Hukuk

UTC Ombudsman Program

Davranış Kurallarının bir ihlâline tanıklık eden ya da bundan kuşkulanan çalışanlar ve (tedarikçiler de dâhil) üçüncü şahıslar, UTC'nin Ombudsman Programı kanalıyla ve tam bir gizlilik içerisinde sorular sorabilir ya da kaygılarını ifade edebilirler. UTC Ombudsman Programı hakkında ek bilgiler için tıklayın.

İş eğitimi

UTC, tedarik zincirlerinde insan kaçakçılığı ve kölelik suçları riskinin tespit edilmesi, tanımlanması ve azaltılması konusunda şirket yöneticileri ve çalışanlarına gereken eğitimi vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Tedarik zinciri yönetimi konusunda doğrudan görevi ve sorumluluğu bulunan çalışanlara, o görevlerindeki ikinci yıllarında bu eğitim verilir.

Supply Chain Expectations

Sorumluluğunu bilen bir tarzda üstün ürünler üretebilmek ve sunabilmek için, iş uygulamaları, çevresel sorumluluk ve operasyonel mükemmellik konularında öngördüğümüz yüksek standartları karşılayan tedarikçilere ihtiyacımız vardır. Bundan dolayı, tedarikçilerimiz devletin hazırladığı yasak kişiler listelerine bakarak doğrulama yapmak da dâhil olmak üzere sağlam seçim proseslerine ve kriterlerine tâbi tutulmaktadırlar.

UTC'nin standart sözleşme koşulları ve satınalma koşulları, tedarikçilerin tüm cari kanunlara ve mevzuata uymalarını zorunlu tutmaktadırlar. Ek olarak, standart sözleşme koşullarımız, tedarikçilerimizin, en azından Tedarikçi Davranış Kurallarında öngörülen prensiplere uyumlu olmalarını, iş davranış ve etik ilkelerimize uymalarını ve bunları benimsemelerini gerektirmektedirler .

Tedarikçi Davranış Kuralları, UTC'nin tedarikçilerimizden beklentilerini dile getirmekte ve kendi yöneticilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız ve temsilcilerimiz için öngördüğümüz ve benimsediğimiz beklentilere uygundurlar. Diğer koşulların yanı sıra, Tedarikçi Davranış Kuralları , tedarikçilerimizin UTC işiyle bağlantılı olsun ya da olmasın işlerinin ifasında ve yürütülmesinde çocuk işçilerin çalıştırılmamasını temin etmelerini de gerektirmektedirler. Bu Davranış Kuralları, tedarikçilerden, insan kaçakçılığını yasaklayan kanunlara ve mevzuata da tam ve kesin olarak uymalarını istemektedir. Bu hüküm, borçlarını ödemek için adam çalıştırmanın veya ödünç işçiliğin, isteği dışında mahkum işçi çalıştırmanın, köleliğin veya insan kaçakçılığının yasaklanmasını da içermektedir. Ek olarak, Tedarikçi Davranış Kurallarında, tedarikçilerimizin UTC'nin ve/veya onun temsilcilerinin tedarikçi tesislerinin yerinde incelenmesi ve denetlenmesi de dâhil olmak üzere gerek Tedarikçilerin gerekse Tedarikçilerin iş ortaklarının UTC için üstlendikleri işlerini yaparken Tedarikçi Davranış Kurallarında öngörülen beklentilere uyup uymadıklarını incelemelerine ve denetlemelerine müsaade edecekleri de öngörülmektedir. Tedarikçi Davranış Kuralları burada

bulunmaktadır. Ayrıca, UTC'nin standart sözleşme koşulları, tedarikçilerin (a) Tedarikçi Davranış Kurallarında atıf yapılan ilgili cari kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyumu sağlayan; (b) etik iş uygulamaları konusunda bilinci ve bağlılığı artıran ve teşvik eden; (c) ihlâllerin zamanında tespit edilmesini, soruşturulmasını, ifşa edilmesini ve gereken düzeltici tedbir ve eylemlerin uygulanmasını kolaylaştıran ve (d) Tedarikçi Davranış Kurallarında belirtilen beklentiler de dâhil uyum koşulları hakkında çalışanlara eğitim veren yönetim sistemleri, araçları ve süreçlerine sahip olmalarını ve bunları kullanmalarını da gerektirmektedir.

Bir tedarikçinin UTC ile yaptığı sözleşme kapsamındaki işlerini ifa ederken temel çalışma koşullarına ve insan haklarına ilişkin cari kanunlarda esaslı bir ihlâlde bulunması halinde, UTC, o tedarikçinin sözleşmesini temerrüt sebebiyle feshetme hakkına sahip olacaktır.

Otis Limited
Robert Sadler
Director
31st May 2017