blue background with lines

Globálníoznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů

 

Vyberte zemi a jazyk

 

Společnost Otis Worldwide Corporation a její dceřiné a přidružené společnosti (společně „Otis“) respektují vaše právo na ochranu osobních údajů. Využíváme technická, administrativní a fyzická opatření pro ochranu nám svěřených osobních údajů.

Shromažďujeme informace prostřednictvím svých smluvních vztahů, korespondence, vašich interakcí s našimi weby a prostřednictvím sociálních médií, prostřednictvím našich aplikací a v rámci našich interakcí s koncovými uživateli, přičemž všechny tyto možnosti se řídí globálním oznámením společnosti Otis Elevator o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů“), není-li konkrétně uvedeno či dohodnuto jinak.

Osobní údaje našich zaměstnanců a osob, které se u nás ucházejí o zaměstnání, jsou spravovány na základě Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů zaměstnanců a Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

Toto Globální oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů („Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů“) obecně popisuje naše postupy týkající se shromažďování a zpracovávání osobních údajů. Společnost Otis dodržuje platné právní požadavky a neshromažďuje ani nevyužívá osobní údaje v lokalitách, kde je to zakázáno místními zákony nebo způsobem zakázaným místními zákony. Tím, že nám poskytnete osobní a jiné údaje, souhlasíte s podmínkami a ujednáními tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje společnost OTIS shromažďuje?

Typy údajů, které společnost Otis shromažďuje, jsou uvedeny níže. Protože se toto Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů vztahuje na širokou škálu situací, mohou být v tomto seznamu obsaženy prvky týkající se údajů, které se nevztahují na vaši konkrétní situaci. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás způsoby popsanými v níže uvedené části “Jak kontaktovat společnost Otis” (nacházející se na konci dokumentu) .

 • křestní jméno, příjmení, prostřední jméno, případné rozlišení (junior nebo senior) a oslovení (například paní nebo pan),
 • základní identifikační údaje, např. datum narození, pohlaví a/nebo vztah ke společnosti Otis (např. zaměstnanec, příbuzný zaměstnance, příjemce, zákazník, koncový uživatel, dodavatel),
 • země narození, občanství (minulá a stávající) a statut trvalého pobytu, jak vyžadují či připouští platné zákony,
 • preferovaný jazyk a způsob komunikace,
 • pracovní kontaktní údaje, jako jsou telefonní čísla, e-mailová adresa, poštovní adresa a místo výkonu práce,
 • adresa bydliště, osobní e-mailová adresa a telefonní číslo bydliště, včetně čísla osobního mobilního telefonu,
 • kontaktní údaje pro nouzové situace (které mohou zahrnovat osobní informace třetích stran, které nám poskytnete),
 • informace o poloze zařízení, včetně zeměpisných údajů o poloze, a další údaje pro ověření zabezpečení z vašeho osobního počítače či telefonu u určitých typů zaměstnanců, prodejců na základě smlouvy a zákazníků a koncových uživatelů, kteří vyslovili souhlas,
 • informace o počítači, síti a komunikačních technologiích ve společnosti Otis a protokoly o používání firemních telefonů, počítačů, elektronické komunikace (jako jsou e-maily a elektronické kalendáře),
 • informace o interakcích vás samých nebo vaší společnosti s produkty a službami společnosti Otis, včetně vašich osobních nastavení,
 • podrobnosti o zaměstnání, včetně názvu pozice, oddělení, funkce, nákladového střediska a jmen vašeho nadřízeného a asistenta,
 • podrobnosti o zaměstnavateli, včetně názvu společnosti (společností), sídla společnosti (společností) a jurisdikce pro zápis do obchodního rejstříku,
 • údaje o pracovních zkušenostech, vzdělání a historii pracovních pozic, kategoriích znalostí včetně jazykových znalostí, licencí, certifikací, oprávněné k výkonu určité práce, členství a aktivitách v odborech nebo profesních organizacích,
 • informace o školení, profesním rozvoji a hodnoceních výkonu,
 • pracovní úkoly a pracovní produkty, které mohou obsahovat spojení s vámi, jako mimo jiné například dokumenty a soubory, u nichž jste označeni jako autor, a úkoly přidělené vám nebo vaší společnosti,
 • údaje o vojenské službě, jsou-li požadovány platnými zákony nebo pokud jste nám je dobrovolně poskytli,
 • environmentální, zdravotní a bezpečností údaje včetně údajů souvisejících s úrazy,
 • dohody, programy a činnosti, jichž se účastníte,
 • informace týkající se plateb a fakturace, včetně úředních identifikačních čísel a čísel bankovních účtů,
 • informace shromážděné prostřednictvím dobrovolných průzkumů nebo používáním produktů či služeb,
 • záznamy o jakýchkoli incidentech, k nimž došlo v prostorách společnosti Otis, nebo o vozidle společnosti Otis, případně v prostorách zákazníka, pokud společnost Otis vyrobila tamní výtah či provádí jeho údržbu,
 • informace o cestách a výdajích spojených s pracovními úkoly, včetně informací o vízech, podrobnosti o jakýchkoli výdajích předložených společnosti Otis k uhrazení, a informace získané z auditů provedených s cílem zajistit plnění předpisů v souladu s cestovními zásadami nebo podmínkami smluv s prodejci,
 • informace shromážděné v rámci úkolu nebo přístupu do určitých zařízení zákazníka či společnosti Otis, například údaje o času a docházce, údaje ze jmenovek, fotografie, zvukové záznamy a videa, biometrické údaje (např. otisky prstů, snímek duhovky nebo rozpoznávání hlasu), případně zeměpisné údaje použité pro určitou úlohu či úkol, přičemž však takové shromažďování bude oznámeno, bude transparentní a v souladu s platnými zákony,
 • požadované prověřování, například lékařské prohlídky, testy na drogy (jsou-li povoleny) a nebo informace z prověrky osobních spisů, jak požadují či připouštějí platné zákony,
 • informace, které mohou být vyžadované pro účely plnění předpisů v mezinárodním obchodu, aby vám mohl být poskytnut přístup k určitým technologiím či produktům, nebo mohou být vyžadovány pro určitý pracovní úkol či návštěvu, jak to vyžadují platné zákony,
 • úředně vydaná identifikační čísla (uvedená celá nebo zčásti), například daňové identifikační číslo, identifikační číslo přidělené společností Otis, číslo sociálního zabezpečení / pojištění, úředně vydané číslo řidičského průkazu, víza, cestovního pasu či jiného dokumentu,
 • informace o způsobilosti zastávat pozici prodejce, včetně potvrzení o střetu zájmů, které může obsahovat zmínky o třetích stranách,
 • informace o návštěvách, včetně data, času a místa návštěvy, informací o vozidle pro účely parkování a informací nezbytných pro vedení záznamů o návštěvách a provádění kontrol u osob, jimž byl zamítnut přístup,
 • seznamy dárků, které vám mohly být poskytnuty nebo které společnost Otis mohla obdržet od vás (jmenovitě či jinak),
 • informace o poloze pro určitá místa, která poskytují služby založené na zjišťování polohy, například mapy, přístup k tiskárnám na základě polohy, případně dostupnost blízkých konferenčních místností, přičemž však shromažďování takových informací bude oznámeno a bude transparentní,
 • informace týkající se vaší účasti na konferenci nebo schůzce, kromě jiného včetně informací o rezervaci hotelu, letových informacích včetně letiště, čísla letu a doby příletu a odletu, preferované stravě či omezeních a cestovního doprovodu,
 • informace poskytnuté s cílem usnadnit službu či požádat o pomoc, například v případě uvíznutí ve výtahu, nebo s cílem zavolat do sídla společnosti Otis nebo do našeho call centra OtisLine™,
 • informace požadované za účelem zpracování stížnosti nebo poskytnutí požadovaných výhod či služeb, které mohou obsahovat informace o zdravotním stavu, úředních identifikačních číslech, informace o poloze nebo jiné informace nezbytné k tomu, aby společnost Otis mohla náležitě zpracovat stížnost,
 • jakékoli informace, které se libovolná osoba rozhodne uvést v dokumentu, který je součástí právního řízení týkajícího se společnosti Otis.

K jakým účelům může společnost OTIS shromážděné osobní údaje používat?

Společnost Otis bude vaše osobní údaje využívat pouze pro oprávněné obchodní zájmy, k plnění právních povinností nebo smluvních povinností uvedených v tomto Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů. Protože se toto Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů vztahuje na širokou škálu situací, mohou být v tomto seznamu jmenovány způsoby použití, které se nevztahují na vaši konkrétní situaci. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás způsoby popsanými v níže uvedené části “Jak kontaktovat společnost Otis”. Společnost Otis může vaše údaje využívat k:

 • provádění běžných provozních operací, včetně správy našich smluvních závazků, našich povinností vůči regulátorům a úřadům, správě dodavatelů, interakci se zákazníky a vývoji nových produktů a služeb,
 • poskytování vámi požadovaných informací, předmětů či služeb, přičemž sem může patřit využívání údajů o zeměpisné poloze pro určité aplikace za účelem usnadnění služeb, jako je například udělení přístupu do budovy či výtahu nebo aktivace integrovaných funkcí našich výtahových služeb,
 • poskytování služeb na míru pro vás a obsahu vhodného pro vaše konkrétní potřeby a zájmy,
 • správě našich místních a centralizovaných provozních databází, včetně mimo jiné našich nástrojů pro plánování podnikových zdrojů (ERP), naší zákaznické databáze a databáze našeho call centra OtisLine™,
 • vyhodnocování účinnosti marketingových kampaní a kampaní v sociálních médiích, užitečnosti našich produktů a služeb (včetně našich aplikací) pomocí sledování výkonu, hodnocení interakcí a provádění obchodní analýzy,
 • přípravě nových nabídek, vylepšování kvality našich produktů, vylepšování personalizovaného uživatelského dojmu a lepší přípravě budoucích výrobků a obsahu na základě společných zájmů našich uživatelů,
 • správě faktur a plateb pro závazky i pohledávky,
 • řešení situací představujících zdravotní nebo bezpečnostní riziko, včetně nouzových situací i zavádění bezpečnostních iniciativ,
 • poskytování programů a služeb v oblasti zdraví a bezpečnosti, včetně testů na drogy (což může zahrnovat zdravotní prohlídku na pracovišti, každoroční zdravotní osvědčení požadované zákonem v některých jurisdikcích a testy na drogy, jsou-li povoleny a pokládány za vhodné či nezbytné),
 • správě fyzického zabezpečení, včetně vydávání kontrol přístupu a připravenosti na katastrofy,
 • správě, údržbě a zajištění systémů informačních technologií, například počítačových sítí, e-mailu, internetového přístupu a přístupu k našim systémům spojeným s produkty které takové činnosti zahrnují,
  • ověřování vaší totožnosti pro řízení přístupu k počítačovým a dalším systémům a jejich zabezpečení,
  • přístupu k internetu, intranetu, e-mailu, sociálním médiím a dalším elektronickým systémům,
  • monitorování a analýzy virů, vniknutí z vnějšku a ohrožení zvnitřku,
  • vytváření a analýzy protokolů pro účely zabezpečení a technické podpory,
  • poskytování technické podpory a činností spojených s údržbou systémů,
  • zálohování a obnovy dat a poskytování služeb obnovy v případě katastrofy,
 • provádění výkazů a statistické analýzy, včetně celosvětového počtu zaměstnanců, demografických údajů a souvisejících informací o nákladech,
 • dozoru nad sledováním umístění, délkou využívání a dalšími telematickými údaji o určitém majetku a pro určité aplikace pro účely správy poskytovaných služeb, zabezpečení, bezpečnosti, efektivity a vašeho pohodlí,
 • zajišťování a ověřování plnění předpisů ohledně regulace dovozu, vývozu a dalšího mezinárodního obchodu, včetně správy registrací a povolení, udělování přístupu k omezeným technologiím nebo komoditám a sledování zemí či stran, na něž jsou uvaleny sankce či omezení,
 • reakcím na dotazy či obavy a stížnosti týkající se etiky,
 • provádění auditů a kontrol plnění předpisů a interních vyšetřování (včetně těch, které jsou důsledkem obvinění vznesených vůči nám) s cílem zajišťovat a ověřovat soulad s platnými zásadami, předpisy a zákony, etikou a plnění obchodních předpisů a vykazování výsledných zjištění a jejich předávání našemu vedení, managementu či případně regulátorům, je-li to vhodné nebo je to vyžadováno,
 • vyhodnocování a ohlašování střetů zájmů (včetně sledování obchodních dárků),
 • řešení environmentálních, zdravotních a bezpečnostních otázek, včetně nároků ohledně úrazů a škod a zavádění kontrol a nápravných opatření,
 • podávání, obhajobě a projednávání nároků, například v rámci soudních sporů, rozhodčího řízení a správního nebo regulatorního řízení, včetně přípravných aktivit, jako je např. mediace, hledání a shromažďování důkazů,
 • zabezpečení a ochraně práv duševního vlastnictví, mimo jiné včetně patentových přihlášek,
 • prognózování a plánování pro účely našich provozních operací,
 • plánování, hodnocení nebo provádění fúzí, akvizic, odprodejů (včetně činností v oblasti náležité péče a integrace),
 • podpoře prodeje nebo převedení všech či některých našich podniků či majetku (včetně případného bankrotu),
 • usnadňování správy investorů a činností spojených se službami investorů,
 • dokumentaci účasti v odborech a profesních organizacích,
 • řízení marketingových a prodejních kampaní a zákaznických průzkumů,
 • řízení společných podniků, distribučních kanálů a vztahů s obchodními zástupci,
 • dalším činnostem přiměřeně předvídaným nebo výslovně povoleným příslušnými zákony a nařízeními.

Společnost Otis může vše údaje předávat třetím stranám, aby jí mohly pomoci s prováděním její obchodní činnosti, jak je zde popsáno. Společnost Otis však vaše osobní údaje neprodá.

Využívá společnost Otis vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovala?

Ano. Kromě toho, aby vás kontaktovala, jak je popsáno výše, může společnost Otis využívat shromážděné údaje k tomu, aby s vámi komunikovala o nových a upravených produktech a službách, které nabízí, nebo i jiných speciálních nabídkách či soutěžích. Společnost Otis vás s využitím údajů může upozornit na jakékoli bezpečnostní obavy. Společnost Otis samozřejmě zajistí, aby veškerá marketingová sdělení obsahovala snadný způsob, jak se od jejich zasílání či odběru odhlásit,

Sdílí společnost Otis vaše údaje s třetími stranami?

Společnost Otis vaše osobní údaje neprodá. Společnost Otis může vaše osobní údaje poskytovat mimo skupinu společností OTIS s cílem:

 • umožnit poskytovatelům služeb, které si společnost Otis najala, provádět služby naším jménem nebo jménem našich klientů z řad provozovatelů budov, a to na základě smlouvy omezující další sdílení vašich údajů, s výjimkou poskytování pro účely provádění služeb, pro které jsme poskytovatele najali, nebo v případě, že toto poskytování je vyžadováno za účelem souladu s právními požadavky, např. v případě poskytovatelů cloudových služeb, poskytovatelů systémů a softwaru nebo obchodních konzultantů,
 • dodržovat zákonné povinností, například za účelem reakcí na oprávněnou zákonem podloženou žádost od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních regulačních úřadů,
 • vyšetřování domnělé nebo prokázané neetické nebo nezákonné činnosti,
 • zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, případně
 • podpory prodeje nebo převedení všech nebo některých našich podniků či majetku (včetně případného bankrotu), zajištění přístupových práv k zařízením společnosti Otis či jejích zákazníků pro personál našich dodavatelů a subdodavatelů.

Pokud jde o jednotlivce a jejich interakce se společností Otis na sociálních sítích, může společnost Otis poskytnout vaše osobní údaje kontaktním osobám spojeným s vašimi účty a účty společnosti Otis na sociálních médiích, jiným uživatelům webu a poskytovatelům vašeho účtu na sociálních médiích, a to ve spojení s vaší činností v oblasti sdílení na sociálních médiích, která souvisí se společností Otis, včetně jakýchkoli sázek nebo soutěží, jichž se na našem webu zúčastníte. Pokud se rozhodnete zveřejnit informace na nástěnkách, chatech, profilových stránkách, blozích a v dalších službách, kde můžete zveřejňovat informace a materiály (včetně mimo jiné našich stránek na sociálních médiích), budou taková sdělení samozřejmě podléhat oznámení o ochraně osobních údajů na sociálních médiích, kde bude váš obsah zveřejněn. Společnost Otis za tyto platformy nenese odpovědnost.

Předává společnost Otis osobní údaje do dalších zemí?

Společnost Otis je globální společnost působící v mnoha různých zemích, a proto můžeme pro splnění výše uvedených účelů vaše údaje předávat mezi právnickými osobami i mezi zeměmi. Vaše osobní údaje budeme předávat v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Společnost Otis spoléhá na dostupné právní mechanismy umožňující zákonné přenášení osobních údajů mezi státy.

Jak využívá společnost Otis soubory cookie nebo jiné sledovací technologie?

Společnost Otis může na svých webech a ve svých aplikacích používat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a umožňují webovým stránkám rozpoznávat opakovaně přicházející uživatele, zpřístupnit jim weby a kompilovat souhrnná data pro účely vylepšování obsahu. Soubory cookie nepoškozují počítače ani soubory uživatelů. Pokud nechcete, aby tento web nebo jiné weby či aplikace společnosti Otis měly přístup k souborům cookie, musíte si upravit nastavení prohlížeče nebo systému ve svém elektronickém zařízení a soubory cookie zakázat nebo zakázat jejich používání úplně. Upozorňujeme, že tím můžete znesnadnit nebo zcela znemožnit využívání všech funkcí webů, počítačových a mobilních aplikací a platforem sociálních médií společnosti Otis.

Pokud se nacházíte na webu společnosti Otis, vezměte na vědomí, že společnost Otis monitoruje vzorce návštěvnosti uživatelů na svých webových stránkách na základě názvu domény uživatele, typu prohlížeče, data a času přístupu a zobrazených stránek. Tyto údaje shromažďujeme za účelem měření počtu návštěvníků našeho webu a zjišťování, které oblasti považují návštěvníci za užitečné. Společnost Otis tyto informace využívá při podpoře zážitků návštěvníků a lepší přípravě budoucího obsahu. Návštěvník webu může být požádán o poskytnutí osobních údajů. V takovém případě bude shromažďování osobních údajů ve vztahu k vám transparentní. Bude vám poskytnuta možnost takové osobní údaje neuvádět, vezměte však na vědomí, že svým rozhodnutím neuvádět určité údaje můžete omezit funkčnost webu nebo dokonce možnost plně využívat vše, co web nabízí. Váš poskytovatel mobilních služeb může také uplatňovat vlastní zásady ochrany osobních údajů na vaše používání jeho zařízení. Společnost Otis nenese odpovědnost a nemá kontrolu nad tím, jak mohou ostatní shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.

Co byste měli vědět o odkazech třetích stran, které se mohou objevit na tomto webu?

Společnost Otis někdy může poskytovat odkazy na weby, které nemá pod kontrolou, přičemž společnost Otis podnikne přiměřené úsilí, aby je v tomto smyslu náležitě identifikovala. Společnost Otis však weby třetích stran nekontroluje a nemůže nést odpovědnost za jejich obsah ani zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují.

Jak dlouho společnost Otis osobní údaje uchovává?

Společnost Otis uchová osobní údaje tak dlouho, jak je třeba pro splnění jejích smluvních a zákonných povinností. Pokud se na osobní údaje nevztahují smluvní či jiné povinnosti, bude společnost Otis uchovávat údaje tak dlouho, jak je požadováno pro původní účel, za nímž byly shromážděny. Veškeré osobní údaje shromážděné na internetu, které se týkají uživatele, který nenavštívil web, aplikaci či stránku společnosti Otis na sociálních médiích, budou z našich souborů vymazány v přiměřené lhůtě, pokud to nezakazují platné zákony nebo pokud tyto údaje nejsou vyžadovány ke splnění našich smluvních povinností.

Jaké možnosti máte ohledně svých osobních údajů?

Pokud je to možné, společnost Otis vám poskytne možnost rozhodnout o uvedení osobních údajů. Za určitých okolností vám tato možnost poskytnuta nebude, například pro účely IT zabezpečení, jako je kontrola přítomnosti virů a škodlivého softwaru u osob s přístupem do sítí společnosti Otis. Některé jurisdikce dávají osobám práva, mezi něž patří právo žádat o přístup k osobním údajům, o jejich opravu či aktualizaci. Společnost Otis na takové žádosti rychle odpoví a splní veškeré zákonné požadavky týkající se vašich osobních údajů. Společnost Otis vyvine přiměřené úsilí ohledně včasné aktualizace údajů, a pokud to bude vyžadováno zákonem, odstraní vaše osobní údaje ze svých souborů. V zájmu ochrany a bezpečnosti uživatelů podnikne společnost Otis před provedením jakékoli úpravy kroky k ověření totožnosti uživatele. Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, změnit je nebo je vymazat, případně máte-li dotazy či obavy, zašlete společnosti Otis e-mail na adresu privacy@otis.com. Některé z našich webů, aplikací a účtů na sociálních sítích vám umožňují provádět opravy přímo na webu bez nutnosti dále kontaktovat společnost Otis.

V určitých zemích, například v zemích Evropské unie, máte právo podat stížnost u svého státního orgánu pro ochranu osobních údajů, který může být také znám jako dozorový úřad.

Upozorňujeme, že ačkoli vám poskytujeme pomoc při ochraně vašich osobních údajů, je ochrana vašich hesel a dalších přístupových údajů před dalšími osobami plně ve vašich rukách.

 

INFORMACE PRO URČITÉ SKUPINY LIDÍ

 

Pro osoby žijící ve státě Connecticut a v ostatních státech Spojených států

Společnost Otis prostřednictvím svých webů a aplikací neshromažďuje čísla sociálního zabezpečení. Shromažďuje však čísla sociálního zabezpečení tam, kde to vyžaduje zákon, například pro daňové účely. Když společnost Otis shromažďuje a používá čísla sociálního zabezpečení, věnuje řádnou péči zajištění důvěrnosti, omezení shromažďování, zajištění přístupu podle principu potřebnosti a zavedení vhodných technických opatření a zajištění náležité likvidace.

Pro obyvatele státu Kalifornie

Podle zákona státu Kalifornie na ochranu osobních údajů spotřebitelů (California Consumer Privacy Act – CCPA) mají obyvatelé Kalifornie určitá práva týkající se jejich osobních údajů, jak je uvedeno v zákoníku státu Kalifornie v oddílech 1798.110., 1798.115 a 1798.125, přičemž mezi tato práva patří:

 • právo žádat o podrobnosti o osobních údajích, která má společnost Otis o vaší osobě, včetně toho, o jaké kategorie informací jde, pro jaké účely jsou využívány a s kým je sdílíme, a dále konkrétní informace o vaší osobě, pokud je máme;
 • právo požádat o vymazání údajů;
 • právo nařídit společnosti Otis, aby vaše údaje neprodávala (POZNÁMKA: Společnost Otis osobní údaje neprodává).

Poznámka: Práva uvedená v tomto oddíle našeho Oznámení společnosti Otis o ochraně osobních údajů se nevztahují na obyvatele Kalifornie, kteří žádají o zaměstnání u společnosti Otis nebo se společností Otis komunikují jako její zaměstnanci, případně na osoby, o nichž má společnost Otis informace na základě jejich vztahu s jejími zaměstnanci (jde např. o rodinné příslušníky, kteří dostávají zdravotní příspěvky, nebo o kontaktní osoby pro nouzové situace), dodavateli a žadateli o zaměstnání, nebo na osoby, jejichž údaje má společnost k dispozici, protože mají vztah k žadatelům o zaměstnání ve společnosti (např. referenční osoby), a na osoby, jejichž údaje má společnost k dispozici v důsledku interakcí mezi firmami (např. pracovníci obchodního zákazníka či prodejce).

Máte-li dotazy nebo obavy, nebo chcete uplatnit svá práva podle uvedeného ustanovení, kontaktujte společnost Otis na telefonním čísle 833-833-3001 nebo e-mailem na adresu privacy@otis.com.

Uveďte své jméno, způsob, jak vás má společnost Otis kontaktovat (například e-mailovou adresu) svůj vztah ke společnosti Otis (zákazník, prodejce, uživatel dopravních prostředků) a konkrétní opatření, které bychom měli provést. Pokusíme se ověřit vaši totožnost a zjistit, zda o vás máme nějaké osobní údaje. Na váš dotaz odpovíme do 30 dní. Někdy nebudeme moci vaší žádosti vyhovět, ale v takovém případě vám poskytneme odůvodnění.

Společnost Otis vaše osobní údaje neprodá, ale může je sdílet s třetími stranami, jak je uvedeno výše v oddíle těchto Zásad společnosti Otis týkajících se osobních údajů s názvem Sdílí společnost Otis vaše údaje s třetími stranami? Když údaje sdílíme s třetími stranami, stane se tak na základě podmínek, které omezují možnosti využití vašich osobních údajů ze strany prodejců.

Kromě toho dává kalifornský zákon o „vnesení světla“ obyvatelům Kalifornie právo si každý rok vyžádat a získat informace o tom, jak společnost Otis poskytovala jejich osobní údaje jiným společnostem pro účely jejich vlastního přímého marketingu. Upozorňujeme však, že společnost Otis nesdílí vaše osobní údaje s jinými podniky pro jejich využití v přímém marketingu.

Pro osoby žijící v zemích, které mají zavedeny zákony na ochranu osobních údajů (včetně EU)

Máte právo podat stížnost u svého státního orgánu pro ochranu osobních údajů, který může být také znám jako dohlížecí orgán. Navíc máte právo: (a) odvolat svůj souhlas; b) požádat o přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání; (c) požádat o omezení nebo vznést námitku proti zpracovávání určitých osobních údajů a d) požádat o přenositelnost dat (za určitých okolností). Společnost Otis nebude vaše údaje využívat v automatizovaném rozhodování nebo pro účely, které by vám nesdělila. Chcete-li kontaktovat společnost Otis ohledně těchto práv nebo ohledně konkrétních podrobností pro správce údajů, případně chcete-li kontaktovat místního správce údajů, zašlete e-mail na adresu privacy@otis.com a my váš dotaz předáme správné osobě.

Rodiče a zákonní zástupci

Přestože web společnosti OTIS není zaměřen na děti, dodržuje společnost OTIS veškeré platné zákony a požadavky, jako je například zákon o ochraně osobních údajů dětí na internetu ve Spojených státech a obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) v Evropské unii (nabylo-li účinnosti). Společnost OTIS vědomě neshromažďuje údaje od dětí mladších 13 let (s výjimkou rodinných příslušníků zaměstnanců společnosti nebo dalších příjemců jejích benefitů). Pokud společnost OTIS zjistí, že jí byly poskytnuty osobní údaje týkající se dítěte mladšího 13 let (nejde-li o rodinného příslušníka zaměstnance nebo o jiné příjemce benefitů společnosti, včetně držitelů stipendia společnosti Otis nebo jejích ocenění), vymaže tyto údaje ze svých systémů.

Jak může společnost Otis tyto zásady změnit?

V rámci rozšiřování a vylepšování tohoto webu může být nutné, aby společnost Otis tyto zásady aktualizovala. Tyto zásady mohou být čas od času pozměněny bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám, abyste v pravidelných intervalech kontrolovali, zda se tyto zásady nezměnily. Významné změny budou uvedeny na začátku těchto zásad. Upozorňujeme, že podle nového zákona státu Kalifornie na ochranu osobních údajů spotřebitelů jsme povinni toto Oznámení o ochraně osobních údajů každoročně přezkoumávat a aktualizovat.

Jak můžete kontaktovat společnost Otis?

Máte-li obecné dotazy ohledně postupů společnosti Otis v oblasti ochrany osobních údajů, napište nám e-mail na adresu privacy@otis.com . Případně nám můžete zavolat na telefonní číslo 833-833-3001.

Poslední aktualizace: 28. ledna 2020