Komunikačné kanály

Nahlásiť problém

Žiaden zo zamestnancov by sa nemal báť, klásť otázky a mal by nahlásiť nekalé praktiky alebo priestupky, ak o takých vie alebo má podozrenie, že k nim došlo.

Záväzky spoločnosti voči zásadám Otis Absolutes — bezpečnosť, etika a kvalita sú hlavným pilierom zamestnancov spoločnosti Otis preto, aby vždy spravili správnu vec a vedeli, kedy sa majú pýtať, a kedy nahlásiť, že sa im niečo nepozdáva. Ak si zamestnanec nie je istý, ako správne postupovať, má k dispozícii prostriedky, ktoré mu pomôžu. V prípade, že má podozrenie, môže to nahlásiť priamo nadriadenému, manažérovi, zamestnancovi zodpovednému za dodržiavanie predpisov a etiky alebo členovi právneho oddelenia alebo ľudských zdrojov. Okrem toho sú k dispozícii anonymné komunikačné kanály.

Zásada netrestania

Spoločnosti Otis zakazuje trestať osoby, ktoré v dobrej viere nahlásili alebo sa zúčastnili na prešetrovaní skutočného alebo predpokladaného porušenia zásad Otis Absolutes, firemných politík alebo postupov, alebo zákonných a iných právnych predpisov.

Naša kultúra etiky závisí od zamestnancov, ktorí konajú správne a neboja sa prehovoriť, ak majú podozrenie z nekalej činnosti. Spoločnosť Otis chce uistiť svojich zamestnancov, že ak majú podozrenie z porušovania zásad alebo nahlásia priestupky, v žiadnom prípade sa nemusia obávať odvetného alebo disciplinárneho konania. Spoločnosť Otis dôkladne prešetrí všetky kroky, ktoré sú zamerané na potrestanie zamestnanca. Zamestnanci, ktorí podniknú odvetné konanie, budú predvolaní na disciplinárne konanie, ktoré môže mať za následok vypovedanie pracovného pomeru.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.

 

Reporting Communication Channels

"Telefonický kontakt:
833.833.3001
Anonymná telefónna linka pre etiku a dodržiavanie predpisov
Túto linku spravuje externý dodávateľ, ktorý nie je priamo súčasťou spoločnosti Otis. Na dané bezplatné telefónne číslo môžete volať z USA, Kanady a Portorika. Ak voláte z krajín mimo USA, musíte najskôr zadať príslušnú predvoľbu AT&T Direct, ktorú nájdete v tomto zozname. Vypočujte si pokyny, a potom vytočte bezplatné číslo. V prípade potreby budú zabezpečení tlmočníci.
Elektronická komunikácia
Webová stránka na anonymnú elektronickú komunikáciu
V prípade, že sa potrebujete s nami spojiť elektronicky, môžete tak urobiť úplne anonymne. Pri elektronickej komunikácii si vytvoríte prístupový kód, aby ste videli odpoveď na svoju požiadavku.
Komunikácia prostredníctvom e-mailu
"V prípade, že máte podozrenie z porušovania zásad, môžete poslať e-mail na: 
ethics@otis.com
Komunikácia poštou
"Odoslanie formulára v tlačenej podobe
(pozrite si nižšie uvedené súbory PDF)"
"V prípade podozrenia z nekalej činnosti môžete poslať list alebo tlačivo na:
Spoločnosť Otis
World Headquarters (hlavná centrála)
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Pre: Global Ethics &
Compliance Office (Centrálne oddelenie pre etiku a dodržiavanie predpisov)"

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Často kladené otázky

Na koho sa môžem obrátiť v prípade podozrenia z porušovania predpisov a zásad?

V takomto prípade sa môžete obrátiť na nadriadeného, člena právneho oddelenia alebo oddelenia ľudských zdrojov, na akéhokoľvek manažéra alebo zamestnanca zodpovedného za dodržiavanie predpisov a etiky. Spoločnosť Otis má vo svojich radoch viacerých zamestnancov zodpovedných za dodržiavanie predpisov a etiky, ktorí odpovedia na vaše otázky, a na ktorých sa môžete obrátiť, ak potrebujete niečo nahlásiť. Nezabúdajte, že každý z nás zohráva veľmi dôležitú úlohu, čo sa ochrany našej kultúry etiky a reputácie spoločnosti týka, a preto nesmieme nechať podozrivé alebo potenciálne nezákonné konania bez povšimnutia.

Čo ak chcem zostať v anonymite?

Vo všeobecnosti je najlepšie je komunikovať priamo s vedením alebo s oddelením pre dodržiavanie predpisov a etiky. Je však pochopiteľné, že môžu nastať prípady, pri ktorých by ste chceli prediskutovať dôležité problémy, ale nechceli by ste zverejniť svoje meno alebo totožnosť. Ak chcete zostať v anonymite, môžete príslušnú záležitosť nahlásiť:

  • Písomne – odoslaním poštou na Global Ethics & Compliance Office (centrálne oddelenie pre etiku a dodržiavanie predpisov) na adresu: 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, U.S.A. 06032 alebo e-mailom na adresu ethics@otis.com.

Kam mám poslať záležitosť v písomnej podobe?

"Písomnú komunikáciu môžete poštou zaslať na:
Spoločnosť Otis, World Headquarters (hlavná centrála)
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Pre: Global Ethics & Compliance Office (Centrálne oddelenie pre etiku a dodržiavanie predpisov)

Alebo e-mailom na adresu: ethics@otis.com
Pre zobrazenie a vytlačenie tlačiva si stiahnite vyššie uvedené súbory PDF"

Aký postoj zaujíma spoločnosti Otis voči trestaniu a odvetnému konaniu?

Spoločnosť Otis netoleruje žiadne trestanie a odvetné konania a naša politika netrestania posilňuje náš dlhodobý záväzok voči pracovnému prostrediu, ktoré je založené na rešpekte, a v ktorom nepanuje strach, šikana, trestanie alebo iné negatívne následky. Politika našej spoločnosti zakazuje trestať osoby, ktoré v dobrej viere nahlásili alebo sa zúčastnili na prešetrovaní skutočného alebo predpokladaného porušenia zásad Otis Absolutes, firemných politík alebo zákonných a iných právnych predpisov. Ak máte podozrenie z nekalých činností môžete použiť viaceré komunikačné kanály s vedením, oddelením ľudských zdrojov, právnym oddelením, oddelením pre dodržiavanie predpisov a etiky. Komunikovať môžete priamo alebo anonymne. Spoločnosť Otis dôkladne prešetrí všetky podnety na odvetné konania, či už verejné alebo súkromné, a zakročí primeraným spôsobom.

Ako bude zachovaná dôvernosť informácií, ak budem komunikovať písomne alebo pomocou tlačených dokumentov?

"Spoločnosť Otis rešpektuje súkromie osobných údajov, ktoré ste poskytli pri komunikácii pomocou tlačív alebo v písomnej podobe. Pokiaľ si miestne zákony nevyžadujú, aby ste sa identifikovali, je poskytovanie osobných informácií dobrovoľné. Ak bude potrebné, aby ste sa identifikovali, stačí poskytnúť svoje meno. Podľa typu vami podanej sťažnosti alebo žiadosti, môžeme od vás požadovať aj ďalšie osobné informácie, a bude len na vás, či nám tieto doplňujúce informácie poskytnete. Uvedomte si však, že to môže spôsobiť problémy pri odpovedaní na vašu požiadavku.

Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, budú použité: (1) na vybavenie vašej žiadosti; (2) na štatistické a oznamovacie účely - po odstránení všetkých identifikačných informácií a v súhrnnej podobe; (3) v prípade predaja alebo odovzdania niektorých alebo všetkých aktív spoločnosti Otis novému majiteľovi; (4) ak si to vyžaduje zákon. Na žiadosť vám (ako zamestnancovi) bude umožnené skontrolovať si osobné údaje uchovávané v tomto systéme, aby ste ich mohli opraviť, doplniť alebo zmazať informácie, ktoré sú preukázateľne nesprávne alebo neúplné, pokiaľ to nezakazujú platné zákony. Osobné informácie sa môžu používať a zdieľať medzi subjektmi spoločnosti Otis, dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami, príslušnými vládnymi organizáciami a agentúrami a poskytovateľmi služieb, v súlade so zákonom, právnymi predpismi alebo súdnymi príkazmi. Spoločnosť Otis od svojich poskytovateľov služieb vyžaduje záväzné záruky, že budú chrániť osobné údaje zamestnancov v súlade s týmto oznámením. Vaše osobné informácie nebudeme predávať."

Na koho sa mám obrátiť, keď mám otázku týkajúcu sa komunikačných kanálov?

"Otázky týkajúce sa komunikačných kanálov môžete adresovať príslušnému zamestnancovi z oddelenia pre dodržiavanie predpisov a etiky.
Všeobecné otázky alebo problémy týkajúce sa tohto oznámenia môžete zaslať na adresuethics@otis.com.

Núdzová linka pre prípad obchodovania s ľuďmi


Odkaz na webovú stránku
Ministerstvo obrany - podvody, odpad, zneužívanie

"Odkaz na webovú stránku

Odkaz na plagát"
Ministerstvo obrany: Whistleblower (informátor)


"Odkaz na webovú stránku

Odkaz na plagát"