Wybierz Kraj i język

 

Spółka Otis Worldwide Corporation oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „Otis”) szanują prywatność Użytkownika. Otis stosuje środki techniczne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony powierzonych Otis danych osobowych.

Otis zbiera dane w ramach swoich stosunków umownych, swojej korespondencji i interakcji Użytkownika z witrynami internetowymi Otis, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji Otis i interakcji Otis z użytkownikami końcowymi produktów Otis, a wszystkie te interakcje są regulowane postanowieniami niniejszej Ogólnej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony prywatności w Otis Elevator („Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Prywatności w Otis”), chyba że wyraźnie określono lub uzgodniono inaczej.

Dane osobowe Pracowników Otis oraz osób poszukujących pracy w Otis są regulowane postanowieniami Klauzuli informacyjnej dla pracowników dotyczącej ochrony prywatności w Otis oraz Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy dotyczącej ochrony prywatności w Otis.

Niniejsza Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony prywatności w Otis („Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Prywatności w Otis”) opisuje praktyki Otis w zakresie ogólnego zbierania i przetwarzania danych osobowych. Otis przestrzega wymogów prawa właściwego i powstrzymuje się od zbierania lub używania danych osobowych w miejscu lub w sposób zabroniony przez przepisy prawa krajowego. Przekazując nam swoje dane osobowe i inne informacje, Użytkownik zgadza się na postanowienia niniejszej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony prywatności.

Jakie dane osobowe są zbierane przez Otis?

Zbierane przez Otis typy danych zostały wymienione poniżej. Niniejsza Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Prywatności w Otis obejmuje wiele różnych sytuacji, mogą zatem zostać tu wymienione typy danych, które nie mają zastosowania do konkretnej sytuacji Użytkownika. W przypadku pytań można się skontaktować z Otis w sposób opisany w punkcie „Kontakt z Otis” (znajdującym się na końcu tego dokumentu).

 • Imię, nazwisko, drugie imię, przydomek (np. „Jr.” lub „Sr.”) i zwrot grzecznościowy (np. „Pani” lub „Pan”)
 • Podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak data urodzenia, płeć lub relacja z Otis (pracownik, krewny pracownika, beneficjent, klient, użytkownik końcowy, dostawca)
 • Kraj urodzenia, posiadane obywatelstwo (poprzednie i obecne) oraz status pobytu stałego zgodnie z przepisami prawa właściwego
 • Język i preferencje dotyczące komunikacji
 • Służbowe informacje kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i lokalizacja miejsca pracy
 • Adres domowy, prywatny adres e-mail, prywatny numer telefonu domowego, w tym prywatny numer telefonu komórkowego
 • Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach (mogące obejmować podane Otis przez Użytkownika dane osobowe osób trzecich)
 • Lokalizacja urządzenia, w tym dane dotyczące lokalizacji geograficznej, oraz inne związane z bezpieczeństwem dane uwierzytelniające pochodzące z osobistego urządzenia obliczeniowego lub telefonu dla określonych typów pracowników, dostawców na mocy zawartych umów oraz klientów i użytkowników końcowych, którzy zdecydują się na używanie urządzenia
 • Komputerowe, sieciowe i komunikacyjne informacje i dzienniki Otis dotyczące używania służbowych telefonów i komputerów oraz korzystania ze służbowej komunikacji elektronicznej (m.in. poczty elektronicznej i kalendarzy elektronicznych)
 • Informacje o sposobie używania produktów i usług Otis przez Użytkownika lub przedsiębiorstwo Użytkownika, w tym o osobistych preferencjach Użytkownika
 • Szczegóły dotyczące zatrudnienia, w tym stanowisko, dział, funkcja, centrum kosztów oraz imiona i nazwiska przełożonego i asystenta Użytkownika
 • Dane dotyczące pracodawcy, w tym nazwa przedsiębiorstwa, lokalizacja przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa oraz jurysdykcja, w której przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane
 • Doświadczenie zawodowe, wykształcenie i historia zatrudnienia, kategorie umiejętności, w tym znajomość języków obcych, licencje, certyfikaty, uprawnienia do wykonywania określonej pracy, członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym, związku zawodowym lub organizacji zawodowej
 • Informacje dotyczące szkoleń, rozwoju i oceny wyników
 • Zlecone zadania i efekty pracy związane z Użytkownikiem, w tym w szczególności dokumenty i pliki autorstwa Użytkownika oraz zadania zlecone Użytkownikowi lub przedsiębiorstwu Użytkownika
 • Informacje o służbie wojskowej wymagane przez przepisy prawa właściwego lub przekazane Otis dobrowolnie
 • Informacje dotyczące środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacje dotyczące urazów
 • Uzgodnienia, programy i działania, w których uczestniczy Użytkownik
 • Informacje dotyczące płatności i faktur, w tym urzędowe numery identyfikacyjne i numery rachunków bankowych
 • Informacje zebrane w drodze dobrowolnych ankiet lub promocji lub za pośrednictwem produktów lub usług
 • Zapis każdego zdarzenia, które ma miejsce w obiektach Otis, w pojeździe lub w pobliżu pojazdu Otis lub w lokalizacji klienta, ilekroć dana winda jest konserwowana lub wykonana przez Otis
 • Informacje o podróżach i wydatkach służbowych, w tym informacje o wizach, szczegóły dotyczące wydatków przedstawionych do zapłaty przez Otis oraz informacje uzyskane z audytów zgodności z zasadami podróży lub postanowieniami umów z dostawcami
 • Informacje zbierane w ramach zadania lub dostępu do określonych obiektów klienta lub Otis, w tym dane dotyczące czasu i obecności, informacje o plakietkach identyfikacyjnych, fotografie, informacje dźwiękowe i filmowe, informacje biometryczne (np. odciski palców, skany tęczówki lub próbki głosu) lub dane geolokalizacyjne używane na potrzeby danej roli lub zadania, przy czym takie zbieranie będzie jawne, przejrzyste i zgodne z przepisami prawa właściwego
 • Wymagane badania przesiewowe, w tym badania lekarskie, badania przesiewowe na obecność narkotyków (jeśli są dozwolone) oraz informacje historyczne zgodnie z przepisami prawa właściwego
 • Informacje ewentualnie wymagane na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do określonych technologii lub produktów lub dostęp ewentualnie wymagany w związku z określonym zadaniem lub określoną wizytą, zgodnie z przepisami prawa właściwego
 • Urzędowe numery identyfikacyjne (w całości lub w części), w tym numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny nadany przez Otis, numer ubezpieczenia społecznego, numer polisy ubezpieczeniowej, numer prawa jazdy, numer wizy, numer paszportu lub numer innego dokumentu
 • Informacje o kwalifikacjach w zakresie pełnienia funkcji dostawcy, w tym potwierdzenie faktu występowania konfliktu interesów, które mogą obejmować odniesienia do osób trzecich
 • Informacje o odwiedzającym, w tym dacie, godzinie i miejscu wizyty, informacje dotyczące pojazdu do celów parkingowych oraz informacje niezbędne do prowadzenia dzienników gości i kontroli osób, którym odmówiono wstępu
 • Lista podarunków, które mogły zostać wręczone Użytkownikowi lub otrzymane od Użytkownika (o charakterze symbolicznym lub innym)
 • Informacje o lokalizacji określonych obiektów, które zapewniają usługi oparte na lokalizacji, takie jak mapy, informacje o dostępie do drukarek na podstawie lokalizacji lub informacje o dostępności pobliskich sal konferencyjnych, przy czym zbieranie takich informacji będzie jawne i przejrzyste
 • Informacje dotyczące udziału Użytkownika w konferencji lub spotkaniu, w tym w szczególności informacje o rezerwacjach hoteli, informacje o lotach, w tym lotnisku, numerze lotu oraz godzinie przylotu i odlotu, informacje o preferencjach lub ograniczeniach dietetycznych, a także informacje o współpodróżnych
 • Informacje przekazywane w celu ułatwienia świadczenia usług lub odpowiedzi na zgłoszenie, na przykład w przypadku utknięcia w windzie lub rozmowy z biurem Otis lub z telecentrum OtisLine™
 • Informacje wymagane do rozpatrzenia wniosku lub zapewnienia wymaganych świadczeń lub usług, które mogą obejmować informacje o zdrowiu, urzędowe numery identyfikacyjne, informacje o lokalizacji lub inne informacje niezbędne do właściwego rozpatrzenia roszczenia przez Otis
 • Wszelkie informacje, które dana osoba zdecyduje się zawrzeć w dokumencie stanowiącym część postępowania prawnego z udziałem Otis

W jaki sposób OTIS może używać zebranych danych osobowych?

Otis użyje danych osobowych Użytkownika tylko w uzasadnionych interesach gospodarczych, w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub w celu wypełnienia zobowiązań umownych Otis, jak to opisano w niniejszej Ogólnej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony prywatności w Otis. Niniejsza Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Prywatności w Otis obejmuje wiele różnych sytuacji, mogą zatem zostać tu wymienione przypadki użycia, które nie mają zastosowania do konkretnej sytuacji Użytkownika. Wszelkie ewentualne pytania należy kierować do Otis w sposób opisany w punkcie „Kontakt z Otis” poniżej. Otis może używać danych Użytkownika w celu:

 • Prowadzenia regularnych operacji gospodarczych, w tym zarządzania zobowiązaniami umownymi Otis, zarządzania zobowiązaniami Otis wobec organów regulacyjnych i władz, zarządzania dostawcami, zawierania umów z klientami oraz opracowywania nowych produktów i usług
 • Dostarczania żądanych przez Użytkownika informacji, pozycji lub usług, co może obejmować użycie danych geolokalizacyjnych w celu ułatwienia świadczenia usług w niektórych zastosowaniach, takich jak zapewnienie dostępu do budynku lub windy lub umożliwienie korzystania ze zintegrowanych funkcji usług Otis związanych z windami
 • Zapewnienia Użytkownikowi usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika
 • Zarządzania lokalnymi i scentralizowanymi operacyjnymi bazami danych, w tym w szczególności należącymi do Otis narzędziami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), bazą danych klientów i bazą danych telecentrum OtisLine™
 • Oceny skuteczności prowadzonych przez Otis kampanii marketingowych i kampanii w mediach społecznościowych oraz przydatności produktów i usług Otis (w tym aplikacji Otis) poprzez śledzenie wyników, ocenę zawartych umów oraz prowadzenie analiz biznesowych
 • Rozwijania oferty, poprawy jakości produktów Otis, poprawy spersonalizowanych doświadczeń użytkowników oraz lepszego przygotowania przyszłych produktów i treści na podstawie wspólnych interesów użytkowników rozwiązań Otis
 • Zarządzania fakturami i płatnościami w przypadku zarówno zobowiązań, jak i należności
 • Reagowania na sytuacje wiążące się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zarówno reagowania na sytuacje awaryjne, jak i wdrażania inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • Zapewnienia programów i usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym badań przesiewowych na obecność narkotyków (co może obejmować badania przesiewowe wykonywane na miejscu, coroczne badania wymagane przepisami prawa w niektórych jurysdykcjach oraz badania przesiewowe na obecność narkotyków, jeśli są one dozwolone i uznawane za właściwe lub konieczne)
 • Zarządzania bezpieczeństwem fizycznym, w tym wdrażania środków kontroli dostępu oraz utrzymywania gotowości na wypadek klęsk żywiołowych
 • Utrzymywania i zabezpieczania systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych, systemów poczty elektronicznej i funkcji zapewniania dostępu do Internetu oraz zarządzania nimi, a także zapewniania dostępu do systemów związanych z produktami Otis, którego wymagają wspomniane działania
  • Weryfikacji tożsamości na potrzeby kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa komputerów i innych systemów
  • Uzyskiwania dostępu do Internetu, intranetu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i innych systemów elektronicznych
  • Skanowania i analizy pod kątem wirusów, włamań i zagrożeń wewnętrznych
  • Tworzenia i analizy dzienników na potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i pomocy technicznej
  • Zapewnienia pomocy technicznej i prowadzenia działań z zakresu utrzymania systemów
  • Tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz świadczenia usług odzyskiwania awaryjnego
 • Prowadzenia sprawozdawczości i analiz statystycznych obejmujących informacje o globalnym stanie zatrudnienia, dane demograficzne i powiązane informacje o kosztach
 • Śledzenia lokalizacji, czasu trwania i innych danych telematycznych dotyczących określonych zasobów i aplikacji na potrzeby zarządzania świadczonymi usługami, zabezpieczeniami, wydajnością i wygodą Użytkownika
 • Zapewnienia i potwierdzenia zgodności z przepisami w zakresie kontroli eksportu, kontroli importu i innych mechanizmów kontroli handlu międzynarodowego, w tym zarządzania rejestracjami i zezwoleniami, określania zasad dostępu do kontrolowanych technologii lub towarów oraz kontroli pod kątem krajów lub stron objętych sankcjami lub ograniczeniami
 • Udzielania odpowiedzi na pytania, wątpliwości i skargi dotyczące kwestii etycznych
 • Przeprowadzania audytów, przeglądów zgodności i dochodzeń wewnętrznych (w tym dochodzeń wynikających z zarzutów zgłoszonych Otis) w celu zapewnienia i potwierdzenia zgodności z obowiązującymi zasadami, przepisami i standardami etyki oraz zgodności z przepisami handlowymi, a także raportowania uzyskanych wyników i informacji kierownictwu lub, jeśli jest to wymagane lub właściwe, organom regulacyjnym
 • Oceny i zgłaszania przypadków konfliktu interesów (w tym monitorowania kwestii dotyczących podarunków biznesowych)
 • Zajmowania się kwestiami z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym roszczeniami z tytułu obrażeń i szkód, oraz wdrażania mechanizmów kontroli i działań naprawczych
 • Dochodzenia i negocjowania roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, co może obejmować udział w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych itp., w tym działaniach poprzedzających spór, takich jak mediacja, przedstawienie dokumentów i zbieranie dowodów
 • Ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności na potrzeby zgłoszeń patentowych
 • Prognozowania i planowania działalności gospodarczej Otis
 • Planowania, oceny lub realizacji fuzji, przejęć i zbycia majątku (w tym na potrzeby analiz due diligence i działań integracyjnych)
 • Obsługi sprzedaży lub przeniesienia praw do całości lub części działalności lub aktywów Otis (w tym w przypadku upadłości)
 • Ułatwiania procesów zarządzania inwestorami i obsługi inwestorów
 • Dokumentowania udziału w stowarzyszeniach zawodowych i organizacjach zawodowych
 • Zarządzania kampaniami marketingowymi i sprzedażowymi oraz ankietami dla klientów
 • Zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami, kanałami dystrybucji i stosunkami z przedstawicielami handlowymi
 • Prowadzenia innego rodzaju zasadnych działań lub w celach wyraźnie dozwolonych przez przepisy prawa właściwego

Otis może przekazywać dane Użytkownika osobom trzecim, aby mogły one pomagać Otis w prowadzeniu działalności w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Otis nie sprzeda danych Użytkownika.

Czy Otis używa danych osobowych Użytkownika, aby się z nim kontaktować?

Tak. W uzupełnieniu do sposobu kontaktowania się z Użytkownikiem opisanego powyżej Otis może również używać zebranych informacji do komunikowania się z Użytkownikiem w sprawach nowych i zmodyfikowanych produktów i usług oferowanych przez Otis lub innych specjalnych ofert lub konkursów. Otis może używać tych informacji w celu powiadamiania Użytkownika o wszelkich problemach związanych z bezpieczeństwem. Otis zapewni, że wszelkie przesyłane Użytkownikowi informacje marketingowe będą oferować prostą metodę rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

Czy Otis udostępnia informacje Użytkownika osobom trzecim?

Otis nie sprzeda danych osobowych Użytkownika. Otis może udostępniać dane osobowe Użytkownika poza grupę spółek Otis:

 • Dostawcom usług (na przykład dostawcom usług chmurowych, dostawcom systemów i oprogramowania lub konsultantom biznesowym), którym Otis zleca świadczenie usług w imieniu swoim lub swoich klientów budowlanych, zgodnie z umową ograniczającą dalsze przekazywanie informacji Użytkownika, chyba że w celu świadczenia usług zleconych przez Otis lub w sposób zgodny z przepisami prawa
 • W celu przestrzegania zobowiązań prawnych, na przykład na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zasadny wniosek ze strony organów ścigania lub innych rządowych organów regulacyjnych
 • W celu badania podejrzanej lub faktycznej nieetycznej lub nielegalnej działalności
 • W celu zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym
 • W celu obsługi sprzedaży lub przeniesienia praw do całości lub części działalności lub aktywów Otis (w tym w przypadku upadłości); w celu zabezpieczenia praw dostępu do obiektów Otis lub obiektów klienta dla personelu dostawców i podwykonawców Otis

W przypadku osób fizycznych, które komunikują się z Otis za pośrednictwem mediów społecznościowych, Otis może ujawnić informacje osobowe Użytkownika osobom powiązanym z kontami Użytkownika i Otis w mediach społecznościowych, innym użytkownikom witryn internetowych oraz dostawcy kont społecznościowych Użytkownika w związku ze związaną z Otis działalnością Użytkownika w mediach społecznościowych, w tym w związku ze wszelkimi loteriami lub konkursami, w których Użytkownik może brać udział za pośrednictwem witryny Otis. Jeśli Użytkownik zamieści informacje na tablicach ogłoszeń, czacie, stronach profilowych, blogach lub w innych usługach, w ramach których Użytkownik może zamieszczać informacje i materiały (w tym w szczególności na stronach społecznościowych Otis), takie informacje i materiały będą podlegać klauzulom informacyjnym dotyczącym ochrony prywatności publikowanym przez platformy mediów społecznościowych, w ramach których Użytkownik zamieszcza wspomniane treści. Otis nie ponosi odpowiedzialności za te platformy.

Czy Otis przekazuje dane osobowe do innych krajów?

Otis prowadzi działalność o zasięgu globalnym i ma oddziały w wielu różnych krajach, może zatem przekazywać informacje Użytkownika między podmiotami prawnymi lub między krajami na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów. Otis przekaże dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami prawa właściwego.

Otis stosuje dostępne mechanizmy prawne w celu zapewnienia zgodnego z prawem przesłania danych osobowych za granicę.

W jaki sposób Otis używa plików cookie lub innych technologii śledzenia?

Otis może używać plików cookie w swoich witrynach internetowych i aplikacjach. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane na komputery użytkowników i tam przechowywane, dzięki którym strony internetowe mogą rozpoznawać powtarzających się użytkowników, ułatwiać użytkownikom dostęp do witryn internetowych i pozwalać witrynom internetowym na kompilację zagregowanych danych na potrzeby ulepszania treści. Pliki cookie nie uszkadzają komputerów ani plików użytkowników. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były dostępne dla tej lub innej witryny internetowej lub aplikacji Otis, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub swojego systemu w swoim urządzeniu elektronicznym, aby odrzucać pliki cookie lub uniemożliwiać ich działanie. W ten sposób Użytkownik może jednak ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić sobie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryn internetowych, aplikacji komputerowych i aplikacji mobilnych Otis oraz platform społecznościowych.

Jeśli Użytkownik odwiedza witrynę internetową Otis, powinien wiedzieć, że Otis monitoruje wzorce ruchu użytkowników według nazwy domeny użytkownika, typu przeglądarki, daty i godziny dostępu oraz wyświetlanych stron. Informacje te są zbierane w celu obliczenia liczby osób odwiedzających witrynę internetową Otis i określenia, które obszary tej witryny są dla nich użyteczne. Otis używa tych informacji w celu poprawy użyteczności witryny i lepszego przygotowania zamieszczanych w niej treści. Osoba odwiedzająca witrynę internetową Otis może zostać poproszona o podanie danych osobowych. W takim przypadku zbieranie danych osobowych będzie dla Użytkownika przejrzyste. Użytkownik uzyska możliwość nieudostępniania takich danych osobowych, ale jeśli się na nią zdecyduje, może mu zostać ograniczona funkcjonalność lub pełna oferta danej witryny. Operator komórkowy Użytkownika również może narzucić Użytkownikowi własne zasady ochrony prywatności w kontekście korzystania z urządzenia Użytkownika. Otis nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani nie kontroluje sposobu, w jaki inne osoby mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika.

Co należy wiedzieć o łączach do stron osób trzecich, które mogą pojawiać się w tej witrynie internetowej?

W niektórych przypadkach Otis może udostępniać łącza do niekontrolowanych przez Otis witryn internetowych, przy czym Otis dołoży zasadnych starań, aby odpowiednio zidentyfikować takie łącza. Otis nie kontroluje jednak takich witryn internetowych osób trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za zamieszczone tam treści ani za stosowane tam praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Jak długo Otis zatrzymuje dane osobowe?

Otis zatrzyma dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym ani prawnym, Otis zatrzyma je tak długo, jak jest to wymagane dla pierwotnego celu, dla którego dane te zostały zebrane. Wszelkie zebrane online dane osobowe dotyczące użytkownika, który nie uzyskiwał dostępu do witryny internetowej, aplikacji lub strony społecznościowej Otis, zostaną usunięte z naszych plików w rozsądnym okresie czasu, chyba że jest to zabronione przez przepisy prawa właściwego lub wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych Otis.

Jaki wybór ma Użytkownik w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Ilekroć jest to możliwe, Otis umożliwi Użytkownikowi podjęcie decyzji w sprawie przekazania jego danych osobowych. W niektórych sytuacjach Użytkownik nie będzie mógł dokonać takiego wyboru, na przykład w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, gdy trzeba sprawdzić, czy przesyłane przez osoby mające dostęp do sieci Otis dane nie zawierają wirusów lub złośliwego oprogramowania. W niektórych jurysdykcjach osobom fizycznym przysługują określone prawa, w tym prawo do korygowania i aktualizacji ich danych osobowych. Otis szybko odpowie na wynikające z tych praw wnioski i zastosuje się do wszystkich wymogów prawnych dotyczących danych osobowych Użytkownika. Otis dołoży zasadnych starań, aby terminowo aktualizować dane, a ilekroć będzie to wymagane przez przepisy prawa, usunie z plików Otis dane osobowe Użytkownika. W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników Otis podejmie działania zmierzające do zweryfikowania tożsamości użytkownika przed dokonaniem jakiejkolwiek wnioskowanej przez niego zmiany. W celu zmiany, usunięcia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika, zadania pytań lub zgłoszenia wątpliwości należy wysłać do Otis odpowiednią wiadomość e-mail na adres privacy@otis.com. Niektóre należące do Otis witryny internetowe, aplikacje i konta w mediach społecznościowych pozwalają na dokonywanie sprostowań bezpośrednio w witrynie, bez konieczności dalszego kontaktu z Otis.

W niektórych krajach, takich jak kraje Unii Europejskiej, Użytkownik może złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych (organu nadzorczego).

Warto pamiętać, że o ile Otis pomaga Użytkownikowi w ochronie jego danych osobowych, w gestii Użytkownika leży jednak ochrona haseł i innych danych uwierzytelniających Użytkownika przed innymi osobami.

INFORMACJE DLA OKREŚLONYCH GRUP OSÓB

Informacje dla osób fizycznych z Connecticut i reszty Stanów Zjednoczonych

Otis nie zbiera numerów ubezpieczenia społecznego za pośrednictwem swoich witryn internetowych i aplikacji. Otis zbiera jednak numery ubezpieczenia społecznego, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, na przykład do celów podatkowych. Ilekroć Otis zbiera lub wykorzystuje numery ubezpieczenia społecznego, odpowiednio o nie zadba, zachowując je w poufności, ograniczając ich zbieranie, udostępniając je tylko osobom, które taki dostęp mieć muszą, wdrażając odpowiednie dla nich zabezpieczenia techniczne i zapewniając właściwe ich zniszczenie.

Na mocy ustawy California Consumer Privacy Act (CCPA) mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują określone prawa dotyczące ich danych osobowych wymienione w Kodeksie Kalifornii w sekcjach 1798.110, 1798.115 i 1798.125, w tym prawo do:

 • żądania szczegółów danych osobowych posiadanych przez Otis na temat mieszkańca Kalifornii, w tym kategorii tych danych, celu ich używania przez Otis, osób, którym Otis je udostępnia, oraz ewentualnie konkretnych informacji posiadanych przez Otis na temat mieszkańca Kalifornii jako osoby fizycznej;
 • złożenia wniosku o usunięcie danych mieszkańca Kalifornii oraz
 • zakazania Otis sprzedaży wspomnianych danych (UWAGA. Otis nie sprzedaje danych osobowych).

Uwaga. Prawa przedstawione w tej części Klauzuli Informacyjnej dotyczącej Ochrony Prywatności w Otis nie przysługują mieszkańcom Kalifornii, którzy ubiegają się o pracę w Otis; którzy kontaktują się z Otis jako pracownicy; których informacje Otis posiada ze względu na ich relacje z pracownikami (w tym członkom rodziny otrzymujących świadczenia zdrowotne ani osób do powiadomienia w nagłych wypadkach), które są wykonawcami lub osobami ubiegającymi się o pracę; których dane Otis posiada ze względu na relacje z kandydatami do pracy w Otis (takim jak osoby polecające) oraz których informacje Otis posiada w wyniku interakcji biznesowych (takim jak personel klienta biznesowego lub dostawcy).

W przypadku pytań, wątpliwości lub zamiaru wykonania praw wynikających z przepisów Użytkownik powinien skontaktować się z Otis, dzwoniąc pod numer 833-833-3001 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@otis.com.

Użytkownik powinien wówczas podać swoje imię i nazwisko, sposób, w jaki Otis może się z nim skontaktować (na przykład adres e-mail), swój związek z Otis (klient, dostawca, użytkownik) oraz konkretne działania, o które wnioskuje. Otis zweryfikuje tożsamość Użytkownika i określi, które dane osobowe Użytkownika może ewentualnie zebrać. Na przesłane zapytanie Otis odpowie w ciągu 30 dni. W niektórych przypadkach Otis może nie być w stanie zrealizować wniosku Użytkownika, ale przedstawi wówczas odpowiednie uzasadnienie.

Otis nie sprzeda danych osobowych Użytkownika, ale może je udostępnić osobom trzecim zgodnie z opisem zawartym powyżej w punkcie niniejszych Zasad ochrony prywatności Otis zatytułowanym Czy Otis udostępnia informacje Użytkownika osobom trzecim? Jeśli Otis udostępni takie informacje osobom trzecim, nastąpi to na warunkach ograniczających zakres działań, które dostawcy Otis mogą wykonać w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika.

Ponadto przyjęte w stanie Kalifornia przepisy prawa ochrony prywatności „Shine the Light Law” dają mieszkańcom Kalifornii prawo do corocznego żądania informacji o tym, w jaki sposób Otis udostępnia dane osobowe innym przedsiębiorstwom na swoje potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego. Otis nie udostępnia jednak danych osobowych Użytkownika innym przedsiębiorstwom na ich własne potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Osoby fizyczne w krajach, w których obowiązuje prawo ochrony prywatności (w tym w krajach UE)

Użytkownik może złożyć skargę na ręce krajowego organu ochrony danych (organu nadzorczego). Użytkownik ma również prawo do (a) wycofania zgody, (b) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia, (c) żądania ograniczenia lub do sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych osobowych oraz (d) żądania przeniesienia danych w określonych okolicznościach. Otis nie użyje informacji Użytkownika w ramach zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji lub w celach nieujawnionych Użytkownikowi. Aby skontaktować się z Otis w sprawie tych praw lub w celu uzyskania szczegółowych informacji dla administratora danych lub aby skontaktować się z lokalnym inspektorem ochrony danych, należy przesłać wiadomość e-mail na adres privacy@otis.com, a Otis przekieruje tę wiadomość do odpowiedniej osoby.

Rodzice i opiekunowie prawni

Witryna internetowa OTIS nie jest skierowana do dzieci, OTIS zobowiązuje się jednak do przestrzegania wszystkich stosownych wymogów i przepisów prawa właściwego, w tym przepisów przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) oraz przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). OTIS nie zbiera świadomie informacji od dzieci poniżej 13. roku życia (chyba że są to osoby pozostające na utrzymaniu pracownika lub inni beneficjenci). Jeśli OTIS uzyska wiedzę, że OTIS przesłano dane osobowe dotyczące dziecka poniżej 13. roku życia (inne niż dane dotyczące osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub innych beneficjentów, w tym stypendystów lub laureatów nagród Otis), usunie te dane ze swoich systemów.

Jak Otis może zmienić niniejsze zasady?

W miarę rozszerzania i ulepszania tej witryny Otis może zaktualizować niniejsze zasady. Zasady te mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęca się zatem Użytkownika do regularnego zapoznawania się z tymi zasadami. Istotne zmiany zostaną wskazane u góry dokumentu z tymi zasadami. Warto pamiętać, że zgodnie z nową ustawą CCPA Otis musi corocznie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony prywatności.

Kontakt z Otis

Wszelkie pytania dotyczące ogólnych praktyk Otis w zakresie ochrony prywatności należy przesyłać na adres privacy@otis.com. Można też skontaktować się z Otis telefonicznie pod numerem 833-833-3001.

blue background with lines

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony prywatności w Otis