blue background

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o prácu

 

Vyberte krajinu a jazyk

 

Spoločnosť Otis Elevator Company a jej dcérske a pridružené spoločnosti, právni nástupcovia a nadobúdatelia (ďalej spoločne len ako „spoločnosť OTIS“) zodpovedajú za ochranu osobných údajov v rámci svojich systémov na podávanie online žiadostí o prácu a nábor zamestnancov a za ochranu všetkých údajov, ktoré môže osoba poskytnúť počas vyhľadávania pracovných príležitostí v spoločnosti OTIS. Spoločnosť OTIS má v rôznych krajinách zavedené rôzne systémy na prijímanie a posudzovanie žiadostí o prácu. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o prácu sa vzťahuje na elektronické systémy, ktoré spoločnosť OTIS implementovala na účely vybavovania žiadostí o prácu, a na procesy, ktoré môžu niektoré pracoviská používať a pri ktorých sa online systém nevyužíva. Pri oboch prístupoch spoločnosť OTIS prijala technické, administratívne a fyzické opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré môžeme získavať.

Online systémy a mobilné aplikácie spoločnosti OTIS na podávanie žiadostí o prácu a na nábor zamestnancov vrátane časti Kariéra (Careers) na webovej lokalite spoločnosti Otis sa používajú na nábor zamestnancov, na podávanie žiadostí jednotlivcov o zamestnanie v spoločnosti OTIS a na zaistenie toho, že spoločnosť OTIS pri prijímaní žiadostí o zamestnanie dodržiava platné zákonné a regulačné požiadavky. Tieto systémy sú určené na to, aby si mohli návštevníci prezrieť pracovné príležitosti v spoločnosti OTIS a prípadne podať žiadosť o zamestnanie. Online a mobilné systémy spoločnosti OTIS na podávanie žiadostí o prácu a nábor zamestnancov sa nemajú používať na žiadny iný účel.

S výnimkou určitých krajín, v ktorých je možné prijímať žiadosti o stáže od osôb vo veku do 18 rokov, spoločnosť OTIS prijíma žiadosti len od jednotlivcov vo veku minimálne 18 rokov. Ak ste ešte nedovŕšili vek 18 rokov, spoločnosti OTIS svoje osobné údaje na účely uchádzania sa o pracovné miesto neposkytujte. Výnimkou je len prípad, keď sa uchádzate o stáž v Ázii.

Toto oznámenie sa môže priebežne meniť, a to formou zverejnenia jeho aktualizácie. Odporúčame, aby ste sa k tomuto oznámeniu pravidelne vracali, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.

Aké osobné údaje môže spoločnosť OTIS získavať?

Ak si chcete prezrieť zverejnené pracovné ponuky v systémoch na podávanie online žiadostí o prácu, komunikovať so spoločnosťou OTIS o pracovných ponukách a uchádzať sa o prácu v tejto spoločnosti, budete vyzvaní na poskytnutie svojich osobných údajov. Medzi osobné údaje, o ktorých poskytnutie môžete byť požiadaní, patria údaje uvedené ďalej, hoci v určitých krajinách existujú určité rozdiely a niektoré z uvedených údajov sa nemusia vyžadovať alebo sa môžu vyžadovať až po potvrdení alebo začatí zamestnania:

 • meno,
 • kontaktné údaje vrátane adresy bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy,
 • dátum narodenia,
 • štátny identifikačný dokument alebo jeho číslo vrátane vodičského preukazu,
 • predchádzajúce zamestnania,
 • vzdelanie,
 • životopis a/alebo sprievodný list vrátane informácií, ktoré v týchto dokumentoch uvádzate,
 • občianstvo a/alebo legálny trvalý pobyt,
 • oprávnenosť pracovať vrátane dokumentácie o prisťahovaleckom štatúte,
 • záujem o pracovné príležitosti,
 • otázky týkajúce sa práce, ktoré súvisia s vhodnosťou uchádzača na dané pracovné miesto,
 • referencie (ak poskytnete informácie o iných osobách, pred ich poskytnutím spoločnosti OTIS je potrebné od týchto osôb získať súhlas),
 • údaje, o ktorých poskytnutie musíme v niektorých krajinách požiadať v súlade s právnymi predpismi, ako napríklad či ste niekedy predtým pracovali pre štátny orgán, či ste príbuzným štátneho úradníka, pracovníka spoločnosti OTIS alebo člena predstavenstva spoločnosti OTIS alebo či vám v súčasnom alebo predošlom zamestnaní boli uložené nejaké obmedzujúce opatrenia,
 • údaje, ktoré poskytnete na účely vytvorenia bezpečnostných otázok a odpovedí používaných na overenie vašej totožnosti pri návrate na webovú lokalitu,
 • odkiaľ ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke,
 • akékoľvek iné údaje, ktoré sa môžete rozhodnúť poskytnúť v rámci svojej žiadosti,
 • údaje poskytnuté tretími stranami, ak sa o pracovné miesto uchádzate prostredníctvom externej webovej lokality.

V USA a na územiach USA požiada spoločnosť OTIS jednotlivcov aj o vlastnú identifikáciu svojej etnickej príslušnosti, pohlavia, štatútu veterána a informácie o zdravotnom postihnutí. Tieto informácie sú úplne dobrovoľné a vaše rozhodnutie o ich poskytnutí alebo neposkytnutí nebude mať negatívny vplyv na to, ako budeme vašu žiadosť o zamestnanie posudzovať.

Pri určitých pracovných miestach a na niektorých pracoviskách vás môžeme požiadať o lekársku prehliadku, kontrolu sluchu alebo zraku, testovanie prítomnosti drog, previerku osoby alebo kontrolu záznamov v registri trestov. Tieto druhy kontrol sa uskutočnia len s vaším súhlasom, za istých okolností však môže byť ponuka zamestnania podmienená úspešným vykonaním jednej alebo viacerých z týchto kontrol. Spoločnosť OTIS nevykonáva kontrolu záznamov v registri trestov v prípadoch, ak jej to právne predpisy zakazujú. Spoločnosť OTIS si môže overiť údaje uvedené v žiadosti, ako napríklad referencie, vodičský preukaz a záznam, vzdelávanie a predošlé zamestnania, aj bez toho, aby vás musela požiadať o ďalší súhlas.

Ak sa do systému spoločnosti OTIS na podávanie online žiadostí o prácu prihlasujete v mobilnom zariadení, webová lokalita bude získavať informácie potrebné na komunikáciu s vaším zariadením a na zabezpečenie prispôsobenia, ktoré môžete požadovať. Medzi tieto informácie patria napríklad identifikácia alebo číslo zariadenia, váš operátor a vaša poloha.

Okrem toho spoločnosť OTIS na svojich webových lokalitách venovaných podávaniu žiadostí o zamestnanie sleduje modely návštevnosti vrátane názvu domény používateľa, druhu prehliadača, dátumu a času prístupu a zobrazených stránok. Naše webové servery získavajú názvy domén, nie však e-mailové adresy návštevníkov. Tieto informácie sa získavajú na účely merania počtu návštevníkov našich webových lokalít a s cieľom určiť, ktoré časti webovej lokality považujú používatelia za užitočné, a to podľa objemu návštevnosti konkrétnych častí. Tieto informácie používa spoločnosť OTIS na zlepšenie skúseností používateľov a na lepšiu prípravu obsahu na základe záujmov používateľov.

Ako môže spoločnosť OTIS používať osobné údaje, ktoré získava?

Všetky získavané osobné údaje sa môžu používať na tieto účely:

 • aby ste mohli podať žiadosť o zamestnanie v spoločnosti OTIS a aby sme mohli vašu žiadosť vyhodnotiť, čo okrem iného zahŕňa aj dohodnutie a realizáciu telefonického rozhovoru, pohovorov a iných príslušných hodnotení;
 • aby sme vás mohli vyzvať na uchádzanie sa o iné pracovné príležitosti, ktoré môžu byť dostupné, a o ich zváženie;
 • aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vašou žiadosťou alebo inou príležitosťou;
 • aby sme mohli preveriť vaše referencie, podľa potreby vykonať previerku osoby a kontrolu možnej existencie zakázaných strán;
 • aby sme mohli uľahčiť vaše prijímanie do zamestnania a jeho spravovanie v prípade prijatia;
 • aby sme dodržali zákonné a regulačné požiadavky vzťahujúce sa na uchádzačov o prácu, čo môže zahŕňať aj podávanie správ štátnym orgánom;
 • aby sme vám umožnili poskytovať spätnú väzbu o vašom zážitku, napríklad prostredníctvom prieskumu;
 • aby sme mohli uskutočniť analýzu trendov uchádzačov a zlepšiť náborové praktiky spoločnosti OTIS;
 • aby sme overili vašu totožnosť s cieľom zaistiť bezpečnosť na jeden z ďalších účelov, ktoré sú tu uvedené;
 • aby sme zaistili alebo posilnili zabezpečenie elektronických systémov spoločnosti OTIS;
 • aby sme zabezpečili ochranu pred podvodmi;
 • aby sme mohli vykonávať interné prešetrovanie a plniť zákonné povinnosti.

Komu spoločnosť OTIS poskytuje osobné údaje, ktoré získava?

Spoločnosť OTIS nepredá ani inak neposkytne vaše osobné údaje subjektom mimo skupiny spoločností OTIS, pričom výnimkou sú len tieto prípady:

 • poskytnutie informácií poskytovateľom služieb, ktorých spoločnosť OTIS využíva, aby poskytli služby v jej mene. Spoločnosť OTIS poskytne vaše osobné údaje len poskytovateľom služieb, ktorí majú v zmluve so spoločnosťou OTIS zakázané používať alebo poskytovať informácie s výnimkou situácie, keď je to potrebné na poskytnutie služieb v našom mene alebo na dodržanie právnych požiadaviek;
 • dodržanie zákonných povinností vrátane prípadov, keď sme povinní takéto informácie poskytnúť na základe právnych predpisov v reakcii na legitímnu zákonnú požiadavku od orgánov presadzovania práva alebo iných vládnych regulačných subjektov;
 • vyšetrovanie podozrivej alebo skutočnej nezákonnej činnosti;
 • predchádzanie fyzickému poškodeniu alebo finančnej strate;
 • podpora predaja alebo prevodu celého nášho podnikania alebo aktív alebo ich časti (vrátane bankrotu).

Spoločnosť OTIS má niekoľkých poskytovateľov služieb, ktorí jej pomáhajú so systémami na podávanie online žiadostí o prácu. Títo poskytovatelia spravujú webové lokality, zabezpečujú záložné ukladanie, pomáhajú so zverejňovaním pracovných ponúk, umožňujú vedenie videopohovorov a uľahčujú nábor uchádzačov. Spoločnosť OTIS môže používať aj iných poskytovateľov služieb, ale každý takýto poskytovateľ služieb, ktorého služby sa využívajú, bude pomáhať len na účely uvedené v tomto oznámení a bude poskytovať služby podľa zmluvy v súlade s vymedzením vyššie.

Kde spoločnosť OTIS uchováva vaše osobné údaje?

Keďže spoločnosť OTIS je celosvetová spoločnosť pôsobiaca v mnohých krajinách, vaše údaje môžeme na účely uvedené vyššie presúvať medzi rôznymi právnymi subjektmi a rôznymi krajinami. Medzi tieto krajiny patria minimálne USA, mnohé členské štáty Európskej únie, Kanada a iné krajiny, z ktorých niektoré sa nachádzajú v Ázii. Vaše osobné údaje budeme prenášať v súlade s platnými zákonnými požiadavkami a len v rozsahu potrebnom na účely stanovené vyššie.

Pri zabezpečovaní prenosu osobných údajov cez hranice v súlade s právnymi predpismi sa spoločnosť OTIS spolieha na dostupné právne mechanizmy. Pokiaľ spoločnosť OTIS pri udeľovaní oprávnenia na prenos vychádza zo štandardných zmluvných doložiek (nazývaných aj modelové doložky) alebo zo záväzných firemných pravidiel, OTIS bude tieto požiadavky dodržiavať, a to aj v prípade, že by došlo k rozporu medzi týmito požiadavkami a týmto oznámením.

Ako dlho si spoločnosť OTIS ponecháva osobné údaje?

V prípade uchádzačov o prácu v USA, ktorí žiadosť podávajú prostredníctvom webovej lokality OTIS Careers: spoločnosť OTIS ponechá profily na webovej lokalite Careers maximálne tri roky od dátumu poslednej aktivity s výnimkou prípadov, keď sa v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami, súdnym, správnym alebo rozhodcovským konaním alebo požiadavkami auditu vyžaduje iná lehota. Ak máte záujem o aktualizáciu, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov z webovej lokality Careers, pošlite e-mail na adresu privacy@otis.com. Pokiaľ vymazaniu údajov nebránia platné právne predpisy či nariadenia, súdne, správne alebo rozhodcovské konania ani požiadavka auditu, spoločnosť OTIS vaše osobné údaje v primeranej lehote vymaže a ponechá si len záznam obsahujúci vaše meno, dátum žiadosti o vymazanie, pracovné pozície, o ktoré ste sa uchádzali, a krajinu, z ktorej ste žiadosť podali. Spoločnosť OTIS si tieto údaje ponecháva, aby mohla preukázať, že vašej žiadosti vyhovela.

V prípade všetkých ostatných uchádzačov o prácu: údaje poskytnuté v systémoch na podávanie online žiadostí o prácu (mimo webovej lokality Careers) alebo manuálne (napríklad e-mailom) podliehajú miestnym pravidlám uchovávania údajov. Ak máte záujem o ďalšie informácie o uchovávaní údajov v konkrétnych situáciách alebo o žiadosti o vymazanie, obráťte sa e-mailom alebo telefonicky na miestneho pracovníka pre nábor zamestnancov.

Po uplynutí obdobia na uchovávanie údajov a v prípade uchádzačov, ktorí požiadali o vymazanie, si môže spoločnosť OTIS ponechávať anonymné údaje na štatistické účely, ktoré jej umožnia lepšie chápať a zlepšovať postupy náboru zamestnancov.

Aké máte možnosti v súvislosti so spôsobom, akým spoločnosť OTIS používa osobné údaje?

Máte možnosť rozhodnúť sa, či spoločnosti OTIS osobné údaje poskytnete, ak sa však rozhodnete ich neposkytnúť, spoločnosť OTIS o vás nebude môcť uvažovať ako o kandidátovi na dané pracovné miesto. Spoločnosť OTIS žiada len o informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie vašej vhodnosti na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, na vaše overenie pri prihlasovaní sa do našich systémov na podávanie online žiadostí a na dodržanie požiadaviek podľa platných právnych predpisov.

Spoločnosť OTIS môže požiadať o posúdenie vašej žiadosti o prácu na inú pracovnú pozíciu, než o akú ste sa uchádzali. Skôr ako spoločnosť OTIS posúdi vaše osobné údaje vo vzťahu k inému pracovnému miestu, požiada vás o súhlas, a to buď tak, že vás požiada o podanie žiadosti na danú pracovnú pozíciu, alebo sa na vás obráti a požiada vás o povolenie. V USA všeobecne platí, že ak vás máme posudzovať ako uchádzača o pracovné miesto, budete musieť podať žiadosť o danú pozíciu.

Ako spoločnosť OTIS používa súbory cookie alebo iné technológie sledovania?

Súbory cookie sú malé textové súbory posielané a ukladané do počítačov používateľov, ktoré webovým lokalitám umožňujú rozpoznávať opakovaných používateľov, uľahčovať prístup používateľov na webové lokality a zhromažďovať súhrnné údaje umožňujúce zlepšovanie obsahu. Súbory cookie nepoškodzujú počítače ani súbory používateľov. Webové signály (beacon) sú transparentné grafické obrázky, často vo veľkosti jediného pixlu, ktoré umožňujú webovým lokalitám sledovať aktivitu na lokalite.

Spoločnosť OTIS používa súbory cookie aj webové signály na webovej lokalite Careers a na ostatných svojich lokalitách so zverejnenými pracovnými ponukami na účely získavania súhrnných a anonymných údajov o používaní, ktoré jej umožňujú zlepšovať funkčnosť webovej lokality. Súbory cookie môže spoločnosť OTIS používať aj na zlepšovanie skúseností používateľov. Webová lokalita vám napríklad môže umožňovať vybrať si predvoľbu jazyka a/alebo geografickej polohy, ktorá sa uloží a použije pri budúcich návštevách.

Na webových lokalitách so zverejnenými pracovnými ponukami sa používajú aj súbory cookie od poskytovateľov služieb spoločnosti OTIS. Tieto súbory cookie obsahujú ID relácie umožňujúce riadiť vašu aktivitu počas relácie. Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie aj na určenie toho, či ste na túto webovú lokalitu prišli z externej lokality, s cieľom sledovať efektívnosť pracovných ponúk zverejňovaných externe.

Ak si neželáte, aby boli súbory cookie prístupné pre túto alebo iné webové lokality spoločnosti OTIS, mali by ste upraviť nastavenia svojho prehliadača a používanie súborov cookie zakázať alebo deaktivovať. Spoločnosť OTIS nezodpovedá za nastavenia vášho prehliadača.

Čo by ste mali vedieť o odkazoch tretích strán, ktoré sa môžu zobrazovať na tejto webovej lokalite?

Spoločnosť OTIS môže v niektorých prípadoch uvádzať odkazy na webové lokality, na ktoré nemá dosah. Spoločnosť OTIS však na tieto externé webové lokality nemá dosah a nemôže niesť zodpovednosť za obsah ani postupy ochrany osobných údajov, ktoré dané webové lokality používajú. Ak sa o pracovné miesto v spoločnosti OTIS uchádzate prostredníctvom externej webovej lokality, uplatňujú sa aj podmienky uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov danej webovej lokality.

Aké ďalšie informácie by mali konkrétni používatelia vedieť?

Používatelia v Kalifornii: Podľa kalifornského zákona o ochrane spotrebiteľa (zákona CCPA) majú občania Kalifornie ďalšie práva vrátane práv uvedených v kalifornskom Občianskom zákonníku 1798.110, 1798.115 a 1798.125, ako sú napríklad právo zverejňovania a právo nebyť diskriminovaný za uplatnenie takýchto práv. Žiadosti o informácie o tom, ako spoločnosť Otis spravuje osobné údaje, nám môžete adresovať telefonicky na čísle 833-833-3001 alebo e-mailom na adrese privacy@otis.com.

Spoločnosť Otis vaše osobné údaje nepredá.

Ako je uvedené v kalifornskom zákone „Shine the Light“, občania Kalifornie môžu každý rok požiadať a získať informácie o tom, ako spoločnosť Otis v predchádzajúcom kalendárnom roku poskytla ich osobné údaje iným podnikom na použitie v priamom marketingu. Spoločnosť Otis vaše osobné údaje neposkytuje iným podnikom na použitie v priamom marketingu.

Obyvatelia Kalifornie môžu každoročne požiadať o údaje a získať údaje, ktoré spoločnosť OTIS počas predchádzajúceho kalendárneho roka poskytla iným firmám na účely vlastného priameho marketingu (ako sa vymedzuje v zákone „Shine the Light“). Keďže spoločnosť OTIS neposkytuje osobné údaje uchádzačov o prácu tretím stranám na účely vlastného priameho marketingu, tento zákon sa nevzťahuje na osobné údaje získané od uchádzačov o prácu.

Používatelia z EÚ a iných krajín s právnymi predpismi o ochrane údajov: máte právo podať sťažnosť na vnútroštátnom alebo štátnom úrade na ochranu údajov, ktorý môže byť označený aj ako dozorný orgán. Taktiež máte právo i) požiadať o prístup k osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie; ii) požiadať o obmedzenie spracovania určitých osobných údajov alebo iii) podať námietku proti spracovaniu určitých osobných údajov a za istých okolností požiadať o prenosnosť údajov. Ak sa chcete obrátiť na spoločnosť OTIS v súvislosti so žiadosťou o prístup k údajom, o ich opravu, vymazanie, o namietanie proti spracovaniu údajov alebo jeho obmedzenie alebo so žiadosťou o prenosnosť, použite možnosti kontaktovania uvedené na konci tohto oznámenia.

Používatelia z USA: spoločnosť OTIS získava čísla sociálneho zabezpečenia v prípadoch, keď sa to vyžaduje podľa právnych predpisov, napríklad na účely zdaňovania alebo výplat svojich zamestnancov. Keď spoločnosť OTIS získava a/alebo používa čísla sociálneho zabezpečenia, venuje náležitú pozornosť ochrane ich dôvernosti, obmedzeniu prístupu podľa potreby a zavedeniu vhodných technických záruk a plánov uchovávania.

Ako môžem svoje osobné údaje opraviť alebo zmeniť?

Ak chcete zmeniť údaje v jednom zo systémov spoločnosti OTIS na podávanie online žiadostí o prácu, môžete sa prihlásiť do svojho profilu a požadované údaje opraviť alebo vymazať. Ak ste sa o prácu uchádzali inak (napríklad e-mailom), kontaktujte svojho miestneho pracovníka pre nábor zamestnancov. Ak chcete nahlásiť problémy s webovou lokalitou Careers alebo položiť otázku či vyjadriť znepokojenie, pošlite e-mail na adresu careers@Otis.com.

Ako sa môžem obrátiť na spoločnosť OTIS?

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky alebo ak existuje niečo, čo by sme mohli urobiť pre zlepšenie webových lokalít alebo systémov spoločnosti OTIS na zverejňovanie pracovných ponúk, pošlite e-mail na adresu careers@Otis.com. V prípade otázok týkajúcich sa postupov spoločnosti OTIS v oblasti ochrany osobných údajov pošlite e-mail na adresu privacy@otis.com alebo zavolajte na tel. číslo 833-833-3001.