blue background with lines

Otis global personvernerklæring

 

Velg Land og språk

 

Otis Worldwide Corporation og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet «Otis») respekterer personvernet ditt. Vi bruker tekniske, administrative og fysiske tiltak for å sikre personopplysninger som blir overlatt til oss.

Vi samler inn opplysninger gjennom kontraktsforhold, kommunikasjon, bruken din av nettstedene våre, sosiale medier, applikasjonene våre og gjennom samhandlingen vår med sluttbrukere av produktene våre. All denne innsamlingen reguleres av denne globale personvernerklæringen for Otis Elevator («Otis' personvernerklæring»), med mindre noe annet uttrykkelig blir sagt eller avtalt.

Personopplysningene til våre ansatte og de som søker om ansettelse hos oss, blir regulert av Otis personvernerklæring for ansatte og Otis personvernerklæring for jobbsøkere.

Otis globale personvernerklæring («Otis' personvernerklæring») beskriver våre retningslinjer for innsamling og behandling av personopplysninger generelt. Otis oppfyller gjeldende rettslige krav og lar være å samle inn eller bruke personopplysninger på et sted eller på en måte som er i strid med lokale lover og regler. Gjennom å oppgi personopplysninger og andre opplysninger til oss samtykker du i vilkårene i denne personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger samler OTIS inn?

Typene opplysninger som Otis samler inn, er oppført nedenfor. Siden Otis' personvernerklæring dekker mange ulike situasjoner, kan det være tatt med opplysninger der som ikke er aktuelle for din konkrete situasjon. Kontakt oss som beskrevet i delen «Hvordan kontakte Otis» (ved slutten av dokumentet) nedenfor dersom du har spørsmål.

 • Navn, inkludert fornavn, etternavn, mellomnavn og suffiks (så som Jr. eller Sr.)
 • Grunnleggende identifiseringsopplysninger, som fødselsdato, kjønn og/eller forhold til Otis (f.eks., ansatt, slektning av ansatt, personer som den ansatte tilgodeser, kunde, sluttbruker, leverandør)
 • Fødeland, statsborgerskap (tidligere og nåværende) og permanent oppholdssted, slik gjeldende lover og regler krever eller gir adgang til
 • Språk- og kommunikasjonspreferanser
 • Arbeidskontaktinformasjon, inkludert telefonnummer, e-postadresse, postadresse og arbeidssted
 • Hjemmeadresse, privat e-postadresse og hjemmetelefonnummer, inkludert privat mobilnummer
 • Kontaktopplysninger for nødsituasjoner (som kan inkludere personopplysninger som du oppgir til oss om tredjeparter)
 • Utstyrsposisjon, inkludert opplysninger om geografisk sted, og andre sikkerhetsgodkjenningsopplysninger fra datamaskiner eller telefoner for visse typer ansatte, leverandører i henhold til kontrakt og samtykkende kunder og sluttbrukere
 • Otis-datamaskiner og -nettverk, samt kommunikasjonsinformasjon og -logger som dekker bruk av selskapets telefoner, datamaskiner og elektronisk kommunikasjon (for eksempel e-post og elektroniske kalendere)
 • Informasjon om hvordan du eller selskapet ditt bruker Otis' produkter og tjenester, inkludert personlig preferanser
 • Opplysninger om ansettelsesforholdet, blant annet jobbtittel, avdeling, jobbfunksjon, kostnadssted og navn på arbeidsleder og assistent
 • Informasjon om arbeidsgiveren din, inkludert selskapsnavn, driftssteder, selskapsadresser og registreringsland
 • Arbeidserfaring, utdanning og jobbhistorikk, ferdighetstyper, inkludert språkferdigheter, lisenser, sertifiseringer, tillatelse til å utføre bestemte typer arbeid, medlemskap og deltakelse i bransjeforeninger eller profesjonelle organisasjoner
 • Informasjon om opplæring, utvikling og måloppnåelse
 • Arbeidsoppgaver og -produkter som kan ha en forbindelse til deg, for eksempel dokumenter og filer hvor du er angitt som forfatter, og oppgaver tildelt deg eller selskapet ditt
 • Opplysninger om militærtjeneste, lovpålagt eller gitt til oss frivillig
 • HMS-opplysninger, inkludert skaderelaterte opplysninger
 • Avtaler, programmer og aktiviteter du deltar i
 • Betalings- og fakturarelaterte opplysninger, inkludert offentlige identifikasjonsnumre og bankkontonumre
 • Opplysninger som har blitt samlet inn gjennom frivillige spørreundersøkelser eller kampanjer eller gjennom bruk av produkter eller tjenester
 • Dokumentasjon om ulykker som skjer på Otis' anlegg, i eller ved et Otis-kjøretøy eller på et kundested dersom heisen vedlikeholdes eller har blitt laget av Otis
 • Reise- og utgiftsopplysninger knyttet til arbeidsoppdrag, inkludert Visa-opplysninger, utgiftsdetaljer knyttet til utgifter forelagt Otis for betaling samt opplysninger samlet inn fra revisjoner som har blitt gjennomført for å sikre samsvar med retningslinjer for reiser eller vilkår i leverandørkontrakter
 • Opplysninger som har blitt samlet inn som del av et oppdrag eller ved adgang til visse kundeeller Otis-anlegg, som opplysninger om tidspunkt og oppmøte, skiltopplysninger, fotografier, lyd, video, biometrisk informasjon (f.eks. fingeravtrykk, irisskanning eller talegjenkjenning) eller opplysninger om geografisk posisjon som blir brukt i bestemte roller eller oppdrag. Slike innsamling skal være kjent, åpen og i samsvar med gjeldende lover og regler
 • Nødvendige kontroller, som medisinske undersøkelser, rusmiddelkontroll (hvor tillatt) og opplysninger fra bakgrunnssjekker når slike er lovpålagt eller tillatt etter gjeldende lover og regler
 • Informasjon som kan være nødvendig i tilknytning til regelverk for internasjonal handel, slik at du kan få tilgang til visse typer teknologi og produkter, eller som kan være nødvendig for et bestemt oppdrag eller besøk i henhold til gjeldende lover og regler
 • ID-nummer (helt eller delvis) utstedt av offentlige myndigheter, som skattenummer, ID-nummer utstedt av Otis, trygde-/forsikringsnummer, dokumentnumre utstedt av offentlige myndigheter, som førerkort-, visum-, pass- eller et annet dokumentnummer.
 • Kvalifikasjoner for å kunne fungere som leverandør, inkludert opplysninger om interessekonflikter som kan omfatte henvisninger til tredjeparter
 • Besøksinformasjon, inkludert klokkeslett, dato og stedet for besøk, informasjon om kjøretøy for parkeringsformål, og informasjon som er nødvendig for å føre besøkslogger og besøkskontroll
 • Opplysninger om gaver som du kan ha gitt eller mottatt (innenfor tillatt verdi eller andre)
 • Stedsopplysninger for visse steder som leverer stedsbaserte tjenester, som kart, stedsbasert tilgang til skrivere eller om møterom i nærheten er ledige. Slik innsamling skal være kjent og åpen
 • Opplysninger knyttet til deltaking på konferanser eller møter, blant annet opplysninger om hotellreservasjoner, opplysninger om flyreiser, inkludert flyplass, rutenummer, avreise- og ankomsttidspunkt, kostpreferanser eller -begrensninger og reisefølge
 • Opplysninger som blir gitt for å gjøre en tjeneste enklere eller be om assistanse, for eksempel når man sitter fast i en heis eller ringer til et Otis-kontor eller til OtisLine™-kundesenteret
 • Opplysninger som er nødvendige for å behandle et krav eller levere forespurte fordeler og tjenester, for eksempel helseopplysninger, offentlige ID-numre, stedsopplysninger eller andre opplysninger som er nødvendige for at Otis skal kunne behandle kravet på forsvarlig måte
 • Opplysninger som en person velger å ta med i et dokument som er del av en rettslig prosess som involverer Otis.

Hvordan kan OTIS bruke personopplysningene de samler inn?

Otis skal bare bruke personopplysningene dine til rettmessige forretningsformål, til å oppfylle rettslige forpliktelser eller til å oppfylle kontraktsforpliktelsene beskrevet i denne Otis globale personvernerklæring. Siden Otis' personvernerklæring dekker mange ulike situasjoner, kan det være tatt med bruksmåter der som ikke er aktuelle for din konkrete situasjon. Kontakt oss som beskrevet i delen «Hvordan kontakte Otis» nedenfor dersom du har spørsmål. Otis kan bruke opplysningene dine til følgende:

 • Utføre ordinær forretningsvirksomhet, blant annet håndtere kontraktsforpliktelsene våre, forpliktelsene våre overfor reguleringsmyndigheter og andre myndighetsorgan, leverandører, kunder samt utvikle nye produkter og tjenester
 • Levere informasjon, varen eller tjenesten du har forespurt, noe som kan medføre bruk av opplysninger om geografisk sted i visse applikasjoner for å legge til rette for tjenester, som for eksempel å gi adgang til en bygning eller heis, eller til å gjøre det mulig å bruke integrerte funksjoner i heistjenestene våre
 • Levere tilpassede tjenester og innhold som er relevant for dine spesifikke behov og interesser, til deg
 • Håndtere lokale og sentraliserte driftsdatabaser, blant annet ERP-verktøyene våre (enterprise resource planning), kundedatabasen vår og kundesenterdatabasen vår OtisLine™
 • Evaluere effekten av markedsføringskampanjene våre og kampanjer i sosiale medier og nytten av produktene våre (inkludert appene) gjennom sporing av ytelse, registrering av engasjement og gjennomføring av forretningsanalyser
 • Utvikle nye tilbud, forbedre kvaliteten på produktene våre, forbedre tilpassede brukeropplevelser og tilpasse fremtidige produkter og innhold på en bedre måte på grunnlag av de felles interessene til brukerne våre
 • Håndtere fakturaer og betaling både når det gjelder utbetalinger og innbetalinger
 • Håndtere situasjoner som medfører fare for helse eller sikkerhet, både i nødsituasjoner og ved etablering av sikringstiltak
 • Levere helse- og sikkerhetsprogrammer og -tjenester, inkludert rusmiddelkontroll (som kan omfatte helsekontroller på anlegget, årlige helsesertifiseringer pålagt ved lov i noen jurisdiksjoner, samt ruskontroller når det er tillatt og blir ansett for å være hensiktsmessig eller nødvendig)
 • Håndtere fysisk sikkerhet, blant annet etablering av adgangskontroll og katastrofeberedskap
 • Administrere, vedlikeholde og sikre informasjonsteknologisystemer, som datamaskinnettverk, epost, Internett-tilgang og tilgang til våre produktrelaterte systemer, blant annet følgende:
  • Kontrollere identiteten din ved adgangskontroll og sikkerhet i forbindelse med datamaskinsystemer og andre systemer
  • Internett, intranett, e-post, sosiale medier og tilgang til andre elektroniske systemer
  • Skanning etter og analyse av virus, innbrudd og innsidetrusler
  • Opprettelse og analyse av logger for sikkerhet og brukerstøtte
  • Levering av brukerstøtte og systemvedlikehold
  • Sikkerhetskopiering, gjenoppretting av data og levering av nødgjenopprettingstjenester
 • Utføre rapportering og statistisk analyse, blant annet antall ansatte globalt, demografi og relatert kostnadsinformasjon
 • Overvåke posisjonssporing, varighet og annen telematikk for visse ressurser og applikasjoner for å kunne håndtere leverte tjenester, sikring, sikkerhet og brukervennlighet
 • Sikre og bekrefte samsvar med import- og eksportregler og med andre regelverk for internasjonal handel, inkludert håndtering av registreringer og tillatelser, avgjørelse av tilgang til kontrollert teknologi og/eller kontrollerte varer, samt kontroll av land og varer knyttet til håndhevelse av sanksjoner og handelsbegrensninger
 • Svare på spørsmål, bekymringer og klager knyttet til etikk
 • Utføre revisjoner og samsvarsvurderinger og interne undersøkelser (blant annet slike som skyldes fremsatte beskyldninger) for å sikre og bekrefte samsvar med gjeldende retningslinjer, regelverk og lovgivning, etikk og handelsregelverk, og rapportere funn til ledelsen og når det er pålagt eller hensiktsmessig; til reguleringsmyndigheter
 • Vurdere og rapportere interessekonflikter (inkludert sporing av forretningsgaver)
 • Håndtere HMS-saker, blant annet skader og krav om erstatning, samt gjennomføring av kontrolltiltak og sanksjoner
 • Saksføring ved blant annet søksmål, voldgift, saksbehandling ved forvaltningssaker, blant annet aktiviteter før tvisten, som mekling, bevissøk i dokumenter og annen bevisinnsamling
 • Sikre og verne immaterielle rettigheter, blant annet patentsøknader
 • Lage prognoser og planer for forretningsvirksomheten
 • Planlegge, evaluere og utføre fusjoner, oppkjøp og salg (inkludert aktiviteter knyttet til selskapsgjennomgang og integrasjon)
 • Legge til rette for salg eller overdraging av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (også i forbindelse med konkurs)
 • Legge til rette for investorhåndtering og aktiviteter knyttet til investortjenester
 • Dokumentere deltakelse i bransjeforeninger og faglige organisasjoner
 • Administrere markedsførings- og salgskampanjer og kundeundersøkelser
 • Håndtere fellesforetak, distribusjonskanaler og selgerrelasjoner
 • På annen måte som går frem av eller er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lover og regler

Otis kan overføre personopplysningene dine til tredjeparter for at disse skal bistå Otis i å drive forretningsvirksomhet som beskrevet her. Otis skal likevel ikke selge personopplysningene dine.

Bruker Otis personopplysningene dine til å kontakte deg?

Ja. I tillegg til å kontakte deg som beskrevet ovenfor kan Otis også bruke opplysningene de samler inn, til å kommunisere med deg i forbindelse med nye og endrede produkter og tjenester fra Otis, eller i forbindelse med spesialtilbud og konkurranser. Otis kan bruke opplysningene til å varsle deg som i forbindelse med sikkerhetsspørsmål. Otis skal selvsagt sørge for at du på en enkel måte kan reservere deg mot markedsføringskommunikasjon.

Leverer Otis ut personopplysningene dine til tredjeparter?

Otis selger ikke personopplysningene dine. OTIS kan utlevere personopplysninger utenfor OTIS-konsernet til følgende formål:

 • Til tjenesteleverandører som Otis har gitt i oppdrag å utføre tjenester på sine vegne eller på vegne av entreprenørkunder i henhold til en kontrakt som begrenser ytterligere utlevering av personopplysningene dine til andre formål enn å utføre de kontraktfestede tjenestene for oss eller som det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel leverandører av skytjenester, leverandører av systemer og programvare eller forretningsrådgivere.
 • Oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel for svare på en lovmessig rettslig forespørsel fra myndigheter med ansvar for håndheving av loven eller andre statlige myndigheter.
 • Undersøke mistenkt eller faktisk uetisk eller ulovlig aktivitet.
 • Forhindre fysisk skade eller økonomisk tap.
 • Legge til rette for salg eller overdraging av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (også i forbindelse med konkurs). Sikre adgangsrettigheter til Otis- eller kundeanlegg for personell fra leverandørene eller oppdragstakerne våre.

Dersom du samhandler med Otis på sosiale medienettsteder, kan Otis levere ut personopplysninger til kontakter som er knyttet til din og Otis’ kontoer på sosiale medier, til andre nettstedsbrukere og til din kontoleverandør på det sosiale mediet i forbindelse med din deling på det sosiale mediet som berører Otis, inkludert eventuelle lotteri eller konkurranser som du kan ta del i på nettstedet vårt. Dersom du velger å legge ut informasjon på meldingstavler, chat, profilsider, blogger og andre tjenester hvor du har mulighet til å legge ut informasjon og materialer (blant annet på våre sosiale medienettsider), skal slik kommunikasjon selvsagt bli dekket av personvernerklæringen som gjelder for den sosiale medieplattformen innholdet ditt har blitt lagt ut på. Otis har ikke ansvar i forbindelse med slike plattformer.

Overfører Otis personopplysningene dine til andre land?

Siden OTIS er et globalt selskap med virksomhet i mange ulike land, kan vi overføre personopplysningene dine fra en juridisk enhet til en annen eller fra et land til et annet for å oppfylle formålene ovenfor. Vi skal overføre personopplysningene dine i samsvar med de gjeldende rettslige kravene.

OTIS følger de lover og regler som gjelder for overføring av personopplysninger over landegrenser.

Hvordan bruker Otis informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi?

Otis kan bruke informasjonskapsler på nettstedene og applikasjonene sine. Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til og lagres på brukeres datamaskiner, og som gjør det mulig for nettsteder å kjenne igjen brukere, tilrettelegge brukeres tilgang til nettsteder og la nettsteder samle opplysninger for å forbedre innholdet. Informasjonskapsler skader ikke brukernes datamaskiner eller filer. Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler fra denne eller andre OTIS-nettsteder eller -applikasjoner skal ha tilgang, kan du tilpasse innstillingene i nettleseren eller systemet i den elektroniske enheten din slik at informasjonskapsler deaktiveres eller avvises. Dersom du gjør dette, skal du være oppmerksom på at det kan føre til at du helt eller delvis ikke kan bruke funksjonene på Otis’ nettsteder, datamaskin- og mobilapplikasjoner og sosiale medieplattformer.

Når du er på et Otis-nettsted, skal du vite at OTIS overvåker brukertrafikkmønstre på grunnlag av brukerens domenenavn, nettlesertype, dato og klokkeslett for tilgang samt hvilke sider som vises. Disse opplysningene samles inn for å måle besøkstallene på våre nettsteder og til å fastslå hvilke områder på nettstedene som besøkende finner nyttige. Otis bruker disse opplysningene til å forbedre opplevelsen for besøkende og tilpasse fremtidig innhold. En besøkende på nettstedene våre kan bli bedt om å oppgi personopplysninger. I så fall skal innsamlingen av personopplysninger være synlig og åpen for deg. Du skal få mulighet til å nekte å dele slike personopplysninger, men du skal vite at en slik beslutning kan føre til redusert funksjonalitet eller til og med begrense din mulighet til å benytte tilbudene på nettstedet fullt ut. I tillegg kan bruken din av enheten være underlagt mobiloperatørens personvernerklæring. Otis har ikke ansvar for eller kontroll over hvordan andre kan samle inn og behandle personopplysningene dine.

Hva bør du vite om koblinger fra tredjeparter som vises på dette nettstedet?

I noen tilfeller kan Otis gjøre tilgjengelig koblinger til nettsteder som Otis ikke har kontroll over, noe Otis i rimelig utstrekning skal gjøre oppmerksom på. Otis har imidlertid ikke kontroll over slike nettsider fra tredjeparter og er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen på dem.

Hvor lenge lagrer OTIS personopplysninger?

Otis lagrer personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle sine kontraktsmessige og andre rettslige forpliktelse. Dersom personopplysningene ikke blir regulert av kontraktsmessige eller andre rettslige forpliktelser, skal Otis lagre opplysningene så lenge som det er nødvendig for formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Personopplysninger samlet inn på nettet om en bruker som ikke har besøkt et nettsted, applikasjon eller medienettsted som tilhører Otis, skal slettes fra arkivene våre innen en rimelig tidsperiode, med mindre gjeldende lover og regler forbyr oss å gjøre dette, eller opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvilke valg har du i tilknytning til personopplysningene dine?

Når det er mulig, skal Otis gi deg mulighet til å bestemme om du vil gi fra deg personopplysninger. Det kan være tilfeller hvor du ikke får et slikt valg, for eksempel når det gjelder IT-sikkerhet og kontroll av personer med tilgang til Otis' nettverk med tanke på virus og skadelig programvare. Noen jurisdiksjoner gir rettigheter til enkeltpersoner, som rett til innsyn, retting og endring av personopplysningene deres. Otis skal gi raskt svar på slike forespørsler og skal oppfylle alle rettslige krav knyttet til personopplysningene dine. Otis skal så langt det er rimelig, anstrenge seg for å oppdatere opplysninger til rett tid, og når loven krever det, skal Otis slette personopplysningene fra arkivet sitt. For å beskytte brukeres privatliv og sikkerhet skal Otis gjennomføre tiltak for å kontrollere brukerens identitet før de endringer som blir forespurt. Dersom du ønsker å få innsyn i, endre eller slette personopplysningene dine, eller ønsker å ta opp et problem, kan du sende e-post til Otis på privacy@otis.com. På noen av våre nettsteder, apper og sosiale mediekontoer kan du foreta endringer direkte uten å måtte kontakte Otis om det.

I visse land, for eksempel landene i EU, har du rett til å legge inn en klage hos din nasjonale eller statlige personvernorgan, som også kan være kjent som et tilsynsorgan.

Vær oppmerksom på at selv om vi hjelper deg å beskytte personopplysninger, så har du selv ansvar for å beskytte passord og andre tilgangsopplysninger mot uvedkommende.

INFORMASJON FOR BESTEMTE GRUPPER PERSONER

For personer i Connecticut og ellers i USA

Otis samler ikke inn personnumre gjennom sine nettsteder eller applikasjoner. OTIS samler imidlertid inn personnumre der det er lovpålagt, for eksempel til skatteformål. Når Otis samler inn og/eller bruker personnumre, iverksetter Otis nødvendige tiltak for å beskytte konfidensialitet, begrense innsamling, sikre at tilgang til dem skjer på behovsbasert grunnlag, implementere egnede tekniske sikkerhetstiltak og sikre korrekt sletting.

For innbyggere i California

Innbyggere i California har ifølge Californias lov om personopplysninger, California Consumer Privacy Act (CCPA), visse rettigheter knyttet til personopplysningene sine, som beskrevet i California Code i paragrafene 1798.110. 1798.115 og 1798.125, blant annet retten til å:

 • be om informasjon om personopplysningene som Otis har om deg, inkludert typen opplysninger, formålet vårt med å bruke dem, hvem vi utleverer dem til, og bestemte opplysninger vi eventuelt har om deg som person
 • be om sletting av personopplysninger
 • instruere Otis om at de ikke skal selge personopplysningene dine (MERK: Otis selger ikke personopplysninger).

Merk: Rettighetene i denne delen av Otis' personvernerklæring gjelder ikke for innbyggere i California som søker om jobb eller samhandler med Otis som ansatte, eller de som Otis har opplysninger om på grunn av deres forhold til våre ansatte (som familiemedlemmer som mottar helseytelser, eller nødkontakter), oppdragstakere, jobbsøkere eller de som vi har opplysninger om på grunn av deres forhold til våre jobbsøkere (for eksempel referanser), samt de som vi har opplysninger om som følge av samhandling mellom næringsdrivende (som personell hos forretningskunder eller leverandører).

Hvis du har spørsmål eller bekymringer eller ønsker å utøve rettighetene som du har i henhold til loven, bør du kontakte Otis på 833-833-3001 eller privacy@otis.com.

Oppgi navn, en måte Otis kan kontakte deg på (for eksempel en e-postadresse), relasjonen din til Otis (kunde, leverandør, passasjer), og det du ønsker at vi skal gjøre. Vi vil prøve å bekrefte identiteten din og fastslå hvilke personopplysninger vi har om deg. Vi skal svare på forespørselen din innen 30 dager. I noen tilfeller kommer vi ikke til å kunne imøtekomme forespørselen din, men vi skal i så fall grunngi hvorfor.

Otis selger ikke personopplysningene dine, men kan utlevere dem til tredjeparter som beskrevet i delen Leverer Otis ut personopplysningene dine til tredjeparter i Otis' personvernerklæring? Når vi leverer ut personopplysninger til tredjeparter, skal det gjøres i samsvar med vilkår som begrenser hva leverandørene våre kan gjøre med personopplysningene.

I tillegg gir Californias lov om innsyn i utlevering av personopplysninger, «Shine the Light»-loven, brukere bosatt i California rett til å be om og få årlig informasjon om hvordan Otis utleverer personopplysninger til andre virksomheter for bruk i egen direktemarkedsføring. Merk likevel at Otis ikke leverer ut personopplysninger til andre virksomheter for bruk i egen direktemarkedsføring.

For personer i land med personvernlovgivning (inkludert EU)

Du har rett til å legge inn en klage hos ditt nasjonale eller statlige personvernorgan, som også kan være kjent som et tilsynsorgan. Du har også rett til å: (a) trekke tilbake samtykke, (b) be om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger, (c) be om begrensing av eller protestere mot behandling av visse personopplysninger, og (d) benytte retten til dataportabilitet i visse tilfeller. Otis skal ikke bruke personopplysningene dine i automatisert beslutningstaking eller til formål som du ikke blir informert om. Du kan kontakte Otis om disse rettighetene, be om bestemte opplysninger fra databehandleren eller kontakte det lokale personvernombudet via e-postadressen privacy@otis.com, så skal vi videreformidle forespørselen din til rett person.

For foreldre og verger

Selv om OTIS-nettstedet ikke er rettet mot barn, forplikter OTIS seg til å overholde alle gjeldende lover, regler og krav, som loven om beskyttelse av barns personvern på nettet (Children’s Online Privacy Protection Act) i USA og EUs personvernforordning («GDPR») (når den har trådt i kraft). OTIS samler ikke vitende inn opplysninger fra barn under 13 år (unntatt som personer forsørget av ansatte eller på annen måte tilgodesett). Dersom OTIS får vite at det har blitt gitt personopplysninger om et barn som er under 13 år (unntatt som personer forsørget av ansatte eller på annen måte tilgodesett, inkludert vinnere av Otis-stipender og -utmerkelser), skal OTIS slette disse opplysningene fra systemene sine.

Hvordan kan Otis endre denne personvernerklæringen?

Etter hvert som Otis utvider og forbedrer nettstedet, kan vi være nødt til å oppdatere denne personvernerklæringen. Denne erklæringen kan endres fra tid til annen uten forutgående varsel. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen regelmessig for å se om den har blitt endret. Store endringer vil bli angitt øverst i erklæringen. Merk at vi etter Californias nye CCPA-lov er forpliktet til å gå gjennom og oppdatere denne personvernerklæringen årlig.

Hvordan kan du kontakte Otis?

Hvis du har spørsmål om Otis' personvernpraksis generelt, kan du sende en e-post til privacy@otis.com. Du kan også ringe oss på 833-833-3001.