blue background with lines

De Algemene privacyverklaring van Otis

 

Selecteer land en taal

 

Otis Worldwide Corporation en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Otis") respecteren uw privacy. We treffen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te beschermen.

We verzamelen informatie via onze contractuele relaties, correspondentie, uw interactie met onze websites, sociale media, onze toepassingen en onze interactie met eindgebruikers van onze producten. Voor al deze informatie geldt deze Algemene privacyverklaring van Otis Elevator Company (de "Privacyverklaring van Otis"), tenzij anderszins specifiek is vermeld of overeengekomen.

Op de persoonlijke informatie van onze medewerkers en van hen die bij ons solliciteren, is de Privacyverklaring voor medewerkers van Otis en een Privacyverklaring voor sollicitanten van Otis van toepassing.

Deze Algemene privacyverklaring van Otis ("Privacyverklaring van Otis") beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie in het algemeen. Otis voldoet aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en ziet af van het verzamelen of gebruiken van persoonlijke informatie op een locatie of op een manier die bij lokale wet verboden is. Door ons persoonlijke of andere informatie te verstrekken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Otis?

Hieronder zijn de soorten gegevens vermeld die Otis verzamelt. Aangezien deze Privacyverklaring van Otis voor allerlei verschillende situaties geldt, zullen er bepaalde gegevenselementen in de lijst staan die niet van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op de manier die in de sectie Hoe kunt u contact opnemen met Otis? (aan het einde van dit document) is beschreven.

 • Naam, waaronder voornaam, familienaam, doopnaam, eventueel achtervoegsel (zoals jr. of sr.) en aanhef (zoals meneer, mevrouw)
 • Basale identificatie-informatie, zoals geboortedatum, geslacht en/of relatie met Otis (bijvoorbeeld medewerker, familielid van medewerker, begunstigde, klant, eindgebruiker, leverancier)
 • Geboorteland, staatsburgerschap (vroeger en nu) en permanente verblijfsstatus, zoals is vereist of toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving
 • Taal en communicatievoorkeuren
 • Werkcontactinformatie, inclusief telefoonnummer, e-mailadres, postadres en werklocatie
 • Thuisadres, persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer thuis, inclusief mobiel privénummer
 • Contactinformatie in noodgevallen (die persoonlijke informatie van derden kan bevatten die u ons verstrekt)
 • Apparaatlocatie, inclusief geografische locatiegegevens, en andere verificatiegegevens voor de beveiliging van uw pc of telefoon voor bepaalde typen medewerkers, voor leveranciers conform een contract en voor klanten en eindgebruikers die zich inschrijven
 • Computer-, netwerk- en communicatie-informatie van Otis en logs met betrekking tot het gebruik van telefoons, computers en elektronische communicatie van het bedrijf (zoals e-mail en elektronische agenda´s)
 • Informatie over hoe u of uw bedrijf werkt met Otis-producten en -diensten, inclusief uw persoonlijke voorkeuren
 • Details van het dienstverband, zoals functietitel, afdeling, functie, kostenplaats en de namen van uw supervisor en assistent
 • Details van uw werkgever, zoals bedrijfsna(a)m(en), bedrijfslocatie(s), bedrijfsadres(sen) en jurisdictie waarin het bedrijf is opgericht
 • Werkervaring, opleiding en werkgeschiedenis, vaardigheidscategorieën waaronder taalvaardigheden, licenties, certificeringen, goedkeuring om bepaald werk uit te voeren, lidmaatschap van een deelnemende beroepsverenigingen of vakbond of lidmaatschap van een beroepsorganisatie
 • Opleiding, ontwikkeling en informatie over prestatiebeoordelingen
 • Werkopdrachten en werkproducten die een verband met u kunnen bevatten, zoals, maar niet beperkt tot, documenten en bestanden waarbij u als auteur bent aangegeven en taken die aan u of uw bedrijf zijn toegewezen
 • Informatie over militaire dienst wanneer dit vereist is vanwege toepasselijke wetgeving of wanneer deze vrijwillig aan ons is verstrekt
 • Milieu-, gezondheids- en veiligheidsinformatie, met inbegrip van informatie met betrekking tot letsel
 • Overeenkomsten, programma's en activiteiten waaraan u deelneemt
 • Informatie over betalingen en facturen, waaronder door de overheid verstrekte identificatienummers en bankrekeningnummers
 • Informatie die is verzameld door middel van vrijwillige enquêtes of door het gebruik van producten of diensten
 • Registratie van elk incident dat plaatsvindt op een terrein van Otis, in of met een voertuig van Otis of op een klantlocatie als de lift door Otis wordt onderhouden of is vervaardigd
 • Reis- en onkosteninformatie met betrekking tot werkopdrachten, inclusief informatie over visa, onkostendetails voor uitgaven die voor betaling door Otis worden gedeclareerd en informatie uit controles die zijn uitgevoerd om te zorgen voor naleving van het reisbeleid of de voorwaarden van een leverancierscontract
 • Informatie die wordt verzameld in het kader van een opdracht of toegang tot bepaalde faciliteiten van een klant of van Otis, zoals tijd- en aanwezigheidsgegevens, badge-informatie, foto´s, audio, video, biometrische informatie (bijvoorbeeld vingerafdruk, irisscan of stemherkenning) of geografische locatiegegevens die worden gebruikt voor een bepaalde rol of opdracht, maar dergelijke verzameling van informatie moet bekend, transparant en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving zijn
 • Vereiste onderzoeken, zoals een medisch onderzoek, controle op drugsgebruik (waar toegestaan) en informatie over antecedentenonderzoeken zoals is vereist of toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving
 • Informatie die wellicht vereist is voor internationale regelgeving met betrekking tot handelsnaleving om u toegang te verlenen tot bepaalde technologieën en/of producten of informatie die vereist kan zijn voor een bepaalde opdracht of een bepaald bezoek, wanneer van toepassing zijnde wetgeving dit vereist
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers (geheel of deels), zoals een burgerservicenummer, een door Otis toegewezen id-nummer, een ziektekostenverzekeringsnummer, het nummer van een door de overheid uitgegeven rijbewijs of het nummer van een visum, paspoort of ander document
 • Kwalificaties voor het fungeren als leverancier, inclusief bevestiging van belangenconflicten waarbij referenties van derden betrokken kunnen zijn
 • Bezoekersinformatie, waaronder de tijd, datum en locatie van bezoeken, informatie met betrekking tot een voertuig voor parkeerdoeleinden en informatie die nodig is om bezoekers te registreren en te controleren en om screening met betrekking tot geweigerde partijen uit te voeren
 • Vermelding van eventuele geschenken die aan u zijn gegeven of van u zijn ontvangen (nominaal of anderszins)
 • Locatie-information voor bepaalde vestigingen die locatiegebaseerde diensten verlenen, zoals kaarten, toegang tot printers op basis van de locatie of beschikbaarheid van nabije vergaderruimtes, maar een dergelijke verzameling van informatie moet bekend en transparant zijn
 • Informatie met betrekking tot uw deelname aan een vergadering of bijeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over hotelreserveringen, vluchtinformatie inclusief vliegveld, vluchtnummer en aankomst- en vertrektijd, dieetvoorkeuren of -beperkingen en reisgenoten
 • Informatie die is verstrekt om een dienst mogelijk te maken of om hulp te vragen, bijvoorbeeld in geval van opgesloten zitten in een lift of bellen met een Otis-kantoor of ons OtisLine™-callcenter
 • Informatie die vereist is voor het verwerken van een claim, het verstrekken van gevraagde uitkeringen of het verlenen van diensten, en die kan bestaan uit gezondheidsinformatie, door de overheid verstrekte identificatienummers, locatie-informatie of andere informatie die voor Otis noodzakelijk is om de claim correct te kunnen verwerken
 • Alle informatie waar een persoon voor kiest om deze op te nemen in een document dat deel uitmaakt van een juridische procedure waar Otis bij betrokken is.

Hoe kan Otis de persoonlijke informatie die het bedrijf verzamelt gebruiken?

Otis gebruikt uw persoonlijke informatie alleen voor legitieme zakelijke belangen, om een wettelijke plicht te vervullen of om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene privacyverklaring van Otis. Aangezien deze Privacyverklaring van Otis voor allerlei verschillende situaties geldt, kan er bepaald gebruik in de lijst genoemd worden dat niet van toepassing is op uw specifieke situatie. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op de manier die in de sectie Hoe kunt u contact opnemen met Otis? is beschreven. Otis kan uw gegevens gebruiken om:

 • Gewone bedrijfsprocessen uit te voeren, zoals voor het beheer van onze contractuele afspraken, onze verplichtingen ten opzichte van toezichthouders en autoriteiten, leveranciersbeheer, klantbetrokkenheid en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • De informatie, het artikel of de dienst waar u om hebt gevraagd te leveren, wat het gebruik van geografische locatiegegevens voor bepaalde toepassingen met zich mee kan brengen om diensten mogelijk te maken zoals het verlenen van toegang tot een gebouw of lift of het faciliteren van geïntegreerde kenmerken van onze liftdiensten
 • U aangepaste inhoud en diensten te bieden die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses
 • Onze lokale en gecentraliseerde operationele databases te beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze tools voor Enterprise Resource Planning (ERP), onze klantendatabase en onze callcenterdatabase OtisLine™
 • De effectiviteit van onze marketingcampagnes en campagnes op sociale media en de bruikbaarheid van onze producten en diensten (inclusief onze apps) te evalueren door de prestaties bij te houden, de inzet te beoordelen en bedrijfsanalyses uit te voeren
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, de kwaliteit van onze producten te verbeteren, de gepersonaliseerde gebruikerservaring te verbeteren en toekomstige producten en inhoud beter voor te bereiden op basis van de collectieve interesses van onze gebruikers
 • Facturen en betalingen voor crediteuren en debiteuren te beheren
 • Te reageren op situaties die een risico voor de gezondheid of veiligheid vormen, zowel in geval van een noodsituatie als bij de implementatie van veiligheidsinitiatieven
 • Gezondheids- en veiligheidsprogramma´s te bieden, inclusief controle op drugsgebruik (dit kan bestaan uit on-site controles van de gezondheid, jaarlijkse gezondheidscertificaten die in sommige jurisdicties wettelijk vereist zijn en controle op drugsgebruik waar dat is toegestaan en gepast of noodzakelijk wordt geacht)
 • De fysieke beveiliging te beheren, inclusief het instellen van toegangscontroles en het voorbereid zijn op rampen
 • Informatietechnologiesystemen te beheren, te onderhouden en te beveiligen, zoals computernetwerken, e-mail, internettoegang en toegang tot onze productgerelateerde systemen. Dergelijke activiteiten omvatten:
  • Verificatie van uw identiteit voor toegangscontroles en de beveiliging van computers en andere systemen
  • Toegang tot internet, het intranet, e-mail, sociale media en andere elektronische systemen
  • Scannen en analyseren van bedreigingen door virussen en inbraak en bedreigingen van binnenuit
  • Creëren en analyseren van logs voor beveiligings- en helpdeskdoeleinden
  • Uitvoering van ondersteuning door de helpdesk en activiteiten voor systeemonderhoud
  • Het maken van back-ups en het herstellen van gegevens en het verlenen van diensten voor herstel na een calamiteit
 • Rapportage en statistische analyse te verrichten, met inbegrip van het wereldwijde aantal personeelsleden, demografische gegevens en gerelateerde kosteninformatie
 • Toezicht te houden op locatiecontrole, duur en andere telematica van bepaalde activa en toepassingen voor het beheer van geleverde diensten, de veiligheid, de beveiliging, de efficiëntie en uw gemak
 • Te zorgen voor naleving van import-, export- en andere internationale handelsregels en dit te bevestigen, onder meer door het beheren van registraties en goedkeuringen, het vaststellen van toegang tot gecontroleerde technologieën en/of grondstoffen en het screenen op partijen waarvoor sancties of beperkingen gelden
 • Te reageren op ethische vragen, bedenkingen en klachten
 • Audits, nalevingsbeoordelingen en interne onderzoeken uit te voeren (inclusief onderzoeken die voortvloeien uit beschuldigingen die onder onze aandacht worden gebracht) om naleving van toepasselijke beleid, toepasselijke wet- en regelgeving, de ethiek en handelsnaleving te waarborgen en te bevestigen en om resultaten en openbaarmakingen te rapporteren aan de directie, aan het management en waar gepast of vereist aan toezichthouders
 • Belangenconflicten te evalueren en te rapporteren (inclusief het bijhouden van zakelijke geschenken)
 • Kwesties omtrent milieu, gezondheid en veiligheid aan te pakken, met inbegrip van letsel en schadeclaims en implementatie van controles en corrigerende acties
 • Vervolging in te stellen, verdediging te voeren of te onderhandelen bij claims, waarbij het onder meer kan gaan om een rechtszaak, arbitrage en administratieve of regelgevende procedures, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, activiteiten zoals bemiddeling, waarheidsvinding en het verzamelen van bewijzen
 • Intellectuele-eigendomsrechten veilig te stellen en te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooiaanvragen
 • Prognoses en planningen op te stellen voor onze bedrijfsactiviteiten
 • Fusies, overnames en afsplitsingen te plannen, te evalueren en uit te voeren (inclusief activiteiten met het oog op due diligence en integratie)
 • De verkoop of overdracht van al onze bedrijfsactiviteiten of activa of een deel daarvan (inclusief in geval van faillissement) te ondersteunen
 • Activiteiten voor investeringsbeheer en investeringsdiensten te faciliteren
 • Deelname aan beroepsverenigingen en beroepsorganisaties te documenteren
 • Marketing- en verkoopcampagnes en enquêtes onder klanten te beheren
 • Joint ventures, distributiekanalen en relaties met verkoopvertegenwoordigers te beheren
 • Andere doeleinden te dienen, wanneer deze redelijkerwijs te voorzien zijn of uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving

Otis kan uw gegevens aan derden overdragen op de manier die in dit document is beschreven om Otis te helpen bij het zakendoen. Maar Otis verkoopt uw gegevens niet.

Gebruikt Otis uw persoonlijke informatie om contact met u op te nemen?

Ja. Naast dat Otis contact met u opneemt op de hierboven beschreven manier, kan Otis de verzamelde informatie ook gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe en gewijzigde producten en diensten die door Otis worden aangeboden of van andere speciale aanbiedingen of prijsvragen. Otis kan de informatie gebruiken om problemen met de veiligheid aan uw te melden. Natuurlijk zorgt Otis ervoor dat alle marketingcommunicatie een eenvoudige manier voor u biedt om u uit te schrijven of uw abonnement op te zeggen.

Deelt Otis uw informatie met derden?

Otis verkoopt uw persoonlijke informatie niet. Otis kan uw persoonlijke informatie buiten de Otisgroep van bedrijven delen om:

 • Dienstverleners die Otis heeft ingeschakeld in staat te stellen om namens ons of namens onze gebouwklanten diensten te verlenen overeenkomstig een contract dat het verder delen van uw informatie beperkt, behalve in geval van uitvoering van diensten waarvoor wij een contract hebben afgesloten of, indien vereist, om te voldoen aan wettelijke vereisten voor bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, systeem- en softwareleveranciers of bedrijfsconsultants;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te reageren op een legitiem wettelijk verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • Onderzoek te doen naar verdachte of daadwerkelijk onethische of illegale activiteiten;
 • Fysieke schade of financieel verlies te voorkomen; of
 • De verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa (onder meer via een faillissement) te ondersteunen; De toegangsrechten tot faciliteiten van Otis of klanten veilig te stellen voor het personeel van onze leveranciers en onderaannemers;

Voor individuen die op sites van sociale media contact hebben met Otis, kan Otis uw persoonlijke informatie openbaarmaken aan contacten die zijn gekoppeld aan de sociale-mediaaccounts van u of van Otis, aan andere websitegebruikers en aan de leverancier van uw sociale-media-account voor zover dit delen van informatie op sociale media door u betrekking heeft op Otis, met inbegrip van loterijen of wedstrijden waar u op onze site aan deelneemt. Mocht u ervoor kiezen om informatie te publiceren op prikborden, chatsites, profielpagina´s, blogs en andere diensten die de mogelijkheid bieden om informatie en materiaal te publiceren (met inbegrip, maar niet beperkt tot, onze pagina´s op sociale media), dan geldt voor dergelijke berichten natuurlijk de privacyverklaring van het sociale-mediaplatform waarop uw inhoud wordt gepubliceerd. Otis is niet verantwoordelijk voor deze platformen.

Draagt Otis persoonlijke informatie over naar andere landen?

Omdat Otis een wereldwijd bedrijf is met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen we uw informatie van de ene juridische entiteit naar de andere of van het ene land naar het andere overdragen om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. We dragen uw persoonlijke informatie over in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

Otis vertrouwt op de beschikbare juridische mechanismen om de juridische overdracht van persoonlijke informatie over de grenzen heen mogelijk te maken.

Hoe gebruikt Otis cookies of andere volgtechnologieën?

Otis kan cookies gebruiken op haar websites en in toepassingen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar computers van gebruikers en daarop worden opgeslagen en waarmee websites terugkerende gebruikers kunnen herkennen, de gebruikerstoegang kunnen faciliteren en verzamelde gegevens kunnen compileren met als doel de inhoud te verbeteren. Cookies beschadigen de computers of bestanden van gebruikers niet. Als u niet wilt dat cookies toegankelijk zijn voor deze website of enige andere Otis-website of - toepassing, moet u de instellingen in uw browser of het besturingssysteem van uw elektronische apparaat aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Bedenk wel dat hierdoor de mogelijkheid om de volledige functionaliteit van de websites, de pc-toepassingen, de mobiele toepassingen en de sociale-mediaplatformen van Otis te gebruiken kan worden ingeperkt of volledig kan worden uitgeschakeld.

Wanneer u een Otis-website bezoekt, moet u weten dat Otis toezicht houdt op patronen van gebruikersverkeer aan de hand van de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en tijd van toegang en bekeken pagina's. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoekers van onze website te meten en om te bepalen welke gebieden van de website bezoekers nuttig vinden. Otis gebruikt deze informatie om de ervaring van bezoekers te verbeteren en toekomstige inhoud beter voor te bereiden. Een bezoeker van onze website kan worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. In dat geval is het verzamelen van persoonlijke informatie transparant voor u. U krijgt de mogelijkheid om dergelijke informatie niet te delen, maar u moet wel bedenken dat wanneer u besluit om bepaalde informatie niet te verstrekken, de functionaliteit kan verminderen of uw mogelijkheid om volledig gebruik te maken van het aanbod van de site zelfs kan worden beperkt. Uw aanbieder van mobiele diensten kan zijn eigen privacybeleid opleggen aan uw gebruik van hun apparaat. Otis is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over hoe anderen uw persoonlijke informatie mogelijk verzamelen en verwerken.

Wat moet u weten over de koppelingen van derden die op deze website kunnen verschijnen?

In sommige gevallen kan Otis koppelingen bieden naar websites waar Otis geen controle over heeft. Otis zal echter alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke websites als zodanig aan te geven. Otis heeft echter geen controle over dergelijke websites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de praktijken met betrekking tot de privacy van deze websites.

Hoe lang bewaart Otis persoonlijke informatie?

Otis bewaart persoonlijke information zo lang als nodig is om te voldoen aan haar contractuele en wettelijke verplichtingen. Als voor de persoonlijke informatie geen contractuele of wettelijke verplichtingen gelden, bewaart Otis de gegevens zo lang als vereist is voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens waren verzameld. Persoonlijke informatie die online wordt verzameld van een gebruiker die geen website, toepassing of sociale-mediasite van Otis heeft bezocht, wordt binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderd, tenzij dit op grond van toepasselijke wetgeving verboden is of tenzij langer bewaren vereist is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.

Welke keuzes hebt u met betrekking tot uw persoonlijke informatie?

Waar mogelijk biedt Otis u de mogelijkheid om te besluiten of u uw persoonlijke informatie wel of niet wilt verstrekken. In sommige situaties zult u echter geen keuze hebben, bijvoorbeeld in het geval van IT-beveiliging door middel van screening op virussen en malware voor personen die toegang hebben tot Otis-netwerken. Sommige jurisdicties verlenen personen bepaalde rechten, waaronder het recht om te verzoeken om toegang tot en correctie en aanvulling van hun persoonlijke informatie. Otis zal vlot reageren op dergelijke verzoeken en zal voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Otis zal een redelijke inspanning leveren om informatie tijdig bij te werken en zal waar dit wettelijk vereist is uw persoonlijke informatie uit de bestanden van Otis verwijderen. Om de privacy en veiligheid van gebruikers te beschermen, zal Otis stappen ondernemen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voordat een gevraagde wijziging wordt aangebracht. Als u toegang tot uw persoonlijke informatie wilt of deze wilt wijzigen of verwijderen, of als u vragen of bedenkingen hebt, kunt u Otis een e-mail sturen via privacy@otis.com. Bij sommige van onze websites, apps en sociale-media-accounts kunt u op de site direct correcties aanbrengen zonder daarover verder contact met Otis te hoeven opnemen.

In bepaalde landen, zoals die in de Europese Unie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of regionale gegevensbeschermingsautoriteit, die ook bekend kan zijn als toezichthoudende autoriteit.

Bedenk dat we u weliswaar helpen bij het beschermen van uw persoonlijke informatie, maar dat u er zelf voor moet zorgen dat u uw wachtwoorden en andere gebruikersgegevens voor toegang beschermt tegen misbruik door anderen.

 

INFORMATIE VOOR SPECIFIEKE GROEPEN PERSONEN

 

Voor personen in Connecticut en de rest van de Verenigde Staten

Otis verzamelt geen Social Security Numbers (burgerservicenummers) via haar websites of toepassingen. Otis verzamelt echter wel Social Security Numbers (burgerservicenummers) wanneer dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden. Wanneer Otis Social Security Numbers (burgerservicenummers) verzamelt en/of gebruikt, zal het de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen door de vertrouwelijkheid te beschermen, het verzamelen te beperken, te zorgen voor toegang op need-to-know-basis, passende technische voorzorgsmaatregelen te implementeren en te zorgen voor een correcte verwijdering.

Voor inwoners van Californië

Op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA) hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie, zoals in de California Code is vermeld in de secties 1798.110, 1798.115 en 1798.125. Als inwoner hebt u onder meer het recht om:

 • details op te vragen van de persoonlijke informatie die Otis van u in bezit heeft, inclusief de informatiecategorieën, het doel waarvoor we de informatie gebruiken, met wie we de informatie delen en eventuele specifieke informatie over u als persoon die in ons bezit is;
 • te verzoeken om uw gegevens te verwijderen; en
 • Otis te instrueren om uw gegevens niet te verkopen (OPMERKING: Otis verkoopt geen persoonlijke informatie).

Opmerking: de rechten in deze sectie van de Privacyverklaring van Otis gelden niet voor inwoners van Californië die solliciteren bij Otis, inwoners die als medewerker contact hebben met Otis, inwoners voor wie Otis uw informatie in bezit heeft vanwege uw relatie met een van onze medewerkers (bijvoorbeeld gezins-/familieleden die gezondheidsuitkeringen ontvangen of contactpersonen in noodgevallen), aannemers of sollicitanten, of inwoners van wie we informatie in bezit hebben vanwege een relatie met een sollicitant van ons (bijvoorbeeld als referentie) en inwoners van wie we informatie in bezit hebben als gevolg van interactie tussen bedrijven (bijvoorbeeld personeel van een zakelijke klant of leverancier).

Als u vragen of bedenkingen hebt of als u uw rechten op grond van deze voorziening wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Otis via het telefoonnummer 833-833-3001 of het e-mailadres privacy@otis.com.

Geef uw naam op, een manier waarop Otis contact met u kan opnemen (bijvoorbeeld een e-mailadres), uw relatie met Otis (klant, leverancier, liftgebruiker) en welke specifieke actie u wilt dat wij ondernemen. We proberen uw identiteit te verifiëren en te bepalen welke eventuele persoonlijke informatie we van u in bezit kunnen hebben. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie van ons op uw vraag. In sommige gevallen zullen we niet kunnen voldoen aan uw verzoek, maar in dat geval geven we u de reden daarvoor.

Otis verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, maar kan deze delen met derden zoals hierboven is beschreven in de sectie van de Privacyverklaring van Otis met de titel Deelt Otis uw informatie met derden? Wanneer we informatie delen met derden, gebeurt dit overeenkomstig voorwaarden die beperkingen opleggen aan wat onze leveranciers met uw persoonlijke informatie mogen doen.

Bovendien geeft de Shine the Light-wet van Californië inwoners van Californië het recht om jaarlijks informatie op te vragen over de wijze waarop Otis persoonlijke informatie met andere bedrijven deelt voor het eigen direct-marketinggebruik van Otis. Wij willen echter opmerken dat Otis geen persoonlijke informatie met andere bedrijven deelt voor het eigen directmarketinggebruik van die bedrijven.

Voor personen in landen met privacywetgeving (inclusief de EU)

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of regionale gegevensbeschermingsautoriteit, die ook bekend kan zijn als toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om: (a) uw toestemming in te trekken, (b) toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonlijke informatie te vragen, (c) te verzoeken om beperking van de verwerking van bepaalde persoonlijke informatie of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, en (d) te verzoeken om gegevensportabiliteit onder bepaalde omstandigheden. Otis gebruikt uw gegevens niet bij geautomatiseerde besluitvorming of voor doeleinden die niet aan u bekend zijn gemaakt. Als u contact met Otis wilt opnemen over deze rechten of over speciale details voor de gegevensbeheerder, of als u contact wilt opnemen met de lokale gegevensbeschermingsfunctionaris, kunt u het e-mailadres privacy@otis.com gebruiken. Wij sturen uw vraag dan door naar de juiste persoon.

Voor ouders en wettelijke voogden

Hoewel de website van Otis zich niet op kinderen richt, zet Otis zich ervoor in om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en vereisten, zoals de Children’s Online Privacy Protection Act in de Verenigde Staten en de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") in de Europese Unie (waar deze van kracht is). Otis verzamelt niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar (met uitzondering van de informatie van personen die afhankelijk zijn van medewerkers en andere begunstigden). Als Otis erachter komt dat de persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 jaar (dat niet afhankelijk van een medewerker is of een andere begunstigde is, inclusief winnaars van een Otis-beurs of onderscheiding) is verstrekt, verwijdert Otis deze informatie uit haar systemen.

Hoe kan Otis dit beleid wijzigen?

Wanneer Otis deze website uitbreidt en verbetert, kan het nodig zijn om dit beleid bij te werken. Dit beleid kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. We raden u aan dit beleid regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wezenlijke wijzigingen worden bovenaan in het beleid aangegeven. We willen graag opmerken dat op grond van de nieuwe California Consumer Privacy Act (CCPA) van Californië wij verplicht zijn om deze Privacyverklaring jaarlijks te herzien en bij te werken.

Hoe kunt u contact opnemen met Otis?

Als u vragen hebt over de privacypraktijken van Otis in het algemeen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@otis.com . Of u kunt ons bellen op het nummer 833-833-3001.