична информация, но имайте предвид, че решението Ви да не предоставяте определена информация може да намали функционалността или дори да ограничи възможността да участвате пълноценно в предложенията на сайта. Вашият доставчик на мобилни услуги също има право да наложи собствени правила за поверителност при използването на неговото устройство. Otis не носи отговорност за и не контролира начина, по който другите може да събират и обработват личната Ви информация.

Какво трябва да знаете относно връзките на трети страни, които може да се показват на този уеб сайт?

В някои случаи Otis има право да предостави връзки към уеб сайтове, които не са контролирани от Otis, които Otis ще положи разумни усилия да идентифицира като такива. Otis обаче не контролира тези уеб сайтове на трети страни и не може да носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, които използват.

За какъв период съхранява Otis Вашата лична информация?

Otis ще запази личната информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни своите договорни и законови задължения. Ако личната информация не е предмет на договорни или правни задължения, Otis ще запази данните толкова дълго, колкото е необходимо, за първоначалната цел, за която е била събрана. Всяка лична информация, събрана онлайн относно потребител, който не е получил достъп до уеб сайт, приложение или медиен сайт на Otis, ще бъде изтрита от нашите файлове в разумен период от време, освен ако не е забранено от приложимото законодателство или е необходимо за изпълнение на договорните ни задължения.

Какви са опциите Ви за избор по отношение на Вашата лична информация?

Където е възможно, Otis ще ви предоставя възможност да решите дали да предоставяте Вашата лична информация. Възможно е да възникнат обстоятелства, при които няма да Ви бъде предоставен избор, например за целите на сигурността на ИТ, като проверка за вируси и зловреден софтуер за лица с достъп до мрежите на Otis. Някои юрисдикции дават права на лицата, включително правото да изискват достъп, корекции и актуализации на личната им информация. Otis ще предоставя бърз отговор на подобни заявки и ще спазва всички законови изисквания, свързани с личната Ви информация. Otis ще положи разумни усилия, за да актуализира информацията своевременно и, когато това се изисква от закона, ще премахва личната Ви информация от файловете на Otis. С цел защита на поверителността и безопасност на потребителите Otis ще предприеме стъпки за проверка на самоличността на потребителя, преди да изпълни поисканата промяна. За достъп, промяна или изтриване на Вашата лична информация, задаване на въпроси или изразяване на опасения изпратете имейл до Otis:privacy@otis.com. Някои от нашите уеб сайтове, приложения и акаунти в социалните мрежи позволяват да правите корекции директно в сайта, без да е необходимо да се свързвате допълнително с Otis.

В определени държави, като например тези в Европейския съюз, имате правото да подадете жалба до Вашия национален или държавен орган за защита на данните, който може да е известен също като надзорен орган.

Имайте предвид, че въпреки нашето съдействие при защитата на личните данни, от Вас зависи да защитите паролите си и други идентификационни данни за достъп от други лица.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИ ХОРА

 

За физически лица от Кънектикът и останалите части на САЩ

Otis не събира номерата на социалните осигуровки чрез своите уеб сайтове или приложения. Въпреки това Otis събира номерата на социалните осигуровки, ако се изисква от закона, като например за данъчни цели. Когато Otis събира и/или използва номерата на социални осигуровки, Otis ще полага нужните грижи, като защитава поверителността, ограничава събирането, гарантира достъпа при необходимост, прилага подходящите технически предпазни мерки и осигурява правилното унищожаване.

За жителите на Калифорния

Съгласно Закона за защита на потребителите на Калифорния (CCPA) жителите на Калифорния имат определени права по отношение на своята лична информация, както е изброено в Гражданския кодекс на Калифорния в раздели 1798.110. 1798.115 и 1798.125, като те включват правото да:

 • изисквате подробности за личната информация, която Otis притежава за Вас, включително категориите информация, целта, за която я използваме, с кого я споделяме, както и конкретна информация, ако има такава, която имаме за Вас като физическо лице;
 • изисквате изтриването на Вашите данни; и
 • дадете указания на Otis да не продава Вашите данни, (ЗАБЕЛЕЖКА: Otis не продава лична информация).

Забележка: Правата в този раздел от нашето Уведомление за поверителност на Otis не обхващат жителите на Калифорния, които кандидатстват или взаимодействат с Otis като служители или такива, при които Otis разполага с Вашата информация поради взаимоотношенията Ви с нашите служители (например членове на семейството, получаващи здравни обезпечения или спешни контакти), изпълнители, кандидати за работа или такива, чиято информация имаме поради взаимоотношения с нашите кандидати за работа (като препоръки), както и лица, чиято информация притежаваме в резултат на взаимодействие между стопански субекти (например персонал на търговски клиент или доставчик).

Ако имате въпроси или опасения или бихте искали да упражните правата си, предвидени в дадена разпоредба, трябва да се свържете с Otis чрез обаждане на 833-833-3001 или по имейл:privacy@otis.com.

Посочете Вашето име, начин за връзка с Вас (като имейл адрес) от страна на Otis, отношения с Otis (клиент, продавач, общ потребител) и конкретните действия, които бихте искали да предприемем. Ще трябва да потвърдим Вашата самоличност и да определим каква лична информация, ако има такава, може да имаме за Вас. Ще отговорим в рамките на 30 дни на Вашето запитване. В някои случаи може да не сме в състояние да се съобразим с Вашето искане, но тогава ще Ви предоставим обосновка.

Otis няма да продава Вашите лични данни, но може да ги споделя с трети страни, както е описано по-горе в раздела на тези Правила за поверителност на Otis с името Споделя ли Otis Вашата информация с трети страни? Когато споделяме с трети страни, това ще се извършва при условия, които ограничават това, което доставчиците ни могат да правят с личната Ви информация.

Освен това калифорнийският закон „Shine the Light“ предоставя на жителите на Калифорния правото да поискат, на годишна база, информация за начина, по който Otis споделя лична информация с други предприятия за техни собствени цели на директния маркетинг. Ние обаче държим да знаете, че Otis не споделя Вашата лична информация с други предприятия за целите на собствения им директен маркетинг.

За лица в държави със закони за поверителност (включително ЕС)

Имате право да подадете жалба до Вашия национален или държавен орган за защита на данните, който може да е известен също като надзорен орган. Имате също така право (а) да оттеглите съгласието си, (б) да изискате достъп до и коригиране или изтриване на Вашата лична информация; (в) да изискате ограничаване на обработването или да възразите срещу обработването на определена лична информация и (г) да изискате преносимост на данните при определени обстоятелства. Otis няма да използва Вашите данни при автоматизирано вземане на решения или за цели, които не са Ви оповестени. За да се свържете с Otis относно тези права, за конкретни подробности за администратора на данни или за връзка с местния Служител по защита на данните, използвайте имейл адреса privacy@otis.com и ние ще насочим Вашето запитване към правилното лице.

За родители и законни настойници

Въпреки че уеб сайтът на OTIS не е насочен към деца, OTIS се ангажира да спазва всички приложими закони и изисквания, като например Закона за защита на неприкосновеността на личния живот на децата онлайн в САЩ и Общия регламент за защита на данните (GDPR) в Европейския съюз (когато е в сила). OTIS не събира умишлено информация от деца под 13-годишна възраст (с изключение на зависими от служители лица или други бенефициери). Ако OTIS научи, че е предоставена лична информация, отнасяща се до дете на възраст под 13 години (различна от тази на зависими от служители лица или други бенефициери, включително стипендианти или получили награди от Otis), OTIS ще изтрие тази информация от своите системи.

По какъв начин Otis може да променя тези правила?

Тъй като Otis разширява и подобрява този уеб сайт, може да се наложи да актуализираме тези правила. Настоящите правила може да се променят периодично без предварително известие. Насърчаваме Ви да преглеждате периодично тези правила за промени. Съществените промени ще бъдат посочени в горната част на правилата. Имайте предвид, че съгласно новия CCPA (Закона за защита на потребителите) в Калифорния се изисква от нас да преразглеждаме и актуализираме настоящото Уведомление за поверителност всяка година.

Как можете да се свържете с Otis?

Ако имате въпроси във връзка с практиките за поверителност на Otis като цяло, изпратете имейл до: privacy@otis.com . Или ни се обадете на 833-833-3001.

Последна актуализация: 28 януари 2020 г.