blue background

Ανακοίνωση για το απόρρητο του αιτούντος θέσης εργασίας

 

Επιλέξτε Χώρα & Γλώσσα

 

Η Otis Elevator Company και οι θυγατρικές, οι συνδεόμενες, οι διάδοχες και οι εκδοχείς εταιρείες, της (συλλογικά «OTIS») είναι υπεύθυνες για την προστασία του απορρήτου των συστημάτων διαδικτυακών αιτήσεων για θέσεις εργασίας και προσλήψεων και για κάθε πληροφορία που ενδέχεται να παρασχεθεί από τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της επιδίωξης των ευκαιριών απασχόλησης στη OTIS. Η OTIS διατηρεί διάφορα συστήματα για τη λήψη και τον έλεγχο αιτήσεων απασχόλησης σε διάφορες χώρες. Η παρούσα Ανακοίνωση για το απόρρητο των αιτούντων θέσεων εργασίας καλύπτει τόσο τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχει εφαρμόσει η OTIS για τις αιτήσεις απασχόλησης και τις διαδικασίες που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες τοποθεσίες και οι οποίες δεν εμπλέκουν διαδικτυακά συστήματα. Και για τις δύο προσεγγίσεις, η OTIS εφαρμόζει τεχνικές, διαχειριστικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλεχθούν.

Τα συστήματα αιτήσεων απασχόλησης και προσλήψεων της OTIS μέσω διαδικτύου ή κινητής συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Careers (Ευκαιρίες καριέρας) των ιστότοπων της Otis, χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη προσωπικού, για να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτημα απασχόλησης από την OTIS και για να διασφαλίσουν ότι η OTIS συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις κατά τη λήψη αιτήσεων απασχόλησης. Αυτά τα συστήματα προορίζονται να διευκολύνουν τους επισκέπτες να ελέγξουν και πιθανά να υποβάλλουν αιτήματα για τις ευκαιρίες απασχόλησης στη OTIS. Μην χρησιμοποιείτε τα διαδικτυακά συστήματα αιτήσεων απασχόλησης και πρόσληψης της OTIS για κανένα άλλο σκοπό.

Με την εξαίρεση ορισμένων χωρών, που δέχονται αιτήσεις απασχόλησης πρακτικής άσκησης από άτομα κάτω των 18 ετών, η OTIS αποδέχεται αιτήσεις μόνο από άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην παράσχετε προσωπικά σας στοιχεία στη OTIS με σκοπό την υποβολή αιτήματος απασχόλησης, εκτός και εάν υποβάλετε αίτημα για πρακτική άσκηση στην Ασία.

Η παρούσα Ανακοίνωση ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις κατά διαστήματα μέσω ανάρτησης ενημέρωσης. Συστήνεται να ανατρέχετε στην παρούσα Ανακοίνωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πιθανές αλλαγές.

Ποια προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέξει η OTIS;

Για τον έλεγχο των αναρτήσεων στα διαδικτυακά συστήματα υποβολής αιτημάτων της OTIS, την επικοινωνία με τη OTIS σχετικά με διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την υποβολή αιτήματος απασχόλησης στη OTIS, θα σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα. Με διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες χώρες, όπου αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να μην απαιτούνται ή να απαιτούνται μετά την επιβεβαίωση ή έναρξη της απασχόλησής σας, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να σας ζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου της κατοικίας σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Έντυπο ή αριθμό δελτίου ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του διπλώματος οδήγησης
 • Ιστορικό απασχόλησης
 • Εκπαίδευση
 • Βιογραφικό σημείωμα ή CV ή/και συνοδευτική επιστολή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχεται σε αυτά τα έγγραφα
 • Υπηκοότητα ή/και μόνιμη κατοικία
 • Ικανότητα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων άδειας παραμονής
 • Το ενδιαφέρον για ευκαιρίες απασχόλησης
 • Ερωτήσεις ειδικά για τη θέση απασχόλησης που αφορούν στην καταλληλότητα ενός υποψηφίου για μια συγκεκριμένη εργασία
 • Συστάσεις (εάν διαθέσετε πληροφορίες που αφορούν σε τρίτα πρόσωπα, οφείλετε να λάβετε τη συγκατάθεσή τους πριν την παροχή αυτών των στοιχείων στη OTIS)
 • Πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτείται βάσει νόμου να ζητήσουμε σε συγκεκριμένες χώρες, όπως κατά πόσο έχετε απασχοληθεί στο παρελθόν σε δημόσια υπηρεσία, εάν συνδέεστε με κρατικό υπάλληλο, υπάλληλο της OTIS ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OTIS ή κατά πόσο ισχύει για εσάς περιοριστική συνθήκη με τρέχοντα ή προηγούμενο εργοδότη σας
 • Πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία ερωτήσεων και απαντήσεων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας κατά την επιστροφή σας στον ιστότοπο
 • Πώς μάθατε για τη διαθέσιμη θέση εργασίας
 • Κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να επιλέξετε να διαθέσετε στα πλαίσια της αίτησής σας
 • Πληροφορίες που παρέχονται από ιστότοπους τρίτων, εφόσον υποβάλλετε αίτημα για μια θέση εργασίας μέσω του ιστότοπου τρίτου μέρους

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επικράτειες των ΗΠΑ, η OTIS θα ζητήσει επίσης τον αυτοπροσδιορισμό της εθνότητας, του φύλου, της κατάστασης απόστρατου και πληροφορίες περί πιθανής αναπηρίας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απολύτως εθελοντικές και η απόφασή σας να διαθέσετε ή να αποκρύψετε κάθε τέτοια πληροφορία δεν θα επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο εξέτασης της απασχόλησής σας από πλευράς μας.

Για συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης και συγκεκριμένες τοποθεσίες, ενδέχεται να απαιτηθεί να προβείτε σε ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις όρασης ακοής, εξέταση χρήσης ναρκωτικών ουσιών, έλεγχο υπόβαθρου ή έλεγχο ποινικού μητρώου. Αυτοί οι έλεγχοι θα διεξαχθούν μόνο με τη συναίνεσή σας αλλά, σε ορισμένες περιστάσεις, η προσφορά απασχόλησής σας μπορεί να εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους ελέγχους. Η OTIS δεν εκτελεί ελέγχους ποινικού μητρώου όπου αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Η OTIS ενδέχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτησή σας, όπως για παράδειγμα οι συστάσεις σας, το δίπλωμα και η άδεια οδήγησής σας, η εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία σας, χωρίς να αιτήσει την πρόσθετη συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση πρόσβασης σε ένα διαδικτυακό σύστημα αιτήσεων απασχόλησης της OTIS μέσω φορητής συσκευής, ο ιστότοπος θα συλλέξει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επικοινωνία με τη συσκευή σας και θα σας διαθέσει τυχόν προσαρμογές που μπορεί να αιτήσετε. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης ή τον αριθμό της συσκευής σας, τον πάροχο της υπηρεσίας και την τοποθεσία σας.

Επιπροσθέτως, η OTIS παρακολουθεί τα μοτίβα κυκλοφορίας των χρηστών στους ιστότοπους αιτήσεων θέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος περιοχής χρήστη, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, της ημερομηνίας και ώρας πρόσβασης και των σελίδων που προβλήθηκαν. Οι διακομιστές ιστού μας συλλέγουν ονόματα περιοχής αλλά όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για τη μέτρηση του αριθμού επισκεπτών των ιστότοπών μας και για τον προσδιορισμό των περιοχών του ιστότοπου, τους οποίους οι χρήστες θεωρούν χρήσιμους σύμφωνα με την ποσότητα της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Η OTIS χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών και για τη βελτιωμένη προετοιμασία του περιεχομένου βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών.

Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσει η OTIS τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα εξής:

 • για να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση απασχόλησης στην OTIS και για την αξιολόγηση της αίτησής σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό του προγραμματισμού τηλεφωνικού ελέγχου, συνεντεύξεων και άλλων κατάλληλων αξιολογήσεων
 • για την αποστολή προσκλήσεων για την υποβολή αίτησης και τη συμπερίληψή σας σε άλλες ευκαιρίες που ενδέχεται να είναι ή να καταστούν διαθέσιμες
 • για την επικοινωνία μαζί σας αναφορικά με μια αίτηση ή άλλη ευκαιρία
 • για την επαλήθευση των συστάσεων, τη διεξαγωγή ελέγχων υποβάθρου, όπως αντιστοιχεί, και την εκτέλεση ελέγχου απορριπτόμενων μερών
 • για τη διευκόλυνση της πρόσληψης σας και της παροχής θέσης εργασίας, σε περίπτωση πρόσληψης
 • για τη συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις αναφορικά με τους αιτούντες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σε κρατικές υπηρεσίες
 • για να έχετε την ευκαιρία να παράσχετε σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας, όπως για παράδειγμα μέσω μιας έρευνας
 • για τη διεξαγωγή αναλύσεων σχετικά με τις τάσεις των υποψηφίων, με στόχο την κατανόηση και βελτίωση των πρακτικών προσλήψεων της OTIS
 • την επαλήθευση της ταυτότητάς σας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των σκοπών που αναγράφονται εδώ
 • για τη διασφάλιση ή ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημάτων της OTIS
 • για την προστασία από απάτη
 • για τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις

Σε ποιους κοινοποιεί η OTIS τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει;

Η OTIS δεν θα πωλήσει ή άλλως κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός της οικογένειας εταιρειών της OTIS με την εξαίρεση των εξής:

 • τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχει συμβληθεί η OTIS να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Η OTIS θα κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο στους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους η OTIS έχει περιορίσει βάσει συμβολαίου τη χρήση ή κοινοποίηση των πληροφοριών πέραν των περιπτώσεων όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται βάσει νόμου, της ανταπόκρισης σε θεμιτό νόμιμο αίτημα που τίθεται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές ρυθμιστικές αρχές
 • για τη διερεύνηση υποπτευόμενων ή πραγματικών περιστατικών παράνομης δραστηριότητας
 • για την πρόληψη περιπτώσεων σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας
 • για την υποστήριξη της πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας (και στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας)

Η OTIS διαθέτει πολλούς παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα διαδικτυακά συστήματα θέσεων εργασίας της. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών διαχειρίζονται τους ιστότοπους, παρέχουν εφεδρικό αποθηκευτικό χώρο, υποστηρίζουν τη διαδικασία αναρτήσεων θέσεων εργασίας, επιτρέπουν τις συνεντεύξεις μέσω βίντεο και διευκολύνουν τη στρατολόγηση υποψηφίων. Η OTIS δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει και άλλους παρόχους υπηρεσιών, αλλά κάθε απασχόληση παρόχων υπηρεσιών θα τελείται για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση και θα παράσχουν υπηρεσίες στα πλαίσια σύμβασης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Που αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα σας η OTIS;

Επειδή η OTIS είναι παγκόσμια εταιρεία με έδρες σε πολλές διαφορετικές χώρες, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας από τη μία νομική οντότητα σε άλλη ή από τη μία χώρα στην άλλη για την επίτευξη των σκοπών που αναγράφονται ανωτέρω. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις πολλές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Καναδά και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων μερικών στην Ασία. Θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Η OTIS βασίζεται στους διαθέσιμους νομικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν τη νόμιμη διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Στο μέτρο που η OTIS δεσμεύεται από τους τυπικούς συμβατικούς όρους (καλούμενοι επίσης τυπικοί όροι) ή Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για την εξουσιοδότηση της μεταφοράς, η OTIS θα συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις μεταξύ των εν λόγω απαιτήσεων και της παρούσας Ανακοίνωσης.

Για ποιο χρονικό διάστημα η OTIS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα;

Για τις αιτήσεις απασχόλησης στις ΗΠΑ με υποβολή του αιτήματος μέσω του ιστότοπου OTIS Careers: Η OTIS θα διατηρήσει προφίλ στον ιστότοπο Careers για ένα μέγιστο διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου ο νόμος, οι κανονισμοί, δικαστική, διαχειριστική ή ρυθμιστική διαδικασία ή εσωτερικός έλεγχος προβλέπουν διαφορετικά. Εάν επιθυμείτε την ενημέρωση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τον ιστότοπο Careers, απευθύνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@otis.com. Εκτός και εάν η ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμός, δικαστική, διαχειριστική ή ρυθμιστική διαδικασία ή εσωτερικός έλεγχος αποτρέπουν τη διαγραφή, η OTIS θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας εντός εύλογου διαστήματος και θα διατηρήσει μητρώο του ονόματός σας, της ημερομηνίας του αιτήματος διαγραφής σας, την εργασία (ή τις εργασίες) για τις οποίες υποβάλατε αίτηση και τη χώρα από την οποία υποβάλατε αίτηση. Η OTIS διατηρεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την τεκμηρίωση της συμμόρφωσής της με το αίτημά σας.

Για κάθε άλλο αιτούντα θέσης εργασίας: Οι πληροφορίες που παρέχονται σε άλλα συστήματα αιτήσεων θέσεων εργασίας (εκτός του ιστότοπου Careers) ή μέσω μη μηχανικών μέσων (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) υπόκεινται στις ισχύουσες τοπικές πολιτικές περί διατήρησης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση σε ειδικές περιστάσεις ή για τα αιτήματα διαγραφής, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά με τον τοπικό σύνδεσμο στρατολόγησης προσωπικού.

Πέραν των διαστημάτων διατήρησης και για τους αιτούντες που ζήτησαν διαγραφή, η OTIS δύναται να διατηρήσει ανώνυμα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς για την κατανόηση και βελτίωση των πρακτικών προσλήψεών της.

Τι επιλογές έχετε αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από τη OTIS;

Έχετε την επιλογή να διαθέσετε ή να μην διαθέσετε προσωπικά δεδομένα στη OTIS. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τις πληροφορίες σας, η OTIS δεν θα είναι σε θέση να σας λάβει υπόψη για μια θέση απασχόλησης. Η OTIS ζητά μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγησή σας για μια θέση απασχόλησης για την οποία μπορεί να υποβάλετε αίτηση, για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας κατά τη σύνδεση στα διαδικτυακά συστήματα αιτήσεων θέσεων εργασίας μας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η OTIS ενδέχεται να σας ζητήσει να λάβει υπόψη την αίτηση θέσεως εργασίας σας για μια θέση διαφορετική από αυτή για την οποία υποβάλλατε το αίτημα. Προτού η OTIS λάβει υπόψη τα προσωπικά δεδομένα σας για μια διαφορετική θέση απασχόλησης, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας, είτε ζητώντας σας να υποβάλλετε αίτημα για τη θέση ή επικοινωνώντας μαζί σας για να ζητήσει την άδειά σας. Σε γενικές γραμμές, στις ΗΠΑ, θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε αίτηση για μία θέση προτού ληφθείτε υπόψη για τη θέση αυτή.

Πώς χρησιμοποιεί η OTIS τα cookie ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης;

Τα Cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αναγνωρίζουν τους επαναλαμβανόμενους χρήστες, διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στους ιστότοπους και επιτρέπουν στους ιστότοπους να συνθέτουν αθροιστικά δεδομένα που διευκολύνουν τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα Cookie δεν προκαλούν βλάβη στους υπολογιστές ή τα αρχεία των χρηστών. Οι σηματοδότες ιστού είναι διάφανες εικόνες γραφικών, συχνά με το μέγεθος ενός μόλις pixel, που επιτρέπουν στους ιστότοπους να παρακολουθούν τη δραστηριότητα.

Η OTIS χρησιμοποιεί και cookie και σηματοδότες ιστού στον ιστότοπο Careers και άλλες τοποθεσίες ανάρτησης θέσεων εργασίας της OTIS για τη συλλογή αθροιστικών και ανώνυμων δεδομένων χρήσης, ώστε η OTIS να είναι σε θέση να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Η OTIS μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει cookie για την ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη. Για παράδειγμα, ο ιστότοπος μπορεί να σας επιτρέπει να επιλέξετε προτιμήσεις γλώσσας ή/και γεωγραφικής θέσης, οι οποίες θα αποθηκευτούν για τις μελλοντικές επισκέψεις.

Αυτοί οι ιστότοποι ανάρτησης θέσεων εργασίας χρησιμοποιούν επίσης cookie από τους πάροχους υπηρεσιών της OTIS. Αυτά τα cookie περιέχουν στοιχεία προσδιορισμού της περιόδου λειτουργίας για τη διαχείριση της δραστηριότητάς σας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν επίσης cookie για τον προσδιορισμό του κατά πόσο πλοηγηθήκατε σε αυτόν τον ιστότοπο από κάποιον εξωτερικό, ώστε να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών αναρτήσεων.

Εάν δεν θέλετε τα cookie να είναι προσβάσιμα από αυτόν ή κάθε άλλο ιστότοπο OTIS, θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνείται ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookie. Η OTIS δεν ευθύνεται για τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Τι πρέπει να κατανοήσετε για τους συνδέσμους τρίτων μερών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η OTIS ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που δεν ελέγχονται από τη OTIS. Ωστόσο, η OTIS δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται από άλλους ιστότοπους. Εάν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στη OTIS μέσω του ιστότοπου τρίτου μέρους, οι όροι της ανακοίνωσης απορρήτου του εν λόγω ιστότοπου θα ισχύουν επίσης.

Ποιες επιπλέον πληροφορίες πρέπει να γνωρίζουν συγκεκριμένοι χρήστες;

Χρήστες από την Καλιφόρνια: Στο πλαίσιο του νόμου της Καλιφόρνιας για την προστασία των καταναλωτών (CCPA), οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας έχουν πρόσθετα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που απαριθμούνται στον Αστικό Κώδικα της Καλιφόρνιας 1798.110, 1798.115 και 1798.125, όπως το δικαίωμα γνωστοποίησης και το δικαίωμα μη διακριτικής μεταχείρισης λόγω της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων. Τα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Otis διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν καλώντας στον αριθμό 833-833-3001 ή μέσω email στη διεύθυνση privacy@otis.com.

Η Otis δεν θα πουλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όπως ορίζεται στον νόμο της Καλιφόρνια “Shine the Light Law”, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια δύνανται ετησίως να αιτήσουν και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Otis μεταβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία τους σε άλλες επιχειρήσεις για άμεση χρήση εκστρατειών προώθησης τους εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Σημειώνουμε ότι η Otis δεν κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας σε άλλες επιχειρήσεις για ίδια άμεση χρήση εκστρατειών προώθησης.

Σε ετήσια βάση, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια δύνανται να αιτήσουν και να λάβουν τις πληροφορίες που η OTIS κοινοποίησε σε άλλες επιχειρήσεις για άμεση χρήση εκστρατειών προώθησης τους εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (όπως ορίζεται στο νόμο της Καλιφόρνια "Shine the Light Law"). Δεδομένου ότι η OTIS δεν προβαίνει σε κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων θέσεις εργασίας με τρίτα μέρη με σκοπό άμεσες προσπάθειες προώθησης από πλευράς τους, ο εν λόγω νόμος δεν εφαρμόζεται για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από αιτούντες θέση εργασίας.

Χρήστες από την ΕΕ και άλλες χώρες με νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια εθνική ή κρατική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί επίσης να είναι γνωστή ως εποπτική αρχή. Έχετε επίσης το δικαίωμα: (i) να αιτήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, (ii) να αιτήσετε περιορισμούς ή (iii) να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων και να αιτήσετε φορητότητα δεδομένων υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Για να επικοινωνήσετε με τη OTIS αναφορικά με ένα αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, ένστασης ή για να αιτήσετε περιορισμούς ή φορητότητα, χρησιμοποιήστε τις μεθόδους επικοινωνίας που ορίζονται στο τέλος της παρούσας Ανακοίνωσης.

Χρήστες από τις ΗΠΑ: Η OTIS συλλέγει Αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης όπου απαιτείται από το νόμο, όπως για σκοπούς φορολογίας και μισθοδοσίας των υπαλλήλων της. Όταν η OTIS συλλέγει ή/και χρησιμοποιεί Αριθμούς μητρώων κοινωνικής ασφάλισης, η OTIS θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητας, περιορισμού της πρόσβασης στα πλαίσια της αναγκαιότητας για το συγκεκριμένο σκοπό και για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών προφυλάξεων και σχεδίων διατήρησης δεδομένων.

Πώς μπορείτε να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες σας σε κάποιο από τα διαδικτυακά συστήματα υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας της OTIS, μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ σας και να προβείτε στις απαιτούμενες διορθώσεις ή διαγραφές. Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για θέση εργασίας με άλλα μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), επικοινωνήστε με τον τοπικό σύνδεσμο στρατολόγησης προσωπικού. Για να αναφέρετε προβλήματα με τον ιστότοπο Careers ή για να υποβάλλετε ερωτήματα ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση careers@Otis.com.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την OTIS;

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις ή υπάρχουν άλλα θέματα στα οποία μπορούμε να συμβάλλουμε για να μεγιστοποιήσουμε την αξία των ιστότοπων ή συστημάτων αναρτήσεων θέσεων εργασίας της OTIS, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση careers@Otis.com. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της OTIS, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διεύθυνση privacy@otis.com ή καλέστε στον αριθμό 833-833-3001.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2020