Välj Land och språk

 

Otis Worldwide Corporation och företagets dotterbolag och samarbetspartner (tillsammans ”Otis”) värnar om din integritet. Vi använder tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar in uppgifter genom våra avtalsbundna relationer, genom korrespondens, genom din interaktion med våra webbplatser och via sociala medier, genom våra appar i vår interaktion med slutanvändare av våra produkter och alla dessa omfattas av Otis Elevator Companys globala sekretessmeddelande (”Otis sekretessmeddelande”), såvida inte annat uttryckligen anges och avtalas.

Personuppgifter om våra anställda och personer som söker jobb hos oss omfattas av sekretessmeddelandet för Otis-anställda och Otis sekretessmeddelande för jobbsökande.

I Otis globala sekretessmeddelande (”Otis sekretessmeddelande”) beskriver vi våra allmänna processer för att samla in och behandla personuppgifter. Otis uppfyller gällande dataskyddslagar och undviker att samla in eller använda personuppgifter på platser eller på ett sätt som är förbjudet enligt lokal lag. Genom att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter till oss samtycker du till villkoren i detta Sekretessmeddelande.

Vilka personuppgifter samlar Otis in?

Nedan räknar vi upp de typer av uppgifter som Otis samlar in. Otis sekretessmeddelande gäller för ett stort antal olika situationer. Därför kan det hända att vissa typer av information som räknas upp här inte avser dig eller din specifika situation. Kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Hur kan du kontakta Otis?” (i slutet av dokumentet) nedan om det är något du undrar.

 • Namn, inklusive förnamn, andranamn, efternamn och eventuella suffix (t.ex. Junior eller Senior) och titel (t.ex. Dr)
 • Grundläggande ID-information som födelsedatum, kön och/eller relation till Otis (t.ex. anställd, släkting till anställd, förmånstagare, kund, slutanvändare, leverantör)
 • Födelseland, medborgarskap (nuvarande och tidigare) och mantalsskrivning i enlighet med eller tillåtet enligt gällande lag
 • Föredragna språk och kommunikationssätt
 • Kontaktinformation på arbetsplatsen, inklusive telefonnummer, e-postadress, postadress och arbetsplats
 • Hemadress, privat e-postadress och hemtelefonnummer, inklusive privata mobilnummer
 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig (vilket kan inbegripa personuppgifter om tredje part som du lämnar till oss)
 • Var enheter finns, inklusive geodata, och andra säkerhets- och inloggningsuppgifter från din personliga datorenhet eller mobil för vissa typer av anställda, leverantörer inför tecknande av avtal samt kunder och slutanvändare efter samtycke
 • Information om Otis datorer, nätverk och kommunikation samt loggar som omfattar användning av företagets telefoner, datorer, elektroniska kommunikation (t.ex. e-post och elektroniska kalendrar)
 • Information om hur du eller ditt företag interagerar med Otis produkter och tjänster, inklusive personliga önskemål
 • Anställningsinformation inklusive yrkesroll, avdelning, yrkesuppdrag, kostnadsställe och namnet på din arbetsledare eller assistent
 • Arbetsgivarinformation inklusive företagets namn och säte, adress(er) samt jurisdiktion
 • Arbetslivserfarenhet, utbildning och tidigare anställningar, kompetensområden inklusive språkkunskaper, licenser, certifieringar, behörighet att utföra särskilda arbetsuppgifter, medlemskap i och deltagande i handels- eller branschorganisationer eller fackmedlemskap
 • Information om utbildning, utveckling och medarbetarsamtal
 • Arbetsuppgifter och arbetsprodukter som kan ha en koppling till dig, inklusive men inte begränsat till dokument och filer där du identifieras som författare och uppgifter som är tilldelade till dig eller ditt företag
 • Uppgifter om militärtjänstgöring där så krävs enligt gällande lag eller om du frivilligt lämnar informationen till oss
 • Information om miljö, hälsa och säkerhet (EH&S), inklusive uppgifter om arbetsplatsolyckor
 • Avtal, program och aktiviteter som du deltar i
 • Betalnings- och faktureringsrelaterad information, inklusive person- eller skattenummer och bankkontonummer
 • Information som samlas in genom frivilliga undersökningar eller kampanjer eller genom användning av produkter eller tjänster
 • Uppgifter om incidenter som inträffar på Otis anläggningar, i eller i närheten av ett av Otis fordon eller på en kundanläggning där hissen underhålls eller är tillverkad av Otis
 • Rese- och omkostnadsinformation relaterad till arbetsuppdrag, inklusive visuminformation, kostnadsrapporter för utlägg som Otis ska betala samt information hämtad genom granskningar som rör efterlevnad av resepolicyer eller uppfyllelse av leverantörsavtal
 • Information som samlas in som en del i ett uppdrag eller åtkomst till en viss kund eller Otis anläggningar, exempelvis tids- och närvarodata, information till namnskyltar, bilder, ljud, video, biometrisk information (t.ex. fingeravtryck, irisskanning eller röstigenkänning) eller geodata som används till en viss roll eller arbetsuppgift, men sådan insamling sker alltid öppet, transparent och i enlighet med gällande lag
 • Nödvändiga kontroller, exempelvis läkarundersökningar, drogtester (om tillåtet) och bakgrundskontroller, där så är nödvändigt eller tillåtet enligt gällande lag
 • Information som kan behövas för internationella handelsregler för efterlevnad för att du ska få
 • tillstånd att använda viss teknik, produkter eller enligt vad som krävs för ett visst uppdrag eller besök enligt gällande lag
 • Statligt utfärdade ID-nummer (hela eller trunkerade), exempelvis skattekontonummer, Otis IDnummer, person-/försäkringsnummer, körkort utfärdade av myndigheter, visum, pass eller andra dokumentnummer
 • Kvalifikationer som ger dig rätt att verka som leverantör, inklusive bekräftelse av intressekonflikter som kan involvera referenser från tredje part
 • Information om besökare, inklusive tid, datum och plats för besöket, information om bil i parkeringssyfte och information som krävs för att hantera besöksloggar och söka efter spärrade personer
 • Listor med gåvor som du har gett eller tagit emot (med nominellt eller faktiskt värde)
 • Platsinformation om vissa platser som tillhandahåller platsbaserade tjänster, till exempel kartor, åtkomst till skrivare baserat på plats eller tillgång till närmare konferensrum, men sådan insamling är alltid öppen och transparent
 • Information gällande ditt deltagande i konferenser eller möten, inklusive men inte begränsat till hotellbokningsinformation, flyginformation inklusive flygplats, flightnummer och avgångs- och ankomsttider, önskemål om kost eller specialkost samt ressällskap
 • Information som lämnas ut för att underlätta en tjänst eller be om hjälp, till exempel i samband med att du fastnar i en hiss eller ringer till ett Otis-kontor eller OtisLine™-callcentret
 • Information som behövs för att behandla ett anspråk eller förse dig med önskade förmåner eller tjänster, vilken kan inbegripa hälsoinformation, statliga ID-nummer, platsinformation eller andra uppgifter som behövs för att Otis ska kunna behandla anspråket på rätt sätt
 • All information som du väljer att inkludera i dokument som ingår i rättstvister som berör Otis.

Hur kan OTIS använda de personuppgifter som samlas in?

Otis använder endast dina personuppgifter för berättigade affärsändamål, för att uppfylla juridiska åtaganden eller för att uppfylla våra avtalade åtaganden enligt beskrivningen i Otis globala sekretessmeddelande. Otis sekretessmeddelande gäller för ett stort antal olika situationer. Därför kan det hända att vissa av de användningar som räknas upp här inte avser dig eller din specifika situation. Kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontakta Otis” nedan om det är något du undrar. Otis kan använda dina uppgifter för att

 • bedriva den ordinarie affärsverksamheten, inklusive för att hantera våra avtalsenliga åtaganden och åtaganden gentemot lagstiftande organ och myndigheter, för att hantera leverantörer, för att interagera med kunder och för att ta fram nya produkter och tjänster
 • tillhandahålla den information, artikel eller tjänst som du har bett om, vilket kan inbegripa användning av geodata till vissa appar eller program för att underlätta tjänster som att ge åtkomst till en byggnad eller hiss eller aktivera integrerade funktioner i våra hisstjänster
 • förse dig med anpassade tjänster och innehåll utifrån dina specifika behov och intressen
 • hantera våra lokala och centraliserade driftsdatabaser, inklusive men inte begränsat till våra affärssystem (ERP), vår kunddatabas och callcenterdatabas OtisLine™
 • utvärdera effekten av våra marknadsföringskampanjer och kampanjer i sociala medier, hur användbara våra produkter och tjänster är (inklusive appar) genom att spåra prestanda, bedöma engagemanget och genomföra affärsanalyser
 • ta fram nya erbjudanden, höja kvaliteten på våra produkter, förbättra den personliga användarupplevelsen och ta fram bättre produkter och innehåll för framtiden baserat på våra användares samlade intressen
 • hantera fakturor och betalningar för både kundfordringar och kundbetalningar
 • hantera situationer som omfattar en hälso- eller säkerhetsrisk, både i nödsituationer och vid genomförande av säkerhetsprojekt
 • ta fram program och tjänster inom hälsa och säkerhet, inklusive drogtester (vilket kan inbegripa hälsokontroller på anläggningar, årliga hälsokontroller i enlighet med gällande lag i vissa områden samt drogtester där så är tillåtet och anses lämpligt eller nödvändigt)
 • hantera den fysiska säkerheten, bland annat upprätta åtkomstkontroller och katastrofberedskap
 • hantera, underhålla och skydda IT-system, exempelvis datornätverk, e-post, internetanslutningar och åtkomst till produktrelaterade system, bland annat genom att
  • kontrollera din identitet i samband med åtkomstkontroll och säkerhet för datorer och andra system
  • ge dig åtkomst till internet, intranät, e-post, sociala medier och andra elektroniska system
  • söka efter och analysera virus, intrång och insiderhot
  • sammanställa och analysera loggar för att upprätthålla säkerheten och bistå supportavdelningen
  • erbjuda support och utföra systemunderhåll
  • säkerhetskopiera och återställa data och tillhandahålla katastrofåterställningstjänster
 • ta fram och rapporter och statistiska analyser, bland annat för att räkna företagets anställda globalt, demografi och relaterad kostnadsinformation
 • övervaka plats- och tidsspårning och annan telematik i vissa tillgångar och för vissa appar för hantering av tillhandahållna tjänster, säkerhet, anställdas effektivitet och ökad smidighet
 • säkerställa och bekräfta efterlevnad av import- och exportkontroller samt andra kontroller i samband med internationell handel, bland annat hantera registreringar och tillstånd, ge åtkomst till exportskyddad teknik och/eller exportskyddade varor för länder eller parter ålagda med sanktioner eller restriktioner
 • bemöta frågor, funderingar och klagomål beträffande etiska frågor
 • utföra granskningar inför revision och efterlevnadskrav och interna utredningar (inklusive sådana som genomförs till följd av inkomna anklagelser) för att säkerställa och bekräfta efterlevnad av gällande policyer, regelverk och lagar, etiska regler och handelsförordningar och rapportera resultat och slutsatser till Otis styrelse och ledning och i tillämpliga eller nödvändiga fall även till myndigheter
 • utvärdera och rapportera intressekonflikter (bland annat registrera företagsgåvor)
 • hantera frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (EH&S), bland annat skadeståndsanspråk rörande person- och sakskador samt införandet av kontrollmekanismer och korrigerande åtgärder
 • väcka, bemöta och förhandla om anspråk, bland annat i samband med rättstvister, skiljedomsförfaranden eller processer kopplade till administration eller regelverk, exempelvis aktiviteter före tvister som medling, insamling och eftersökning av bevis
 • skydda immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till patentansökningar
 • göra prognoser för och planera vår affärsverksamhet
 • planera för, bedöma eller genomföra sammanslagningar, förvärv och avyttringar (inklusive due diligence- och samordningsaktiviteter)
 • bistå försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av vårt företag eller våra tillgångar (inklusive vid konkurs)
 • underlätta hanteringen av investerare och aktiviteter knutna till investerartjänster
 • dokumentera deltagande i handelsorganisationer och branschföreningar
 • administrera marknadsförings- och säljkampanjer och kundundersökningar
 • hantera relationer med samriskföretag, distributionskanaler och säljare
 • enligt vad som i övrigt rimligen kan antas omfattas av eller tillåtas enligt gällande lagar och bestämmelser.

Otis kan överföra dina uppgifter till tredje part som hjälper Otis med att bedriva företagets verksamhet enligt beskrivningen häri. Otis kommer dock aldrig att sälja dina uppgifter.

Använder Otis dina personuppgifter för att kontakta dig?

Ja. Förutom att kontakta dig enligt beskrivningen ovan kan Otis kommunicera med dig beträffande nya eller ändrade produkter och tjänster som erbjuds av Otis, eller om andra specialerbjudanden och innehåll. Otis kan använda uppgifterna för att informera dig om eventuella säkerhetsrisker. Otis säkerställer naturligtvis att all marknadsföringskommunikation innehåller ett enkelt sätt för dig att avanmäla dig eller säga upp din prenumeration.

Delar Otis dina uppgifter med tredje part?

Delar Otis dina uppgifter med tredje part? Otis säljer inte dina personuppgifter. Otis kan sprida dina personuppgifter utanför Otis-koncernen i följande fall:

 • Till tjänsteleverantörer som Otis har anlitat för att utföra tjänster på uppdrag av oss eller på uppdrag av våra fastighetskunder i enlighet med ett avtal som begränsar ytterligare spridning av dina uppgifter med undantag för att utföra de tjänster som ingår i avtalet med oss eller för vad som krävs för att uppfylla gällande regelverk, till exempel molntjänstleverantörer, system- och programleverantörer eller affärskonsulter.
 • För att uppfylla juridiska förpliktelser, till exempel bemöta legitima juridiska krav från brottsbekämpande myndigheter eller lagstiftare.
 • För att undersöka misstänkt eller faktisk oetisk eller olaglig verksamhet.
 • För att förebygga fysisk skada eller ekonomisk förlust.
 • För att understödja försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av vårt företag eller våra tillgångar (inklusive vid konkurs). För att säkerställa åtkomsträttigheter till Otis eller kunders anläggningar för personal hos våra leverantörer eller underleverantörer.

När det gäller personer som interagerar med Otis på webbplatser för sociala medier kan Otis sprida dina personuppgifter till kontakter som är associerade med dina och Otis konton i sociala medier, till andra webbplatsanvändare och till leverantören av ditt konto i sociala medier i samband med att du delar innehåll relaterat till Otis, inklusive i samband med utlottningar eller tävlingar som du deltar i på vår webbplats. Om du väljer att publicera information på meddelandetavlor, i chattar, på profilsidor, i bloggar eller andra tjänster där du kan publicera information och material (inklusive men inte begränsat till våra sidor i sociala medier) omfattas sådan kommunikation naturligtvis av integritetsmeddelandet på de plattformar för sociala medier där innehållet publiceras. Otis ansvarar inte för dessa plattformar.

Överför Otis personuppgifter till andra länder?

Eftersom Otis är ett globalt företag som är representerat i många olika länder kan vi överföra dina uppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för att uppfylla ändamålen som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Otis förlitar sig på tillgängliga juridiska mekanismer för att utföra laglig överföring av personuppgifter över landsgränser.

Hur använder Otis cookies eller andra spårningstekniker?

Otis kan använda cookies på sina webbplatser och i sina appar och program. Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på användarens dator så att webbplatser känner igen återkommande användare, för att underlätta användarens åtkomst till webbplatser och för att ge webbplatser tillåtelse att sammanställa data i syfte att förbättra innehållet. Cookies orsakar inte någon skada på användarens dator eller filer. Om du inte vill att cookies ska vara tillgängliga för denna eller någon annan av Otis webbplatser, appar eller program ändrar du inställningarna i din webbläsare eller systeminställningarna för din elektroniska enhet för att avvisa eller inaktivera användningen av cookies. Observera att du därigenom att kan begränsa eller helt blockera dina möjligheter att använda alla funktioner på Otis webbplatser, i datorprogram eller mobilappar samt plattformar för sociala medier.

När du besöker någon av Otis webbplatser bör du också vara medveten om att Otis övervakar mönster för användartrafik utifrån användares domännamn, typ av webbläsare, datum och tid för besöket och visade sidor. Den här informationen samlas in för att registrera antalet besökare på vår webbplats och för att ta reda på vilka delar av webbplatsen som besökarna tycker är användbara. Otis använder informationen för att förbättra besökarens upplevelse och bättre förbereda innehåll i framtiden. Besökare på vår webbplats kan bli ombedda att lämna ut personuppgifter. Om personuppgifter samlas in gör vi dig först medveten om det. Du får möjlighet att tacka nej till att dela sådana personuppgifter, men du bör vara medveten om att beslutet att inte lämna ut vissa uppgifter kan minska funktionaliteten eller till och med begränsa din förmåga att fullt ut ta del av webbplatsens erbjudanden. Din mobiloperatör kan ha en egen integritetspolicy som reglerar din användning av deras enhet. Otis ansvarar inte för och kontrollerar inte hur andra samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vad bör du känna till om länkar från tredje part som kan visas på den här webbplatsen?

I vissa fall tillhandahåller Otis länkar till webbplatser som inte kontrolleras av Otis, och Otis gör rimliga ansträngningar för att identifiera dessa. Otis kontrollerar dock inte sådana webbplatser från tredje part och kan heller inte hållas ansvarigt för innehållet eller de sekretessprocedurer som tillämpas på dem.

Hur länge behåller Otis dina personuppgifter?

Otis lagrar personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla avtalade och lagstadgade åtaganden. Om personuppgiften inte omfattas av avtalade eller lagstadgade åtaganden lagrar Otis informationen så länge som krävs för det ändamål som vi ursprungligen samlade in dem för. Personuppgifter som samlas in online och som rör en användare som inte har besökt eller använt någon av Otis webbplatser, appar eller mediewebbplatser raderas från våra system inom rimlig tid, såvida detta inte är i strid med lagen eller krävs för att uppfylla våra avtalade åtaganden.

Vilka valmöjligheter har du beträffande dina personuppgifter?

Där så är möjligt ger Otis dig möjlighet att bestämma om du vill lämna ut personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du kanske inte välja, till exempel om de krävs för att upprätthålla ITsäkerheten i samband med sökning efter virus eller skadlig kod bland personer med åtkomst till Otis nätverk. I vissa områden har individer rättigheter, bland annat rätt att begära åtkomst, ändringar och uppdateringar i sina personuppgifter. Otis besvarar sådana förfrågningar så snart som möjligt och uppfyller gällande regelverk beträffande dina personuppgifter. Otis gör rimliga ansträngningar för att snarast uppdatera uppgifterna, och där lagen så kräver radera dina personuppgifter från Otis system. För att värna om användarens integritet och säkerhet vidtar Otis åtgärder för att verifiera användarens identitet innan begärda ändringar utförs. Om du vill få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter, ställa frågor eller lämna in ett klagomål, skicka ett meddelande till Otis på privacy@otis.com. På/I vissa av våra webbplatser, appar och konton i sociala medier kan du göra ändringar direkt på webbplatsen utan att kontakta Otis.

I vissa länder, exempelvis i Europeiska unionen, har du rätt att skicka in ett klagomål till din nationella eller lokala dataskyddsmyndighet, vilket också är en tillsynsmyndighet.

Obs! Vi hjälper dig att skydda dina personuppgifter, men du ansvarar för att skydda dina lösenord och andra inloggningsuppgifter från andra.

INFORMATION FÖR SPECIFIKA GRUPPER

För personer i Connecticut och övriga USA

Otis samlar inte in Social Security Numbers via våra webbplatser, appar eller program. Otis samlar dock in Social Security Numbers där det är ett lagstadgat krav, exempelvis av skatteskäl. När Otis samlar in och/eller använder Social Security Numbers vidtar Otis lämpliga åtgärder för att skydda konfidentialiteten, begränsa användning, säkerställa åtkomst på behovsbasis, införa lämpliga tekniska skyddsåtgärder och tillse att uppgifterna raderas på rätt sätt.

För personer bosatta i Kalifornien i USA

I enlighet med California Consumer Privacy Act (CCPA) har personer bosatta i Kalifornien vissa rättigheter beträffande sina personuppgifter, vilka räknas upp i avsnitt 1798.110, 1798.115 och 1798.125 av California Code, bland annat rätten att

 • begära ut information om vilka personuppgifter Otis har om dig, inklusive informationskategorier, för vilka ändamål vi använder dem, med vilka vi delar dem och eventuell specifik information om dig som person
 • begära att dina uppgifter ska raderas samt
 • begära att Otis inte säljer dina uppgifter (OBS! Otis säljer inte personuppgifter).

Obs! Rättigheterna i det här avsnittet av Otis sekretessmeddelande gäller inte personer bosatta i Kalifornien som söker jobb hos eller interagerar med Otis i egenskap av anställda, eller personer för vilka Otis lagrar uppgifter på grund av en relation med våra anställda (till exempel familjemedlemmar som tar del av sjukvårdsförmåner eller står angivna som närmast anhörig), underleverantörer, jobbsökande eller personer för vilka vi lagrar uppgifter på grund av en relation till våra jobbsökande (till exempel referenser) och personer för vilka vi lagrar uppgifter till följd av affärsmässiga interaktioner (till exempel personal hos en företagskund eller leverantör).

 

Om du har frågor eller funderingar eller vill utöva dina rättigheter enligt lagen ovan ska du kontakta Otis genom att antingen ringa 833-833-3001 eller skicka till meddelande till privacy@otis.com.

Uppge namn, hur du vill att Otis kontaktar dig (till exempel en e-postadress), din relation till Otis (kund, leverantör, hissanvändare) och ange exakt vilken åtgärd du vill att vi vidtar. Vi försöker sedan verifiera din identitet och fastställa om och i så fall vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Vi besvarar din förfrågan inom 30 dagar. I vissa fall har vi inte möjlighet att uppfylla din begäran, men i så fall förklarar vi varför.

Otis säljer inte dina personuppgifter, men vi kan dela dem med tredje parter i enlighet med beskrivningen ovan i avsnittet av Otis sekretessmeddelande med rubriken Delar Otis dina uppgifter med tredje part? När vi delar dina uppgifter med tredje part sker det i enlighet med villkor som begränsar vad våra leverantörer får göra med dina personuppgifter.

I enlighet med Kaliforniens sekretesslag ”Shine the Light Law” kan boende i Kalifornien också varje år begära ut information om hur Otis delar deras personuppgifter med andra företag i eget direktmarknadsföringssyfte. Observera dock att Otis inte delar dina personuppgifter med andra företag i eget direktmarknadsföringssyfte.

För personer i länder med dataskyddslagar (bland annat EU)

Du har rätt att skicka in ett klagomål till din nationella eller lokala dataskyddsmyndighet, som också utgör tillsynsmyndighet. Du har också rätt att (a) dra tillbaka ditt samtycke, (b) begära åtkomst till, korrigering eller borttagning av dina personuppgifter, (c) begära begränsningar för eller invända mot behandlingen av vissa personuppgifter, och (d) efterfråga dataportabilitet under vissa omständigheter. Otis använder inte dina uppgifter i automatiserade beslutsprocesser eller för ändamål som du inte upplyses om. Om du vill kontakta Otis om dessa rättigheter eller lämna specifik information till registeransvarig eller kontakta ditt lokala dataskyddsombud, mejla till privacy@otis.com, så vidarebefordrar vi din förfrågan till rätt person.

För föräldrar och målsmän

Otis webbplats riktar sig visserligen inte direkt till barn, men Otis förbinder sig ändå att följa alla gällande lagar och krav, till exempel Children’s Online Privacy Protection Act i USA och EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) i Europeiska unionen (när dessa gäller). Otis samlar inte medvetet in uppgifter om barn under 13 år (med undantag av närstående till anställda eller andra förmånstagare). Om Otis får kännedom om att personuppgifter om ett barn under 13 år (med undantag av närstående till anställda eller andra förmånstagare, inklusive Otis-stipendiater eller vinnare av utmärkelser) har lämnats ut raderar Otis informationen från våra system.

Hur kan Otis komma att ändra policyn?

I takt med att Otis utökar och förbättrar webbplatsen kan vi vara tvungna att uppdatera policyn. Policyn kan komma att ändras från tid till annan utan föregående meddelande. Vi uppmanar dig att läsa policyn regelbundet för att se om några ändringar tillkommer. Betydande ändringar anges i början av policyn. Observera att vi enligt Kaliforniens nya CCPA-lag är ålagda att se över och uppdatera Sekretessmeddelandet varje år.

Hur kan du kontakta Otis?

Om du har frågor som rör Otis integritetsskydd rent allmänt, skicka ett meddelande till oss på privacy@otis.com. Du kan också ringa oss på +1-833-833-3001.

blue background with lines

Otis globala sekretessmeddelande