Rapporteringskanaler

Rapportera ett problem

Alla anställda ska känna sig bekväma med att ställa frågor och rapportera faktiska eller misstänkta överträdelser eller oegentligheter.

Bakom företagets engagemang för Otis Absolutes – säkerhet, etik och kvalitet är Otis anställdas grundläggande åtagande att alltid göra det rätta och veta när de ska ställa frågor eller skapa medvetenhet. Om en medarbetare inte är säker på ett lämpligt tillvägagångssätt finns det resurser för att hjälpa till. Rapportera ett problem direkt till en arbetsledare, en chef, en etik & compliance officer, eller till en medlem av juridiska avdelningen eller personalavdelningen. Dessutom finns anonyma rapporteringskanaler tillgängliga.

Policy för icke-vedergällning

Otis förbjuder repressalier mot alla som i god tro rapporterar eller deltar i utredningen av en faktisk eller misstänkt överträdelse av Otis Absolutes, företagets policyer eller förfaranden, eller lagar eller förordningar.

Vår etiska kultur är beroende av att de anställda gör rätt, säger ifrån och säger något om de ser något. Otis ser till att de som tar upp problem eller rapporterar oegentligheter kan göra det utan rädsla för repressalier. Otis kommer att undersöka alla anklagelser om vedergällning. Anställda som befunnits ha ägnat sig åt vedergällning kommer att bli föremål för undersökande disciplin ärende, det kan till och med leda till uppsägning.

 Skapa rapport  

När du skall skicka rapport

Mistänkta brott mot lagen, policy eller Otis Absolutes måste rapporteras. Du kan hitta Otis Absolutes här

Vi har en noll tolerans policy mot.

Så här gör du en anmälan

Otis har direkta och anonyma rapporteringskanaler, mer information här.
Rapporter kan också göras genom lokala och regionala etik- och efterlevnadsansvariga runt om i världen.

Lämna in anonymt

Anonyma rapporteringskanaler finns
Webline- online-verktyg för inlämning.
Hotline 833.833.3001 - 24/7 telefontjänst med översättare tillgängliga.
Mobileline- ett mobilt verktyg.

  

 

The reporting channels available to you

Via telefon
833.833.3001

020-799-111
Etik & Efterlevnad Anonym Hotline
Drift av hotline sker av en extern leverantör utanför Otis. Du kan ringa det avgiftsfria numret inifrån USA, Kanada och Puerto Rico. När du ringer från länder utanför USA måste du först ringa upp den relevanta AT&T Direct-åtkomstkoden som finns här. Lyssna efter en uppmaning och slå sedan det avgiftsfria numret. Tolkar kommer att tillhandahållas vid behov.
Elektroniskt
Webbaserad anonym elektronisk skickarwebblinje
Du kan skicka in din oros anmälan elektroniskt utan att avslöja ditt namn. Med anonymiserat elektronisk inlämningskod skapar du en åtkomstkod för att komma tillbaka för ett svar
Via e-post
Du kan skicka in ditt problem genom att skicka ett e-postmeddelande till: 
ethics@otis.com

Investigation process

Insamling av fakta

En grundlig och snabb utredning utförs av oberoende och kvalificerad personal för alla specifika och trovärdiga anklagelser om brott mot lag, policy eller The Otis Absolutes.

En disciplin- och preventionskommitté granskar verifierade anklagelser för att införa disciplinära åtgärder och andra korrigerande åtgärder

Korrigerande åtgärder och kommunikation av resultat

Korrigerande åtgärder och disciplinära åtgärder genomförs vid behov. Resultaten kommuniceras till berörda parter

Lärdomar delas i hela företaget när så är lämpligt och införlivas i riskbedömningar. I förekommande fall kommer luckor i policyn eller kontrollen att åtgärdas och täppas till.

Vanliga frågor och svar

Finns det någon jag kan rapportera min oro till?

Frågor kan tas upp till en handledare, en medlem av juridiska eller personalavdelningen, till någon chef, eller till en etik & efterlevnads chef. Otis har många etik - och efterlevnads-tjänstemän tillgängliga för att svara på dina frågor eller för att nå ut till om du har något att rapportera. Kom ihåg att vi alla spelar en roll för att skydda vårt företags etiska kultur och rykte genom att rapportera misstänkta eller potentiella oegentligheter och situationer.

Vad händer om jag vill vara anonym?

I allmänhet är det bästa sättet att kommunicera med ledningen eller Ethics & Compliance Office genom direktkontakt. Det är dock förståeligt att det kan finnas ett tillfälle då du vill diskutera viktiga frågor men kanske inte vill dela med dig av ditt namn eller din identitet. För att förbli anonym kan du rapportera din oro via:

Mobileline
Hotline för etik och efterlevnad

Hanteras av en extern leverantör utanför Otis.

Webline
Anonym elektronisk inlämning

Du kan lämna in din fråga elektroniskt utan att avslöja ditt namn. Med elektroniska inlämningar skapar du en åtkomstkod för att kontrollera om du har fått ett svar

e-post
Email Submittal

Du kan skicka ditt ärende genom att skicka ett e-postmeddelande till: ethics@otis.com

Vad är Otis policy när det gäller repressalier?

På Otis tolererar vi inte repressalier, och vår policy för icke-vedergällning förstärker vårt mångåriga engagemang för en arbetsmiljö som bygger på respekt och en som är fri från rädsla, mobbning, vedergällning eller andra negativa konsekvenser. Vår företagspolicy förbjuder repressalier mot alla som i god tro rapporterar eller deltar i utredningen av en faktisk eller misstänkt överträdelse av våra Otis Absolutes, företagets policyer eller lagar och förordningar. Oros anmälan kan tas upp via flera rapporteringskanaler till ledning, personalavdelningen, juridiska avdelningen, etik & regelefterlevnad, direkt eller anonymt. Otis kommer att kraftfullt att undersöka alla anklagelser om vedergällning, vare sig öppet eller subtilt, och kommer att vidta åtgärder.

Hur bevaras konfidentialiteten om jag gör en anmälan genom ett skriftligt meddelande?

Otis respekterar sekretessen för den personliga information som du kan tillhandahålla under inlämnande av detta formulär. Om inte lokal lagstiftning kräver att du identifierar dig själv, är all personlig information du lämnar helt frivillig. Om du måste identifiera dig, den enda information som du kommer att behöva ange är ditt namn. Beroende på vilken typ av din oro eller förfrågan, kan vi också begära ytterligare personlig information kommer det att vara ditt val om att tillhandahålla sådan ytterligare information. Men förstå att det kan försämra vår förmåga att svara på din oro.

Den personliga information som du lämnar kommer endast att användas: (1) för att lösa din förfrågan; 2) för statistiska ändamål och rapportering efter det att alla identifierande uppgifter har avlägsnats och i aggregerad form. 3. Vid försäljning eller överlåtelse av vissa eller alla Otis tillgångar, till övergången till en ny ägare. och (4) som kan krävas enligt lag. Du kan begära en möjlighet att granska anställdas personuppgifter som finns i detta system för att korrigera, ändra eller radera information som visar sig vara felaktig eller ofullständig, så länge som den inte är förbjuden enligt tillämplig lag. Personlig information kan användas och delas mellan Otis-enheter, dotterbolag och dotterbolag, tillämpliga statliga organisationer och myndigheter och tjänsteleverantörer enligt lagar, förordningar eller domstolsbeslut. Otis erhåller avtalsenliga försäkringar från sina tjänsteleverantörer om att de kommer att skydda anställdas personuppgifter i enlighet med detta meddelande. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter.

Vem kontaktar jag om rapporteringskanaler?

Frågor om rapporteringskanaler kan riktas till din etik & compliance officer.
Allmänna frågor eller frågor om denna webbplats kan skickas till ethics@otis.com.

EU Whistleblowing Directive Hotline för människohandel Försvarsdepartementet bedrägeri, avfall, missbruk Försvarsdepartementet: Whistleblower
Link to Directive Länk till webbplats

Länk till webbplats

Länk till Affisch


Länk till webbplats

Länk till Affisch