Komunikačné kanály

Nahlásiť problém

Žiaden zo zamestnancov by sa nemal báť, klásť otázky a mal by nahlásiť nekalé praktiky alebo priestupky, ak o takých vie alebo má podozrenie, že k nim došlo.

Záväzky spoločnosti voči zásadám Otis Absolutes — bezpečnosť, etika a kvalita sú hlavným pilierom zamestnancov spoločnosti Otis preto, aby vždy spravili správnu vec a vedeli, kedy sa majú pýtať, a kedy nahlásiť, že sa im niečo nepozdáva. Ak si zamestnanec nie je istý, ako správne postupovať, má k dispozícii prostriedky, ktoré mu pomôžu. V prípade, že má podozrenie, môže to nahlásiť priamo nadriadenému, manažérovi, zamestnancovi zodpovednému za dodržiavanie predpisov a etiky alebo členovi právneho oddelenia alebo ľudských zdrojov. Okrem toho sú k dispozícii anonymné komunikačné kanály.

Zásada netrestania

Spoločnosti Otis zakazuje trestať osoby, ktoré v dobrej viere nahlásili alebo sa zúčastnili na prešetrovaní skutočného alebo predpokladaného porušenia zásad Otis Absolutes, firemných politík alebo postupov, alebo zákonných a iných právnych predpisov.

Naša kultúra etiky závisí od zamestnancov, ktorí konajú správne a neboja sa prehovoriť, ak majú podozrenie z nekalej činnosti. Spoločnosť Otis chce uistiť svojich zamestnancov, že ak majú podozrenie z porušovania zásad alebo nahlásia priestupky, v žiadnom prípade sa nemusia obávať odvetného alebo disciplinárneho konania. Spoločnosť Otis dôkladne prešetrí všetky kroky, ktoré sú zamerané na potrestanie zamestnanca. Zamestnanci, ktorí podniknú odvetné konanie, budú predvolaní na disciplinárne konanie, ktoré môže mať za následok vypovedanie pracovného pomeru.

Vytváranie zostáv

Kedy podať hláseni

Podozrenie z porušenia zákona, pravidiel alebo spoločnosti Otis Absolutes sa musí nahlásiť. Otis Absolutes nájdete tu

Dodržiavame politiku nulovej tolerancie voči odvetným opatreniam.

Ako odoslať hlásenie

Spoločnosť Otis má priame a anonymné kanály nahlasovania, viac informácií nájdete tu.
Hlásenia je možné podávať aj prostredníctvom miestnych a regionálnych úradníkov zodpovedných za etiku a dodržiavanie predpisov na celom svete.

Anonymné odoslanie

K dispozícii sú anonymné kanály nahlasovania.
Webline – online nástroj na odosielanie.
Hotline 833.833.3001 - telefónna služba 24/7, dostupná s prekladateľmi.
Mobileline– mobilný nástroj.

 

Reporting Communication Channels

"Telefonický kontakt:
833.833.3001

0-800-000-101
Anonymná telefónna linka pre etiku a dodržiavanie predpisov
Túto linku spravuje externý dodávateľ, ktorý nie je priamo súčasťou spoločnosti Otis. Na dané bezplatné telefónne číslo môžete volať z USA, Kanady a Portorika. Ak voláte z krajín mimo USA, musíte najskôr zadať príslušnú predvoľbu AT&T Direct, ktorú nájdete v tomto zozname. Vypočujte si pokyny, a potom vytočte bezplatné číslo. V prípade potreby budú zabezpečení tlmočníci.
Elektronická komunikácia
Webová stránka na anonymnú elektronickú komunikáciu
V prípade, že sa potrebujete s nami spojiť elektronicky, môžete tak urobiť úplne anonymne. Pri elektronickej komunikácii si vytvoríte prístupový kód, aby ste videli odpoveď na svoju požiadavku.
Komunikácia prostredníctvom e-mailu
"V prípade, že máte podozrenie z porušovania zásad, môžete poslať e-mail na: 
ethics@otis.com

Vyšetrovací proces

Zhromažďovanie faktov

"Nezávislý a kvalifikovaný personál dôkladne a včas vyšetruje akékoľvek konkrétne a dôveryhodné obvinenia z porušenia zákona, zásad alebo absolútnych hodnôt spoločnosti Otis".

"Výbor pre disciplínu a prevenciu preskúmava overené obvinenia z prijatia disciplinárnych a iných nápravných opatrení. "

Nápravné opatrenia a oznamovanie výsledkov

V prípade potreby sa vykonajú nápravné opatrenia a disciplinárne opatrenia. Výsledky sa oznámia zainteresovaným stranám.

"V prípade potreby sa získané poznatky zdieľajú v celej spoločnosti a začleňujú sa do hodnotenia rizík. V prípade potreby sa budú riešiť a odstraňovať aj nedostatky v politike alebo kontrolách."

Často kladené otázky

Na koho sa môžem obrátiť v prípade podozrenia z porušovania predpisov a zásad?

V takomto prípade sa môžete obrátiť na nadriadeného, člena právneho oddelenia alebo oddelenia ľudských zdrojov, na akéhokoľvek manažéra alebo zamestnanca zodpovedného za dodržiavanie predpisov a etiky. Spoločnosť Otis má vo svojich radoch viacerých zamestnancov zodpovedných za dodržiavanie predpisov a etiky, ktorí odpovedia na vaše otázky, a na ktorých sa môžete obrátiť, ak potrebujete niečo nahlásiť. Nezabúdajte, že každý z nás zohráva veľmi dôležitú úlohu, čo sa ochrany našej kultúry etiky a reputácie spoločnosti týka, a preto nesmieme nechať podozrivé alebo potenciálne nezákonné konania bez povšimnutia.

Čo ak chcem zostať v anonymite?

"Vo všeobecnosti platí, že najlepší spôsob komunikácie s manažmentom alebo Úradom pre etiku a dodržiavanie predpisov je priamy kontakt. Je však pochopiteľné, že môžu nastať chvíle, keď chcete diskutovať o dôležitých otázkach, ale možno nebudete chcieť zdieľať svoje meno alebo identitu. Ak chcete zostať v anonymite, môžete svoj problém nahlásiť prostredníctvom:"

Mobileline
"Anonymná hotline pre etiku a dodržiavanie predpisov"

Hosťované externým dodávateľom mimo spoločnosti Otis.

Webline
Webové anonymné elektronické podanie

Svoj problém môžete odoslať elektronicky bez uvedenia svojho mena. Pomocou elektronických podaní vytvoríte prístupový kód na kontrolu odpovede.

E-mail
Email Submittal

Svoj problém môžete poslať e-mailom na adresu: ethics@otis.com

Aký postoj zaujíma spoločnosti Otis voči trestaniu a odvetnému konaniu?

Spoločnosť Otis netoleruje žiadne trestanie a odvetné konania a naša politika netrestania posilňuje náš dlhodobý záväzok voči pracovnému prostrediu, ktoré je založené na rešpekte, a v ktorom nepanuje strach, šikana, trestanie alebo iné negatívne následky. Politika našej spoločnosti zakazuje trestať osoby, ktoré v dobrej viere nahlásili alebo sa zúčastnili na prešetrovaní skutočného alebo predpokladaného porušenia zásad Otis Absolutes, firemných politík alebo zákonných a iných právnych predpisov. Ak máte podozrenie z nekalých činností môžete použiť viaceré komunikačné kanály s vedením, oddelením ľudských zdrojov, právnym oddelením, oddelením pre dodržiavanie predpisov a etiky. Komunikovať môžete priamo alebo anonymne. Spoločnosť Otis dôkladne prešetrí všetky podnety na odvetné konania, či už verejné alebo súkromné, a zakročí primeraným spôsobom.

Ako sa zachováva dôvernosť, ak podám sťažnosť písomne?

"Spoločnosť Otis rešpektuje súkromie osobných údajov, ktoré ste poskytli pri komunikácii pomocou tlačív alebo v písomnej podobe. Pokiaľ si miestne zákony nevyžadujú, aby ste sa identifikovali, je poskytovanie osobných informácií dobrovoľné. Ak bude potrebné, aby ste sa identifikovali, stačí poskytnúť svoje meno. Podľa typu vami podanej sťažnosti alebo žiadosti, môžeme od vás požadovať aj ďalšie osobné informácie, a bude len na vás, či nám tieto doplňujúce informácie poskytnete. Uvedomte si však, že to môže spôsobiť problémy pri odpovedaní na vašu požiadavku.

Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, budú použité: (1) na vybavenie vašej žiadosti; (2) na štatistické a oznamovacie účely - po odstránení všetkých identifikačných informácií a v súhrnnej podobe; (3) v prípade predaja alebo odovzdania niektorých alebo všetkých aktív spoločnosti Otis novému majiteľovi; (4) ak si to vyžaduje zákon. Na žiadosť vám (ako zamestnancovi) bude umožnené skontrolovať si osobné údaje uchovávané v tomto systéme, aby ste ich mohli opraviť, doplniť alebo zmazať informácie, ktoré sú preukázateľne nesprávne alebo neúplné, pokiaľ to nezakazujú platné zákony. Osobné informácie sa môžu používať a zdieľať medzi subjektmi spoločnosti Otis, dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami, príslušnými vládnymi organizáciami a agentúrami a poskytovateľmi služieb, v súlade so zákonom, právnymi predpismi alebo súdnymi príkazmi. Spoločnosť Otis od svojich poskytovateľov služieb vyžaduje záväzné záruky, že budú chrániť osobné údaje zamestnancov v súlade s týmto oznámením. Vaše osobné informácie nebudeme predávať."

Na koho sa mám obrátiť, keď mám otázku týkajúcu sa komunikačných kanálov?

"Otázky týkajúce sa komunikačných kanálov môžete adresovať príslušnému zamestnancovi z oddelenia pre dodržiavanie predpisov a etiky.
Všeobecné otázky alebo problémy týkajúce sa tohto oznámenia môžete zaslať na adresuethics@otis.com.

EU Whistleblowing Directive Núdzová linka pre prípad obchodovania s ľuďmi Ministerstvo obrany - podvody, odpad, zneužívanie Ministerstvo obrany: Whistleblower (informátor)
Link to Directive Odkaz na webovú stránku

"Odkaz na webovú stránku

Odkaz na plagát"


"Odkaz na webovú stránku

Odkaz na plagát"