Leadership Board pattern

İş Başvurusu Sahibi Gizlilik Bildirimi

 

Ülke ve Dil Seçin

 

ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN
KVKK AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri ile fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen, ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde işverene verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan aday sorumludur.

Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi yasal düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülükleri ve bilgilerin yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacı ile kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verileri Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde resmi makamlar ve 3. kişiler ile paylaşılabilmekte veya “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılan şekillerde işlenebilmektedir. Kayıt sağlamış olduğunuz çalışan adayı programımız kapsamında özgeçmişleriniz şirketimizin aşağıda yazılı ülkelerdeki OTIS markasını temsil eden tüm doğrudan ve/veya dolaylı OTIS şirketleri tarafından görüntülenebilecek ve buralardaki iş fırsatlarına ilişkin sizlerle iletişime geçilebilecektir.

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, Hindistan, Almanya, Japonya, Brezilya, Hong Kong, Kore Cumhuriyeti, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Türkiye, İsviçre, Meksika, Çekya, Singapur, Portekiz, Tayvan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Polonya, Suudi Arabistan, Kolombiya, Hollanda, Güney Afrika, Kuveyt, Tayland, Ukrayna, Endonezya, Yunanistan, Belçika, Mısır, Danimarka, Fas, Şili, Norveç, Finlandiya, Macaristan, Lüksemburg, İsveç, Uruguay, Vietnam, Arjantin, Slovakya, Romanya, Makao, Hırvatistan, Bahreyn, Yeni Zelanda, Katar, Estonya, Kazakistan, Panama, Guatemala, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya, Bulgaristan, Kenya, Andorra, El Salvador, Brunei, Bosna Hersek, Sırbistan, Papua Yeni Gine, Honduras, Kamboçya, Kosta Rika, Cebelitarık, Fiji, Malawi, Mozambik, Bangladeş, Botsvana.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel sağlık verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sa3hip bulunmaktasınız.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu işbu dokümanın Ek-1’inde yer alan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize e-mail ( bilgi@otis.com ) veya Balabandere Cad. No: 3 İstinye İstanbul Türkiye adresine posta teslim etmeniz gerekmektedir.

Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından; Şirketimizin insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, işbu Politikada belirtilen amaçların yanında; çalışan adaylarının kişisel verileri ayrıca aşağıda da sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek.
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak.
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek.
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu.
 • Başvurular için açılmış özel dijital platformlar.
 • Ulaştırdıkları özgeçmişler.
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri.
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında.
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar.
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Veri Sahibinin Açık Rıza Beyanı

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin BUGA OTIS ASANSÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. BUGA OTIS ASANSÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş’ye tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin BUGA OTIS ASANSÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ve gerekse de yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, istihbarat amacıyla önceki işverenler, BUGA OTIS ASANSÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş’nin iş sözleşmesinin yapılması ve yerine getirilebilmesi için aldığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle ayrıca kuruluşun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili merciler ve ilgili yasalar kapsamında kurulan Vakıf, Sandık vb. ile paylaşılmasına, OTIS markasını temsil eden tüm doğrudan ve/veya dolaylı OTIS şirketleri ile paylaşılmasına, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.