blue background with lines

Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání

 

Vyberte zemi a jazyk

 

Společnost Otis Elevator Company a její dceřiné společnosti, pobočky, nástupnické a přidělené společnosti (souhrnně „OTIS“) jsou odpovědné za ochranu osobních údajů ve svých webových systémech pro žádosti o zaměstnání a nábor a veškeré informace, které může osoba poskytnout v souvislosti se snahou o pracovní příležitost u společnosti OTIS. Společnost OTIS má v různých zemích různé systémy pro přijímání a zpracování žádostí o zaměstnání. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání zahrnuje jak elektronické systémy žádostí o zaměstnání, které společnost OTIS provozuje, tak procesy bez webových systémů, které může v některých lokalitách používat. V obou případech společnost OTIS zavedla technická, administrativní a fyzická opatření pro ochranu jakýchkoli osobních údajů, které můžeme shromažďovat.

Webové a mobilní systémy společnosti OTIS pro žádosti o zaměstnání a nábor, včetně sekce Kariéra na webech společnosti Otis, slouží k náboru pracovníků, umožňují uchazečům požádat o zaměstnání ve společnosti OTIS a zajišťují, aby společnost OTIS splňovala platné zákonné a právní požadavky při přijímání žádostí o zaměstnání. V těchto systémech si mohou návštěvníci prohlížet volná místa ve společnosti OTIS a případně se na ně hlásit. Nepoužívejte webové systémy společnosti OTIS pro žádosti o zaměstnání a nábor k žádným jiným účelům.

S výjimkou některých zemí, které přijímají žádosti učňů mladších 18 let, přijímá OTIS žádosti pouze od osob, které dovršily 18 let. Pokud jste mladší 18 let, neposkytujte společnosti OTIS své osobní údaje pro účely žádosti o zaměstnání, (výjimkou může být žádost o učební poměr v Asii).

Toto Prohlášení může být čas od času pozměněno formou zveřejnění aktualizace. Doporučujeme vám, abyste v pravidelných intervalech kontrolovali, zda se toto prohlášení nezměnilo.

Jaké osobní údaje může společnost OTIS shromažďovat?

Chcete-li si prohlédnout nabídky ve webových systémech společnosti OTIS pro žádosti o zaměstnání, komunikovat se společností OTIS o volných místech a hlásit se na pracovní pozice u společnosti OTIS, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. V některých zemích nemusí být některé údaje vyžadovány nebo mohou být vyžádány až po potvrzení nebo zahájení zaměstnaneckého poměru. Obecně můžeme žádat o poskytnutí následujících osobních údajů:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje včetně adresy a telefonu domů a e-mailové adresy
 • Datum narození
 • Úřední průkaz totožnosti nebo jeho číslo, včetně řidičského průkazu
 • Předchozí zaměstnání
 • Vzdělání
 • Životopis a/nebo průvodní dopis s informacemi, které v takových dokumentech uvádíte
 • Státní občanství a/nebo úřední trvalý pobyt
 • Způsobilost k práci, včetně dokumentace o imigračním statutu
 • Zájem o pracovní příležitosti
 • Dotazy, které se vztahují ke vhodnosti kandidáta na konkrétní místo
 • Reference (pokud uvádíte informace o jiných osobách, musíte před poskytnutím údajů společnosti OTIS získat jejich souhlas)
 • Informace, které v některých zemích musíme zjišťovat ze zákona, například zda jste dříve pracovali pro státní úřad, zda jste v příbuzenském vztahu ke státnímu úředníkovi, vedoucímu pracovníkovi společnosti OTIS nebo ke členu představenstva společnosti OTIS nebo zda máte uzavřenou omezující doložku se současným či bývalým zaměstnavatelem
 • Údaje, které zadáte pro vytvoření bezpečnostních otázek a odpovědí pro ověření vaší totožnosti při návratu na web
 • Informace o tom jak jste se o volném místě dozvěděli
 • Jakékoli další informace, které se nám rozhodnete v rámci žádosti poskytnout
 • Pokud o zaměstnání žádáte přes web třetí strany, informace poskytnuté třetími stranami

V USA a v teritoriích patřících k USA bude společnost OTIS žádat jednotlivce o uvedení etnické příslušnosti, pohlaví, statutu veterána a informací o zdravotním postižení. Tyto údaje poskytujete zcela dobrovolně a vaše rozhodnutí je poskytnout nebo neposkytnout nemají negativní vliv na naše posuzování vašeho zaměstnání.

U některých pracovních míst a v určitých lokalitách vás můžeme požádat o absolvování lékařské prohlídky, vyšetření sluchu nebo zraku, testu na drogy, prověrku vaší minulosti nebo kontrolu trestního rejstříku. Tyto procedury proběhnou pouze s vaším souhlasem, ale za některých okolností může vaše zaměstnání záviset na úspěšném absolvování jedné nebo více takových kontrol. Společnost OTIS neprovádí kontroly trestního rejstříku v zemích, kde je to zákonem zakázáno. Společnost OTIS může prověřit informace uvedené ve vaší žádosti, například vaše reference, řidičský průkaz a záznamy o dopravních přestupcích, historii vzdělání a předchozích zaměstnání, aniž by vás žádala o dodatečný souhlas.

Pokud k webovému systému OTIS pro žádosti o zaměstnání přistupujete z mobilního zařízení, shromažďují webové stránky informace potřebné pro komunikaci se zařízením a přizpůsobení stránek, které si můžete vyžádat. Tyto informace mohou zahrnovat identifikaci nebo číslo zařízení, operátora a místo, kde se nacházíte.

Společnost OTIS navíc monitoruje vzorce návštěvnosti uživatelů na svých webových stránkách pro žádosti o zaměstnání, včetně názvu domény uživatele, typu prohlížeče, data a času přístupu a zobrazených stránek. Naše webové severy shromažďují názvy domén, ale nikoli e-mailové adresy návštěvníků. Tyto údaje shromažďujeme za účelem měření počtu návštěvníků našich webových stránek a zjišťování, které oblasti považují návštěvníci za užitečné (podle provozu v jednotlivých oblastech). Společnost OTIS tyto informace využívá při podpoře potřeb uživatelů a lepší přípravě obsahu podle zájmu uživatelů.

K jakým účelům může společnost OTIS shromážděné osobní údaje používat?

Všechny shromážděné osobní údaje mohou být používány k následujícím účelům:

 • Podání žádosti o zaměstnání ve společnosti OTIS a vyhodnocení žádosti, mimo jiné včetně dohodnutí a provedení telefonického pohovoru a jiných vhodných posouzení
 • Výzva k podání přihlášky na jinou pozici nebo zvažování vhodnosti pro pozice, které mohou být k dispozici nebo mohou vzniknout
 • Obrácení se na vás ohledně vaší žádosti nebo jiné příležitosti
 • Kontrola referencí, prověrky zázemí a screening odmítnutých stran
 • Zajištění přijetí do zaměstnání a správa zaměstnaneckého poměru, pokud budete zaměstnáni
 • Dodržování požadavků zákonů a předpisů týkajících se uchazečů o zaměstnání, což může zahrnovat podávání hlášení státním úřadům
 • Umožnění poskytnutí zpětné vazby o vašich zkušenostech, například prostřednictvím průzkumu
 • Provádění analýzy trendů uchazečů, aby mohla společnost OTIS zlepšovat své náborové postupy
 • Ověření vaší totožnosti pro zajištění bezpečnosti pro jeden nebo více zde uvedených účelů
 • Zajištění nebo vylepšení zabezpečení elektronických systémů společnosti OTIS
 • Ochrana před podvody
 • Provádění vnitřních šetření a dodržování zákonných povinností

S kým společnost OTIS shromažďované osobní údaje sdílí?

Společnost OTIS neprodává ani jinak neposkytuje vaše osobní údaje nikomu mimo skupinu společností OTIS kromě následujících výjimek:

 • Poskytovatelé služeb najatí společností OTIS pro zajištění příslušných služeb. Společnost OTIS bude vaše osobní údaje sdílet s poskytovateli služeb, se kterými má uzavřenou smlouvu omezující jiné používání nebo zveřejňování údajů, než je nezbytné k poskytování objednaných služeb nebo dodržení právních požadavků
 • Dodržení zákonných povinností, mimo jiné včetně reakcí na oprávněný zákonem podložený požadavek od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních regulačních úřadů
 • Vyšetřování domnělé nebo prokázané nezákonné činnosti
 • Zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě
 • Podpora prodeje nebo převedení všech nebo některých našich podniků či majetku (včetně případného bankrotu)

Provoz webových systémů společnosti OTIS pro žádosti o zaměstnání zajišťuje několik poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé spravují naše webové stránky, provádí zálohování, asistují při přidávání volných míst, zajišťují videopohovory a podporují nábor kandidátů. Společnost OTIS může využívat také jiné poskytovatele služeb, ale všichni budou využíváni pro účely uvedené v tomto Prohlášení a budou poskytovat služby řídící se výše uvedenými smlouvami.

Kde společnost OTIS vaše osobní údaje uchovává?

OTIS je globální Společnost působící v mnoha zemích, a proto můžeme pro splnění výše uvedených účelů vaše údaje předávat mezi právnickými osobami i mezi státy. K těmto státům patří přinejmenším USA, mnoho členských zemí Evropské unie, Kanada a další země, včetně několika asijských států. Vaše osobní údaje budeme přenášet v souladu s příslušnými právními předpisy a pouze v rozsahu nutném pro výše uvedené účely.

Společnost OTIS spoléhá na dostupné právní mechanismy umožňující zákonné přenášení osobních údajů mezi státy. V rozsahu stanoveném standardními smluvními klauzulemi (modelové klauzule) nebo závaznými korporátními pravidly pro povolování přenosu bude společnost OTIS tyto požadavky dodržovat, a to i v případech, kde by mohlo dojít ke konfliktu mezi zmíněnými požadavky a tímto Prohlášením.

Jak dlouho společnost OTIS osobní údaje uchovává?

Uchazeči o zaměstnání v USA, kteří posílají žádost přes stránku Kariéra na webu společnosti OTIS: Společnost OTIS si ponechá profily na webu Kariéra po dobu maximálně tří let od data poslední aktivity. Výjimkou jsou situace, kdy zákony nebo předpisy, soudy, správní řízení, arbitráž nebo požadavek z auditu stanoví jinak. Pokud chcete své osobní údaje aktualizovat, opravit nebo vymazat z webu Kariéra, pošlete email na adresu privacy@otis.com. Pokud odstranění nebrání platné zákony nebo předpisy, soudy, správní řízení, arbitráže nebo požadavky z auditu, společnost OTIS vaše osobní údaje v přiměřené době vymaže a ponechá si pouze záznam o vašem jménu, datu požadavku na vymazání, zaměstnání, o které jste žádali, a zemi, ze které jste žádali. Společnost OTIS si tyto údaje ponechá pro potvrzení, že vaší žádosti vyhověla.

Ostatní uchazeči o práci: Informací poskytnutých z jiných stránek pro žádosti o zaměstnání (mimo web Kariéra) nebo ručně (například e-mailem) se týkají místní zásady pro uchovávání údajů. Informace o době uchovávání v konkrétních situacích nebo o žádostech o vymazání vám po zaslání e-mailu poskytne místní kontaktní pracovník pro nábory.

Po konci období uchovávání a u žadatelů, kteří požádali o vymazání, může společnost OTIS uchovávat anonymní údaje pro statistické účely, aby porozuměla svým náborovým postupům a případně je zlepšila.

Jaké možnosti máte ohledně využívání vašich osobních údajů společností OTIS?

Můžete se rozhodnout, zda chcete společnosti OTIS poskytovat své osobní údaje, ale pokud se rozhodnete údaje neposkytnout, nebude společnost OTIS moci zvažovat vaše zaměstnání. Společnost OTIS od vás žádá pouze takové údaje, které jsou nutné pro posouzení vhodnosti pro pracovní pozici, o kterou můžete žádat, pro ověření při přihlašování do našich webových systémů pro žádosti o zaměstnání a pro účely případně stanovené platnými zákony.

Společnost OTIS může požádat o svolení zvážit vaši žádost o zaměstnání i pro jinou pozici než tu, o kterou jste žádali. Než začne společnost OTIS zvažovat vaše osobní údaje s ohledem na jinou pozici, požádá vás o svolení buď formou vybídky, abyste požádali o danou pozici, nebo tak, že vás kontaktuje a požádá o svolení. V USA obecně platí, že musíte nejprve o pozici požádat a teprve pak můžeme vaši vhodnost pro danou pozici zvažovat.

Jak využívá společnost OTIS soubory cookie nebo jiné sledovací technologie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a umožňují webovým stránkám rozpoznávat opakovaně přicházející uživatele, zpřístupnit jim server a kompilovat souhrnná data umožňující vylepšování obsahu. Soubory cookie nepoškozují počítače ani soubory uživatelů. Webové majáky jsou průhledné obrázky, často o velikosti jediného pixelu, které sledují aktivitu uživatelů na webovém serveru.

Společnost OTIS využívá soubory cookie i webové majáky k tomu, aby na webu Kariéra i na dalších webech s nabídkami pracovních míst shromažďovala souhrnné a anonymní údaje o využívání stránek a mohla vylepšovat funkčnost svých webových stránek. Společnost OTIS může pomocí souborů cookie vylepšovat podporu uživatelů. Na webu si můžete například vybrat jazyk nebo preferovanou část světa, a tyto údaje ukládáme pro další návštěvy.

Tyto weby s nabídkami pracovních míst využívají také soubory cookie od poskytovatelů služeb společnosti OTIS. Takové soubory cookie obsahují identifikátor relace pro správu vašich aktivit během relace. Naši poskytovatelé služeb také pomocí souborů cookie určují, zda jste na tento web přešli z externího webu, a sledují tak efektivitu příspěvků na externích webech.

Pokud nechcete, aby tento web nebo jiné weby společnosti OTIS měly přístup k souborům cookie, musíte si upravit nastavení prohlížeče a soubory cookie zakázat nebo zakázat jejich používání úplně. Společnost OTIS nenese odpovědnost za nastavení vašeho prohlížeče.

Co byste měli vědět o odkazech třetích stran, které se mohou objevit na tomto webu?

V některých případech může společnost OTIS odkazovat na weby, které nespravuje. Společnost OTIS však takové weby třetích stran nekontroluje a nemůže nést odpovědnost za obsah ani zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Pokud požádáte o zaměstnání u společnosti OTIS přes web třetí strany, budou platit i podmínky prohlášení o ochraně osobních údajů daného webu.

Jaké další informace by měli konkrétní uživatelé znát?

Uživatelé z Kalifornie: Podle Kalifornského zákona o ochraně spotřebitele (CCPA) mají obyvatelé Kalifornie další práva, včetně práv uvedených v Kalifornském občanském zákoníku pod čísly 1798.110, 1798.115 a 1798.125, jako je právo na vyzrazení a právo nebýt diskriminován za využití takovýchto práv. O Informace o způsobu spravování osobních údajů společností Otis můžete zažádat na telefonním čísle 833-833-3001 nebo e-mailem zaslaným na adresu privacy@otis.com.

Společnost Otis vaše osobní údaje neprodá.

podle kalifornského zákona o „vnesení světla“ si mohou obyvatelé Kalifornie každý rok vyžádat a získat informace o tom, jak společnost Otis poskytovala jejich osobní údaje jiným společnostem pro účely jejich vlastního přímého marketingu v předchozím kalendářním roce (podle kalifornského zákona o „vnesení světla“). Bereme na vědomí, že společnost Otis nesdílí vaše osobní údaje s jinými podniky pro jejich využití v přímém marketingu.

Obyvatelé Kalifornie si mohou každý rok vyžádat a získat informace, které společnost OTIS sdílela s jinými podniky pro účely jejich přímého marketingu v předchozím kalendářním roce (podle kalifornského zákona o „vnesení světla“). Společnost OTIS osobní údaje uchazečů o práci nesdílí s žádnými třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu, a proto se tento zákon osobních údajů shromažďovaných od uchazečů o práci netýká.

Uživatelé z EU a ostatních zemí se zákony na ochranu osobních údajů :Máte právo podat stížnost u svého státního orgánu pro ochranu osobních údajů, který může být také znám jako dohlížecí orgán. Navíc máte právo: (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání; (ii) požádat o omezení nebo (iii) vznést námitku proti zpracovávání určitých osobních údajů a požádat o přenositelnost dat (za určitých okolností). Chcete-li kontaktovat společnost OTIS ve věci žádosti o přístup, opravu, vymazání, vznesení námitky nebo žádosti o omezení nebo přenositelnost, použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení.

Uživatelé z USA: Tam, kde to vyžaduje zákon, shromažďuje společnost OTIS čísla sociálního zabezpečení, například pro daňové účely a účely vyplácení mezd pro své zaměstnance. Když společnost OTIS shromažďuje a používá čísla sociálního zabezpečení, věnuje řádnou péči zajištění důvěrnosti, omezení přístupu podle principu potřebnosti a zavedení vhodných technických opatření a plánů uchovávání.

Jakým způsobem můžete své osobní údaje opravit nebo změnit?

Chcete-li změnit své údaje v některém webovém systému společnosti OTIS pro žádosti o zaměstnání, můžete se přihlásit na svůj profil a požadované údaje opravit nebo vymazat. Pokud jste o zaměstnání žádali jinak (například e-mailem), obraťte se na místního personalistu. Chcete-li nahlásit potíže s webem Kariéra nebo zaslat své dotazy či obavy, napište nám e-mail na adresu careers@Otis.com.

Jak můžete kontaktovat společnost OTIS?

Pokud máte dotazy nebo obavy nebo pokud můžeme jinak maximalizovat hodnotu webů nebo systémů pro žádosti o zaměstnání u společnosti OTIS, napište nám e-mail na adresu careers@Otis.com. Máte-li dotazy o postupech společnosti OTIS v oblasti ochrany osobních údajů, napište nám e-mail na adresu privacy@otis.com nebo zavolejte na 833-833-3001 .

Poslední aktualizace: leden 2020