blue background with lines

Globálne oznámenie spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov

 

Vyberte krajinu a jazyk

 

Spoločnosť Otis Worldwide Corporation a jej dcérske a pridružené spoločnosti (ďalej len „Otis“) rešpektujú ochranu vašich osobných údajov. Na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zverené, používame technické, administratívne a fyzické opatrenia.

Zhromažďujeme údaje prostredníctvom našich zmluvných vzťahov, korešpondencie, vašich interakcií s našimi webovými lokalitami a prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom našich aplikácií a pri našich interakciách s koncovými používateľmi našich produktov, pričom toto všetko sa riadi týmto globálnym oznámením spoločnosti Otis Elevator o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov“), pokiaľ nie je výslovne uvedené alebo dohodnuté inak.

Osobné údaje našich zamestnancov a osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie u nás sa riadia oznámením o ochrane osobných údajov zamestnancov spoločnosti Otis a oznámením o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Otis.

Toto globálne oznámenie spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov“) opisuje naše postupy tak, ako sa vo všeobecnosti týkajú zhromažďovania a spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Otis dodržiava príslušné právne požiadavky a nezhromažďuje ani nepoužíva osobné údaje na takých miestach ani takými spôsobmi, ktoré miestne zákony zakazujú. Tým, že nám poskytnete osobné a iné údaje, vyjadrujete súhlas s podmienkami a požiadavkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje spoločnosť Otis zhromažďuje?

Nižšie sú uvedené typy údajov, ktoré spoločnosť Otis zhromažďuje. Keďže toto oznámenie spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na celý rad situácií, môžu tu byť uvedené aj typy údajov, ktoré sa nevzťahujú na vašu konkrétnu situáciu. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás podľa pokynov uvedených v časti „Ako môžete kontaktovať spoločnosť Otis?“ (uvedenej na konci dokumentu) nižšie.

 • celé meno vrátane krstného mena, priezviska, prostredného mena a prípadného oslovenia za menom (napríklad mladší alebo starší) a oslovenia pred menom (napr. pani alebo pán),
 • základné identifikačné údaje, ako napríklad dátum narodenia, pohlavie a/alebo vzťah k spoločnosti Otis (napr. zamestnanec, príbuzný zamestnanca, oprávnený poberateľ dávok, zákazník, koncový používateľ, dodávateľ),
 • krajina narodenia, štátne občianstvo (minulé a súčasné) a trvalý pobyt, ako to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy,
 • jazykové a komunikačné preferencie,
 • pracovné kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy, poštovej adresy a sídla pracoviska,
 • adresa bydliska, osobná e-mailová adresa a domáce telefónne číslo vrátane osobného mobilného telefónneho čísla,
 • informácie o kontaktných osobách pre tiesňové situácie (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje tretích strán, ktoré nám poskytnete),
 • umiestnenie zariadenia vrátane údajov o geografickej polohe a ďalšie bezpečnostné overovacie údaje z vášho osobného počítačového zariadenia alebo telefónu v prípade určitých typov zamestnancov, dodávateľov na základe zmluvy a zákazníkov a koncových používateľov, ktorí sa rozhodnú poskytnúť tieto údaje,
 • informácie a protokolové záznamy o počítačoch, sieťach a komunikáciách spoločnosti Otis týkajúce sa používania firemných telefónov, počítačov, elektronických komunikácií (napríklad e-maily a elektronické kalendáre),
 • informácie o tom, ako vaša spoločnosť alebo vy využívate produkty a služby spoločnosti Otis vrátane vašich osobných preferencií,
 • podrobnosti o zamestnaní vrátane názvu pracovnej pozície, oddelenia, pracovnej funkcie, nákladového strediska a mien vášho nadriadeného a asistenta,
 • podrobnosti o zamestnávateľovi vrátane názvu (názvov) spoločnosti, sídla (sídiel) spoločnosti, adresy (adries) spoločnosti a jurisdikcie spoločnosti,
 • pracovné skúsenosti, vzdelanie a história zamestnaní, kategórie znalostí vrátane jazykových znalostí, licencií, osvedčení, oprávnení vykonávať určitú prácu, členstva v zúčastnenom odborovom združení alebo odborovom zväze alebo členstva v profesijnej organizácii,
 • informácie o školeniach, rozvoji a kontrole výkonnosti,
 • pracovné úlohy a pracovné produkty, ktoré môžu zahŕňať prepojenie na vás, ako napríklad dokumenty a súbory uvádzajúce vás ako autora a úlohy, ktoré boli pridelené vám alebo vašej spoločnosti,
 • informácie o vojenskej službe vyžadované podľa platných právnych predpisov alebo ktoré nám budú dobrovoľne predložené,
 • informácie o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti vrátane informácií súvisiacich so zraneniami,
 • zmluvy, programy a činnosti, ktorých sa zúčastňujete,
 • informácie o platbách a faktúrach vrátane identifikačných čísel vydaných štátnymi orgánmi a čísel bankových účtov,
 • informácie zhromažďované prostredníctvom dobrovoľných prieskumov, propagačných akcií alebo používania produktov či služieb,
 • záznam o akomkoľvek incidente, ku ktorému došlo v priestoroch spoločnosti Otis, vo vozidle spoločnosti Otis alebo v jeho okolí, prípadne v mieste zákazníka, ak výťah udržiava alebo vyrobila spoločnosť Otis,
 • informácie o cestovaní a výdavkoch súvisiacich s pracovnými úlohami vrátane informácií o vízach, podrobných informácií o nákladoch predložených spoločnosti Otis na preplatenie a informácií získaných z auditov vykonaných s cieľom zabezpečiť súlad s cestovnými zásadami alebo zmluvnými podmienkami pre dodávateľov,
 • informácie zhromaždené v rámci nejakej pracovnej úlohy alebo prístupu do určitých objektov zákazníka alebo spoločnosti Otis, ako sú napríklad údaje o časoch a dochádzke, informácie na menovkách, fotografie, zvukové, video a biometrické informácie (napr. odtlačok prsta, naskenovaná dúhovka alebo rozpoznávanie hlasu) alebo údaje o geografickej polohe používané pre určitú rolu alebo úlohu, ale takéto zhromažďovanie bude známe, transparentné a v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • požadované skríningové kontroly, ako napríklad lekárske vyšetrenia, skríningové kontroly užívania drog (ak je to povolené) a informácie umožňujúce overenie údajov, ktoré predložil uchádzač, vyžadované alebo povolené podľa platných právnych predpisov,
 • informácie, ktoré môžu byť vyžadované podľa nariadení o medzinárodnom obchode na povolenie vášho prístupu k určitým technológiám, produktom alebo ktoré môžu byť vyžadované pre konkrétnu úlohu alebo návštevu, ako to vyžadujú platné právne predpisy,
 • Identifikačné čísla vydané štátnymi orgánmi (celé alebo ich časť), ako napríklad daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pridelené spoločnosťou Otis, číslo sociálneho zabezpečenia/poistenia, číslo vodičského preukazu vydané štátnymi orgánmi, vízum, pas alebo iné číslo dokladu,
 • kvalifikácie umožňujúce poskytovať služby ako dodávateľ vrátane potvrdenia toho, že nedochádza ku konfliktom záujmov, čo môže zahŕňať referencie od tretích strán,
 • informácie o návštevníkoch vrátane času, dátumu a miesta návštev, informácie týkajúce sa vozidiel na účely parkovania a informácie potrebné na vedenie denníkov návštevníkov a na vykonávanie skríningových kontrol zamietnutých účastníkov,
 • zoznam darov, ktoré vám mohli byť poskytnuté alebo ktoré mohli byť od vás prijaté (nominálne alebo inak),
 • informácie o polohe pre určité lokality, ktoré poskytujú služby založené na polohe, ako napríklad mapy, prístup k tlačiarňam na báze polohy alebo dostupnosť konferenčných miestností v okolí, avšak takéto zhromažďovanie bude známe a transparentné,
 • informácie týkajúce sa vašej účasti na konferencii alebo schôdzi, ako napríklad informácie o rezerváciách hotelov, informácie o letoch vrátane letiska, čísla letu a časov príletu a odletu, preferencií alebo obmedzení stravovania a spolucestujúcich,
 • informácie poskytnuté na uľahčenie služby alebo vyžiadanie pomoci, napríklad v prípade uviaznutia vo výťahu alebo volania do pobočky spoločnosti Otis alebo do nášho telefonického centra OtisLine™,
 • informácie potrebné na vybavenie reklamácie alebo poskytnutie požadovaných dávok či služieb, ktoré môžu zahŕňať zdravotné informácie, identifikačné čísla vydané štátnymi orgánmi, informácie o polohe alebo iné informácie potrebné na to, aby spoločnosť Otis mohla riadne spracovať reklamáciu,
 • akákoľvek informácia, ktorú sa daná osoba rozhodne zahrnúť do dokumentu, ktorý je súčasťou súdneho konania týkajúceho sa spoločnosti Otis.

Ako môže spoločnosť OTIS používať osobné údaje, ktoré zhromažďuje?

Spoločnosť Otis bude používať vaše osobné údaje iba na legitímne obchodné záujmy, na splnenie zákonnej povinnosti alebo na splnenie našich zmluvných záväzkov v súlade s opisom v tomto globálnom oznámení spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov. Keďže toto oznámenie spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na celý rad situácií, môžu tu byť uvedené vymenované použitia, ktoré sa nevzťahujú na vašu konkrétnu situáciu. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás podľa pokynov uvedených v časti „Ako kontaktovať spoločnosť Otis“ nižšie. Spoločnosť Otis môže používať vaše údaje na nasledujúce účely:

 • vykonávanie bežných obchodných operácií vrátane spravovania našich zmluvných záväzkov, našich záväzkov voči regulačným a iným orgánom, spravovania dodávateľov, angažovanosti zákazníkov a vývoja nových produktov a služieb,
 • poskytovanie informácií, položiek alebo služieb, o ktoré požiadate, čo môže zahŕňať používanie údajov o geografickej polohe pre určité aplikácie na uľahčenie poskytovania služieb, ako napríklad poskytovanie prístupu do budovy alebo výťahu alebo povolenie integrovaných funkcií našich výťahových služieb,
 • poskytovanie vám prispôsobených služieb a obsahu relevantných pre vaše konkrétne potreby a záujmy,
 • spravovanie našich lokálnych a centralizovaných operačných databáz, ako napríklad našich nástrojov na plánovanie podnikových zdrojov (ERP), našej databázy zákazníkov a našej databázy telefonického centra OtisLine™,
 • vyhodnocovanie efektívnosti našich marketingových kampaní a kampaní v sociálnych sieťach, užitočnosti našich produktov a služieb (vrátane našich aplikácií) sledovaním výkonnosti, hodnotením angažovanosti a vykonávaním podnikových analýz,
 • vývoj nových ponúk, zlepšovanie kvality našich produktov, zlepšovanie prispôsobených možností používania a lepšiu prípravu budúcich produktov a obsahu na základe kolektívnych záujmov našich používateľov,
 • spravovanie faktúr a platieb pre záväzky aj pohľadávky,
 • reagovanie na situácie, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť, a to v núdzových situáciách aj pri zavádzaní bezpečnostných iniciatív,
 • poskytovanie programov a služieb v oblasti zdravia a bezpečnosti vrátane skríningových kontrol na užívanie drog (môže to zahŕňať skríningové zdravotné kontroly na pracovisku, každoročné zdravotné osvedčenia vyžadované zákonom v niektorých jurisdikciách a skríningové kontroly na užívanie drog, ak je to povolené a považované za vhodné alebo potrebné),
 • spravovanie fyzického zabezpečenia vrátane vykonávania prístupových kontrol a pripravenosti na katastrofy,
 • spravovanie, udržiavanie a zabezpečovanie systémov informačných technológií, ako sú počítačové siete, e-mail, prístup na internet a prístup k našim systémom súvisiacim s produktmi, pričom takéto činnosti zahŕňajú:
  • overovanie vašej totožnosti na účely kontroly prístupu a zabezpečenia pre počítače a ďalšie systémy,
  • prístup na internet, intranet, k e-mailom, sociálnym sieťam a ďalším elektronickým systémom,
  • skenovanie a analýza vírusov, narušení zabezpečenia a interných hrozieb,
  • tvorba a analýza protokolových záznamov na účely bezpečnosti a technickej podpory,
  • poskytovanie činností technickej podpory a údržby systému,
  • zálohovanie a obnova údajov a poskytovanie služieb obnovy po katastrofe,
 • vykonávanie výkazov a štatistických analýz vrátane globálneho počtu zamestnancov, demografických údajov a súvisiacich informácií o nákladoch,
 • dohľad nad sledovaním polohy, trvaním a inou telematikou určitých aktív a aplikácií na spravovanie poskytovaných služieb, zabezpečenia, bezpečnosti a efektívnosti a vášho pohodlia,
 • zabezpečenie a overovanie dodržiavania dovozných, vývozných a iných kontrol medzinárodného obchodu vrátane spravovania registrácií a povolení, prístupu ku kontrolovaným technológiám a/alebo komoditám a skríningových kontrol v prípade sankcionovaných alebo obmedzených krajín alebo strán,
 • odpovedanie na etické otázky, obavy a sťažnosti,
 • vykonávanie auditov a kontrol dodržiavania predpisov a interných vyšetrovaní (vrátane tých, ktoré vyplývajú z obvinení, na ktoré budeme upozornení) s cieľom zabezpečiť a potvrdiť dodržiavanie príslušných zásad, nariadení a zákonov, etických noriem a obchodných predpisov a nahlasovanie výsledných zistení a zverejnení nášmu vedeniu, manažmentu a ak je to vhodné alebo vyžadované, tak aj regulačným orgánom,
 • vyhodnocovanie a nahlasovanie konfliktov záujmov (vrátane sledovania obchodných darov),
 • riešenie problémov v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti vrátane nárokov na náhradu škôd a vykonávania kontrol a nápravných opatrení,
 • trestné stíhanie, obhajovanie a rokovanie o nárokoch, čo by mohlo zahŕňať súdne, arbitrážne, správne alebo regulačné konania vrátane aktivít pred sporom, ako napríklad mediácia, zaisťovanie a zhromažďovanie dôkazov,
 • zabezpečenie a ochrana práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad patentové prihlášky,
 • prognostika a plánovanie našich obchodných operácií,
 • plánovanie, vyhodnocovanie alebo vykonávanie fúzií, akvizícií, odpredajov (vrátane náležitej starostlivosti a integračných aktivít),
 • podpora predaja alebo prevodu všetkej alebo časti našej firmy alebo nášho majetku (vrátane prostredníctvom konkurzného konania),
 • uľahčenie činností investičného manažmentu a služieb pre investorov,
 • dokumentovanie účasti v odborových združeniach a profesijných organizáciách,
 • vedenie marketingových a predajných kampaní a prieskumov zákazníkov,
 • spravovanie spoločných podnikov, distribučných kanálov a vzťahov s obchodnými zástupcami,
 • v súlade s tým, čo je inak primerane predpokladané alebo výslovne povolené platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami.

Spoločnosť Otis môže prenášať vaše údaje tretím stranám, aby jej mohli pomáhať pri vykonávaní jej obchodných činností v súlade s opisom v tomto dokumente. Spoločnosť Otis však vaše údaje nebude predávať.

Využíva spoločnosť Otis vaše osobné údaje na to, aby vás kontaktovala?

Áno. Okrem toho, že vás spoločnosť Otis môže kontaktovať v súlade opisom vyššie, môže tiež používať informácie, ktoré zhromažďuje, na komunikáciu s vami v súvislosti s novými a upravenými produktmi a službami ponúkanými spoločnosťou Otis alebo inými špeciálnymi ponukami či súťažami. Spoločnosť Otis môže tieto informácie používať na vaše informovanie o prípadných bezpečnostných obavách. Spoločnosť Otis samozrejme zabezpečí, aby každá marketingová komunikácia poskytovala jednoduchý spôsob, ako sa odhlásiť z jej prijímania alebo odberu.

Zdieľa spoločnosť Otis vaše údaje s tretími stranami?

Spoločnosť Otis nebude predávať vaše osobné údaje. Spoločnosť Otis môže zdieľať vaše osobné údaje mimo skupiny spoločností Otis na nasledujúce účely:

 • pre poskytovateľov služieb, ktorých spoločnosť Otis najala na poskytovanie služieb v našom mene alebo v mene našich klientov v oblasti stavebníctva na základe zmluvy, ktorá obmedzuje ďalšie zdieľanie vašich údajov s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje na poskytovanie služieb, ktoré sme si zmluvne objednali, alebo ako to môže byť potrebné na splnenie zákonných požiadaviek, napríklad v prípade poskytovateľov cloudových služieb, poskytovateľov systémov a softvéru alebo obchodných konzultantov,
 • dodržiavanie zákonných povinností, napríklad na odpovedanie na legitímnu právoplatnú žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych regulačných orgánov,
 • vyšetrovanie podozrenia na neetickú alebo nezákonnú činnosť alebo skutočnej neetickej alebo nezákonnej činnosti,
 • zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo
 • podpora predaja alebo prevodu všetkej alebo časti našej firmy alebo nášho majetku (vrátane prostredníctvom konkurzného konania), zabezpečenie práv na prístup do objektov spoločnosti Otis alebo zákazníkov pre zamestnancov našich dodávateľov a subdodávateľov.

V prípade osôb, ktoré prichádzajú do styku so spoločnosťou Otis v sociálnych sieťach, môže spoločnosť Otis zverejniť vaše osobné údaje kontaktným osobám prepojeným s vašimi kontami sociálnych sietí a kontami sociálnych sietí spoločnosti Otis, ostatným používateľom webovej lokality a poskytovateľovi vášho konta sociálnej siete v súvislosti s vašou aktivitou zdieľania v sociálnych sieťach súvisiacou so spoločnosťou Otis vrátane všetkých lotérií alebo súťaží, ktorých sa môžete zúčastniť na našej webovej lokalite. Ak sa rozhodnete uverejňovať informácie v diskusných fórach, konverzáciách, na profilových stránkach, v blogoch a iných službách, v ktorých máte možnosť uverejňovať informácie a materiály (napríklad na našich stránkach v sociálnych sieťach), takáto komunikácia by samozrejme podliehala oznámeniu o ochrane osobných údajov na platformách sociálnych sietí, na ktorých je uverejnený váš obsah. Spoločnosť Otis nie je zodpovedná za tieto platformy.

Prenáša spoločnosť Otis osobné údaje do iných krajín?

Keďže spoločnosť Otis je globálna spoločnosť sídliaca v mnohých rôznych krajinách, vaše údaje môžeme prenášať od jedného právnického subjektu k druhému alebo z jednej krajiny do druhej na vyššie uvedené účely. Vaše osobné údaje budeme prenášať v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

Spoločnosť Otis sa spolieha na dostupné právne mechanizmy, ktoré umožňujú legálny cezhraničný prenos osobných údajov.

Ako spoločnosť Otis používa súbory cookie alebo iné sledovacie technológie?

Spoločnosť Otis môže používať na svojich webových lokalitách a vo svojich aplikáciách súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory odosielané a uchovávané v počítačoch používateľov, ktoré umožňujú webovým lokalitám rozpoznať opätovných používateľov, uľahčujú používateľom prístup k webovým lokalitám a umožňujú webovým lokalitám zostavovať súhrnné údaje na účely zlepšovania obsahu. Súbory cookie nepoškodzujú počítače ani súbory používateľov. Ak si neželáte, aby boli súbory cookie prístupné prostredníctvom tejto ani žiadnych iných webových lokalít či aplikácií spoločnosti Otis, mali by ste upraviť nastavenia svojho programu prehliadača alebo systému vo svojom elektronickom zariadení tak, aby bolo používanie súborov cookie zakázané a aby sa odmietali. Upozorňujeme, že tým môžete narušiť alebo úplne znemožniť svoje využívanie úplnej funkčnosti webových lokalít, počítačových a mobilných aplikácií a platforiem sociálnych médií spoločnosti Otis.

Keď ste na webovej lokalite spoločnosti Otis, mali by ste vedieť, že spoločnosť Otis monitoruje činnosť používateľov na základe názvu domény používateľa, jeho typu prehliadača, dátumu a času prístupu a zobrazených stránok. Tieto informácie sa zhromažďujú s cieľom merať počet návštevníkov našej webovej lokality a určiť oblasti, ktoré naši návštevníci považujú za užitočné. Spoločnosť Otis používa tieto informácie na zlepšovanie možností používania pre návštevníkov a na lepšiu prípravu budúceho obsahu. Návštevník našej webovej lokality môže byť požiadaný o poskytnutie osobných údajov. V takom prípade bude zhromažďovanie osobných údajov pre vás transparentné. Budete mať možnosť nezdieľať takéto osobné údaje, ale upozorňujeme vás, že vaše rozhodnutie neposkytnúť určité informácie môže znížiť funkčnosť alebo dokonca obmedziť vašu schopnosť plne sa zúčastňovať ponúk na tejto lokalite. Váš poskytovateľ mobilných služieb môže tiež pri vašom používaní jeho zariadenia stanoviť svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Otis nezodpovedá za to, ako môžu ostatní zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje, a nekontroluje to.

Čo by ste mali vedieť o prepojeniach tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto webovej lokalite?

V niektorých prípadoch môže spoločnosť Otis poskytovať prepojenia na webové lokality, ktoré nemá spoločnosť Otis pod kontrolou, vynaloží však primerané úsilie o to, aby ich takto identifikovala. Spoločnosť Otis však takéto webové lokality tretích strán nekontroluje a nemôže byť zodpovedná za ich obsah ani za ich postupy ochrany osobných údajov.

Ako dlho spoločnosť Otis uchováva osobné údaje?

Spoločnosť Otis bude uchovávať osobné údaje dovtedy, kým to bude potrebné na splnenie jej zmluvných a zákonných povinností. Ak osobné údaje nepodliehajú zmluvným alebo zákonným povinnostiam, spoločnosť Otis bude tieto údaje uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na pôvodný účel, na ktorý boli zhromaždené. Akékoľvek osobné údaje zhromaždené online týkajúce sa používateľa, ktorý nevykonal prístup k webovej lokalite, aplikácii alebo mediálnej lokalite spoločnosti Otis, budú z našich súborov v primeranej lehote odstránené, pokiaľ to nezakazujú platné právne predpisy alebo sa to nevyžaduje na splnenie našich zmluvných záväzkov.

Aké možnosti máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Pokiaľ je to možné, spoločnosť Otis vám poskytne možnosť rozhodnúť sa, či chcete poskytnúť svoje osobné údaje. Môžu sa vyskytnúť okolnosti, za ktorých vám nebude poskytnutá možnosť voľby, napríklad na účely zabezpečenia IT, ako sú skríningové kontroly vírusov a škodlivého softvéru v prípade osôb s prístupom k sieťam spoločnosti Otis. Niektoré jurisdikcie udeľujú jednotlivcom určité práva vrátane práva požadovať prístup k ich osobným údajom, ich opravy a aktualizácie. Spoločnosť Otis bude na takéto žiadosti promptne odpovedať a bude dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov. Spoločnosť Otis vynaloží primerané úsilie o včasnú aktualizáciu údajov a ak sa to vyžaduje podľa zákona, vaše osobné údaje zo súborov spoločnosti Otis odstráni. V záujme ochrany osobných údajov a bezpečnosti používateľov podnikne spoločnosť Otis pred vykonaním akejkoľvek požadovanej zmeny kroky na overenie totožnosti daného používateľa. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, zmeniť ich alebo ich odstrániť, položiť otázky alebo vzniesť obavy, pošlite e-mail do spoločnosti Otis na adresu privacy@otis.com . Niektoré z našich webových lokalít, aplikácií a kont sociálnych sietí vám umožňujú vykonávať opravy priamo na danej lokalite bez toho, aby ste museli ďalej kontaktovať spoločnosť Otis.

V niektorých krajinách, napríklad v krajinách Európskej únie, máte právo podať sťažnosť príslušnému národnému alebo štátnemu orgánu pre ochranu údajov, ktorý môže byť známy aj ako dozorný orgán.

Upozorňujeme, že hoci vám pomôžeme s ochranou vašich osobných údajov, je len na vás, aby ste chránili svoje heslá a iné prístupové údaje pred ostatnými.

INFORMÁCIE URČENÉ PRE ŠPECIFICKÉ SKUPINY ĽUDÍ

Pre jednotlivcov v štáte Connecticut a vo zvyšku Spojených štátov

Spoločnosť Otis nezhromažďuje prostredníctvom svojich webových lokalít ani aplikácií žiadne čísla sociálneho zabezpečenia. Spoločnosť Otis však zhromažďuje čísla sociálneho zabezpečenia, ak sa to vyžaduje podľa zákona, napríklad na daňové účely. Keď spoločnosť Otis zhromažďuje a/alebo používa čísla sociálneho zabezpečenia, bude náležite dbať na ochranu ich dôvernosti, obmedzovanie zhromažďovania, poskytovanie prístupu k týmto údajom iba osobám, ktoré ich potrebujú poznať, implementáciu vhodných technických ochranných opatrení a zabezpečenie ich riadnej likvidácie.

Pre obyvateľov Kalifornie

Podľa Kalifornského zákona o ochrane spotrebiteľov (California Consumer Privacy Act, CCPA) majú obyvatelia Kalifornie určité práva týkajúce sa svojich osobných údajov, ako sú uvedené v Kalifornskom zákonníku v článkoch 1798.110., 1798.115 a 1798.125, pričom medzi ne patrí právo:

 • požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré má o vás spoločnosť Otis uložené, vrátane kategórií údajov, účelu, na ktorý ich používame, s kým ich zdieľame a konkrétnych údajov, ak nejaké existujú, o vás ako o jednotlivcovi,
 • požiadať o vymazanie vašich údajov a
 • nariadiť spoločnosti Otis, aby vaše údaje nepredávala (POZNÁMKA: spoločnosť Otis nepredáva osobné údaje).

Poznámka: Práva v tejto časti nášho oznámenia spoločnosti Otis o ochrane osobných údajov sa nevzťahujú na obyvateľov Kalifornie, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v spoločnosti Otis alebo sú s ňou v kontakte ako zamestnanci alebo osoby, o ktorých má spoločnosť Otis k dispozícii vaše údaje kvôli vášmu vzťahu s našimi zamestnancami (napríklad rodinní príslušníci dostávajúci zdravotné dávky alebo kontaktné osoby pre tiesňové situácie), zmluvní dodávatelia, uchádzači o zamestnanie alebo tí, ktorých údaje máme z dôvodu vzťahu s našimi uchádzačmi o zamestnanie (ako napríklad referencie), a tí, ktorých údaje máme v dôsledku obchodných vzťahov medzi firmami (ako napríklad zamestnanci firemného zákazníka alebo dodávateľa).

Ak máte nejaké otázky alebo obavy alebo ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa tohto ustanovenia, mali by ste kontaktovať spoločnosť Otis buď telefonicky na čísle 833 833 3001, alebo e-mailom na adrese privacy@otis.com .

Uveďte svoje meno, spôsob, ako vás môže spoločnosť Otis kontaktovať (napríklad e-mailovú adresu), váš vzťah k spoločnosti Otis (zákazník, dodávateľ, člen verejnosti využívajúcej jej produkty) a konkrétne kroky, ktoré by ste chceli, aby sme podnikli. Budeme sa snažiť overiť vašu totožnosť a zistiť, ktoré z vašich osobných údajov môžeme mať (ak vôbec). Na vašu otázku odpovieme do 30 dní. V niektorých prípadoch nemusíme byť schopní vyhovieť vašej žiadosti, ale v takom prípade vám poskytneme odôvodnenie.

Spoločnosť Otis nebude predávať vaše osobné údaje, ale môže ich zdieľať s tretími stranami v súlade s opisom vyššie v časti týchto zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Otis s názvom „Poskytuje spoločnosť Otis vaše údaje tretím stranám?“. Keď zdieľame údaje s tretími stranami, robíme to v súlade s podmienkami, ktoré obmedzujú, čo môžu naši dodávatelia robiť s vašimi osobnými údajmi.

Kalifornský zákon „Shine the Light“ navyše udeľuje obyvateľom Kalifornie právo každoročne požadovať informácie o tom, ako spoločnosť Otis zdieľa osobné údaje s inými spoločnosťami na účely ich vlastného priameho marketingu. Upozorňujeme však, že spoločnosť Otis nezdieľa vaše osobné údaje s inými spoločnosťami na účely ich vlastného priameho marketingu.

Pre jednotlivcov v krajinách so zákonmi o ochrane osobných údajov (vrátane EÚ)

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému národnému alebo štátnemu orgánu pre ochranu údajov, ktorý môže byť známy aj ako dozorný orgán. Máte tiež právo (a) odvolať súhlas, (b) požiadať o prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, (c) požiadať o obmedzenia spracúvania určitých osobných údajov alebo namietať voči nemu a (d) požiadať o prenositeľnosť údajov za určitých okolností. Spoločnosť Otis nebude používať vaše údaje pri automatizovanom rozhodovaní ani na účely, ktoré vám neboli zverejnené. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Otis v súvislosti s týmito právami alebo konkrétnymi podrobnosťami týkajúcimi sa prevádzkovateľa údajov alebo ak chcete kontaktovať miestnu osobu zodpovednú za ochranu údajov, použite e-mailovú adresu privacy@otis.com a my adresujeme vašu otázku tej správnej osobe.

Pre rodičov a zákonných zástupcov

Aj keď webová lokalita spoločnosti OTIS nie je zameraná na deti, spoločnosť OTIS sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a požiadavky, ako napríklad zákon o ochrane osobných údajov detí online v USA a všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) v Európskej únii (keď je v platnosti). Spoločnosť OTIS vedome nezhromažďuje údaje od detí mladších ako 13 rokov (okrem vyživovaných rodinných príslušníkov zamestnancov alebo ich iných oprávnených poberateľov dávok). Ak sa spoločnosť OTIS dozvie, že boli poskytnuté osobné údaje týkajúce sa dieťaťa mladšieho ako 13 rokov (iné než údaje vyživovaných rodinných príslušníkov zamestnancov alebo ich iných oprávnených poberateľov dávok vrátane výhercov štipendií alebo ocenení poskytovaných spoločnosťou Otis), spoločnosť OTIS tieto údaje odstráni zo svojich systémov.

Ako môže spoločnosť Otis zmeniť tieto zásady?

Spolu s tým, ako spoločnosť Otis rozširuje a zdokonaľuje túto webovú lokalitu, môže byť potrebné aktualizovať tieto zásady. Tieto zásady môžu byť čas od času upravené bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady, či neobsahujú nejaké zmeny. Podstatné zmeny budú uvedené v hornej časti týchto zásad. Upozorňujeme, že podľa nového kalifornského zákona CCPA sme povinní každoročne revidovať a aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Ako môžete kontaktovať spoločnosť Otis?

Ak máte všeobecné otázky týkajúce sa postupov ochrany osobných údajov v spoločnosti Otis, pošlite nám e-mail na adresu privacy@otis.com. Prípadne nám zavolajte na číslo 833 833 3001.