blue background with lines

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI OTIS

 

Vyberte krajinu a jazyk

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie“) opisuje, ako spoločnosť Otis Elevator Company (OTIS) môže zhromažďovať, spracúvať, prenášať, zdieľať a uchovávať osobné údaje zamestnancov. Spoločnosť OTIS sa zaväzuje zabezpečiť a chrániť osobné údaje všetkých svojich zamestnancov.

Toto oznámenie môže byť čas od času podľa potreby zmenené a doplnené tak, aby odrážalo všetky zmeny postupov a zásad spoločnosti OTIS v súvislosti so spôsobom, akým spravuje vaše osobné údaje. Ak zmeníme toto oznámenie, aktualizujeme túto webovú lokalitu o nové oznámenie a upozorníme na to, že došlo k zmene. Toto oznámenie je určené pre zamestnancov spoločnosti OTIS na celom svete, a preto sa niektoré z postupov opisovaných v tomto oznámení nemusia na vás vzťahovať. Toto oznámenie môžeme doplniť miestnym oznámením, pokiaľ sa to vyžaduje podľa zákona alebo ak je potrebné zohľadniť miestne alebo regionálne postupy.

Aké osobné údaje môže spoločnosť OTIS zhromažďovať od zamestnancov?

Spoločnosť OTIS môže získavať vaše osobné údaje priamo od vás alebo nepriamo, napríklad od predchádzajúcich zamestnávateľov, personálnych agentúr, z referencií, ktoré poskytnete, zo zdrojov verejných záznamov a od iných tretích strán. Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou OTIS podliehajú požiadavkám miestnych zákonov a platných zmlúv so zástupcami zamestnancov.

Keďže zoznam uvedený nižšie je určený pre celú spoločnosť OTIS, môžu tu byť zahrnuté údajové prvky, ktoré sa nevzťahujú na vašu konkrétnu situáciu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zástupcu vášho personálneho oddelenia.

 • celé meno vrátane krstného mena, priezviska, prostredného mena a prípadného oslovenia za menom (napríklad mladší alebo starší),
 • identifikačné čísla (celé alebo ich časť), ako napríklad identifikačné číslo zamestnanca, daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho zabezpečenia/poistenia, prípadne iné štátnymi úradmi vydané identifikačné číslo či doklad totožnosti, napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, vízum, cestovný pas či iný štátnymi úradmi vydaný dokument,
 • pracovné kontaktné údaje vrátane telefónnych čísiel, faxových čísiel, e-mailových adries, čísiel pagerov, poštových adries a sídla pracoviska,
 • kontaktné údaje bydliska vrátane adresy bydliska, telefónnych čísiel bydliska, osobných mobilných telefónnych čísel a osobných e-mailových adries,
 • základné identifikačné údaje, ako napríklad dátum narodenia a pohlavie,
 • pracovné skúsenosti, vzdelanie a história zamestnaní, jazykové znalosti, iné kategórie znalostí, licencie, osvedčenia, ocenenia, členstvá a účasť v odborových združeniach alebo profesijných organizáciách a oprávnenia na vykonávanie určitej práce,
 • informácie o vašej práci vrátane názvu pracovnej pozície, oddelenia, pracovnej funkcie, typu práce, pracovnej klasifikácie/platovej triedy, pracovnej zmluvy a nákladového strediska,
 • informácie o vašom zamestnávateľovi vrátane názvu spoločnosti, sídla spoločnosti a krajiny registrácie,
 • informácie o organizačnej schéme, ako je napríklad vaša pozícia v spoločnosti, vaša úroveň, identifikácia vášho nadriadeného, asistenta a/alebo priamych podriadených,
 • informácie potrebné pre menovky, ako napríklad fotografia a vaše oprávnenie na prístup do určitých miest,
 • fotografie nasnímané počas firemných podujatí a zdieľané v sociálnych médiách sieťach interne a v niektorých prípadoch externe (na týchto podujatiach budete jednoznačne vedieť o tom, že prebieha fotografovanie, pričom budete mať možnosť nesúhlasiť s ním) – v prípade, že sa má vaša fotografia zdieľať v marketingových materiáloch mimo sociálnych sietí, bude vám to oznámené a budete mať možnosť odmietnuť to,
 • informácie o odmenách a dávkach vrátane identifikačných údajov vašich vyživovaných rodinných príslušníkov a oprávnených poberateľov dávok (ako napríklad meno, dátum narodenia, pohlavie, identifikačné čísla vydané štátnymi úradmi, adresa a ďalšie údaje, ktoré sa môžu vyžadovať) a informácie týkajúce sa konkrétnych programov dávok,
 • záznamy o odbornej príprave, ďalšom vzdelávaní a rozvoji,
 • informácie o kontrole výkonnosti,
 • informácie o plánovaní nástupníctva,
 • informácie týkajúce sa vášho potenciálu a ašpirácií na zváženie vašich ďalších krokov v organizácii,
 • informácie a protokolové záznamy o počítačoch, sieťach a komunikáciách spoločnosti OTIS týkajúce sa používania firemných telefónov, počítačov, elektronických komunikácií (ako sú e-maily a elektronické kalendáre) a ďalších informačných a komunikačných technológií, ako napríklad mien používateľov/prihlasovacích mien, hesiel, odpovedí na bezpečnostné otázky a ďalších informácií potrebných na prístup k aplikáciám, sieťam, systémom a službám spoločnosti OTIS, ako aj informácie, ktoré ukladáte, odosielate, predkladáte alebo prijímate prostredníctvom sietí a systémov spoločnosti OTIS,
 • informácie o prístupoch indikujúce, kedy vstupujete na pracovisko a opúšťate ho,
 • informácie o zhromažďovaní a prideľovaní času,
 • pracovné úlohy a pracovné produkty, ktoré môžu zahŕňať prepojenie na vás, ako napríklad dokumenty a súbory uvádzajúce vás ako autora a úlohy, ktoré vám boli pridelené,
 • informácie o návštevníkoch vrátane času, dátumu a miesta návštev, informácie týkajúce sa vozidiel na účely parkovania a informácie potrebné na vedenie denníkov návštevníkov a vykonávanie skríningových kontrol,
 • informácie o registráciách na podujatiach, napríklad vaša túžba zúčastniť sa podujatia, preferencie konkrétnych tém, preferencie jedál, cestovné podmienky a účasť,
 • informácie o vašich pracovných preferenciách, ako sú cestovné preferencie (voľba sedadiel, letecká spoločnosť, informácie o častých cestujúcich leteckou dopravou, fajčenie/nefajčenie) a preferencie miesta (vrátane vašej mobility pri pracovných príležitostiach),
 • informácie, ktoré ste dobrovoľne zaradili do svojho profilu v elektronických systémoch, ako napríklad prezývka, fotografia a záujmy,
 • informácie o kontaktných osobách pre tiesňové situácie, ktoré môžu zahŕňať informácie o iných osobách než zamestnancoch, ako sú napríklad rodinní príslušníci alebo priatelia, ktorých ste si zvolili za svoju kontaktnú osobu pre tiesňové situácie,
 • ďalšie údaje potrebné na podporu žiadostí v personálnej oblasti, mzdovej agendy, spravovania cestovania a výdavkov, ako napríklad informácie o bankových účtoch a kreditných kartách,
 • informácie o polohe, napríklad firemných vozidiel, aplikácií, firemných notebookov, telefónov a zákazníckych výťahov, ktoré môžete navštevovať, alebo iných zariadení, ktoré majú alebo vyžadujú globálne lokalizačné údaje (nazývané aj sledovanie polohy).

V závislosti od miestnych požiadaviek a právnych predpisov môže spoločnosť OTIS zhromažďovať aj:

 • informácie o cestovnom pase, mieste narodenia, občianstvach (minulých a súčasných) a trvalom pobyte,
 • kontroly vykonávané pred prijatím do zamestnania, napríklad kontroly sluchu, lekárske vyšetrenia, skríningové kontroly užívania drog a/alebo informácie umožňujúce overenie údajov, ktoré predložil uchádzač,
 • informácie týkajúce sa zdravia a zranení, ako napríklad zdravotné postihnutie, práceneschopnosť, materská dovolenka, a ďalšie informácie, ktoré sa môžu vyžadovať na spravovanie ľudských zdrojov a environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek,
 • informácie o vojenskej službe,
 • fotografie, audio a video alebo biometrické informácie (napr. odtlačok prsta, naskenovaná dúhovka alebo rozpoznávanie hlasu),
 • informácie, ktoré sa môžu vyžadovať v rámci bezpečnostných previerok alebo regulačných nariadení v oblasti medzinárodného obchodu, aby vám mohol byť povolený prístup k určitým technológiám, prípadne iné informácie súvisiace s vašou prácou vrátane cestovnej histórie, osobných a/alebo profesionálnych kontaktov a ďalších informácií, ktoré sa môžu vyžadovať pri hĺbkovej skríningovej kontrole kontaktov,
 • informácie o rodinnom stave a rodinných príslušníkoch, ako napríklad manželský stav, mená vašich rodičov, meno za slobodna a informácie o vašich vyživovaných rodinných príslušníkoch,
 • ďalšie informácie v rozsahu vyžadovanom miestnymi zákonmi, ako napríklad rasa, náboženstvo alebo príslušnosť k politickej strane alebo odborovej organizácii/odborovému zväzu.

V krajinách, ktoré predpisujú osobitnú ochranu citlivých osobných údajov, bude spoločnosť Otis zhromažďovať, spracúvať alebo prenášať vaše citlivé osobné údaje vyžadované zákonom iba takej tretej strane, ktorá pomáha spoločnosti Otis pri plnení jej povinností (napríklad na účely miezd alebo poistenia), pričom v prípadoch, keď je poskytnutie takýchto údajov voliteľné, vás najprv požiadame o váš súhlas.

Na aké účely môže spoločnosť Otis používať vaše osobné údaje?

 • Spravovanie vášho zamestnania vrátane nasledujúcich možností:
  • odmeny a dávky vrátane zavádzania a spravovania plánov dávok,
  • spravovanie miezd, napríklad na účely zrážok a príspevkov,
  • kariérny rozvoj, spätná väzba a progresia výkonnosti,
  • odmeny a pochvaly,
  • zhromažďovanie a prideľovanie času,
  • preplácanie cestovného a výdavkov vrátane spravovania cestovných a/alebo kreditných kariet,
  • školenia,
  • sťahovania, poverovacie listy, podpora pre zahraničných zamestnancov, víza, licencie a iné pracovné povolenia,
  • vykazovanie a zrážky daní,
  • údržba životopisov zamestnancov a riadiacich pracovníkov a podobných informácií,
  • e-mailové systémy a organizačné schémy,
  • vykazovanie podľa požiadaviek regulačných orgánov, ako sú napríklad regulačné orgány v oblasti zdravia a bezpečnosti a daňové orgány,
  • činnosti podporujúce angažovanosť zamestnancov,
 • personálne plánovanie a plánovanie nástupníctva,
 • vykonávanie bežných obchodných operácií, ako napríklad:
  • zaznamenávanie vašich schválení a podpisov na podnikových dokumentoch vrátane zmlúv, dohôd, nákupných objednávok, výkazov a korešpondencie,
  • podieľanie sa na výskume vrátane navrhovania a vývoja produktov, služieb a technológií,
  • analýza nákladov a výdavkov, ako napríklad údajov o mzdách, cestovaní a výdavkoch,
  • zdieľanie informácií so zákazníkmi a obchodnými partnermi,
  • vykonávanie analýzy trhu,
  • zdieľanie propagačných nástrojov predaja (vrátane prezentácií zákazníkom, ktoré môžu zahŕňať podľa daného prípadu veci ako organizačné schémy zamestnancov obsahujúce fotografie, informácie o polohe a kontaktné údaje),
 • reagovanie na situácie, pri ktorých existuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti, a to aj v tiesňovej situácii (to môže znamenať údaje zhromaždené z nositeľných zariadení, ktoré kontrolujú zdravotný stav osamelých pracovníkov, a môže to zahŕňať zaznamenávanie nehôd a prípadov, keď takmer došlo k nehode, ku ktorým došlo u konkrétnych zamestnancov, a podávanie hlásení manažmentu na účely vykonania nápravných opatrení),
 • komunikácia so zamestnancami vrátane intranetu,
 • vykonávanie prieskumov angažovanosti zamestnancov a charitatívnych kampaní,
 • spravovanie pracovnoprávnych vzťahov a vzťahov so zamestnancami vrátane predkladania pracovných sťažností,
 • plánovanie a poskytovanie programov a služieb v oblasti zdravia a bezpečnosti vrátane skríningových kontrol užívania drog, spracúvania odmien pracovníkov a podobných programov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • podávanie výkazov a štatistické analýzy vrátane globálneho počtu zamestnancov podniku, demografických údajov a podávania výkazov, ktoré sa vyžadujú podľa platných právnych predpisov, ako napríklad skríningové kontroly oprávnení vykonávať danú prácu, podávanie výkazov o pracovnom prostredí, zdraví a bezpečnosti a administratíva,
 • spravovanie fyzického zabezpečenia vrátane
  • kontroly a zabezpečenia prístupu,
  • prístupu na pracovisko a jeho zabezpečenia,
  • pripravenosti na katastrofy,
 • spravovanie a zabezpečenie systémov informačných technológií („IT“), ako sú počítačové siete, e-mail, prístup na internet, systémy plánovania podnikových zdrojov („ERP“) a pracovné postupy vrátane
  • kontroly a zabezpečenia prístupu pre počítače a iné systémy,
  • prístupu na internet, intranet, k e-mailom, sociálnym sieťam a ďalším elektronickým systémom,
  • skenovania a analýzy vírusov, narušení zabezpečenia a interných hrozieb,
  • tvorby a analýzy protokolových záznamov na účely bezpečnosti a technickej podpory,
  • poskytovania činností technickej podpory a údržby systému,
  • zálohovania a obnovy údajov a poskytovania služieb obnovy po katastrofe,
 • dohľad nad sledovaním polohy, trvaním a inou telematikou určitých aktív spoločnosti OTIS a pre určité aplikácie na spravovanie poskytovaných služieb, zabezpečenia, bezpečnosti a efektívnosti,
 • zabezpečenie dodržiavania dovozných, vývozných a iných kontrol medzinárodného obchodu vrátane spravovania registrácií a povolení, určovania prístupu ku kontrolovaným technológiám a/alebo komoditám a skríningových kontrol v prípade sankcionovaných alebo obmedzených krajín alebo strán,
 • odpovedanie na otázky alebo obavy,
 • vykonávanie auditov a kontrol dodržiavania predpisov s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými zásadami, predpismi a zákonmi,
 • vyhodnocovanie a nahlasovanie konfliktov záujmov,
 • vykonávanie a spravovanie interných a externých vyšetrovaní vrátane preskúmavania právnych záležitostí, globálnych etických noriem a dodržiavania predpisov a pravidiel medzinárodného obchodu a všetkých následných zverejnení informácií štátnym orgánom,
 • trestné stíhanie a obhajoba nárokov v súdnych, rozhodcovských, správnych alebo regulačných konaniach, ako sú napríklad činnosti pred sporom, zhromažďovanie dôkazov, zaisťovanie dôkazov, predbežné súdne opatrenia a snahy o zaisťovanie elektronických dôkazov,
 • reagovanie na otázky orgánov činných v trestnom konaní a iných orgánov štátnej správy,
 • ochrana práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad patentové prihlášky,
 • obchodné plánovanie vrátane plánovania alebo vykonávania reštrukturalizačných činností, fúzií, akvizícií a odpredajov,
 • uľahčenie činností investičného manažmentu pre tých zamestnancov, ktorí môžu mať práva na akcie spoločnosti OTIS,
 • podľa požiadaviek alebo výslovne schválené platnými zákonmi alebo predpismi.

S kým spoločnosť OTIS zdieľa údaje, ktoré zhromažďuje?

Interný prístup k osobným údajom zamestnancov sa poskytuje na báze podľa potreby. Napríklad personálni a mzdoví odborníci v rámci našej spoločnosti na celom svete majú prístup k osobným údajom súvisiacim s oblasťami ich zodpovednosti. Obmedzený počet osôb má prístup ku všetkým osobným údajom v určitých systémoch IT spoločnosti OTIS z dôvodu ich zodpovednosti za celosvetové programy ľudských zdrojov. Manažéri a vedúci majú prístup k pracovným informáciám o svojich zamestnancoch.

Osobné údaje sa používajú a zdieľajú medzi prevádzkovými spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami, divíziami alebo skupinami spoločnosti OTIS na celom svete na vyššie uvedené účely. Môžeme tiež zdieľať vaše firemné kontaktné údaje so zákazníkmi, s potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi na účely podpory bežných obchodných operácií. Keď spoločnosť OTIS prenáša vaše osobné údaje medzi svojimi obchodnými subjektmi, robí tak v súlade s platnými právnymi predpismi a príručkou podnikových zásad spoločnosti OTIS.

Okrem toho môže spoločnosť OTIS podľa potreby poskytovať prístup k osobným údajom alebo ich zdieľať s tretími stranami, napríklad s dôveryhodnými poskytovateľmi služieb, konzultantmi a zmluvnými dodávateľmi, ktorým bol udelený prístup do objektov alebo k systémom spoločnosti OTIS, a so štátnymi orgánmi a ďalšími subjektmi v súlade so zákonnými požiadavkami. Spoločnosť OTIS bude zdieľať vaše osobné údaje mimo skupiny spoločností OTIS na nasledujúce účely:

 • umožnenie poskytovateľom služieb najatých spoločnosťou OTIS vykonávanie služieb v našom mene – v týchto prípadoch bude spoločnosť OTIS zdieľať informácie s poskytovateľmi služieb iba na účely uvedené vyššie,
 • dodržiavanie zákonných povinností, ako napríklad dodržiavanie daňových a regulačných povinností, zdieľanie údajov s odborovými organizáciami/odborovými zväzmi a zamestnaneckými radami a reagovanie na súdne konanie alebo legitímnu právoplatnú žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných štátnych regulačných orgánov,
 • vyšetrovanie podozrenia na nezákonnú činnosť alebo skutočnej nezákonnej činnosti,
 • zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate,
 • podpora predaja alebo prevodu všetkej alebo časti našej firmy alebo nášho majetku (vrátane prostredníctvom konkurzného konania).

Kde spoločnosť OTIS uchováva vaše osobné údaje?

OTIS je globálna spoločnosť s mnohými právnickými subjektmi pôsobiacimi v približne 200 krajinách a oblastiach. Preto môžeme mať dôvod prenášať vaše údaje od jedného právnického subjektu k druhému alebo z jednej krajiny do druhej na vyššie uvedené účely. Vaše osobné údaje budeme prenášať v súlade s platnými zákonnými požiadavkami a iba v rozsahu nevyhnutnom na účely stanovené vyššie.

Spoločnosť OTIS sa spolieha na dostupné právne mechanizmy, ktoré umožňujú legálny cezhraničný prenos osobných údajov. V rozsahu, v akom sa spoločnosť OTIS spolieha na štandardné zmluvné doložky (nazývané aj vzorové doložky), bude spoločnosť OTIS dodržiavať tieto požiadavky, a to aj v prípade, ak medzi týmito požiadavkami a týmto oznámením môže existovať nejaký rozpor.

Aké máte možnosti v súvislosti s tým, ako spoločnosť OTIS používa vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na celosvetové spravovanie ľudských zdrojov spoločnosti OTIS. V dôsledku toho sa zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ako sa opisuje v tomto oznámení, vo všeobecnosti vyžaduje pre vaše zamestnanie, pokiaľ to nie je v rozpore s miestnymi právnymi predpismi, kolektívnym vyjednávaním alebo obmedzeniami zamestnaneckých rád odsúhlasenými spoločnosťou OTIS. Vaše osobné údaje sa vyžadujú na to, aby vám bolo možné uhrádzať mzdu, spravovať vaše zamestnanie a dodržiavať zákonné povinnosti, ako napríklad daňové zákony a regulačné nariadenia.

V závislosti od miesta, kde pracujete, môžu miestne právne predpisy vyžadovať, aby ste za určitých okolností poskytli výslovný súhlas so zhromažďovaním, používaním a/alebo zverejňovaním osobných údajov. Spoločnosť OTIS v prípade potreby požiada o takýto súhlas vhodnými a povolenými prostriedkami.

Ako dlho spoločnosť OTIS uchováva osobné údaje?

Spoločnosť OTIS uchováva vaše osobné údaje na personálne účely po celú dobu vášho zamestnania a po akékoľvek ďalšie obdobie, ako to vyžadujú platné právne predpisy alebo regulačné, súdne, správne alebo arbitrážne konania alebo požiadavky auditu. Podrobnejšie informácie o uchovávaní údajov na personálne účely získate od miestneho zástupcu personálneho oddelenia.

Spoločnosť OTIS môže uchovávať údaje, ktoré sa vyžadujú na obchodné a právne účely, ako napríklad údaje: (a) vyžadované na legitímne obchodné účely, napríklad pracovné súbory alebo obchodné záznamy týkajúce sa zákazníkov, produktov, služieb, technológií, obchodných partnerov a iných pracovných úsilí, ktoré môžu náhodne obsahovať informácie o vás, (b) ktoré ste uložili v zdieľaných úložiskách, kde podliehajú príslušným dobám uchovávania, (c) podliehajúce aktívnemu právnemu vyšetrovaniu, súdnemu alebo správnemu konaniu, auditu alebo iným právnym požiadavkám a (d) ktoré musí spoločnosť OTIS uchovávať na základe zmluvnej, zákonnej, regulačnej alebo audítorskej povinnosti.

Aké ďalšie informácie by mali poznať konkrétni zamestnanci?

Zamestnanci z EÚ a iných krajín, v ktorých platia zákony na ochranu osobných údajov: Môžete mať právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, požiadať o obmedzenia alebo namietať voči spracúvaniu určitých osobných údajov a za určitých okolností požiadať o prenositeľnosť údajov. Ak chcete požiadať o prístup, opravu, vymazanie, vzniesť námietku alebo požiadať o obmedzenia či prenositeľnosť svojich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť OTIS prostredníctvom spôsobov kontaktovania uvedených na konci tohto oznámenia. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému národnému alebo štátnemu orgánu zodpovednému za ochranu údajov, ktorý môže byť známy aj ako dozorný orgán. Môže vám byť tiež poskytnutý dodatok s kontaktnými údajmi pre váš národný alebo miestny regulačný orgán. Ak potrebujete pomoc s identifikáciou miestneho orgánu pre ochranu údajov, kontaktujte svojho odborníka na ochranu osobných údajov alebo osobu zodpovednú za ochranu údajov, prípadne nám jednoducho pošlite e-mail na adresu privacy@otis.com.

Zamestnanci z USA vrátane štátu Connecticut: Spoločnosť OTIS zhromažďuje čísla sociálneho zabezpečenia, ak sa to vyžaduje podľa zákona, napríklad na daňové a mzdové účely. Keď spoločnosť OTIS zhromažďuje a/alebo používa čísla sociálneho zabezpečenia, bude náležite dbať na ochranu ich dôvernosti, obmedzovanie zhromažďovania, poskytovanie prístupu k týmto údajom iba osobám, ktoré ich potrebujú poznať, implementáciu vhodných technických ochranných opatrení a zabezpečenie ich riadnej likvidácie.

Zamestnanci, ktorí poskytujú informácie o rodinných príslušníkoch a iných osobách: V prípade informácií o kontaktných osobách pre tiesňové situácie, na účely poskytovania dostupných dávok pre vyživovaných rodinných príslušníkov a na identifikáciu oprávnených poberateľov dávok sa môžete rozhodnúť poskytnúť spoločnosti OTIS informácie o svojich rodinných príslušníkoch a ďalších osobách, ktoré sú s vami spojené. Pred poskytnutím týchto informácií spoločnosti OTIS sa musíte ubezpečiť, že na to máte zákonné oprávnenie. V rozsahu, v akom poskytnete informácie ako zákonný zástupca maloletých detí, predstavuje vaše rozhodnutie poskytnúť tieto informácie súhlas, že spoločnosť OTIS môže zhromažďovať, spracúvať a prenášať tieto informácie na účely, na ktoré boli poskytnuté, a ako je to stanovené v tomto oznámení.

Ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom, opraviť ich, zmeniť ich alebo požiadať o ich vymazanie či kópiu?

Mnoho osôb má priamy prístup k väčšine svojich osobných údajov obsiahnutých v rôznych personálnych systémoch spoločnosti OTIS a pomocou tohto priameho prístupu má prístup k svojim osobným údajom, možnosť ich opravy, zmeny, vymazania alebo skopírovania. Na požiadanie môže spoločnosť OTIS tiež udeliť jednotlivým osobám primeraný prístup k osobným údajom, ktoré sú inak neprístupné. Osoby, ktorí nemajú priamy prístup alebo žiadajú o ďalší prístup, by sa mali obrátiť na miestneho zástupcu personálneho oddelenia. V prípade žiadostí týkajúcich sa vašich osobných údajov mimo údajov na personálne účely kontaktujte svojho miestneho úradníka pre etiku a dodržiavanie predpisov, osobu zodpovednú za ochranu údajov alebo odborníka na ochranu osobných údajov (ďalšie podrobnosti nájdete nižšie).

Ako môžete kontaktovať spoločnosť OTIS?

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa vašich osobných údajov alebo potrebujete ďalšie informácie o tom, ktoré subjekty spoločnosti OTIS sú prevádzkovateľmi vašich osobných údajov, mali by ste sa obrátiť na miestneho zástupcu personálneho oddelenia, miestneho prostredníka pre etiku a dodržiavanie predpisov, miestneho odborníka na ochranu osobných údajov alebo osobu zodpovednú za ochranu údajov. Ak si nie ste istí, na koho sa máte vo svojej firme obrátiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na čísle 833 833 3001 alebo na adrese privacy@otis.com.

Posledná aktualizácia: 24. 1. 2020

Vrátane jej obchodných segmentov, organizačných jednotiek, divízií a všetkých ostatných prevádzkových subjektov bez ohľadu na ich sídlo – vrátane kontrolovaných spoločných podnikov, partnerstiev a iných foriem podnikania, v ktorých má spoločnosť Otis Elevator Company buď kontrolný podiel, alebo efektívnu kontrolu nad riadením (súhrnne „OTIS“ alebo „my“).