Reporting Channels

Een punt van zorg melden

Alle werknemers moeten zich op hun gemak voelen bij het stellen van vragen en moeten daadwerkelijke of vermoedelijke overtredingen of wandaden melden.

De grondslag van het bedrijf aan de Otis Absolutes (Veiligheid, Ethiek en Kwaliteit), is de fundamentele verbintenis van de Otis-medewerkers om altijd het juiste te doen en te weten wanneer ze vragen moeten stellen of zorgen moeten uiten. Als een werknemer niet zeker is van de juiste handelwijze, zijn er middelen om hem hiermee te helpen. Meld een probleem rechtstreeks aan een supervisor, een manager, een Ethics & Compliance medewerker, een lid van de juridische afdeling of Human Resources. Daarnaast zijn er anonieme meldkanalen beschikbaar.

Niet-vergeldingsbeleid

Otis verbiedt represailles tegen iedereen die te goeder trouw melding maakt van of deelneemt aan het onderzoek naar een daadwerkelijke of vermoedelijke schending van de Otis Absolutes, bedrijfsbeleid of -procedures, of van wet- of regelgeving.

Onze ethische cultuur hangt af van het feit dat medewerkers het juiste doen, zich uitspreken en iets zeggen als ze iets zien. Otis zorgt ervoor dat degenen die bezorgdheid uiten of wangedrag melden, dit kunnen doen zonder angst voor vergelding. Otis zal alle beschuldigingen van vergelding grondig onderzoeken. Werknemers die zich schuldig maken aan vergeldingsacties zullen hierop worden aangesproken en onderworpen worden aan disiplinaire maatregelen wat kan leiden tot ontslag.

 Een melding maken  

Wanneer een melding ingediend moet worden

Vermoedelijke overtredingen van de wet, het beleid of de Otis absolute moeten worden gemeld. Je kunt Otis Absolutes hier vinden. 

We hanteren een zero tolerantiebeleid voor vergelding.

Hoe je een melding kunt indienen

Otis heeft directe en anonieme kanalen voor het maken van een melding. Klik hier voor meer details.
Meldingen kunnen ook worden gemaakt via lokale en regionale Ethics & Compliance officers

Anoniem indienen

Anonieme kanalen voor het maken van een melding zijn beschikbaar
Webline – online portaal
Hotline 833,833,3001 - 24/7 telefonische service met vertalers beschikbaar
Mobile lijn - te gebruiken op je mobiele telefoon

 

The reporting channels available to you

Telefonisch
0800-022-9111
Anonieme hotline voor Ethiek en naleving
Gehost door een externe leverancier buiten Otis. U kunt het gratis nummer bellen vanuit de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico. Wanneer u van buiten de Verenigde Staten belt, moet u eerst de relevante AT & T Direct-toegangscode kiezen die u hier vindt. Luister en bel vervolgens het gratis nummer. Zo nodig worden tolken ter beschikking gesteld.
Electronisch
Anonieme Online meldingssite
YU kunt uw bezorgdheid online melden zonder uw naam bekend te maken. Bij online meldingen maakt u een toegangscode aan om terug te kijken voor een reactie.
Via e-mail
U kunt uw bezorgdheid melden door een e-mail te sturen naar: 
ethics@otis.com

Onderzoeksproces

Feiten verzamelen

Een grondig en tijdig onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk en gekwalificeerd personeel, naar elke specifieke en geloofwaardige beschuldiding van een schending van de wet, het beleid of de Otis Absolutes.

Een discipline & preventie comitee beoordeelt beschuldigingen die zijn geverifieerd om disciplinaire maatregelen en andere corrigerende maatregelen op te leggen.

Corrigerende acties & Communicatie van resultaten

Indien nodig worden corrigerende maatregelen en disciplinaire maatregelen geïmplementeerd. De resultaten worden doorgegeven aan de betrokken partijen.

Geleerde lessen worden indien nodig gedeeld door het bedrijf en opgenomen in risicobeoordelingen. Indien van toepassing zullen leemten in het beleid of de controle worden verholpen en opgevuld.

  

Veelgestelde vragen

Is er iemand aan wie ik mijn bezorgdheid kan melden?

Bezorgdheden kunnen worden gemeld aan een supervisor, de juridische- of de personeelsafdeling, aan een leidinggevende of aan een Ethics & Compliance Officer. Otis heeft verschillende Ethics & Compliance Officers beschikbaar om uw vragen te beantwoorden of om u te bereiken als u iets te melden hebt. Vergeet niet dat we allemaal een rol spelen in de bescherming van de ethische cultuur en de reputatie van ons bedrijf door verdachte of potentiële mistoestanden te melden.

Wat als je anoniem wilt blijven?

In het algemeen is een direct contact de beste manier om met management of met de Ethics & Compliance officer te communiceren. Het is echter begrijpelijk dat je in bepaalde situaties belangrijke zaken wilt bespreken maar je naam of identiteit niet wilt delen. Om anoniem te blijven kun je je probleem melden via:

Mobileline
Ethics & Compliance anonieme hotline

Gehost door een externe leverancier van Otis

Webline
Online anonieme electronisch indienen

Je kunt je klacht elektronisch indienen zonder je naam te onthullen. Bij elektronische verzendingen maak je een toegangscode om te controleren of er een reactie is

Via e-mail
Email Submittal

Je kunt je klacht indienen door een e-mail te sturen naar : ethics@otis.com

Wat is het beleid van Otis met betrekking tot vergelding?

Bij Otis tolereren we geen represailles en ons beleid van niet-vergelding versterkt onze jarenlange inzet voor een werkomgeving die gebaseerd is op respect en die vrij is van angst, pesterijen, represailles of andere negatieve gevolgen. Ons bedrijfsbeleid verbiedt represailles tegen iedereen die te goeder trouw melding maakt van of deelneemt aan het onderzoek naar een feitelijke of vermoedelijke overtreding van onze Otis Absolutes, het bedrijfsbeleid of wet- en regelgeving. Bezorgdheden kunnen via verschillende kanalen worden gemeld aan het management, Human Resources, de juridische afdeling, Ethics & Compliance, rechtstreeks of anoniem. Otis zal alle beschuldigingen van represailles, zowel openlijk als subtiel, met kracht onderzoeken en actie ondernemen.

Hoe wordt vertrouwelijkheid gewaarborgd als ik een schriftelijke communicatie indien?

Otis respecteert de privacy van de persoonlijke informatie die u in het kader van het indienen van dit formulier verstrekt. Tenzij de lokale wetgeving vereist dat u zich identificeert, is alle persoonlijke informatie die u verstrekt volledig vrijwillig. Als u zich moet identificeren, is de enige informatie die u moet verstrekken uw naam. Afhankelijk van de aard van uw bezorgdheid of vraag, kunnen wij u ook om aanvullende persoonlijke informatie vragen; het zal uw keuze zijn om dergelijke aanvullende informatie te verstrekken. Maar begrijp dat het ons vermogen om te reageren op uw bezorgdheid kan impacteren.

De persoonlijke informatie die u verstrekt zal alleen worden gebruikt: (1) om uw vraag op te lossen; (2) voor statistische en rapportagedoeleinden nadat alle identificerende informatie is verwijderd en in geaggregeerde vorm; (3) in het geval van de verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Otis, om over te gaan naar een nieuwe eigenaar; en (4) zoals vereist door de wet. U kunt verzoeken om inzage in dit systeem van bewaarde persoonsgegevens van medewerkers bij informatie waarvan is aangetoond dat deze onjuist of onvolledig is, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, zolang dit niet verboden is op grond van de toepasselijke wetgeving. Persoonlijke informatie kan worden gebruikt en gedeeld tussen Otis-entiteiten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, van toepassing zijnde overheidsorganisaties en -instanties en dienstverleners, zoals toegestaan of vereist door de wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel. Otis verkrijgt van zijn dienstverleners de contractuele garantie dat zij de persoonlijke informatie van werknemers in overeenstemming met deze kennisgeving zullen beschermen. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen.

Met wie neem ik contact op over meldingskanalen?

Vragen over meldingskanalen kunnen worden gericht aan uw Ethics & Compliance Officer.
Algemene vragen of kwesties met betrekking tot deze site kunnen worden gestuurd naar ethics@otis.com."

EU Whistleblowing Directive Telefoonnummer voor mensenhandel Ministerie van Defensie Fraude, Afval, Misbruik Ministerie van Defensie: Klokkenluider
Link to Directive Link naar de website

Link naar website

Link naar Poster


Link naar website

Link naar Poster