blue background

Töölesoovija privaatsusteatis

 

Valige riik ja keel

 

Otis Elevator Company ja tema sidusettevõtted, tütarettevõtted, õigusjärglased (ühiselt kui „OTIS“) vastutavad selle digitaalse töökohataotluse, värbamissüsteemide ja mistahes teabe, mida isik võib esitada OTIS-ega töövõimaluste otsimise käigus privaatsuse eest. OTIS-e töökohataotluste saamise ja ülevaatamise süsteemid erinevad riigiti. Käesolev töölesoovija privaatsusteatis hõlmab nii OTIS-e töökohataotluste elektroonilisi süsteeme kui ka digitaalset süsteemi mitte kasutavaid protsesse, mida mõnedes kohtades võidakse kasutada. Mõlemal juhul on OTIS kasutusele võtnud tehnilised, administratiivsed ja füüsilised meetmed, et kaitsta meie kogutavat mistahes isiklikku teavet.

OTIS-e digitaalset ja mobiilset töökohataotluse ning värbamissüsteeme, sealhulgas Otise veebilehtede karjääri jaotist, kasutatakse värbamiseks, et isikud saaksid kandideerida tööle OTIS-esse ja tagada, et OTIS vastaks töölevõtutaotluste saamisel vastavatele seaduslikele ja seaduses sätestatud nõuetele. Need süsteemid on mõeldud kasutajatele, et nad saaksid lugeda OTIS-e tööturuvõimalusi ja võimalusel kandideerida. Ärge kasutage OTIS-e digitaalset töökohataotluse ja värbamise süsteeme mitte ühelgi muul eesmärgil.

OTIS võtab vastu avaldusi vaid vähemalt 18-aastastelt isikutelt, va teatud riigid, kes võtavad vastu alla 18-aastaseid praktikante. Kui olete alla 18-aastane, ärge esitage OTIS-ele oma isikuandmeid tööle kandideerimisel, va juhul, kui kandideerite väljaõppele Aasias.

Seda teatist võidakse aeg-ajalt muuta, postidades uuenduse. Soovitame lugeda aegajalt seda teatist mistahes muudatuste puhul.

Millist isiklikku teavet võib OTIS koguda?

OTIS-e töökohtade digitaalsete kandideerimissüsteemide postituste lugemiseks, täitmata töökohtade asjus OTIS-ega suhtlemiseks ja vastavale ametikohale kandideerimiseks palutakse teil esitada oma isikuandmeid. Teilt küsida võidavad isikuandmed on järgmised, arvestades teatud riikide erisustega, kus osa neist andmetest ei küsita või küsitakse pärast töösuhte kinnitamist või algamist:

 • nimi;
 • kontaktteave, sealhulgas kodune aadress, kodune telefon ja e-posti aadress;
 • sünnikuupäev;
 • riiklik isikutunnistus või isikukood, sealhulgas juhiluba;
 • varasem töökogemus;
 • haridus;
 • elulookirjeldus või curriculum vitae (CV) ja/või soovituskiri, sealhulgas kõik nende dokumentidega esitatav teave;
 • kodakondsus ja/või alaline seaduslik elamisluba;
 • sobivus tööle, sealhulgas ümber asumisega seotud dokumendid;
 • huvi tööalaste võimaluste osas;
 • tööalased küsimused, mis on seotud kandidaadi sobivusega teatud ametikohale;
 • viited (kui esitate teavet teiste isikute kohta, peate enne nende andmete OTISele esitamist hankima neilt nõusoleku);
 • teave, mida me võime esitada teatud riikide seadusest tulenevalt nagu, kas olete varem töötanud valitsusasutuse heaks, kas olete seotud valitsusametniku, OTISe ametnikuga või olete OTIS-e direktorite nõukogu liige või teile kehtib praeguse või endise tööandja õiguste lepe;
 • teave, mida esitate veebilehele naasmisel isiksuse tõendamisel kasutatavate turvaküsimuste ja vastuste loomiseks;
 • kust leidsite teavet avatud tööpakkumise kohta;
 • mistahes muu teave, mida otsustate esitada avalduses;
 • muu osapoole lehtede teave, kui kandideerite avatud tööpakkumisele muu osapoole lehe kaudu.

Ameerika Ühendriikides ja neile kuuluvatel aladel palub OTIS lisaks isikutel määratleda oma rahvuse, soo, veterani seisuse ja puude teave. See teave on täielikult vabatahtlik ja teie otsus esitada või enda teada jätta mistahes sellist teavet ei mõjuta halvasti meie otsust seoses teie tööle võtmisega.

Teatud ametikohtade ja asukohtade puhul võidakse teilt paluda arstlikku läbivaatust, kuulmise või nägemise kontrolli, kontrollida uimastite olemasolu kehas, taustauuringut või kriminaalse tausta kontrolli. Neid tehakse ainult teie nõusolekul, kuid teatud juhtudel võib teie tööpakkumine sõltuda vähemalt ühe sellise kontrolli edukast sooritusest. OTIS ei kontrolli kriminaalset tausta riikides, kus seda keelab seadus. OTIS võib kinnitada avalduses esitatud teavet nagu viiteid, juhiluba ja protokolle, haridus ja varasemad töökohad ilma teie täiendava nõusolekuta.

Kui lähete OTIS-e digitaalsesse töökohataotluse süsteemi mobiilseadmega, kogub veebileht teavet, mis on vajalik teie seadmega suhtlemiseks ja teie taotletava muudatuse pakkumiseks. Selle teabe alla võib kuuluda seadme tunnus või number, mobiilteenuse pakkuja ja teie asukoht.

Lisaks jälgib OTIS oma töökohataotluse veebilehtedel kasutajate toimingute mustreid, sealhulgas kasutaja domeeninime, veebilehitseja tüüpi, sisenemise kuupäeva ja kellaaega ning vaadatud lehti. Meie veebiserverid koguvad külaliste domeeninimesid, ent mitte nende e-posti aadresse. Seda teavet kogutakse, et arvutada meie veebilehtede külaliste arvu ja tuvastada, mis veebilehe osasid kasutajad peavad kasulikuks vastavalt teatud osade külastatavuse hulgale. OTIS kasutab sellist teavet kasutajakogemuse täiendamiseks ja sisu paremaks ettevalmistamiseks vastavalt kasutaja huvidele.

Kuidas OTIS võib kasutada kogutavat isiklikku teavet?

Mistahes kogutavat isiklikku teavet võidakse kasutada selleks, et:

 • võimaldada teil kandideerida OTIS-e juurde tööle ja hinnata teie avaldust, sealhulgas piiranguteta telefonitsi küsitlemise, intervjueerimise ja muude sobivate hindamiste korraldamist ning sooritamist;
 • kutsuda kandideerima või kaaluma kandideerimist praegustele või tulevastele töökohtadele;
 • võtta teiega ühendust kandideerimise või muu töökoha asjus;
 • kinnitada soovituste ehtsust, vajadusel uurida tausta ja välja sõeluda mittesobivad osapooled;
 • lihtsustada teie töölevõtmist ja hallata teie töölevõtmist, kui teid võetakse tööle;
 • täita tööle kandideerijatele kehtivaid seaduslikke ja seadusest tulenevaid nõudeid, milleks võib olla aruannete esitamine valitsusasutustele;
 • pakkuda teile võimalusi anda tagasisidet oma kogemusest, näiteks küsitluse teel;
 • uurida kandideerijate hoiakuid, et mõista ja täiustada OTIS-e värbamistavasid;
 • kinnitada teie isiksust, et tagada turvalisus ühel siin loetletul eesmärgil;
 • tagada OTIS-e elektrooniliste süsteemide turvalisus ja täiustada seda;
 • kaitsta pettuse eest;
 • teha ettevõttesiseseid juurdlusi ja täita seaduslikke kohustusi.

Kellega OTIS jagab kogutavat isiklikku teavet?

OTIS ei müü ega jaga muul viisil teie isikuandmeid väljaspoole OTIS-e ettevõtteid, va:

 • teenusepakkujatele, kellele OTIS on kohustatud edaspidi pakkuma teenuseid meie nimel. OTIS jagab teie isikuandmeid vaid nende teenusepakkujatega, kellel on teabe kasutamine või avaldamine piiratud OTIS-ega sõlmitud lepingu alusel, välja arvatud juhul, kui on vaja pakkuda teenuseid meie nimel või täita seaduslikke nõudeid;
 • selleks, et täita seaduslikke kohustusi, sealhulgas, kui oleme kohustatud nii tegutsema seadusest tulenevalt, vastavalt õiguskaitseorganite või muude riiklike järelevalveasutuste seaduslikule päringule;
 • selleks, et uurida võimalikku või tegelikku ebaseaduslikku tegevust;
 • selleks, et ennetada füüsilist kahju või rahalist kadu;
 • selleks, et toetada meie ettevõtte või varade täielikku või osalist müüki või üleandmist (sealhulgas pankroti kaudu).

OTIS-el on mitu digitaalsete töökohataotluse süsteemidega aitavat teenusepakkujat. Need pakkujad haldavad veebilehti, pakuvad varundamisruumi, aitavad tööpakkumistega, võimaldavad küsitleda video teel ja lihtsustavad kandidaatide värbamist. OTIS võib kasutada ka teisi teenusepakkujaid, ent iga kasutatav teenusepakkuja on kasutusel selles teatises mainitud eesmärkidel ja pakuvad teenuseid lepingu alusel ülalmainitud viisil.

Kus OTIS hoiustab teie isikuandmeid?

Kuna OTIS on rahvusvaheline ettevõtte, mille kontorid asuvad eri riikides, võima teie teavet edastada ühelt seaduslikult isikult teise või ühest riigist teise, et täita ülal loetletud eesmärke. Nendeks riikideks on vähemalt Ameerika Ühendriigid, mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, Kanada ja teised riigid, sealhulgas osa Aasiast. Edastame teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seaduslikele nõuetele ja ainult sellises ulatuses, mida on vaja ülalmainitud eesmärkide täitmiseks.

OTIS sõltub saadavatest seaduslikkest mehhanismidest, et lubada isikuandmete seaduslikku edastamist üle riigipiiride. Niivõrd, kui OTIS sõltub lepingu tavatingimustest või siduvatest kontsernisisestest eeskirjadest, et volitada edastust, täidab OTIS neid nõudeid, sealhulgas nende nõuete ja käesoleva teatise lahknevuste korral.

Kui kaua OTIS säilitab teie isikuandmeid?

OTIS Careers veebilehe kaudu kandideerivatele Ameerika Ühendriikide tööotsijatele: OTIS säilitab profiile Careers veebilehel kuni kolm aastat alates viimase tegevuse kuupäevast, välja arvatud juhul, kui seadus või eeskiri, kohus, haldusmenetlus või vahekohus või auditi nõude sätestab teisiti. Kui soovite oma isikuandmeid uuendada, parandada või kustutada Careers veebilehelt, saatke e-kiri e-posti aadressile privacy@otis.com. Välja arvatud juhul, kui kehtiv seadus või eeskiri, kohus, haldusmenetlus või vahekohus või auditi nõue ennetab kustutamist, kustutab OTIS teie isikuandmed mõistliku aja jooksul ja säilitab vaid teie nime, kustutamise taotluse kuupäeva, kandideeritud töid ja riiki, kust kandideerisite sisaldava logi. OTIS säilitab teabe, et näidata taotlusega arvestamist.

Kõikidele teistele tööotsijatele: teistes digitaalsetes töökohataotluse süsteemides (mitte Careers veebilehel) või käsitsi viisidel (nagu e-kiri) esitatud teabele kehtivad kohalikud andmete säilitamise teatised. Teatud olukordades säilitamise või kustutamise taotluse kohta rohkema teabe saamiseks saatke e-kiri või helistage oma kohalikule värbamise kontaktisikule.

Säilitamise perioodist muul ajal ja kustutamist taotlenud tööotsijate kohta võib OTIS säilitada anonüümseid andmeid statistilistel eesmärkidel, et mõista ja täiustada oma värbamistavasid.

Millised valikud on mul mõjutamaks, kuidas OTIS kasutab minu isikuandmeid?

Teil on valida, kas esitada OTIS-ele oma isikuandmeid või mitte, kuid oma teabe esitamisest keeldumisel ei saa OTIS uurida teie sobivust ametikohale. OTIS palub ainult teavet, mida on vaja teie võimalikule ametikohale sobivuse hindamiseks, teie kinnitamiseks meie digitaalsetesse kandideerimissüsteemidesse sisse logimisel ja teavet, mida võidakse nõuda kehtiva seaduse alusel.

OTIS võib paluda, kas teie töökohataotlust saaks kasutada muule ametikohale sobivuse välja selgitamiseks. Enn, kui OTIS kaalub teie isikuandmeid muu ametikoha jaoks, palub ta teilt nõusolekut ametikohale kandideerimise või teiega nõusoleku saamiseks ühendust võtmise viisil. Ameerika Ühendriikides nõutakse teilt tavaliselt ametikohale kandideerimist enne, kui saame arvestada teie huviga sellele tööle.

Kuidas OTIS kasutab küpsiseid või muid jälgimistehnoloogiaid?

Küpsised on kasutaja arvutisse saadetud ja seal hoitavad väikesed tekstifailid, mis võimaldavad veebilehtedel tuvastada sama kasutaja naasmist, lihtsustada kasutajate ligipääsu veebilehtedele ning võimaldada veebilehtedel koostada koondandmeid, millega täiustada sisu. Küpsised ei kahjusta kasutajate arvuteid ega faile. Veebimajakad on läbipaistvad graafilised pildid, sageli vaid piksli suurused, mis võimaldavad veebilehtedel jälgida lehel tehtavat.

OTIS kasutab Careers veebilehel ja muudel OTIS-e töökuulutuste lehtedel nii küpsiseid kui ka veebimajakaid, et koguda koondandmeid ning anonüümset kasutamise andmeid eesmärgiga võimaldada OTIS-el täiustada veebilehe funktsionaalsust. OTIS võib teie kasutajakogemuse täiustamiseks kasutada ka küpsiseid. Näiteks võib veebileht lasta teil valida keelt ja/või geograafilise asukoha eeliseid, mis säilitatakse tulevasteks külastusteks.

Need töökuulutuste veebilehed kasutavad ka OTIS-e teenusepakkujate küpsiseid. Need küpsised sisaldavad seansi ajal teie tegevuse haldamiseks seansi ID-d. Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid ka selleks, et tuvastada, kas jõudsite sellele veebilehele välislingi kaudu, eesmärgiga jälgida välislinkide tõhusust.

Kui te ei taha kasutada küpsiseid sellel või mistahes muul OTIS-e veebilehel, peaksite seadistama veebilehitseja sätteid, kus saate keelduda või keelata küpsise kasutamise. OTIS ei vastuta teie veebilehitseja sätete eest.

Mida peaksite teadma sel veebilehel olla võivate muu osapoole linkide kohta?

Teatud juhtudel võib OTIS esitleda OTIS-e mitte hallatavatele veebilehtedele suunavaid linke. Kuid OTIS ei halda selliseid muu tootja veebilehti ja ei saa vastutada teiste veebilehtede kasutatavate privaatsustavade või sisu eest. Kui kandideerite OTIS-e ametikohale muu tootja lehe kaudu, kehtivad ka selle lehe privaatsusteatise tingimused.

Mida veel võiksid teatud kasutajad teada?

California kasutaja: vastavalt California tarbijakaitseseadusele (CCPA) on California elanikel täiendavad õigused, sealhulgas California tsiviilkoodeksi artiklites 1798.110, 1798.115 ja 1798.125 loetletud õigused nagu õigus avalikustamisele ja õigus mitte saada halvustatuks selliste õiguste kasutamise eest. Küsimusele, kuidas Otis haldab isiklikku teavet, vastuse saamiseks helistage meile numbril 833-833-3001 või saatke e-kiri e-posti aadressile privacy@otis.com.

Otis ei müü teie isikuandmeid.

Vastavalt California enama valguse heitmist nõudvale seadusele võivad California elanikud kord aastas pärida ja saada teavet küsimusele, kuidas Otis edastas eelneval kalendriaastal nende isikuandmeid teistele ettevõtetele otseturunduse jaoks. Märgime ära, et Otis ei jaga teie isikuandmeid teiste ettevõtetega nende otseturunduse eesmärkidel.

California elanikud võivad kord aastas pärida ja saada teavet, mida OTIS jagas eelneval kalendriaastal teiste ettevõtetega otseturunduse jaoks (vastavale California enama valguse heitmist nõudvale seadusele). Kuna OTIS ei jaga kandideerijate isikuandmeid muude tootjatega nende otseturunduse eesmärkidel, siis see seadus ei kehti kandideerijate kogutud isikuandmetele.

EL-i ja teiste andmekaitseseadustega riikide kasutajad: teil on õigus esitada kaebus oma riiklikule või rahvuslikule andmekaitseasutusele, mida võidakse teada ka järelevalveasutusena. Teil on ka õigus: (i) nõuda ligipääsu oma isikuandmetele ja parandada või kustutada neid; (ii) seada piiranguid teatud isikuandmete töötlemisele või (iii) keelata nende töötlemist ning teatud juhtudel otsida andmete ülekandmist. Selleks, et võtta OTIS-ega ühendust seoses juurdepääsu taotlemise, parandamise, kustutamise, vastu vaidlemise või piirangute või ülekandmise otsimisega, kasutage selle teatise lõpus olevaid suhtlusviise.

Ameerika Ühendriikide kasutajad: OTIS kogub vastavalt seadusele sotsiaalkindlustuse numbreid oma töötajate maksu ja palgalehe eesmärkidel. Kui OTIS kogub ja/või kasutab sotsiaalkindlustuse numbreid, kaitseb OTIS hoolikalt salajasust, piirates juurdepääsu ainult teadmiskohustuse põhjal ning rakendades vastavaid tehnilisi ettevaatusabinõusid ja kinnipidamisõigust.

Kuidas saate parandada või muuta oma isikuandmeid?

Oma teabe muutmiseks ühes OTIS-e digitaalses töökohataotluse süsteemis, logige sisse oma profiili ja tehke mistahes vajalikud parandused või kustutused. Kui kandideerisite tööle mingil muul viisil (nagu e-kirja teel), võtke ühendust oma kohaliku värbajaga. Selleks, et teavitada Careers veebilehe probleemidest või esitada küsimusi või jagada muret, saatke e-kiri e-posti aadressile careers@Otis.com.

Kuidas OTIS-ega ühendust võtta?

Kui teil on mistahes kommentaare või küsimusi või, kui saame midagi teha OTIS-e töökuulutuste veebilehtede või süsteemide väärtuse suurendamiseks, saatke e-kiri eposti aadressile careers@Otis.com. OTIS-e privaatsustavadega seotud küsimuste puhul saatke e-kiri e-posti aadressile privacy@otis.com või helistage 833-833-3001.

Viimati uuendati: 2020. aasta jaanuar