Možnosti podávání podnětů

Podávání podnětů

Všichni zaměstnanci musí mít možnost bez obav klást dotazy a hlásit skutečná nebo možná porušení předpisů.

V souladu s našimi základními hodnotami, tj. bezpečností, etikou a kvalitou, je povinností každého zaměstnance společnosti Otis vždy jednat správným způsobem a znát okolnosti vyžadující podání podnětu. Máme zavedena opatření na pomoc zaměstnancům, kteří si nejsou jisti, jak postupovat. Zaměstnanci se mohou s důvěrou obrátit na svého nadřízeného, úředníka pro shodu s předpisy, zástupce právního nebo personálního oddělení nebo své podněty hlásit anonymní cestou.

Ochrana před odplatou

Společnost Otis zakazuje postih osob, které v dobré víře nahlásí skutečné nebo možné porušení jejích základních hodnot, firemních směrnic nebo právních předpisů nebo které se podílejí na vyšetřování takových případů.

Naše etická kultura závisí na tom, aby zaměstnanci jednali správným způsobem a nebáli se ozvat, pokud jsou svědky něčeho nekalého. Společnost Otis umožňuje hlášení podávat bez obav z odplaty a důkladně šetří veškeré případy, kdy se oznamovatel stal terčem odplaty. Zaměstnance, kteří se dopustili odplaty vůči oznamovateli, čeká disciplinární postih a případně ukončení pracovního poměru.

Tvorba hlášení

Kdy podat hlášení

Podezření na porušení zákona, zásad nebo Otis Absolutes musí být hlášeno. Otis Absolutes najdete zde

Dodržujeme politiku nulové tolerance pro odvetná opatření.

Jak podat hlášení

Otis má přímé a anonymní kanály pro podávání zpráv, více podrobností zde.
Hlášení lze také podávat prostřednictvím místních a regionálních pracovníků pro etiku a dodržování předpisů po celém světě.

Podání anonymně

K dispozici jsou anonymní kanály pro podávání zpráv.
Webová linka – online nástroj pro odesílání.
Hotline 833.833.3001 - nepřetržitá telefonická služba, k dispozici s překladateli.
Mobileline – nástroj připravený pro mobilní zařízení.

 

Les canaux de signalement à votre disposition

Telefonicky na čísle
833.833.3001

00-800-222-55288
Anonymní horká linka pro etiku a dodržování předpisů
Anonymní bezplatnou linku zajišťuje externí partner společnosti Otis a lze ji využívat v USA, Kanadě a Portoriku. Při volání z jiné země než USA je nutné nejprve zadat příslušnou předvolbu AT&T Direct, viz přehled zde. Po zaznění výzvy zadejte bezplatné číslo horké linky. V případě potřeby můžete komunikovat prostřednictvím tlumočníka.
Online
Stránka Webline pro anonymní podávání podnětů
Podněty můžete podávat elektronicky a anonymně. Na základě anonymního podání obdržíte přístupový kód pro ověření stavu vaší záležitosti.
Emailem
Podnět nám také můžete zaslat emailem na adresu: 
ethics@otis.com

Proces vyšetřování

Shromažďování faktů

Důkladné a včasné vyšetřování provádí nezávislí a kvalifikovaní pracovníci pro jakékoli konkrétní a věrohodné obvinění z porušení zákona, zásad nebo The Otis Absolute.

Výbor pro disciplínu a prevenci přezkoumává ověřená obvinění, aby přijal kázeňská a další nápravná opatření.

Nápravná opatření a sdělení výsledků

V případě potřeby jsou prováděna nápravná opatření a disciplinární řízení. Výsledky jsou sděleny zúčastněným stranám.

Získané poznatky jsou v případě potřeby sdíleny napříč společností a začleněny do hodnocení rizik. V případě potřeby budou vyřešeny a uzavřeny i nedostatky v politice nebo kontrolách.

Často kladené dotazy

Na koho se můžu se svým podnětem obrátit?

S podnětem se můžete obrátit na svého nadřízeného, zástupce právního nebo personálního oddělení, jakéhokoli manažera nebo na úředníka pro etiku a shodu s předpisy (ECO). Naši úředníci ECO jsou vám nablízku a k dispozici v případě dotazů či hlášení problémů. Nezapomínejte, že každý z nás má povinnost chránit etickou kulturu a pověst společnosti Otis tím, že nahlásí možné porušení základních hodnot, směrnic nebo právních předpisů.

Co když chci zůstat v anonymitě?

Obecně platí, že nejlepší způsob, jak komunikovat s vedením nebo Kanceláří pro etiku a dodržování předpisů, je přímý kontakt. Je však pochopitelné, že může nastat situace, kdy budete chtít diskutovat o důležitých otázkách, ale možná nebudete chtít sdílet své jméno nebo identitu. Chcete-li zůstat v anonymitě, můžete svůj problém nahlásit prostřednictvím:

Mobileline
"Anonymní Hotline pro etiku a dodržování předpisů"

Hostováno externím dodavatelem mimo Otis.

Webline
Webové anonymní elektronické podání

Svou obavu můžete podat elektronicky, aniž byste uvedli své jméno. S elektronickými podáními vytvoříte přístupový kód pro kontrolu odpovědi.

Emailem
Email Submittal

Svou obavu můžete odeslat e-mailem na adresu: ethics@otis.com

Hrozí za podání podnětu odplata?

Společnost Otis netoleruje odplatu za podání podnětů a je zavázána poskytovat pracovní prostředí, kde panuje vzájemná úcta a na kterém se zaměstnanci nemusí bát šikany, odplaty ani jiných negativních následků. Směrnice společnosti Otis zakazují postih osob, které v dobré víře nahlásí skutečné nebo možné porušení jejích základních hodnot, firemních směrnic nebo právních předpisů nebo které se podílejí na vyšetřování takových případů. Podněty lze podávat různými způsoby, např. managementu, personálnímu či právnímu oddělení, úředníkovi pro etiku a shodu s předpisy a také anonymně. Společnost Otis důsledně prošetří veškeré případy odplaty namířené vůči oznamovateli a přijme příslušná opatření.

Jak je zachována důvěrnost, pokud předložím stížnost písemným sdělením?

"Společnost Otis respektuje důvěrnost osobních údajů uvedených ve formuláři. Pokud právní předpisy nevyžadují jinak, je uvedení veškerých osobních údajů naprosto dobrovolné. V případech, kdy je nezbytná identifikace oznamovatele, budete povinni sdělit pouze své jméno. V závislosti na povaze vašeho podnětu nebo dotazu si od vás možná vyžádáme další osobní údaje, jejichž sdělení je však pouze na vašem rozhodnutí. Mějte prosím na paměti, že neposkytnutí osobních údajů může zkomplikovat řešení vaší záležitosti.

Sdělené osobní údaje budou použity výhradně: (1) k řešení vaší záležitosti; (2) k přípravě souhrnných statistik a výkazů poté, co budou odstraněny veškeré informace umožňující identifikaci osob; (3) k předání novému vlastníkovi, pokud dojde k prodeji nebo převodu všech nebo některých aktiv společnosti Otis; a (4) v souladu s požadavky právních předpisů. Pokud to nezakazují příslušné právní předpisy, zaměstnanci si mohou vyžádat přístup k osobním údajům uloženým v tomto systému a opravu, úpravu či odstranění prokazatelně nesprávných nebo neúplných údajů. Osobní údaje mohou být v souladu s právními předpisy, nařízeními nebo rozhodnutími soudů používány a sdíleny s divizemi, dceřinými společnostmi a přidruženými subjekty společnosti Otis, příslušnými vládními orgány a poskytovateli služeb. Společnost Otis od poskytovatelů služeb obdržela smluvní záruky, že osobní údaje zaměstnanců budou chránit v souladu s tímto prohlášením. S vašimi osobními údaji nebudeme obchodovat.

Koho můžu kontaktovat s dotazy o podávání podnětů?

S dotazy o podávání podnětů se můžete obrátit na místního úředníka pro etiku a shodu s předpisy.
Obecné dotazy či podněty týkající se těchto stránek nám prosím zašlete na adresu ethics@otis.com.

EU Whistleblowing Directive Horká linka: obchodování s lidmi Úřad Department of Defense Office of Inspector General Department of Defense: Ochrana oznamovatelů
Link to Directive Odkaz na stránky

Odkaz na stránky

Odkaz na plakát


Odkaz na stránky

Odkaz na plakát