2019 Статті › 03.29.2019

03.29.2019 Київ,

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ"ОТІС"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (ідентифікаційний код 14357579, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 29.04.2019 р. об 11:00 годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 37, офіс Генерального директора.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Гуцалюк В.В. та члена лічильної комісії Бондаренко Л.Г.

 

2. Про обрання секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення: Призначити секретарем річних Загальних зборів акціонерів Ю. Пономаренко.

 

3. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

Проект рішення: Розглянути Звіт Наглядової ради та взяти до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2018 рік.

Проект рішення: Розглянути Звіт Ревізора та взяти до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2018 рік.

 

5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Розглянути Звіт Генерального директора та взяти до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити фінансовий звіт про результати діяльності ПрАТ «ОТІС» за 2018 рік та затвердити такі показники:

- Річний консолідований баланс (український формат), валюта якого складає на кінець звітного періоду 568 240 тис. грн., чистий прибуток 29 004 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

 

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Перенести затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік на позачергові загальні збори Товариства.

 

8. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Перенести затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати на позачергові загальні збори Товариства.

 

9. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

 

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2019 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, кімната 301 Генеральна дирекція, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ладіслав Земан. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Ладіслава Земана за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 26.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить      677 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 677 556 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://otis.com

Довідки за телефоном: 0 (44) 492-98-35.

Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період

2018

2017

Усього активів

568 240

544 895

Основні засоби (за залишковою вартістю)

120 435

192 210

Запаси

94 634

73 931

Сумарна дебіторська заборгованість

39 879

23 312

Гроші та їх еквіваленти

86 934

63 611

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

139 277

126 478

Власний капітал

339 316

329 147

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

33 878

33 878

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

20 649

21 795

Поточні зобов'язання і забезпечення

208 275

193 953

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

29 004

18 834

Середньорічна кількість акцій (шт.)

677 556

677 556

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0428

0,0278

 

March 24, 2020 Київ

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ'ОТІС'

Прочитати статтю
March 16, 2020

Сообщение о коронавирусе (COVID-19)

Прочитати статтю